Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Med fokus på förnybart 

En viktig målsättning är att få bort de fossila utsläppen från egen verksamhet senast 2030. Genom att producera förnybar energi från vatten och vind samtidigt som vi avvecklar vår torvanvändning bidrar vi till ett bättre klimat.

Vi ser stor potential i vattenkraften som Sveriges framtida bas- och reglerkraft men också i vindkraften och andra energikällor som kan bidra i ett hållbart energisystem, som till exempel solkraft. Genom att satsa på förnybar energiproduktion och vår avveckling av torvanvändningen bidrar vi till de svenska klimatmålen.

Komplex diskussion om framtidens energi

Den energi- och klimatpolitiska debatten är fortsatt utmanande och komplex, både nationellt och internationellt. Kärnkraftens framtid, vilka förnybara energikällor som ska anses hållbara, ökad efterfrågan på el och otillräckliga nät för distribution är några centrala frågor.

Med tydlig inriktning på att fortsätta bidra genom en effektiv och förnybar energiförsörjning, följer vi aktivt utvecklingen för att kunna navigera rätt och ta rätt strategiska beslut. 

EU:s taxonomi

Under 2022 har vi undersökt närmare hur berörda verksamheter uppfyller kriterierna för EU:s nya taxonomi. Vi har också tagit beslut att följa upp effektmål i hållbarhetsredovisningen från och med räkenskapsåret 2022.

EU:s taxonomiförordning ska driva på omställningen till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt EU, genom enhetliga definitioner för vad som kan klassas som miljömässigt hållbara investeringar. 2022 finns specificerade gränsvärden framtagna för två miljömålsområden, klimatpåverkan och klimatanpassning. Bland annat anges kriterier för vattenkraft, bioenergi och elnät, medan sol- och vindkraft per definition anses hållbara.

Sverige har under processen lämnat flera invändningar mot hur bedömningen görs av bland annat befintlig vattenkraft och biobränslen från svenskt skogsbruk. En viktig fråga gäller användningen av restprodukter (grot) som bränsle till fjärrvärmen, vilket inte klassas som hållbart.

Vår produktionsmix 2022

2022 producerade vi 4 115 (4301) GWh el och 802 (842) GWh värme. Kärnkraftsproduktionen kommer från ett delägarskap i Forsmark. Övriga produktionsslag och anläggningar äger vi själva.

Vår produktionsmix består av fem olika produktionsslag. Fördelningen påverkas av olika faktorer. Produktionen av vind- och vattenkraft beror helt enkelt på hur mycket det blåser och regnar.

Diagram visar vår produktionsmix.

Under 2022 har vattentillgången varit normal och vindkraften har producerat mycket bra. Kraftvärmeproduktion påverkas av väderförhållandena och kundernas behov och under året har produktionen varit låg till följd av milda temperaturer, däremot har elproduktionen från kraftvärmen varit större än vanligt under året. Kärnkraften är ett stabilt produktionsslag och har under året producerat normalt.

För fjärrvärmeproduktionen är bränslemarknaden snabbrörlig. En varm vinter och låga elpriser har minskat efterfrågan på biobränsle vilket gör att tillgången på restprodukter från våra lokala sågverk varit god. Ca 92,4 % av fjärrvärmen kommer från detta.

89 % förnybart 2022

Vår andel av förnybar energiproduktion ligger kvar på 89 % för 2022. Vår andel av torv och fossila bränslen har däremot minskat med 0,5 procentenheter medan kärnkraften har ökat vilket påverkar vårt utfall utifrån vår ägarandel. Under året uppgick vår totala elproduktion till 4 115 Gwh och vår värmeproduktion till 802 Gwh.

Diagram som visar andel förnybar energiproduktion.

Resultatet beror till viss del på vind- och vattentillgång men är också ett resultat av våra aktiva val att fasa ut torven och ersätta fossil olja med förnybara alternativ.

