Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

En attraktiv och sund arbetsplats

Skellefteå Kraft vill vara branschens och regionens bästa arbetsgivare, med kompetenta och engagerade medarbetare som stannar kvar och fortsätter att utvecklas tillsammans med oss.

I en bransch och en region i stor förändring och med stor potential att bidra i omställningen till ett hållbart samhälle, vill vi vara det bästa energibolaget för Sverige.

För att kunna säkra inflyttningsmöjligheter ska vi hitta samverkan och samarbeten för att påverka politiskt nationellt, lokalt och regionalt. Förhoppningen är att det ska leda till högre inflyttning lokalt och regionalt och därmed högre andel sökande till annonserade tjänster.

Vad handlar det om Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål 2023 Utveckling jämfört med 2022*
Attraktiv arbetsplats & kompetensförsörjning  

Driver ett levande värderingsarbete

 

Medarbetarindex: > 75 (2030) > 72 (2025)

 

71

 

   

Erbjuder individuell kompetens- och karriärutveckling

 

Arbetsgivarindex: > 145

 

139

 

   

Satsar på chefsutbildning och ledarutveckling

 

Ledarskapsindex: > 75

 

80

 

   

Samarbetar med skolor och universitet. Erbjuder examensarbeten, praktik och sommarjobb.

     
Arbetsmiljö; hälsa och säkerhet  

Strukturerat arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001.

 

 

Ingen arbetsrelaterad ohälsa

 

   
   

Erbjuder friskvård, hälsoundersökning och ergonomigenomgång.

 

Sjukfrånvaro max 2,5 %

 

3,6

 

   

Lägger stor vikt vid balans i livet och erbjuder flexibla arbetsformer.

 

0 olycksfall med sjukfrånvaro/miljon arbetade timmar

 

2,9

 

Likabehandling, jämställdhet och mångfald  

Har en uppförandekod och utbildar våra medarbetare.

 

Nolltolerans diskriminering (ärenden samt upplevelse)

 

0 fall

 

   

Har ett mångfaldsperspektiv vid rekrytering.

 

Andel kvinnliga chefer lika som andelen kvinnliga medarbetare (Andel kvinnliga medarbetare 2023 var 32,2 %)

 

38,6 

 

   

Arbetar aktivt med likabehandling och icke-diskriminering.

     
   

Jämix

 

>145

 

141

 

Kompetensutveckling  

Arbetar med individuell kompetens- och karriärutveckling.

 

Upplevelse av kompetens-utveckling (skala 1-5 i MMI): 3,8

 

4,1

 
   

Främjar innovation och idéer som bidrar till utveckling

     
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.
 

Utmaning kompetensförsörjning

Energimarknadens förändringar ställer höga krav på våra medarbetare och konkurrensen om kompetens är i nuläget stor i norra Sverige. Vi har identifierat framtidens kompetensförsörjning som en av företagets viktigaste utmaningar.

Vi anstränger oss för att de som arbetar hos oss ska må bra och vara motiverade varje dag de går till jobbet, och för att nya talanger ska välja Skellefteå Kraft som arbetsplats. Vi tror att goda arbetsvillkor leder till engagemang, effektivitet och ökar möjligheter att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare i den gröna omställningen.

Tillsammans med andra i energibranschen ser vi ett behov av att öka intresset för utbildningar på såväl gymnasie- som högskolenivå inom våra kompetensområden. I nuläget är trenden den motsatta, läggs ner på grund av för få sökanden. Vi arbetar tillsammans med Energiföretagen för att visa upp vår bransch och skapa intresse för utbildningar och yrken som behövs för att klara av framtida behov.

Genom samarbeten och dialog med flera skolor erbjuder vi också sommarjobb, praktik, examensjobb samt ett traineeprogram för att introducera studenter till vår verksamhet.

Under 2023 har vi haft fem traineer i vårat niomånaders traineeprogram. Vi har också haft sammanlagt fem studenter som gjort sitt examensarbete hos oss och 19 praktikanter.

Vi samarbetar också med andra lokala företag och med kommunen, för att nyttja varandras nätverk och exempelvis lättare erbjuda jobb till medflyttande.

Genom mätningar bland studenter och yngre akademiker följer vi hur vi uppfattas som en ideal arbetsgivare. Under 2022 rankades Skellefteå Kraft som nummer 169 av civilingenjörsstudenterna (nr 66 år 2021) och nummer 119 av högskoleingenjörerna (nr 86 år 2021) i Universums mätningar på Mittuniversitet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Vi vill öka teknikintresset bland barn och ungdomar, för att på sikt bidra till att fler utbildar sig till de yrken vi har behov av i branschen. Under 2023 har vi tagit emot 15 praktikanter.

Vi samarbetar också med Skellefteå kommun i satsningen Exploratoriet, Skellefteå Science Center, som riktar sig till barn och ungdomar från förskola till gymnasiet.

Engagemang och ledarskap

Vi har en intensiv utvecklings- och investeringsperiod där omvärldens krav på ökad flexibilitet i förändringsarbetet blir tydligt. Inom företaget har vi utvecklat nya hållbara tjänster, produkter och verksamheter samt ökat antalet medarbetare i vissa fall på kort tid.

Under året har vi anpassat organisationen med syfte att stödja och förtydliga gränssnitt för att kunna arbeta mer effektivt och innovativt mellan verksamheterna. Detta kommer innebära ändrade arbetssätt där ett bra stöd finns i vårt arbetssätt med Principstyrt förbättringsarbete. Vi erbjuder också möjligheten till distansarbete för att möta upp medarbetares önskemål om ett mer hållbart arbetsliv.

De planerade kompetensutvecklingsinsatserna för medarbetare i OBM ”Hållbart medarbetarskap” och ”Förändringsledning för chefer” kommer att vara en viktig investering för att arbeta både kvalitativt och effektiv med vårt förbättrings- och förändringsarbete. 

Grunden är våra kärnvärden, våra principer och våra beteenden med stöd av ett nära ledarskap. Enligt forskning är ledarskap en viktig faktor för medarbetares trivsel, prestation och arbetsmiljö. Av den anledningen har vi arbetet aktivt strategiskt med coachningsstöd och kompetensutveckling för chefer vilket har bidragit till det höga ledarindex i medarbetarundersökningar som genomförts.

Fortsatt kompetensutveckling och stöd till chefer är en framgångsfaktor för att skapa ett tryggt ledarskap. Genom ledarskapet ges möjlighet till psykologisk trygghet där medarbetare vill och kan vara delaktiga för att arbeta med avvikelser och ständiga förbättringar. Genom rätt beteenden går vi från ord till handling, och vi styr till den kultur vi vill ha med stöd av våra spelregler och en god feedback kultur.

Medarbetarundersökning 2023

Årets MMI (Motiverad medarbetar index) för Skellefteå Kraft hamnar på 71, vilket är ett starkt resultat och på samma nivå som förra mätningen 2022. Skellefteå Krafts långsiktiga mål är att uppnå ett MMI på minst 75 (2030) med delmålet 72 (2025). Ledarskapsindex förstärks även i år från 79 till 80.

Det är tredje året i rad som index för stolthet och lojalitet ökar, från 75 till 79 och nu i årets resultat till 80. ​ 

 
Nyckeltal Resultat 2020 Resultat 2021 Resultat 2022 Resultat 2023 Mål
MMI 72 67 71 71 75 (år 2020)
Ledarskapsindex 76 76 79 80 >75

Skellefteå kraft har placerat sig på plats 4  inom Energibranschen. Genom sin placering tillhör Skellefteå Kraft de 10  procent bästa arbetsgivarna i svenskt arbetsliv utifrån rådande arbetsvillkor (2020). Arbetsgivarindex tas fram av Nyckeltalsinstitutet. Skellefteå Krafts goda resultat i kartläggningen grundar sig på bland annat låg korttidsfrånvaro och att en hög andel anställda stannar länge i företaget.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa inom Skellefteå Kraft. Vi arbetar förebyggande för att alla ska må bra och undvika skador och sjukdom. Alla våra chefer utbildas i arbetsgivaransvaret för organisatorisk och social arbetsmiljö samt psykisk ohälsa. Det handlar såväl om den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt om att skapa förutsättningar för balans i livet som helhet.

Arbetsmiljöarbetet bedrivs integrerat med stöd av standarden ISO 45001, ett certifierat ledningssystem som omfattar hela verksamheten och samtliga medarbetare. Skellefteå Kraft bedriver ett aktivt, systematiskt och förbyggande arbetsmiljöarbete.

Utvecklingen av arbetet kring specifika arbetsmiljöfrågor som exempelvis personlig skyddsutrustning, avvikelsehantering och skyddsrondsverksamhet sker löpande i olika arbetsgrupper.

Arbetsmiljöutbildningar genomförs regelbundet anpassat efter verksamhet och roller till exempel elsäkerhetsutbildningar (ESA), HLR-utbildning samt utbildningen Bättre Arbetsmiljö (BAM).

