För leverantörer

Vi välkomnar nya och befintliga leverantörer till Skellefteå Krafts leverantörssida. Här kan du läsa mer om vilka krav vi ställer på leverantörer och vad vi frågar efter samt anvisningar och information om hur du gör för att delta i våra upphandlingar.

Inom Skellefteå Kraftkoncernen finns certifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Därför ställer vi krav på att du som leverantör ska hålla dig uppdaterad om våra viktiga styrande dokument. Du som leverantör ska i samband med anbudslämning lämna en skriftlig beskrivning av ert systematiska arbete, ert ledningssystem, avseende exempelvis kvalitet, miljö och arbetsmiljö alternativt kopior av certifikat. Detta ska gälla under hela avtalstiden.

Revisioner

Som kund och som en del i vår styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster förbehåller vi oss rätten att utföra anmälda och oanmälda revisioner av dig som leverantör. Detta kan ske på plats hos dig som leverantör eller i de projekt där du som leverantör deltar.

Allmänna avtalsvillkor

Fakturering


Fakturering.pdf (2019-03-12)

Försäkringar

Kravdokument miljö


Rutiner och arbetssätt

Miljöarbete entreprenör.pdf (2019-09-23)

Sortering och återvinning av avfall.pdf (2019-07-02)

Environmental work in everyday life - for contractors.pdf (2019-07-02)

Modulär dokumentstruktur transporter.pdf (2019-05-17)
Klimatrapportering av använda transporter.

Kravdokument upphandling

Policys, riktlinjer och rutiner


Policys

Arbetsmiljöpolicy.pdf (2015-02-10)
POLICY

Miljöpolicy.pdf (2015-02-13)

Environmental policy.pdf (2018-03-09)

Kvalitetspolicy.pdf (2019-03-11)

Riktlinjer

Rïktlinje för säkra stopp.pdf (2015-02-18)
Företagsövergripande rutin för bryta och låsa innan ingrepp i riskabla anläggningar och maskiner

Riktlinjer för resor och transporter.pdf (2019-04-08)

Riktlinjer mångfald och likabehandling.pdf (2019-05-07)

Riktlinjer för hantering/transport av farligt gods/farligt .pdf (2015-02-20)

Riktlinjer avfallshantering .pdf (2019-05-07)

Riktlinjer för kommunikation.pdf (2019-03-26)

Riktlinjer för introduktion av Entreprenörer.pdf (2015-09-04)

Riktlinje sociala medier.pdf (2019-03-26)

Riktlinjer för ensamarbete.pdf (2016-06-01)

Riktlinjer Alkohol och Droger.pdf (2018-02-21)

Rutiner

Rutin mot kränkande särbehandling i arbetslivet.pdf (2019-05-22)

Rutin för alkohol-, drog-, spelrelaterade frågor.pdf (2019-08-20)

Kemikaliehantering

Broschyr om kemikaliehantering

Här ser du vilka kemikalier som är ok att använda: Ecco online

Till toppen
Powered by PageSpeed