Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Med sikte på  100 % förnybart

Vårt mål är 100 % förnybar energiproduktion senast 2040. Nästan all el och värme som vi producerar kommer redan idag från vattenkraft, vindkraft och biobränslen.

Vi ser stor potential i vattenkraften som Sveriges framtida bas- och reglerkraft men också i vindkraften och andra energikällor som kan bidra i ett hållbart energisystem, som till exempel solkraft.

Komplex diskussion om framtidens energi

Den energi- och klimatpolitiska debatten är fortsatt utmanande och komplex, både nationellt och internationellt. Kärnkraftens framtid, vilka förnybara energikällor som ska anses hållbara, ökad efterfrågan på el och otillräckliga nät för distribution är några centrala frågor. Ännu saknas en tydlig plan för energiomställningen vilket gör det svårare för oss som energibolag att navigera och ta rätt strategiska beslut om långsiktiga investeringar.

EU:s nya taxonomiförordning trädde i kraft 2020.  Lagen ska driva på omställningen till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt EU,  genom enhetliga definitioner för vad som kan klassas som miljömässigt hållbara investeringar.

Två så kallade delegerade akter med specificerade gränsvärden för klimatpåverkan och klimatanpassning, fastställdes under 2021. Bland annat anges kriterier för vattenkraft, bioenergi och elnät, medan sol- och vindkraft per definition anses hållbara.

Sverige har under processen lämnat flera invändningar mot hur bedömningen görs av bland annat befintlig vattenkraft och biobränslen från svenskt skogsbruk.

Skellefteå Kraft följer fortsatt arbetet med EU:s nya taxonomi och ska under 2022 närmare utreda hur berörda verksamheter uppfyller kriterierna. Vi har också tagit beslut att följa upp effektmål i hållbarhetsredovisningen från och med räkenskapsåret 2022.

Vår produktionsmix 2021

2021 producerade vi 4301 GWh el och 842 GWh värme. Under 2021 har vårt innehav i Oy Alholmen Kraft AB avvecklats men utöver det har inga andra produktionsanläggningar tillkommit eller avvecklats. Kärnkraftsproduktionen kommer från ett delägarskap i Forsmark. Övriga produktionsslag och anläggningar äger vi själva.

Vår produktionsmix består av fem olika produktionsslag. Fördelningen påverkas av olika faktorer. Produktionen av vind- och vattenkraft beror helt enkelt på hur mycket det blåser och regnar.

 

Diagram som beskriver vår produktionsmix el och värme. Vattenkraften har 57 %, fjärrvämen 16 %, vindkraften 15 %, Kärnkraften 10 % och Kraftvärme 2 %.

Under 2021 har vattentillgången varit normal och vindkraften har producerat mycket bra. Kraftvärmeproduktion påverkas av väderförhållandena och kundernas behov och under året har produktionen varit låg till följd av milda temperaturer, däremot har elproduktionen från kraftvärmen varit större än vanligt under året. Kärnkraften är ett stabilt produktionsslag och har under året producerat normalt.

För fjärrvärmeproduktionen är bränslemarknaden snabbrörlig. En varm vinter och låga elpriser har minskat efterfrågan på biobränsle vilket gör att tillgången på restprodukter från våra lokala sågverk varit god. Ca 92,4 % av fjärrvärmen kommer från detta.

89,1 % förnybart 2021

2021 har vår andel av förnybar energiproduktion ökat till 89,1%. Resultatet beror på att vattenkraften har producerat bra under året och vindkraften har haft fortsatt bra produktion, sedan har vi även producerat mycket el genom kraftvärmen vilket också bidragit till en ökad andel förnybar produktion. Under året uppgick vår totala elproduktion till 4301 GWh och vår värmeproduktion till 842 MWh

Diagram som beskriver andel förnybar energiproduktion. Resultatet 2021 är 89 %.

Resultatet beror till viss del på vind- och vattentillgång men är också ett resultat av våra aktiva val att fasa ut torven och ersätta fossil olja  med förnybara alternativ.

Två år efter beslut  om att lämna delägarskapet i det finska kraftvärmeverket Alholmen, slutfördes försäljningsprocessen i februari 2021. Köpare är två befintliga finska delägare; Perhonjoki och UPM Energy. Alholmen eldas delvis med kol och har de senaste åren stått för ca 40 procent av Skellefteå Krafts fossila koldioxidutsläpp. Däremot har inte Alholmen påverkat vår produktionsmix av andel förnybart något nämnvärt då produktionen från Alholmen de senaste åren endast varit ca 3 procent av vår totala produktion.

