Vattenkraft – en viktig del av framtidens energi

På Skellefteå Kraft har vi arbetat med vattenkraft i över 100 år. Det är en del av vår historia men också en viktig del av framtidens energi. I dag kommer 70 % av vår energi från vattenkraft vilket gör oss till en av Sveriges största aktörer på området. Vi äger, driver och underhåller i dag 14 större vattenkraftanläggningar.

Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket är centralt. När regn faller och snö smälter under de varma årstiderna, ökar flödena. Då sparar vi vattnet i dammar och magasin, för att sedan kunna släppa på och skapa energi när den behövs som mest under de kalla vintrarna.

Lär dig mer om hur vattenkraft fungerar

Solen är den främsta källan till vattenkraft. När den värmer upp ytvatten i sjöar och hav, dunstar det och bildar moln, som sedan släpper nederbörd i form av snö eller regn på högt belägna platser. På vägen tillbaka ner mot sjöar och hav kommer nederbörden via åar och älvar till vattenmagasin intill kraftverken där vi producerar vår el.

vattenkraftverk_sa_funkar_det

Våra vattenkraftverk utnyttjar alltså fallhöjderna och flödena i våra älvar. Detta kallas lägesenergi och uppstår när vattnet förflyttar sig från en högre (1) nivå till en lägre. För att få större nivåskillnad och bättre kontroll byggs dammar (1) i anslutning till vattenkraftverken.

För att ta till vara på lägesenergin får vattnet passera en turbin (2) i vattenkraftverket. Vattnet strömmar mot ett skovelblad som då roterar och skapar rörelseenergi som omvandlas till elektrisk ström i en generator (3).
Från generatorn går sedan strömmen vidare till en transformator (4) som höjer spänningen och sedan skickar ut strömmen i elnätet.

vattenkraft_damm

1. I vattenkraftverkets damm har vattnet sin högsta nivå.

vattenkraft_turbin

2. Vattnet passerar kraftverkets turbin.

vattenkraft_generator

3. Generatorn omvandlar turbinens rotation till elektrisk ström.

vattenkraft_transformator

4. Transformatorn ökar spänningen på strömmen så att den kan skickas lång väg genom elnätet.

Energi från ett naturligt kretslopp

Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och helt förnybar. Därför är den en viktig energikälla för framtiden. Samtidigt finns det utmaningar i att behålla en bra miljö i de områden där kraftverk och dammar byggs, utmaningar vi satsar hårt på att bemöta på bästa sätt.

Vattenkraften och miljön – så hänger de ihop

Vattenkraften orsakar nästan inga utsläpp i miljön. Däremot påverkas den biologiska mångfalden när vattenflödena ändras, vilket påverkar fiskarnas vandringsmöjligheter och floran i strandzonen.

När ett vattenkraftverk byggs ställs stora krav på det ansvariga kraftbolaget. Vi följer dessa krav och gör stora insatser för att behålla en bra miljö i vattendraget.

Så här jobbar vi för att behålla den naturliga miljön

Tillsammans med branschen driver vi forskningsprojekt där vi studerar miljöeffekter och metoder för att minimera påverkan vid vattenkraft. Några av då åtgärder vi gör är:

  • att tappa vatten i den gamla älvfåran i kombination med att vi bygger grunddammar, vilket bidrar till att en del av det naturliga växt- och djurlivet finns kvar
  • att bygga vandringsvägar som gör det möjligt för fiskarna att simma förbi anläggningarna
  • att bygga konstgjorda lekområden som gör det lättare för fisken att föröka sig.

Vi utvecklar vår vattenkraft

Storforsens kraftverk –vår modernaste anläggning

Vattenkraftverket i storforsen är vårt nyaste, ett modernt exempel på att vattenkraft kan utnyttjas på ett sätt som är skonsamt för miljön. Vi har utformat anläggningen med hänsyn till den natursköna miljön som omger den.

Anläggningen har en 43 meter lång överfallsdamm som ger en naturlig variation på vattenståndet i ån uppströms dammen. Sidotappningen är anpassad så att flödet i ån aldrig avbryts på den 500 meter långa forssträckan, vilket är bra för de vattenlevande organismerna. Vi har även skapat lekområden för fisken.

Över dammen har vi byggt en vacker träbro som smälter in i naturbilden och ger besökare och boende i området större tillgänglighet. Delar av dammen från flottningsepoken har vi bevarat.

Nedan kan du läsa om våra övriga miljörelaterade åtgärder vid Storforsen:

  • Oljefritt löphjulsnav och oljefria transformatorer.
  • Högtryckssystem för regleroljan
  • PVC-fria kablar.
  • Värmeåtervinning av spillvärme från stator och lager.
  • Ingen olje- eller elförbrukning i dammen tack vare utformningen av dammen som en överfallsdamm.
  • Skonsamt ingrepp i området med byggnader och anläggningsdelar
  • Åtgärder under byggtiden för att minimera miljöpåverkan.

Ny teknik för småskalig vattenkraft i Bruksforsen

Under 2014 deltog vi tillsammans med andra kraftföretag och Luleå tekniska universitet i ett projekt för att utveckla en ny typ av miljöaccepterad småskalig vattenkraftanläggning i Bruksforsen i Robertsfors.

Syftet var att utveckla småskalig vattenkraft som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Vi installerade en ny typ av turbin som ska underlätta nedströmsvandringen för fisk och som inte kräver oljor för drift. När oljor och måste användas finns det risk att de läcker ut och förorenar vattnet kring kraftverket.

