Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Trygga leveranser

Vi vill vara det bästa energiföretaget med branschens nöjdaste kunder. De ska kunna lita på att de får sin el och värme, att bredbandet fungerar, och att vi ger bästa möjliga service.

Samhällskritiska funktioner

El och fjärrvärme, och idag även bredband, är samhällskritiska funktioner som måste upprätthållas. Lagstiftningen ställer också krav på oss att säkerställa tillförlitliga leveranser. Samtidigt innebär förändrade väderförhållanden till följd av klimatförändringar, liksom expansion i regionen och ökad efterfrågan, delvis nya utmaningar för verksamheten. Skellefteå Kraft arbetar löpande och systematiskt för att möta efterfrågan och för att förebygga och minimera avbrott i näten.

Energikris 2022 

Som en följd av kriget i Ukraina har Europa under 2022 drabbats av energikris med dramatiskt höjda energipriser och brist på biobränslen. Kriget och den tidigare pandemin har också bidragit till komponentbrist och långa leveranstider. Skellefteå Kraft har utifrån läget ändå lyckats väl med försörjning av material och fjärrvärmebränslen.

Nytt elnät för stadens utveckling

2017-2023 genomförs ett stort projekt för att modernisera och bygga ut elnätet. Vi investerar stort i att säkra det framtida behovet av elnät när staden växer. Det handlar både om utbyggnad och förstärkning av det befintliga nätet och om nya ledningar för etablering av till exempel ny industri.

Vi har utmaningar att hinna bygga ut elnätet i tillräckligt snabb takt. I dialog med politiken försöker vi hitta lösningar för att korta de omfattande och tidskrävande tillståndsprocesserna.

Pålitlig elförsörjning

Vi arbetar både med att säkerställa en tillförlitlig eldistribution och med att minska antalet avbrott i våra elnät. Vårt elnät är cirka 1 200 mil långt, varav långa sträckor går genom glesbygd. vi gör stora investeringar och underhållsarbete för att vädersäkra elnätet och  använder oss också av ny digital teknik.

Sedan flera år investerar vi cirka 150 -180 miljoner kronor om året i vädersäkring av återstående friledning (luftburen ledning) i elnätet. Vädersäkringen innebär en kombination av att gräva ned elkablarna under mark, och byta ut luftledningar från så kallad blanktråd till isolerade ledningar.

I nuläget återstår enligt plan cirka 200 mil, arbetstakten är 20-25 mil per år.

Vi gör också insatser för att rensa kraftledningsgatorna från hängande grenar, med hjälp av helikopter.

För delar av nätet som fortfarande har luftburen elledning nyttjar vi digital övervakningsteknik för att snabbare avhjälpa fel. Utlokaliserade fjärrstyrda brytare med reläskydd och fjärrstyrda frånskiljare installeras, de reducerar antalet berörda kunder vid fel och minskar tiden för felsökning och driftomläggningar.  Med smarta sensorer som sätts på elstolparna kan fel upptäckas och platsbestämmas snabbare. Tekniken sparar upp till 50 % av felsökningstiden, vilket gör att åtgärder kan sättas in betydligt snabbare. 2022 har totalt 42,3 mil av särskilt avbrottsdrabbade sträckor utrustats med sensorerna.

Avbrott i elnätet 2023

Vi har krav på oss både från vår ägare och staten att minimera antalet elavbrott och minska antalet kunder som drabbas av många och/eller långa avbrott.

 Sammanlagt drabbades 702 av Skellefteå Krafts kunder av elavbrott längre än 12 timmar under året, vilket resulterade i utbetalning av lagstadgad kompensation på drygt 2 320 000. Skellefteå Kraft ersätter också de kunder som har haft tolv eller fler avbrott under 2023 med minst 500 kronor.

Våra kunder i glesbygd i inlandet, där ledningsavstånden är långa, är de som oftast drabbas av avbrott. Vanligaste orsaken är kraftig blåst, nederbörd och trädfall, men också åska. Av de 1 198 avbrott som inträffat under året har sammanlagt 477 varit högspänningsavbrott där fler än en kund blivit drabbad.

Driftsäkert fjärrvärmenät

Vårt förebyggande arbete med att minimera avbrott i fjärrvärmenätet handlar om att hitta eventuella läckage i tidigt skede. Detta gör vi genom att följa variationer i tryck och temperatur. Larmtrådar i fjärrvärmerören signalerar avvikelser, så att vi snabbt vet om läckage uppstår. Under 2022 har vi levererat fjärrvärme enligt fastställda gränsvärden till alla kundfastigheter.

