Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

En attraktiv och sund arbetsplats

Skellefteå Kraft vill vara branschens och regionens bästa arbetsgivare, med kompetenta och engagerade medarbetare som fortsätter utvecklas tillsammans med oss.

I en bransch och en region i stor förändring och med stor potential, vill vi vara det bästa energibolaget för Sverige. Att möta förändringarna på energimarknaden ställer höga krav på våra medarbetare.

Vi verkar också i en region där konkurrensen om kompetens och medarbetare mellan arbetsgivare just nu är stor.

Vi anstränger oss för att de som arbetar hos oss ska må bra och vara motiverade varje dag de går till jobbet, och för att nya talanger ska välja Skellefteå Kraft som arbetsplats.

Vad handlar det om Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål 2021 Trend*
Attraktiv arbetsplats – kompetens-försörjning Driver ett levande värderingsarbete Medarbetarindex:  > 75 67
Erbjuder individuell kompetens- och karriärutveckling Arbetsgivarindex: > 145 149
Satsar på chefsutbildning och ledarutveckling Ledarskapsindex: > 75 76
Samarbetar med skolor och universitet. Erbjuder examensarbeten, praktik och sommarjobb.      
Arbetsmiljö; hälsa och säkerhet Strukturerat arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001.

Erbjuder friskvård, hälsoundersökning och ergonomi-genomgång.

Lägger stor vikt vid balans i livet, erbjuder flexibla arbetsformer.

Ingen arbetsrelaterad ohälsa:    
Sjukfrånvaro max 2,5 % 2,6%
0 olycksfall med sjukfrånvaro/miljon arbetade timmar 2,3
Likabehandling, jämställdhet och mångfald Har en uppförandekod och utbildar våra medarbetare

Har ett mångfalds-perspektiv vid rekrytering.

Arbetar aktivt med likabehandling och icke-diskriminering.

Deltar i initiativ för kvinnligt ledarskap i branschen.

Jämix

Nolltolerans diskriminering (ärenden samt upplevelse) 0 fall
Andel kvinnliga chefer 35 %

 

 

 

 

137

 

Kompetens-utveckling Arbetar med individuell kompetens- och karriärutveckling

Främjar innovation och idéer som bidrar till utveckling

Upplevelse av kompetens-utveckling (skala 1-5 i MMI): 3,8 4,0
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

Engagemang och ledarskap

Arbetet med värderingar, medarbetarskap och ledarskap pågår löpande hos oss. Skellefteå Kraft har en uppförandekod som vi jobbar utifrån, både internt och externt. Delaktighet, lagarbete och initiativförmåga är viktiga delar för ett bra arbetsklimat, och för att verksamheten ska ha en god utveckling i en föränderlig omvärld.

Medarbetarundersökning 2021

Vi genomför årligen medarbetarundersökningar för att hålla oss uppdaterade om vår organisations och våra medarbetares mående och prestationsförmåga. 92 % av våra medarbetare svarade på undersökningen.
Resultatet ligger till grund för handlingsplaner och aktiviteter.

 
Nyckeltal Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021 Mål
MMI 67 70 72 67 75 (år 2020)
Arbetsgivarindex 140 139 149 149 >145
Ledarskapsindex 71 74 76 76 >75

Resultatet för 2021 är sämre jämfört med föregående år bland annat har vi backat på stolthet och lojalitet. Pandemins påverkan på ledarskap och arbetsvardag, och företagets snabba utveckling och förändring är bidragande orsaker.  Våra medarbetare ger fortsatt höga betyg på arbetet med säkerhet och arbetsmiljö, samt på möjligheten att förena arbete med till exempel föräldraskap.

Skellefteå kraft har placerat sig på plats 4  inom Energibranschen. Genom sin placering tillhör Skellefteå Kraft de 10  procent bästa arbetsgivarna i svenskt arbetsliv utifrån rådande arbetsvillkor (2020). Arbetsgivarindex tas fram av Nyckeltalsinstitutet. Skellefteå Krafts goda resultat i kartläggningen grundar sig på bland annat låg korttidsfrånvaro och att en hög andel anställda stannar länge i företaget.

Skellefteå Kraft har följt rekommendationerna kring pandemin med fokus på våra medarbetares hälsa och fortsatt kvalitet och framdrift i verksamheten. Inga produktionsuppehåll eller större förändringar på grund av sjukdomsfall har inträffat. En del projekt och investeringar har dock fått pausas då de inte har gått att genomföra.

En enkätundersökning kring Covid-19 under visade att det våra medarbetare saknat mest är inspiration, den bättre ergonomin, och att träffa kollegor. Det framkom samtidigt att många kontorsmedarbetare ser fördelar med distansarbetet.

Utifrån detta har ett tvärfunktionellt arbete genomförts med uppdrag att ta fram en ny riktlinje för distans och tillfälligt hemarbete som möjliggör till ett mer flexibelt arbete och bidrar till attraktiva arbetsvillkor.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa inom Skellefteå Kraft. Vi arbetar förebyggande för att alla ska må bra och undvika skador och sjukdom. Det handlar såväl om den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt om att skapa förutsättningar för balans i livet som helhet.

Arbetsmiljöarbetet bedrivs integrerat med stöd av ISO 45001, ett certifierat ledningssystem som omfattar hela verksamheten och samtliga medarbetare. Riskbedömningar görs kontinuerligt och löpande avstämningsmöten hålls med huvudskyddsombud.

Utvecklingen av arbetet kring specifika arbetsmiljöfrågor som exempelvis personlig skyddsutrustning, avvikelsehantering och skyddsrondsverksamhet har fortlöpt i arbetsgrupper under året.

Vi uppdaterar kontinuerligt vår kartläggning av vilka arbetsmiljörisker som finns kopplade till olika roller. Vi uppmanar också våra medarbetare att rapportera alla former av risker, tillbud och arbetsskador. Vid investeringar samt förändrings- och utvecklingsarbete görs riskbedömningar utifrån arbetsmiljöperspektiv.

Allvarliga arbetsmiljörisker förekommer i vår produktionsverksamhet. De handlar om elsäkerhet, fall och het ånga och där en olycka i värsta fall kan få mycket allvarliga följder. Därför lägger vi stor vikt vid att undvika och förebygga risker. Vi lägger också stort fokus på stressförebyggande arbete i vår verksamhet eftersom stress är en annan identifierad riskfaktor.

Vi utbildar alla chefer i arbetsgivaransvaret för organisatorisk och social arbetsmiljö samt psykisk ohälsa. Med anledning av Covid-19 har arbetsmiljöfrågan och inte minst den psykosociala arbetsmiljön haft fortsatta utmaningar under 2021.

Förutom anpassningen av arbetsmiljö och arbetssätt under Covid-19 så har vi under året även genomfört elsäkerhetsutbildningar (ESA) och andra lagstadgade arbetsmiljöutbildningar.

Sjukfrånvaro och arbetsskador

  2017 2018 2019 2020 2021
Sjukfrånvaron ska understiga 2,5 % 2,6 % 2,8 % 2,5 % 2,6 % 2,6 %
Olycksfall med sjukfrånvaro/miljon arbetade timmar 4,3 1,8 2,5 2,3 2,3
Inga allvarliga olyckor
(sjukfrånvaro mer än 14 dagar)
1 1 3 1 3*
Antal arbetsskador 27 40 45 49 72
Sjukdagar till följd av olycka 9 82 159 10 7
*Under 2021 inträffade totalt 3 olycksfall med sjukfrånvaro mer än 14 dagar.

Hälsa och välbefinnande

Vi vill möjliggöra och inspirera till ett balanserat och hälsosamt arbetsliv. På Skellefteå Kraft ska alla medarbetare kunna kombinera livet på och utanför jobbet, oavsett roll och karriärambition.