Läs mer om projektet i Bruksforsen

Förbättrad fiskvandring vid Hednäs kraftstation

Under 2014 startade vi ett tvåårigt projekt vid Hednäs kraftstation. Syftet med projektet är att förbättra fiskvandringen förbi stationen eftersom den befintliga fisktrappan, trots löpande justeringar sedan början på 2000-talet, inte fungerar tillfredsställande. I projektet samarbetar vi med fiskevårdsområdena i Åbyälven, Älvräddarna, Östersjölaxälvar i samverkan, berörda kommuner och länsstyrelsen.

Läs mer om vad som händer i Hednäs

Från norrländska älvar, till hela Sverige

Vår vattenkraft kommer från de mäktiga älvarna i norr. I dag driver vi 14 större anläggningar, de flesta nära vårt huvudkontor i Skellefteå. Närheten är avgörande; den ger oss hög tillgänglighet till kraftstationerna och bra kontroll över källorna till vår energi.

Se vilka våra anläggningar är

Sällsjö
Byggår: 1962
Eleffekt: 160 MW
Normal årsproduktion: 350 GWh

Krångfors
Byggår: 1926
Eleffekt: 62 MW
Normal årsproduktion: 350 GWh

Selsfors
Byggår: 1944
Eleffekt: 61 MW
Normal årsproduktion: 265 GWh

Finnfors
Byggår – gamla stationen: 1906
Byggår – nya stationen: 1955
Eleffekt: 54 MW
Normal årsproduktion: 237 GWh

Granfors
Byggår: 1952
Eleffekt: 40 MW
Normal årsproduktion: 207 GWh

Rengård
Byggår: 1970
Eleffekt: 36 MW
Normal årsproduktion: 203 GWh

Båtfors
Byggår: 1962
Eleffekt: 42 MW
Normal årsproduktion: 201 GWh

Grytfors
Byggår: 1968
Eleffekt: 31 MW
Normal årsproduktion: 189 GWh

Rebnis
Byggår: 1974
Eleffekt: 64 MW
Normal årsproduktion: 142 GWh

Sikfors
Byggår: 1990
Eleffekt: 33 MW
Normal årsproduktion: 139 GWh

Bergnäs
Byggår: 1989
Effekt: 8 MW
Normal årsproduktion: 30 GWh

Slagnäs
Byggår: 1989
Effekt 7 MW
Normal årsproduktion: 32 GWh

Sädva
Byggår: 1985
Eleffekt: 31 MW
Normal årsproduktion: 119 GWh

Klippen
Byggår: 1994
Eleffekt: 27 MW
Normal årsproduktion: 100 GWh

Storforsen
Byggår: 2007
Eleffekt: 4,7 MW
Normal årsproduktion: 20 GWh

Med säkerheten i första rummet

Med över 100 års erfarenhet av vattenkraft har vi utvecklat teknik och rutiner som prioriterar säkerheten. Vi har en egen organisation som jobbar med att möta de allt starkare kraven på säkerhet vid dammar.

Läs mer om vårt säkerhetsarbete

Dammsäkerhet – att förebygga och vara redo

Dammsäkerhet handlar i första hand om att förebygga problem, men även om att vara redo om olyckor uppstår. Ett exempel på en sådan förebyggande åtgärd är att vi alltid räknar med de värsta flöden som beräknas kunna ske med 10 000 års mellanrum när vi bygger eller förstärker dammar.

För att ta vårt ansvar för säkerheten kring vattenkraftens dammar har vi en egen organisation för dessa frågor. Vi har ett nära samarbete med Skellefteälvens vattenregleringsföretag, som driver projektet Samordnad beredskap. Syftet med projektet är att hantera situationen längs hela älven och minimera skadan om någon damm brister.

Driftsäkerhet – att planera noggrant

För att driftsäkerheten i våra dammar ska vara så hög som möjligt planerar vi vårt underhåll noggrant. Målet är att anläggningarna ska fungera och vara säkra under de 40-årsperioder som beräknas gå mellan större renoveringar av utrustningar och maskiner.

Trygg el – för både dig och miljön

Våra vattenkraftverk styrs från en driftcentral vars ansvar är att följa vattendomar och andra gällande regler. Vattnet måste flöda på ett säkert sätt genom systemet av dammar och kraftverk. Personalen på driftcentralen ser till att elen finns hos dig när du behöver den och att det sker på ett sätt som är tryggt för både dig och miljön.

Oljeutsläpp – att vara beredd på det oväntade

Vi utvecklar och underhåller ständigt våra anläggningar så att de inte ska orsaka oljeutsläpp. Om det trots allt skulle ske har vi ett unikt samarbete med bl.a. räddningstjänsten. Specialutbildad personal och miljöambulanser står redo för att snabbt minimera eventuella skador.

Vattenkraftens roll i framtidens energisystem

I framtiden, med en ökad andel vind och sol i produktionsmixen bedömer vi att vattenkraften i högre grad behöver finnas för att reglera obalanser och utgöra reservkapacitet när de väderberoende kraftkällorna inte levererar. Vattenkraftens kapacitetstjänster kommer att efterfrågas i en högre grad.

Vattenkraftens bidrag till ökad kapacitet och reglerförmåga

Som ett inspel till den pågående energikommissionen har Skellefteå Kraft räknat ut hur vattenkraften skulle kunna bidra till ökad kapacitet och betydelse för att vara en viktig reglerresurs för det framtida kraftsystemet.

Läs vår rapport Vattenkraftens framtida bidrag till ökad kapacitet och reglerförmåga (pdf).

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP