Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Innovation och affärsutveckling

Vår affärsutveckling är på både kort och lång sikt. Vi arbetar för långsiktig lönsamhet och investerar i innovation och nya lösningar för framtidens behov.

Våra övergripande ekonomiska mål handlar om god lönsamhet över tid, utveckling av nya affärsmodeller och om att bidra till samhällsekonomin lokalt och regionalt.

Långsiktig lönsamhet

Vår ägare Skellefteå kommun ställer krav på oss att vara lönsamma. Avkastningskravet är 6 % på sysselsatt kapital över tid.  Om det går bra för oss gynnar det regionen där vi verkar: en del av överskottet går tillbaka till kommunen och verksamheten skapar sysselsättning. God ekonomi ger oss också möjlighet att investera i underhåll, utveckling, innovation och forskning.

Rörelseresultatet för 2022, 2 002 miljoner kronor, är Skellefteå Krafts bästa på länge. Året har speglats av höga elpriser, höga produktionsvolymer och produktionsoptimering vilket har resulterat i ett EBIT som är signifikant högre än föregående år. Koncernens finansiella handel har varit framgångsrik på årets volatila elmarknad.

Diagram som visar EBIT.

Diagram som visar avkastning på sysselsatt kapital

Se även årsredovisningen 2022

Tabellen beskriver vilket ekonomiskt värde som verksamheten skapat och hur det fördelar sig på de olika intressenterna; leverantörer, närboende, medarbetare, finansiärer, staten, samhället och Skellefteå kommun.

Skapat och fördelat värde, miljoner kr 2021
Intäkter 5503
Rörelsekostnader: Inköp av varor och tjänster (leverantörer) samt bygdemedel och andra ersättningar för påverkan från vår verksamhet (närboende) -3362
Löner och förmåner (medarbetare) -582
Räntekostnader (finansiärer) -46
Fastighetsskatt (staten) -39
Icke kommersiella investeringar, sponsring (samhället) -19
Utdelning till ägare (Skellefteå kommun) -262
Behållet ekonomiskt värde 1193

Hållbara investeringar

Vi investerar i förnyelse och utbyggnad av förnybar energiproduktion och i förbättring och utbyggnad av våra el- och fibernät. Vi har en viktig roll i de infrastruktursatsningar som görs när staden växer. 2022 uppgick investeringarna till cirka 1 204 (951) miljoner kronor. Vi avsätter även pengar för kommande väsentliga kostnader i samband med omprövning av vattendomar samt efterbehandling av vindkraftparker och torvtäkter.

  • Expansion och nya anslutningar i elnätet när Skellefteå växer, 250 miljoner kronor.
  • Förstärkning och vädersäkring av elnätet, 150 miljoner kronor per år under en tioårsperiod.
  • Utbyte av gamla turbiner och styrsystem i våra äldre vattenkraftanläggningar. Stor satsning på renovering och utbyggnad med ny turbin i Rengård, sammanlagt 900 miljoner kronor
  • Uppgradering och utbyggnad av fibernätet, 260 miljoner kronor under fem år.

Lån för finansiering av våra investeringar går via Kommuninvest, kommunsektorns gemensamma långivare och kreditinstitut.

Investeringar som bidrar till klimat- och miljönytta och hållbar samhällsomställning kan uppfylla Kommuninvests kriterier för så kallade Gröna lån. Det innebär att pengarna kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. Kriterierna för hållbara investeringar utgår från ramverket för gröna obligationer och EU:s taxonomi. 

Affärsinnovation

Utifrån vår vision att vara bästa energibolaget för Sverige vill vi ta en marknadsledande position även inom forskning, utveckling och innovation. För att ta vara på den snabba omställningen i energibranschen har vi de senaste åren förstärkt arbetet med affärsinnovation. Fokus är att utveckla och implementera ny teknik och nya lösningar i lönsamma produkter och fungerande affärsmodeller. Innovationsarbetet drivs genom samarbeten och partnerskap med många olika aktörer.

Satsning på e-mobilitet

Vi fortsätter vår strategiska förflyttning mot nya affärer för att ta tillvara de möjligheter som energiomställningen ger. Sedan 2021 har vi ett nytt affärsområde för e-mobilitet. Det är ett viktigt vägval för att på bästa vara med och främja övergången till eldrivna transporter.Elbil som laddas i station på OKQ8

Fyra huvudteman för innovativ affärsutveckling

Innovationsarbetet drivs främst med tidshorisonten att utveckla nya affärer inom 3-5 års sikt. De senaste åren har vi i första hand prioriterat lokala satsningar inom fyra områden:

  • Hållbar mobilitet – transportsektorns omställning 
  • Hållbar industri – nya etableringar i och med gröna omställningen 
  • Smart konsumtion – digitalisering och styrning
  • Smart produktion och distribution – flexibel elproduktion, effektiva nät, nya energibärare

Med krig i Europa, stora utmaningar i energisektorn och en föränderlig energi- och miljöpolitik, påverkas förutsättningarna för långsiktig affärsutveckling. För Skellefteå Kraft innebär det en viss förändring i inriktningen på satsningar. Vi fokuserar på en något närmare tidshorisont och på de områden där samhällsomställningen redan är igång eller har tydliga behov.

Från idé till marknad

Skellefteå Krafts funktion för Affärsinnovation har uppdraget att identifiera och konkretisera idéer som kan tas till marknaden inom cirka tre till fem år. I processen för värdering av potentiella projekt och affärer finns hållbarhetsperspektivet integrerat. De affärsidéer vi väljer att satsa på ska bidra till hållbarhetsnytta och uppfylla fastställda kriterier för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Partnerskap och samarbeten

Vårt innovations- och utvecklingsarbete sker i hög grad tillsammans med andra. Strategiska delägarskap, partnerskap och samarbeten med branschkollegor, kunder, leverantörer, forskare och andra aktörer i regionen är avgörande för att realisera nya lösningar på ett framgångsrikt sätt.

Forskning och utveckling

Vi investerar även i mer långsiktig forskning och utveckling, tillsammans med branschen, regionala aktörer, forskare och andra partners. Exempel på långsiktiga satsningar inom hållbar stadsutveckling är Cyber security, där vi bland annat tittar på självkörande fordonslinjer. Vi har också projekt för test av eldrivet flyg, och vertikal odling med uppvärmning av spillvärme. Skellefteå har flera goda förutsättningar som utvecklingsmiljö; Staden har lagom storlek och vi förfogar, tillsammans med kommunen, över mark och infrastruktur.

Genom innovation och affärsutveckling bidrar vi till mål 8 om hållbar tillväxt och mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Årsredovisning

Läs mer i årsredovisning 2023 

Elektri­fiering av tunga trans­porter

100 projekt för 100 % förnybar kraft

Vår roll och vårt värdeskapande

Sara Kulturhus
Supersnabbladdare i hela landet med OKQ8
Solenergihuset Zero Sun