För att främja hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på totalt 5 000 kr per år, frivillig hälsoundersökning vart tredje år och olika friskvårdsaktiviteter. Under 2021 har det främst varit digitala aktiviteter på grund av pandemin.

68 % (50 %) av våra anställda nyttjade friskvårdspengen 2021.

Vårdförsäkring

Alla anställda erbjuds en förmånsbeskattad vårdförsäkring. Försäkringen omfattar förebyggande hälsotjänster, E-vård, psykologbehandling och fysioterapi på distans, sjukvårdsrådgivning samt planerad vård och behandling hos privata vårdgivare. Genom vårdförsäkringen ges möjligheter för medarbetaren att tidigt få stöd och hjälp genom samtal. Vidare kan medarbetare komma i kontakt med en rehabiliteringskoordinator som genom samtal kan skapa en bild av vilka insatser som kan behöva genomföras.

Kompetensutveckling

Att ta tillvara och löpande utveckla företagets samlade kompetens och innovationskraft är en viktig framgångsfaktor för oss. Vi uppmuntrar våra medarbetare att söka internt utlysta tjänster för att utvecklas och för att föra vidare kunskap och erfarenhet mellan olika verksamheter. De årliga medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare är en viktig plattform för att inventera såväl kompetens som utbildningsbehov.

För att främja våra medarbetares utveckling inom Skellefteå Kraft och samtidigt säkra företagets kompetensbehov inom viktiga specialistområden finns sedan 2020 Skellefteå Kraft karriär. Modellen bygger på definierade nivåer i tre steg, ”senior”, ”specialist” och ”expert” inom olika kompetensområden. Behovsinventering av roller görs inom respektive verksamhetsområde. Under året har 6 medarbetare tagit nya karriärsteg via Skellefteå Kraft Karriär.

För att ta tillvara äldre medarbetares kompetens och erfarenhet erbjuder Skellefteå Kraft ”positiv pensionering”. Den som fyllt 60 år kan välja att jobba 80 procent till 90 procent lön och 100 procent pensionsavsättning, under max 5 år. Under 2021 var det vid årets slut 38  medarbetare inom koncernen som valt denna möjlighet.

Framtida kompetensförsörjning

Omställningen och utvecklingen av energibranschen medför ett ökat behov av personer med specifik kompetens de närmaste åren. Expansionen i regionen och ökat intresse för etablering av elintensiv industri i norra Sverige gör  att rekrytering och kompetensförsörjning är ett av våra strategiska fokusområden.

Satsning på rekrytering

För att fortsätta utveckla arbetet med rekryteringsprocesser och stärka Skellefteå Krafts varumärke som en attraktiv arbetsgivare i en attraktiv region, har vi sedan 2020 ett eget rekryteringscenter i företaget. Vi ser också goda möjligheter i samarbete med andra företag och med kommunen, för att nyttja varandras nätverk och exempelvis lättare erbjuda jobb till medflyttande.

Genom mätningar bland studenter och yngre akademiker följer vi hur vi uppfattas som en ideal arbetsgivare. Under 2021 rankades Skellefteå Kraft som nummer 66 av civilingenjörsstudenterna (nr 71  år 2020) och nummer 86  av högskoleingenjörerna (nr 55  år 2020) i Universums mätningar på Mittuniversitet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Skellefteå Kraft har ett niomånaders traineeprogram. Under 2021 har vi haft en trainee. Planen är att kunna välkomna nya traineer 2022. Under 2021 har vi även handlett 4  examensarbeten.

Vi vill öka teknikintresset bland barn och ungdomar, för att på sikt bidra till att fler utbildar sig till de yrken vi har behov av i branschen. Under 2021 har vi tagit emot ett fåtal praktikanter som delvis har genomfört sin praktik på distans. Intresset är stort inför 2022 med många förfrågningar.

Vi samarbetar också med Skellefteå kommun i satsningen Exploratoriet, Skellefteå Science Center, som riktar sig till barn och ungdomar från förskola till gymnasiet.