Skellefteå Kraft kartlägger kontinuerligt vilka arbetsmiljörisker som finns kopplade till våra olika verksamheter och prioriterar det förebyggande arbetet för att undvika att medarbetare utsätts för risker. Vi uppmanar till rapportering av alla former av risker, tillbud och arbetsskador. Riskbedömningar genomförs även vid all investerings-, förändrings- och utvecklingsarbete.

Arbetsmiljörisker förekommer i vår verksamhet, till exempel elektriskt arbete, arbete på höjd och arbete vid het ånga. Vidare är stress identifierad som en riskfaktor varvid fokus på stressförebyggande arbete görs löpande såsom föreläsningar, undersökningar samt daglig styrning.

Sjukfrånvaro och arbetsskador

  Mål 2019 2020 2021 2022 2023
Sjukfrånvaro
<2,5% 2,5 2,6 2,6 3,5 3,6
Olycksfallsfrekvens1  0 2,5 2,3 2,3 3,2 2,9
Antal olycksfall2 0 3 3 3 4 7*
Total olycksfallsfrekvens3 0 31,8 26,9 48,5 30,5 30,5*
Totalt antal olycksfall4 0 38 35 63 48 48*
Olycksfall med allvarlig konsekvens5 0 0 0 0 0 0

 

1antal olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar (LTIF), rullande 12 månader.
2antal olycksfall med frånvaro utöver skadedagen (LTI).
3 antalet olycksfall med och utan frånvaro per miljon arbetade timmar (TRIF), rullande 12 månader.
4antal olycksfall med och utan frånvaro (TRI).
5antal allvarliga olycksfall med faktisk eller förväntad frånvaro > 6 månader, inkluderar även dödsfall.
*varav 3 st avsåg entreprenör

Hälsa och välbefinnande

Vi vill möjliggöra och inspirera till ett balanserat och hälsosamt arbetsliv. På Skellefteå Kraft ska alla medarbetare kunna kombinera livet på och utanför jobbet, oavsett roll och karriärambition.

För att främja hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på totalt 5 000 kr per år, frivillig hälsoundersökning vart tredje år och olika friskvårdsaktiviteter. 73 % (67) av våra anställda nyttjade friskvårdspengen 2023.

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet erbjuds varje medarbetare vart tredje år en arbetsmiljö-, hälsa- och livsstilsunderökning tillsammans med företagshälsovården. 

Alla anställda erbjuds en förmånsbeskattad vårdförsäkring. Försäkringen omfattar förebyggande hälsotjänster, E-vård, psykologbehandling och fysioterapi på distans, sjukvårdsrådgivning samt planerad vård och behandling hos privata vårdgivare. Genom vårdförsäkringen ges möjligheter för medarbetaren att tidigt få stöd och hjälp genom samtal. Vidare kan medarbetare komma i kontakt med en rehabiliteringskoordinator för hjälp med vilka insatser som kan behöva genomföras.

All information från hälsoundersökningar eller kontakt med företagshälsovård behandlas integritetssäkert.

Från och med 2022 använder vi oss av Hälsoindex som ett sätt att mäta hälsostatusen hos medarbetarna i vår organisation. Hälsoindex utgår från 9 nyckeltal inom hälsa och används av många företag i olika branscher. Underlaget hjälper oss att bedriva ett målinriktat hälsoarbete.

Kompetensutveckling

Att ta tillvara och löpande utveckla både individens och företagets samlade kompetens och innovationskraft är en viktig framgångsfaktor för oss. Vi uppmuntrar våra medarbetare att söka internt utlysta tjänster för att utvecklas och för att föra vidare kunskap och erfarenhet mellan olika verksamheter. De årliga medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare är en viktig plattform för att inventera såväl kompetens som utbildningsbehov.

Vi erbjuder och genomför många interna utbildningar inom olika områden. Det handlar bland annat om El- och energisäkerhet, arbete på höjd och väg, arbetsmiljö, heta arbeten, säkerhet, hållbarhet och miljö, ledarskap och medarbetarskap. De flesta genomförs digitalt vilket underlättar för fler att delta och minskar antalet resor. En intern utbildningsfunktion har till uppgift att samordna utbildningar där stora behov finns.

Vårt egenutvecklade koncept ”Skellefteå Kraft karriär” är ett sätt att främja våra medarbetares utveckling inom Skellefteå Kraft och samtidigt säkra företagets kompetensbehov inom viktiga specialistområden.  Modellen bygger på definierade nivåer i tre steg, ”senior”, ”specialist” och ”expert” inom olika kompetensområden. Behovsinventering av roller görs inom respektive verksamhetsområde.