Vid planerade avbrott väljer vi tider på dygnet då kunderna påverkas minst, och sektionerar fjärrvärmenätet så att så få kunder som möjligt drabbas. Vid störningar i fjärrvärmens basproduktion har vi reservanläggningar som kan fjärrstartas från kontrollrummen eller lokalt på plats.

Ökad efterfrågan på fjärrvärmeledningar

Efter att ha varit relativt oförändrat de senaste åren växer nu vårt fjärrvärmenät i samband med Skellefteås expansion. Med kraftigt ökade elpriser ökar också intresset för fjärrvärmen. Nya ledningar dras fram till både bostäder och industri. Bland annat har en stor ny fjärrvärmekulvert dragits till NorthVolts nya fabrik. Framåt behöver vi fylla på med mer produktion för att säkra kapaciteten, och fortsätta arbeta för en så effektiv och klimatvänlig energimix som möjligt.

Snabbt och säkert fibernät

Ett väl utbyggt och driftsäkert fibernät är nödvändigt för fortsatt digitalisering av både näringsliv och offentlig sektor, och för att människor ska kunna leva och arbeta i såväl stad som på landsbygden. Med erfarenheten av Corona-pandemin har det blivit ännu tydligare hur beroende vi är av väl fungerande bredbandsnät.

Samhällskrav på säkra robusta nät

Med en mer orolig omvärld ökar kraven på tillförlitliga nät. Som samhällskritisk bredbandsaktör får vi statligt ekonomiskt stöd för att lagerhålla material för beredskap. Våra nät spelar bland annat en viktig roll för anslutningen av nästa generation av Sveriges nationella kommunikationssystem RAKEL, som sköts av myndigheten för samhällsberedskap.

Ökad konkurrens om utbyggnad

Stadens utveckling och expansion kräver utbyggnad och förtätning av fibernätet. Skellefteå Krafts mål är att bygga 4000 anslutningar under kommande treårsperiod. Samtidigt finns fler aktörer på marknaden och konkurrensen har ökat. Även möjligheten att få stöd för fortsatt utbyggnad i glesbygd är numera konkurrensutsatt.

I 2023 års utlysning av bredbandstöd beviljades Skellefteå Kraft Fibernät 32 miljoner kronor i bredbandsstöd av Post- och Telestyrelsen.

Antalet nya anslutningar 2023 var 1 212. De omfattar dels både förtätning av redan utbyggda områden, inklusive lägenheter i flerbostadshus, och utbyggnad av flera byar inom Skellefteå kommun.

96 % har snabbt och säkert bredband

Det nationella målet är att 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till, eller möjlighet att ansluta till, bredbandsnät med kapaciteten 1000 Mbps. Enligt Post- och Telestyrelsens senast publicerade statistik från oktober 2023, hade 96 % av alla hushåll och 90 % av alla företag i Skellefteå detta. Det gör Skellefteå till en av de glesbygdskommuner i Sverige som har högst andel anslutna hushåll.

Tillgängligheten till vårt bredbandsnät är fortsatt hög, 99,99 %. Förekomsten av cyberattacker har ökat de senaste åren, men har inte påverkat tillgängligheten i nätet.

Investeringar för kapacitet och säkerhet

Under kommande år planeras reinvesteringar i vårt fibernät, för att möta krav på ökad kapacitet och säkerhet. Vi behöver också byta ut delar av utrustningen som börjar bli gammal.

Internet of Things

Digitaliseringen av samhället gör att intresset för och utvecklingen av smarta samhällen och städer, smarta industrier och smarta fastigheter ökar i snabb takt. Internet of Things (IoT) refererar till enheter som är uppkopplade via internet eller annan kommunikationsinfrastruktur och som delar data med andra enheter. Nu vill Skellefteå Kraft, genom ett aktivt delägarskap, vidareutveckla samarbetet med TH1NG som pågått sedan 2019.

Med trygga leveranser bidrar vi till mål 7 Hållbar energiförsörjning och mål 9 om hållbara infrastrukturer.

Nytt digitalt varnings­system för elnät

Vår roll och vårt värdeskapande

Möjliggör för

Europas största batteri­fabrik