Skellefteå Kraft har sedan länge ett mindre delägarskap i Forsmarks kärnkraftsproduktion. Vi har inga planer att i närtid avveckla detta ägande. Men Skellefteå Kraft saknar egen förmåga att bygga och utveckla kärnkraftsteknologi. Vår expertis – och långsiktiga affärsmässiga bedömning – är att fortsätta investera i förnybara källor. Norra Sverige har dessutom bättre förutsättningar – än södra Sverige – att investera i storskalig förnybar produktion.

Det är inte ansvarsfullt att lägga ner den kärnkraft som redan finns i förtid. För att klara av att möta klimatutmaningen behöver vi nyttja de fossilfria resurser som vi har.  Men vår bedömning är att investeringar i förnybart skapar bästa förutsättningar för Skellefteå Kraft att bli långsiktigt lönsamma.

Vi ser stor potential i vattenkraften som Sveriges framtida bas- och reglerkraft men också i vindkraften och andra energikällor som kan bidra i ett hållbart energisystem, som till exempel solkraft. Våra kunder, inte minst elintensiva verksamheter, säger tydligt att de önskar förnybar energi – för dem är förnybart producerad el ett försäljningsargument – och det är dessutom mer kostnadseffektivt att investera i förnybart. Därför ser vi inget behov av en förändrad inriktning.

Förnybar värme från lokala restprodukter

Vår fjärrvärmeproduktion är till största delen baserad på biobränsle i form av skogsrester från lokala sågverk och skogsindustrier. Vi importerar bränsle i undantagsfall, och då endast kontrollerade och godkända biprodukter från skogsindustrin.

Fortsatt snabb avveckling av torven

2019 tog vi beslutet att påskynda utfasningen av torv, och helt upphöra med torven som bränsle 2025 istället för 2030. Vår produktion av bränsletorv avslutades redan 2021, då tillräcklig lagervolym får återstående användning till 2025 fanns. Det medför att efterbehandlingen av torvtäkterna har tidigarelagts. Under 2022 så efterbehandlades 95 hektar vid Norrhedens torvtäkt till våtmark.

Tillsammans med markägare och myndigheter behöver vi nu göra en plan för efterbehandling av marken där torven producerats. Sammanlagt handlar det om tre torvtäkter motsvarande 1 000 hektar.

Torven har spelat en viktig roll som buffert- och balansbränsle, för att undvika beläggningar i pannor som i sin tur kan leda till driftstörningar. En viktig del i avvecklingen är också att hitta och testa bra alternativ till torven.

Under 2022 har vi bland annat tagit en ny så kallade spetspanna i drift i Hedensbyn, som eldas med bioolja.

Satsning på spillvärme från Boliden

Ökad efterfrågan på fjärrvärme och utbyggnad av fjärrvärmenätet ökar behovet av bränsle, samtidigt ökar konkurrensen om biobränsle för flera användningsområden. Framåt vill vi därför öka användningen av andra energikällor, främst spillvärme från andra industrier.

Tillsammans med Boliden Rönnskär bygger vi nu för att nyttja ännu mer av den spillvärme som uppstår i deras verksamhet i Skelleftehamn, i Skellefteå Krafts fjärrvärmenät. Det skulle kunna ersätta över 108 000 MWh per år eller cirka 20 procent av det bränsle som idag eldas i Hedensbyn.

Satsningen, som går under namnet Ecolinkprojektet, genomförs med stöd från Klimatklivet.

Logo KlimatklivetLogo: Medfinansieras av Europeiska Unionen

 

Med förnybar energiproduktion bidrar vi bland annat till mål 7 Hållbar energiförsörjning och mål 13 Begränsad klimatpåverkan.

Vi bidrar till vatten­kraftens miljö­fond

Lösningar för det svenska kraft­systemets ut­veckling

 

Om vår vattenkraft

Om vår vindkraft

Om vår­ fjärr­värme