När vi nu har avslutat vårt delägarskap med Alholmen innebär det att vi förlorar våra 3 procent som de senaste åren varit helt förnybara. Detta kommer inte att påverka våra fossila utsläpp men vår produktionsmix kan komma att försämras eftersom vi tappar 3 procent av förnybar energiproduktion som kommit från Alholmen. Förklaringen till varför avyttringen av Alholmen inte påverkar vår produktionsmix till det bättre beror alltså på att våra icke förnybara inslag som till exempel kärnkraften nu får större andel i vår mix.

Skellefteå Kraft har sedan länge ett mindre delägarskap i Forsmarks kärnkraftsproduktion. Vi har inga planer att i närtid avveckla detta ägande. Men Skellefteå Kraft saknar egen förmåga att bygga och utveckla kärnkraftsteknologi. Vår expertis – och långsiktiga affärsmässiga bedömning – är att fortsätta investera i förnybara källor. Norra Sverige har dessutom bättre förutsättningar – än södra Sverige – att investera i storskalig förnybar produktion.

Det är inte ansvarsfullt att lägga ner den kärnkraft som redan finns i förtid. För att klara av att möta klimatutmaningen behöver vi nyttja de fossilfria resurser som vi har.  Men vår bedömning är att investeringar i förnybart skapar bästa förutsättningar för Skellefteå Kraft att bli långsiktigt lönsamma. Vi ser stor potential i vattenkraften som Sveriges framtida bas- och reglerkraft men också i vindkraften och andra energikällor som kan bidra i ett hållbart energisystem, som till exempel solkraft. Våra kunder, inte minst elintensiva verksamheter, säger tydligt att de önskar förnybar energi – för dem är förnybart producerad el ett försäljningsargument – och det är dessutom mer kostnadseffektivt att investera i förnybart. Därför ser vi inget behov av en förändrad inriktning.

Fortsatt snabb avveckling av torven

2019 tog vi beslutet att påskynda utfasningen av torv, och helt upphöra med torven som bränsle 2025 istället för 2030. Under 2021 har det producerats den lagervolym torv som behövs fram till och med 2025 som bränsle i våra anläggningar vilket innebär att produktionen av bränsletorv avslutas redan från och med 2021. Det medför att efterbehandling av torvtäkter behöver tidigareläggas. En viktig del i avvecklingen är att hitta alternativ till buffert- och balansbränsle, där torven spelat en viktig roll för att undvika beläggningar i pannor som i sin tur kan leda till driftstörningar. Vi behöver också ta fram en plan för efterbehandling av marken där torven brutits.

Mer om torven 

En viktig del i avvecklingen är att hitta alternativ till buffert- och balansbränsle, där torven spelat en viktig roll för att undvika beläggningar i pannor som i sin tur kan leda till driftstörningar.  Vi behöver också utarbeta en plan för efterbehandling av marken där torven brutits. Under 2020 har konsultstöd upphandlats, vi har också haft samråd med markägare, kommunen, länsstyrelse och berörda samebyar. Utifrån resultaten av samråden pågår nu ett arbete med att ta fram och sammanställa översiktliga efterbehandlingsplaner. När sammanställningen är klar kommer den att skickas till Länsstyrelsen för godkännande. Först när planerna blir godkända av Länsstyrelsen påbörjas arbetet med att ta fram mer detaljerade planer för hur avvecklingen kommer att se ut.

Vår fjärrvärmeproduktion är till största delen baserad på biobränsle i form av skogsrester från lokala sågverk och skogsindustrier. Vi importerar bränsle i undantagsfall, och då endast kontrollerade och godkända biprodukter från skogsindustrin.

Spillvärme möjlig energikälla

Utbyggnad av fjärrvärmenätet ökar behovet av bränsle, samtidigt ökar konkurrensen om biobränsle för flera användningsområden. Framåt vill vi därför öka användningen av andra energikällor, främst spillvärme från andra industrier.

Tillsammans med Boliden Rönnskär utreds nu möjligheten att nyttja ännu mer av den spillvärme som uppstår i deras verksamhet i Skelleftehamn, i Skellefteå Krafts fjärrvärmenät. Det skulle kunna ersätta 108 000 MWh per år av det bränsle som idag eldas i Hedensbyn.

 

Med förnybar energiproduktion bidrar vi bland annat till mål 7 Hållbar energiförsörjning och mål 13 Begränsad klimatpåverkan.

 

Vi bidrar till vatten­kraftens miljö­fond

Lösningar för det svenska kraft­systemets ut­veckling

 

Om vår vattenkraft

Om vår vindkraft

Om vår­ fjärr­värme