Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Styrning och arbetssätt

Vår övergripande verksamhetsstyrning och riskhantering utgår från ägarens direktiv och vår företagsstrategi med tillhörande mål, verksamhetsplaner och styrande nyckeltal.

Varje chef och varje medarbetare har ett ansvar att integrera hållbarhetsperspektiven i sina respektive roller och ansvarsområden, beslutsprocesser och dagliga arbete.

Vision och mission

Vår vision Bästa energibolaget för Sverige och missionen Positiv kraft i samhället tydliggör vilken roll Skellefteå Kraft vill ta för en hållbar samhällsutveckling. Våra kärnvärden visar också på vår ambition att i samarbete med andra driva på i positiv riktning.

Vår vision, mission och våra kärnvärden i pyramidform.

Drivande – Vi är utmanande, nytänkande, smarta, modiga och initiativrika.
Ansvarstagande – Vi tar ansvar för kundens och samhällets behov, står vid vårt ord, är leveranssäkra och pålitliga.
Tillsammans – Tillsammans med varandra, våra kunder och partners möter vi framtiden.

Omvärldsanalys

Skellefteå Kraft arbetar systematiskt med omvärldsanalys för att kunna utveckla verksamheten i linje med trender och förändrade krav, hantera affärsrelaterade risker och ta tillvara nya affärsmöjligheter.

En övergripande omvärldsanalys sammanställs regelbundet som underlag för arbetet med företagsstrategi och verksamhetsmål. Analysen görs enligt analysmodellen PESTEL, där olika faktorer ur ett makroperspektiv identifieras som kan påverka företaget: Politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljömässiga och legala.

Ett omvärldsråd med representanter för företagets olika verksamhets- och kompetensområden har ansvar för att löpande bevaka trender och omvärldssignaler som påverkar eller kan påverka Skellefteå Kraft. Hållbarhetsperspektivet och frågor kring klimat, miljö och socialt ansvar är integrerade i omvärldsbevakningens ämnesområden.

Verksamhetspolicy och uppförandekod

Verksamhetspolicy

Skellefteå Krafts övergripande verksamhetspolicy beskriver vårt grundläggande förhållningssätt i viktiga frågor och ger vägledning i det dagliga arbetet. Verksamhetspolicyn tydliggör vår syn på långsiktigt och hållbart värdeskapande, och hur vi ska balansera vårt ansvar för miljö, medarbetare, kunder, företags- och samhällsekonomi. Både verksamhetspolicy och uppförandekod är beslutade av styrelsen.

Uppförandekod

Skellefteå Krafts uppförandekod gäller för alla inom företaget och sätter ramarna för hur vi ska agera etiskt i enlighet med värderingar, policyer och regelverk. Vi arbetar löpande med att levandegöra koden i vardagen och i beslutsprocesser.  Alla medarbetare får utbildning i koden och måste åta sig att följa den.

Samtliga nyanställda medarbetare måste gå igenom en webbaserad obligatorisk miljöutbildning och hållbarhetsutbildning. 

Vi uppmuntrar rapportering av misstankar om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Alla rapporterade händelser utreds och brott kan få konsekvenser i form av uppsägning eller polisanmälan.  För att möjliggöra anonym rapportering finns visselblåsarfunktionen tillgänglig på intranätet och webben så att alla personer med ett arbetsrelaterat sammanhang till Skellefteå Kraft kan rapportera om misstänkta missförhållanden. Under 2023 har ett visselblåsarärende hanterats i kategorin korruption.

 

Certifierade ledningssystem

Vi styr verksamheten med stöd av certifierade ledningssystem enligt ISO 45001 (arbetsmiljö), ISO 14001 (miljö) och ISO 9001  (kvalitet).  Miljö- och arbetsmiljöcertifieringen omfattar all verksamhet inom Skellefteå Kraftkoncernen. Kvalitetscertifieringen omfattar bolagen Skellefteå Kraft Fibernät AB och Skellefteå Kraft Elnät AB.

Utöver ovanstående är Skellefteå Kraft certifierat enligt standarden Schysst elhandel och har säkerhetsledningssystem för dammsäkerhet.

Organisation och ansvar

Varje chef och varje medarbetare har ett ansvar att integrera hållbarhetsperspektiven i sina respektive roller och ansvarsområden, beslutsprocesser och dagliga arbete.

Ansvaret för hållbarhetsarbetet vilar ytterst på företagsledningen. I koncernledningen har chef för Koncernstab och Hållbarhet ett övergripande ansvar. Koncernstaben stöttar och styr verksamhetens hållbarhetsarbete genom sin kompetens inom miljö, socialt ansvarstagande och hållbarhetsredovisning.

Omfattande miljölagstiftning

Vår verksamhet styrs i hög grad av lagstiftning, inte minst av omfattande miljölagstiftning kopplad till etablering och drift. Våra nät- och produktionsanläggningar omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt vilket innebär att villkor ställs för verksamheten.

Koncernen bedriver 46 tillståndspliktiga och 30 anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken.