För att ta tillvara äldre medarbetares kompetens och erfarenhet erbjuder Skellefteå Kraft ”positiv pensionering”. Den som fyllt 60 år kan välja att jobba 80 procent till 90 procent lön och 100 procent pensionsavsättning, under max 5 år.

 

Mångfald och likabehandling

Vi respekterar och värdesätter individuella olikheter, kunskaper och erfarenheter. Mångfald och likabehandling bidrar till bredare kundperspektiv och rekryteringsbas, och i förlängningen till bättre affärer, arbetsmiljö och innovationsförmåga för oss alla.

Mål: En mer jämställd organisation

Vi har liksom energibranschen som helhet en utmaning att locka fler kvinnor och personer från olika etniska bakgrunder till oss. Ett ökande antal kvinnliga studenter inom universitetens utbildningar väntas ge en högre andel kvinnor i tekniska yrken framöver och vår ambition är att ligga steget före.

Vi använder oss av Jämställdhetsindex, Jämix, som ett sätt att mäta vårt jämställdhetsarbete. Jämix utgår från ett antal mätetal för hur jämställda arbetsvillkor och anställningsvillkor är, och används av många företag i olika branscher. Resultatet för 2023 har ännu inte tillkännagetts. Resultatet för 2022 var 132.

Nolltolerans mot diskriminering

Vi har nolltolerans mot diskriminering och följer upp målet genom vår medarbetarundersökning.

Undersökningen 2022 visar att det är ovanligt med kränkande särbehandling men att det förekommer. Vi arbetar löpande med utbildning och diskuterar beteenden och gemensamma spelregler i våra arbetsgrupper. Likabehandlingsarbetet följs också upp kvartalsvis i företagets arbetsmiljökommitté.

Under 2023 har det kommit in ett ärende via visselblåsarfunktionen.

Mål för ökad mångfald

Ett aktivt arbete för inkludering och likabehandling är en del av vår företagskultur. Vi ser också ökad mångfald som en viktig framgångsfaktor för kompetensförsörjning och utveckling av verksamheten.

För att ta tillvara den samlade kompetens som finns på marknaden, och för att bidra till en inkluderande arbetsmarknad, fokuserar vi på mångfald i våra rekryteringsprocesser.

Varje år genomför vi i en partsammansatt grupp lönekartläggning. Lönekartläggningen ingår i diskrimineringslagens föreskrifter för ”Aktiva åtgärder. Detta syftar till att undersöka, analysera, genomföra och följa upp så att inga osakliga löneskillnader förekommer.

Våra medarbetare 2023

Antalet medarbetare har ökat något under 2022, 68 (38) medarbetare har slutat och 95 (55) nya medarbetare har börjat hos oss under året. Medelåldern var 44,27 (44,31).

Personalomsättningen har ökat jämfört med tidigare år. Detta beror till viss del på ökad rörlighet men också på att fler medarbetare gått i pension under året. 

  Antal Könsfördelning (antal) Åldersfördelning (antal)
  Totalt Kvinnor Män <29 30-39 40-49 50-59 60-65 >65
Styrelse* 13 4 9 0 2 4 3 2 2
Koncernledning 8 4 4 0 0 3 5 0 0
Alla anställda** 856 276 580 99 228 229 219 67 5
*Inkl. fyra adjungerade fackliga representanter (1 kvinna och 3 män)
** per den 31 december 2023

Medelålder och personalstatistik

  2020 2021 2022 2023
Medelålder för kvinnor 43,9 43,5 43,5 44,2
Medelålder för män 44,7 44,6 44,6 45
Medelålder totalt 44,5 44,3 44,27 44,6
Antal tillsvidareanställda* 752 770 798 856
Antal vikarier/allmän visstidsanställning 3 8 10 15
Personalomsättning i % 5,59 4,99 4,99 8,67
* per 31 december 2023
 

Med arbetet för en attraktiv arbetsplats bidrar vi till Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 8 om arbetsmiljö och arbetsvillkor samt Mål 5 och 10 om jämställdhet, mångfald och inkludering.

Jobba hos oss

Vill du ha ett vanligt, alldeles underbart jobb med målet att göra Sveriges energisystem 100 % förnybart?

Vår upp­förande­kod

Hos oss är alla lika värda

Vi är HBTQ-­certi­fier­ade

I en mans­dominerad bransch

Qraft­samling för kvinnor