Mångfald och likabehandling

Vi respekterar och värdesätter individuella olikheter, kunskaper och erfarenheter. Mångfald och likabehandling bidrar till bredare kundperspektiv och rekryteringsbas, och i förlängningen till bättre affärer, arbetsmiljö och innovationsförmåga för oss alla.

Genom att arbeta med Arbetsgivarindex och mätbara nyckeltal från Nyckeltalsinstitutet samt Jämix kring mångfald och likabehandling blir vårt arbete både tydligt och synligt.

Målet är fler kvinnor

Vi har liksom energibranschen som helhet en utmaning att locka fler kvinnor och personer från olika etniska bakgrunder till oss. Ett ökande antal kvinnliga studenter inom universitetens utbildningar väntas ge en högre andel kvinnor i tekniska yrken framöver och vår ambition är att ligga steget före. Vi medverkar bland annat i branschens mentorprogram Qraftsamling.

Inom ramen för Qraftsamling har vi tre målsättningar; öka andelen kvinnliga chefer, kvinnor under 30 samt medarbetare med utländsk bakgrund. Alla verksamheter ska i sina verksamhetsplaner beskriva arbetet för ökad jämställdhet och mångfald hos Skellefteå Kraft.

Genom Jämix, som bland annat mäter hur jämställda arbetsvillkor och anställningsvillkor vi har, blir det enklare att följa och nå resultat.

Nolltolerans mot diskriminering

Vi har nolltolerans mot diskriminering och följer upp målet genom vår medarbetarundersökning.

Undersökningen 2021 visar att det är ovanligt med kränkande särbehandling men att det har förekommit. Utifrån vetskapen att likabehandling handlar mycket om kunskap och attityder arbetar vi löpande med utbildning och aktiviteter. Likabehandlingsarbetet följs också upp kvartalsvis i företagets arbetsmiljökommitté.

Samarbeten för ökad mångfald

Vår likabehandlingsgrupp hbtq-certifierades 2019. Certifikatet gäller i tre år fram till 2022. Därefter  följs vi upp årsvis på vilka insatser som gjorts och hur väl vi nått våra mål. Vi arbetar tillsammans med Energiföretagen för att visa upp vår bransch och skapa intresse för utbildningar och yrken som behövs för att klara av framtida behov.

För att ta tillvara den samlade kompetens som finns på marknaden, och för att bidra till en inkluderande arbetsmarknad, fokuserar vi på mångfald i våra rekryteringsprocesser.

Våra medarbetare 2021

Antalet medarbetare har ökat något under 2021, 38 medarbetare har slutat och 55 nya medarbetare har börjat hos oss under året. Medelåldern var 44,31.

  Antal Könsfördelning (antal) Åldersfördelning (antal)
  Totalt Kvinnor Män <29 30-39 40-49 50-59 60-65 >65
Styrelse* 13 4 9 0 2 3 4 2 2
Koncernledning 9 4 5 0 0 4 5 0 0
Alla anställda** 770 225 545 91 191 203 211 73 1

*Inkl. fyra adjungerade fackliga representanter (1 kvinna och 3 män)
** per den 31 december 2021

Medelålder

  2021
Medelålder för kvinnor 43,5
Medelålder för män 44,6
Medelålder totalt 44,31
Antal tillsvidareanställda** 770
Antal vikarier/allmän visstidsanställning 8

Med arbetet för en attraktiv arbetsplats bidrar vi till Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 8 om arbetsmiljö och arbetsvillkor samt Mål 5 och 10 om jämställdhet, mångfald och inkludering.

 

 

 

Jobba hos oss

Vill du ha ett vanligt, alldeles underbart jobb med målet att göra Sveriges energisystem 100 % förnybart?

Vår upp­förande­kod

Hos oss är alla lika värda

Vi är HBTQ-­certi­fier­ade

I en mans­dominerad bransch

Qraft­samling för kvinnor