Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Innovation och affärsutveckling

Vår affärsutveckling är på både kort och lång sikt. Vi arbetar för långsiktig lönsamhet och investerar i innovation och nya lösningar för framtidens behov.

Våra övergripande ekonomiska mål handlar om god lönsamhet över tid, utveckling av nya affärsmodeller och om att bidra till samhällsekonomin lokalt och regionalt.

Långsiktig lönsamhet

Vi har lönsamhetskrav på oss från vår ägare, Skellefteå kommun. Avkastningskravet är 6 % på sysselsatt kapital över tid.  Om det går bra för oss gynnar det regionen där vi verkar:  en del av överskottet går tillbaka till kommunen och verksamheten skapar sysselsättning. God ekonomi ger  oss också möjlighet att investera i underhåll, utveckling, innovation och forskning.

Rörelseresultatet för 2021, 1 059 miljoner kronor, är Skellefteå Krafts bästa på länge. Stor efterfrågan och höga priser på el under året har bidragit samtidigt som lönsamheten i våra övriga affärsområden och verksamhetsgrenar också gått bra. Till exempel har en kall vinter och höga priser på utsläppsrätter påverkat värmeaffären positivt, och efterfrågan är hög på fortsatt utbyggnad och nya anslutningar till våra el- och fibernät.

Diagram som beskriver resultat (EBIT). 2021 var det 1050 mnkr.

Rörelseresultatet för 2021 blev 1059 miljoner kronor, att jämföra med -238 år 2020 och 498 år 2019. De stora variationerna i resultatet  beror delvis på faktorer som vi inte kan påverka, till exempel temperatur, nederbörd och vindförhållanden samt prisnivåer på el. Under 2013, 2017 och 2020 påverkades vårt resultat även av stora nedskrivningar.

Avkastningen på sysselsatt kapital blev 10,6 %.

Se även årsredovisningen 2021

Tabellen beskriver vilket ekonomiskt värde som verksamheten skapat och hur det fördelar sig på de olika intressenterna; leverantörer, närboende, medarbetare, finansiärer, staten, samhället och Skellefteå kommun.

Skapat och fördelat värde, miljoner kr 2021
Intäkter 5503
Rörelsekostnader: Inköp av varor och tjänster (leverantörer) samt bygdemedel och andra ersättningar för påverkan från vår verksamhet (närboende) -3362
Löner och förmåner (medarbetare) -582
Räntekostnader (finansiärer) -46
Fastighetsskatt (staten) -39
Icke kommersiella investeringar, sponsring (samhället) -19
Utdelning till ägare (Skellefteå kommun) -262
Behållet ekonomiskt värde 1193

Hållbara investeringar

Vi investerar i förnyelse och utbyggnad av förnybar energiproduktion och i förbättring och utbyggnad av våra el- och fibernät. Vi har en viktig roll i de infrastruktursatsningar som görs när staden växer. 2021 uppgick investeringarna till cirka 809 miljoner kronor. Vi avsätter pengar för kommande väsentliga kostnader i samband med omprövning av vattendomar samt efterbehandling av vindkraftparker och torvtäkter.

  • Expansion och nya anslutningar i elnätet när Skellefteå växer, 250 miljoner kronor.
  • Förstärkning och vädersäkring av elnätet, 150 miljoner kronor per år under en tioårsperiod.
  • Utbyte av gamla turbiner och styrsystem i våra äldre vattenkraftanläggningar. Stor satsning på renovering och utbyggnad med ny turbin i Rengård, sammanlagt 900 miljoner kronor
  • Uppgradering och utbyggnad av fibernätet, 260 miljoner kronor under fem år.

Grön finansiering

Lån för finansiering av våra investeringar går via Kommuninvest, kommunsektorns gemensamma långivare och kreditinstitut.

Investeringar som bidrar till klimat- och miljönytta och hållbar samhällsomställning kan uppfylla Kommuninvests kriterier för så kallade Gröna lån. Det innebär att pengarna kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. Kriterierna för hållbara investeringar utgår från ramverket för gröna obligationer och EU:s taxonomi. 

Affärsinnovation

Utifrån vår vision att vara bästa energibolaget för Sverige vill vi ta en marknadsledande position även inom forskning, utveckling och innovation. För att ta vara på den snabba omställningen i energibranschen har vi de senaste åren förstärkt arbetet med affärsinnovation. Fokus är att utveckla och implementera ny teknik och nya lösningar i lönsamma produkter och fungerande affärsmodeller. Innovationsarbetet drivs genom samarbeten och partnerskap med många olika aktörer.

Nytt affärsområde för e-mobilitet

Vi fortsätter vår strategiska förflyttning mot nya affärer för att ta tillvara de möjligheter som energiomställningen ger. Under 2021 har vi format ett nytt eget affärsområde för e-mobilitet. Det är ett viktigt vägval för att på bästa vara med och främja övergången till eldrivna transporter.

Fyra huvudteman för innovativ affärsutveckling

Innovationsarbetet drivs med två tidshorisonter: Utveckling av nya affärer på 1-3 års sikt och mer långsiktiga utvecklingsområden som ska resultera i affärer på upp till 10 års sikt.  I nuläget prioriteras lokala mer kortsiktiga satsningar inom fyra områden:

Hållbar mobilitet
Elbil som laddas i station på OKQ8

 

Hållbar industriIllustration över Northvolt

 

Smart konsumtion 

Illustration över Sara kulturhus

Illustration: White Arkitekter

 

Smart produktion (smarta effektiva nät)Zero Sun-huset

 

Från idé till marknad

Skellefteå Krafts funktion för Affärsinnovation har uppdraget att identifiera och konkretisera idéer som kan tas till marknaden inom cirka tre år. En process för att värdera potentiella projekt och affärer har utvecklats under 2021 där hållbarhetsperspektivet finns integrerat. De affärsidéer vi väljer att satsa på ska både bidra till hållbarhetsnytta och uppfylla fastställda kriterier för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Framöver vill vi hitta ännu bättre sätt att till exempel räkna på miljöfördelar och miljökostnader.

Partnerskap och samarbeten

Vårt innovations- och utvecklingsarbete sker i hög grad tillsammans med andra. Strategiska delägarskap, partnerskap och samarbeten med branschkollegor, kunder, leverantörer, forskare och andra aktörer i regionen är avgörande för att realisera nya lösningar på ett framgångsrikt sätt.

Projekt i fokus

Forskning och utveckling

Vi investerar även i mer långsiktig forskning och utveckling, tillsammans med branschen, regionala aktörer, forskare och andra partners. Exempel på långsiktiga satsningar inom hållbar stadsutveckling är Cyber security, där vi bland annat tittar på självkörande fordonslinjer. Vi har också projekt för test av eldrivet flyg, och vertikal odling med uppvärmning av spillvärme. Skellefteå har flera goda förutsättningar som utvecklingsmiljö; Staden har lagom storlek och vi förfogar, tillsammans med kommunen, över mark och infrastruktur.

Genom innovation och affärsutveckling bidrar vi till mål 8 om hållbar tillväxt och mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Årsredovisning

Läs mer i årsredovisning 2021 

Elektri­fiering av tunga trans­porter

Se vår års­redovisning för 2021

100 projekt för 100 % förnybar kraft

Vår roll och vårt värdeskapande

Sara Kulturhus
Supersnabbladdare i hela landet med OKQ8
Solenergihuset Zero Sun