Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vi bryr oss om människor och värnar goda relationer

Vi för en aktiv dialog med de som berörs av vår verksamhet och värdesätter ansvarsfulla, utvecklande relationer. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen och en eftertraktad affärspartner för de som delar våra värderingar och syn på hållbart företagande.

Attraktiv arbets­plats

Goda rela­tioner

Inno­vation och affärs­ut­veckling

Elektri­fiering av tunga trans­porter

Vår upp­förande­kod

Vår roll och vårt värdeskapande

Hållbarhetsrapport 2023

Mål och utfall

Nyckeltal samt utveckling från föregående år.

Vad handlar det om: Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2023 Utveckling jämfört med 2022*
Attraktiv arbetsplats Strävar efter att vara branschens bästa arbetsgivare AVI (arbetsgivarindex) >145 147
  Strävar efter kompetenta och engagerade medarbetare som mår bra MMI > 75 71
  Arbetar för en säker arbetsmiljö, välbefinnande och balans i livet 0 olycksfall med sjukfrånvaro 2,9
  Arbetar för en inkluderande kultur, jämställdhet och mångfald Andel kvinnliga chefer > 32,2 % 38,6
Innovation och affärsutveckling Styr och effektiviserar för långsiktig lönsamhet och tillväxt Rsys över tid >6 % 10,7
  Satsar på affärsinnovation och partnerskap för morgondagens affärer och lösningar. Utnyttjar digitaliseringens möjligheter Andel av omsättning från nya produkter och tjänster är målsatt n/a  
  Samarbetar med regionala, nationella och internationella forsknings- och utvecklingsmiljöer      
  Gör hållbara investeringar i utbyggnad och uppgradering av våra nät och anläggningar      
  Är kundorienterade och har en kundservice i världsklass Förbättra vårt SKI-resultat för varje år. Energi-branschens mest nöjda och lojala kunder  
  Arbetar löpande med att levandegöra våra värderingar och diskutera vår uppförandekod Noll avvikelser i efterlevnad mot uppförandekoden. 100 % utbildning  

1

  För dialog och genomför samråd med samebyar och närboende      
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.