Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Trygga leveranser

Vi vill vara det bästa energiföretaget med branschens nöjdaste kunder. De ska kunna lita på att de får sin el och värme, att bredbandet fungerar, och att vi ger bästa möjliga service.

Vi ska erbjuda och säkerställa tillgängliga och pålitliga leveranser av värme, el och kommunikation. Vi ska ha branschens nöjdaste kunder.

Samhällskritiska funktioner

El och fjärrvärme, och idag även bredband, är samhällskritiska funktioner som måste upprätthållas. Lagstiftningen ställer också krav på oss att säkerställa tillförlitliga leveranser. Samtidigt innebär förändrade väderförhållanden till följd av klimatförändringar, liksom expansion i regionen och ökad efterfrågan, delvis nya utmaningar för verksamheten. Skellefteå Kraft arbetar löpande och systematiskt för att möta efterfrågan och för att förebygga och minimera avbrott i näten.

Nytt elnät för stadens utveckling

2017-2023 pågår ett stort investeringsprojekt för att modernisera och bygga ut elnätet. Vi investerar stort i att säkra det framtida behovet av elnät när staden växer. Det handlar både om utbyggnad och förstärkning av det befintliga nätet och nya ledningar för etablering av till exempel ny industri.

2020 färdigställdes anslutningen till Northvolts nya fabrik. Elleveransen till fabriken kommer uppgå till cirka 2 procent av Sveriges totala elförbrukning.

Vi har  utmaningar att hinna bygga ut elnätet i tillräckligt snabb takt. I vårt eget elnätområde ser vi att uttagsbehovet sexdubblas fram till 2030. I dialog med politiken försöker vi hitta lösningar för att korta de omfattande och tidskrävande tillståndsprocesserna.

Pålitlig elförsörjning

Vi arbetar både med att säkerställa en tillförlitlig eldistribution och med att minska antalet avbrott i våra elnät. Vårt elnät är cirka 1 200 mil långt, varav långa sträckor går genom glesbygd. vi gör stora investeringar och underhållsarbete för att vädersäkra elnätet och  använder oss också av ny digital teknik.

Sedan flera år investerar vi cirka 150 -180 miljoner kronor om året i vädersäkring av återstående friledning (luftburen ledning) i elnätet. Vädersäkringen innebär en kombination av att gräva ned elkablarna under mark, och byta ut luftledningar från så kallad blanktråd till isolerade ledningar.

I nuläget återstår enligt plan cirka 220 mil, arbetstakten är 20-25 mil per år.

Vi gör också insatser för att rensa kraftledningsgatorna från hängande grenar, med hjälp av helikopter.

Digital övervakning minskar avbrottstiden

För delar av nätet som fortfarande har luftburen elledning nyttjar vi ny digital övervakningsteknik för att snabbare avhjälpa fel. . Med sensorer som sätts på elstolparna kan fel upptäckas och platsbestämmas snabbare. Tekniken sparar upp till 50 % av felsökningstiden, vilket gör att åtgärder kan sättas in betydligt snabbare.

2021 hade tre linjer motsvarande 18 mil av särskilt avbrottsdrabbade sträckor utrustats med sensorerna. Fortsatt utrullning sker under 2022.

Vi arbetar med nya ”smarta” elmätare som samlar in och ger information om funktion och prestanda. Närmare 40 000 elmätare har bytts ut för att exempelvis kunna skicka ut automatisk förvarning om planerade avbrott.

Avbrott i elnätet 2021

Vi har krav på oss både från vår ägare och staten att minimera antalet elavbrott och minska antalet kunder som drabbas av många och/eller långa avbrott.

Diagram som beskriver antal kunder med 4 eller fler elavbrott under året. Resultatet för 2021 är cirka 10500 st.

Diagram som beskriver antal kunder med 12 eller fler elavbrott under året. Resultatet för 2021 är drygt 500 st.

Antalet störningar 2021 motsvarar ett genomsnittligt ”normalår”.  Under sommaren orsakade ovanligt många åskoväder ett antal avbrott, medan hösten var relativt lugn utan större stormar.

Sammanlagt drabbades 949 av Skellefteå Krafts kunder av elavbrott längre än 12 timmar under året, vilket resulterade i utbetalning av lagstadgad kompensation på drygt 950 000 kronor.  Skellefteå Kraft ersätter också de kunder som har haft tolv eller fler avbrott under 2021 med minst 500 kronor.

Våra kunder i glesbygd i inlandet, där ledningsavstånden är långa, är de som oftast drabbas av avbrott.

Driftsäkert fjärrvärmenät

Vårt förebyggande arbete med att minimera avbrott i fjärrvärmenätet handlar om att hitta eventuella läckage i tidigt skede. Detta gör vi genom att följa variationer i tryck och temperatur. Larmtrådar i fjärrvärmerören signalerar avvikelser, så att vi snabbt vet om läckage uppstår. Under 2021 har vi levererat fjärrvärme enligt fastställda gränsvärden till alla kundfastigheter.

Vid planerade avbrott väljer vi tider på dygnet då kunderna påverkas minst, och sektionerar fjärrvärmenätet så att så få kunder som möjligt drabbas. Vid störningar i fjärrvärmens basproduktion har vi reservanläggningar som kan fjärrstartas från kontrollrummen eller lokalt på plats.

Fler fjärrvärmeledningar

Efter att ha varit relativt oförändrat de senaste åren växer nu vårt fjärrvärmenät i samband med Skellefteås expansion. Nya ledningar dras fram till både bostäder och industri.

Snabbt och säkert fibernät

Ett väl utbyggt och driftsäkert fibernät är nödvändigt för fortsatt digitalisering av både näringsliv och offentlig sektor, och för att människor ska kunna leva och arbeta i såväl stad som på landsbygden. Under de senaste två åren  som präglats starkt av Covid -19, har det blivit t ännu tydligare hur beroende vi är av väl fungerande bredbandsnät.

Fibernätet växer och förtätas i hög takt. Antalet nya anslutningar 2021 var drygt 700. Utbyggnaden genomfördes i huvudsak enligt plan men utbyggnadstakten minskade något jämfört med 2020. Utbyggnaden har skett dels genom förtätning av redan utbyggda områden och dels genom utbyggnad av flera byar inom Skellefteå kommun.

94 % har snabbt och säkert bredband

Det nationella målet är att 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till, eller möjlighet att ansluta till, bredbandsnät med kapaciteten 1000 Mbps. Enligt Post- och Telestyrelsens senast publicerade statistik från oktober 2021, hade 94 % av alla hushåll och 90 % av alla företag i Skellefteå detta. Det gör Skellefteå till en av de glesbygdskommuner i Sverige som har högst andel anslutna hushåll.

Tillgängligheten till vårt bredbandsnät är fortsatt hög, över 99,99 %. Förekomsten av cyberattacker har ökat de senaste åren, men har inte påverkat tillgängligheten i nätet.

Investeringar för kapacitet och säkerhet

Under kommande år ser vi behov av reinvesteringar i vårt fibernät. Dels för att möta krav på ökad kapacitet och dels för att möta lagstadgade högre krav på säkerhet. Vi behöver också byta ut delar av utrustningen som börjar bli gammal.

Med trygga leveranser bidrar vi till mål 7 Hållbar energiförsörjning och mål 9 om hållbara infrastrukturer.

 

 

Nytt digitalt varnings­system för elnät

Vår roll och vårt värdeskapande

Möjliggör etablering av 

Europas största batteri­fabrik