Vår roll och vårt värdeskapande

Vi tar täten för dagens och framtidens hållbara energiförsörjning och infrastruktur. Vi utvecklar Skellefteå och regionen i hållbar riktning.

Om företaget  ·  Våra viktiga hållbarhetsfrågor

 • Vi producerar effektiv fjärrvärme från biobränslen, ofta restprodukter från sågverk i närområdet.
 • Vi bidrar till elektrifiering av transportsektorn genom att bygga laddinfrastruktur i Sverige och Danmark. Våra elbilar är tillgängliga för allmänheten i en bilpool kvällar och helger.
 • Vi producerar och distribuerar el från förnybar vind och vattenkraft, till hela Sverige.
 • Vi äger skog och mark, tillgångar som möjliggör utveckling av både energiproduktion och andra värden.
 • Vi har robusta nät som ger regionens företag och hushåll trygg leverans av el och värme, och snabb internet-uppkoppling.
 • Vi satsar på innovativa partnerskap för energi- och kommunikationslösningar, hållbar industri och hållbar mobilitet.
 • Vi effektuppgraderar befintlig vattenkraft för att nyttja vattenkraftens flexibilitet och reglerförmåga bättre.
 • Vi bidrar till lokalt föreningsliv genom stöd till kultur och idrott för barn och ungdomar.
 • Vi är en röst i energidebatten och bidrar med vår kunskap för att hitta lösningar för det svenska kraft­systemets utveckling.
 • Vi är med och utvecklar Skellefteå och regionen i en hållbar riktning. Vi bygger ut infrastrukturer, lockar fler industrier till regionen och samverkar med andra för synergier och nya lösningar.
 • Vi är en attraktiv arbetsplats som tar vara på och utvecklar kunskap, engagemang och innovationskraft.

Vårt ansvarstagande

Vi tar ansvar för vår verksamhets påverkan på människor, djur och natur. Vi förebygger och åtgärdar, för en aktiv dialog med våra intressenter och engagerar oss i lokalsamhället.

Om företaget  ·  Våra viktiga hållbarhetsfrågor

 • Som samhällsviktig verksamhet arbetar vi systematiskt med att skydda våra system och anläggningar från yttre hot.
 • Vi investerar löpande i underhåll och ny reningsteknik för att minska utsläpp och leva upp till skärpta miljökrav.
 • Vi satsar på ny, miljöanpassad teknik för att minimera negativ påverkan från energiproduktionen på växt- och djurliv.
 • Vi brukar skogen vi äger på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vi tar hänsyn till våra grannar och för en aktiv dialog med närboende, rennäring och intresseföreningar.
 • Vi är medvetna om de risker som kan finnas i vår leverantörskedja. Vi ställer krav och har ett livscykelperspektiv vid inköp av varor och tjänster.
 • Vi tar våra kunder på allvar. Säkra leveranser och god service har högsta prioritet.
 • Tillsammans med forskare och andra experter bygger vi kunskap om hur verksamheten påverkar ekosystem och biologisk mångfald, och utformar handlingsplaner och åtgärder.
 • Vi uppträder ansvarsfullt och etiskt mot varandra och i våra affärsrelationer.
 • Vi är rädda om våra medarbetare och deras välbefinnande. Säker och hälsosam arbetsmiljö, balans i livet, likabehandling och mångfald är viktiga frågor.
 • Vi arbetar för att minska vår egen klimat- och miljöpåverkan från energianvändning, transporter, kemikalier och avfall.