De tillståndspliktiga verksamheterna omfattar en torvtäkt, sju förbränningsanläggningar för produktion av fjärrvärme och el samt en vindkraftpark. Nio tillstånd avser mellanlagring/transport av farligt avfall, 24 avser hantering av brandfarlig vara, två är vattendomar för fjärrkyla respektive användande av älvvatten och två är koncessionstillstånd gällande torvtäkter.

Av de anmälningspliktiga verksamheterna avser 26 biobränslebaserad produktion av fjärrvärme, tre är vindkraftsanläggningar och en avser anläggande av bränsleplan. Samtliga verksamheter har giltiga tillstånd.

De tillståndspliktiga verksamheternas miljöpåverkan sker främst genom förbränning av trädbränsle, torv och olja som i sin tur medför utsläpp till luft. Utsläppen består av både fossil CO2 från torv och olja, biogen CO2 från trädbränslen, NOx samt viss mängd svavel och stoft. Samtliga förbränningsanläggningar är utrustade med olika typer av rening av rökgaser och på anläggningen i Hedensbyn finns även utrustning för NOx reduktion.

Den nya nationella vattenkraftplanen ska fastställa moderna miljövillkor för vattenkraften, genom omprövning av anläggningarna. För Skellefteå Kraft inleddes prövningsprocesserna 2022 med Rickleån som första anläggning. 

Inga stora avvikelser har registrerats inom elnätet under 2022. Inom vattenkraftproduktionen har det inte heller varit några större avvikelser.

Respekt för mänskliga rättigheter

Skellefteå Kraft stödjer och respekterar FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, liksom initiativet Global Compacts etiska principer om ansvarsfullt företagande för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Ansvar och risker kopplade till mänskliga rättigheter berör hela värdekedjan och handlar för Skellefteå Kraft bland annat om verksamhetens påverkan på rennäring och närboende, frågor om arbetsvillkor och icke-diskriminering internt och i leverantörskedjan, samt etiska aspekter i relationen till kunder och affärspartners.

Våra uppförandekoder och intressentdialoger är viktiga delar i arbetet med att identifiera och hantera risker.

Intern uppförandekod

Skellefteå Krafts uppförandekod tydliggör hur varje medarbetare förväntas bemöta och behandla varandra och externa samarbetspartners och andra intressenter med respekt. Den tydliggör Skellefteå Krafts förhållningssätt att skydda och respektera mänskliga rättigheter och att vi inte godtar någon form av trakasserier, diskriminering eller annat uppträdande som kan uppfattas som kränkande. Uppförandekoden finns med i introduktionen för nyanställda och i arbetsmiljöutbildningen för chefer. En visselblåsarfunktion finns inrättad där medarbetare anonymt kan rapportera överträdelser mot uppförandekoden.

Läs vår uppförandekod

Leverantörsuppförandekod

Med många leverantörer och stora inköp finns hållbarhetsrelaterade risker i leverantörskedjan. Vi arbetar systematiskt och förebyggande genom riskanalyser och implementering av vår leverantörsuppförandekod med krav på miljö, etik, sociala villkor och mänskliga rättigheter.

Läs mer om vår leverantörsuppförandekod

Urbefolkning, påverkan och dialog med samer och rennäringen

Vi för aktiv dialog med våra lokala intressenter kring de intressekonflikter och konsekvenser som följer av expansion och exploatering i regionen. Utbyggnad av nät samt vind- och vattenkraftanläggningar påverkar på olika sätt närboende, och är i flera fall belägna i områden där rennäring bedrivs. Genom samråd och löpande dialog med samebyarna försöker vi hitta lösningar som och ömsesidig anpassning av respektive verksamhet, som minimerar negativ påverkan. I vissa fall betalas kompensation till samebyar, hembygdsföreningar, kommuner med flera.

CSDD – Nulägesanalys och handlingsplan

För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt för så kallad tillbörlig aktsamhet avseende ansvarsfullt företagande (Corporate Sustainability Due Diligence), i enlighet med OECD:s riktlinjer, gör vi under 2023 en nulägesanalys. Resultatet ska ge underlag för fortsatta utvecklings- och förbättringsåtgärder, såsom förtydligande av policyer och rutiner där detta behövs.

God affärsetik

Vi har höga krav på oss själva och från omvärlden att vara en förebild i alla affärsrelationer. Vår uppförandekod definierar vad vi menar med god affärsetik och sätter ramarna för hur vi ska agera i enlighet med värderingar, policyer och regelverk.

Ökat fokus på risker och efterlevnad

Med en växande verksamhet och många nya partnerskap och affärsrelationer, ökar behovet av att identifiera affärsetiska risker och säkerställa efterlevnad av policyer och rutiner.

Under året har en arbetsgrupp tillsatts av koncernledningen med uppgift att inventera risker och behov av åtgärder. Vår Anti-korruptionsgrupp träffas fyra gånger om år och arbetar systematiskt med att öka medvetenheten om vad korruption är och hur den kan ta sig uttryck. Vi ser också behov av att fortsätta kommunicera och tillgängliggöra våra system för rapportering, så som visselblåsarfunktionen.