Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Styrning och arbetssätt

Vår övergripande verksamhetsstyrning och riskhantering utgår från ägarens direktiv och vår företagsstrategi med tillhörande mål, verksamhetsplaner och styrande nyckeltal.

Varje chef och varje medarbetare har ett ansvar att integrera hållbarhetsperspektiven i sina respektive roller och ansvarsområden, beslutsprocesser och dagliga arbete.

Vision och mission

Vår vision Bästa energibolaget för Sverige och missionen Positiv kraft i samhället tydliggör vilken roll Skellefteå Kraft vill ta för en hållbar samhällsutveckling. Våra kärnvärden visar också på vår ambition att i samarbete med andra driva på i positiv riktning.

 

Pyramid som visar vår vision, mission och våra kärnvärden.

Drivande – Vi är utmanande, nytänkande, smarta, modiga och initiativrika.
Ansvarstagande – Vi tar ansvar för kundens och samhällets behov, står vid vårt ord, är leveranssäkra och pålitliga.
Tillsammans – Tillsammans med varandra, våra kunder och partners möter vi framtiden.

Omvärldsanalys

Skellefteå Kraft arbetar systematiskt med omvärldsanalys för att kunna utveckla verksamheten i linje med trender och förändrade krav, hantera affärsrelaterade risker och ta tillvara nya affärsmöjligheter.

En övergripande omvärldsanalys sammanställs regelbundet som underlag för arbetet med företagsstrategi och verksamhetsmål. Analysen görs enligt analysmodellen PESTEL, där olika faktorer ur ett makroperspektiv identifieras som kan påverka företaget: Politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljömässiga och legala.

Ett omvärldsråd med representanter för företagets olika verksamhets- och kompetensområden har ansvar för att löpande bevaka trender och omvärldssignaler som påverkar eller kan påverka Skellefteå Kraft. Hållbarhetsperspektivet och frågor kring klimat, miljö och socialt ansvar är integrerade i omvärldsbevakningens ämnesområden.

Hållbarhetsråd

Sedan 2019 finns inom Skellefteå Kraft ett hållbarhetsråd med representanter från hela verksamheten. Hållbarhetsrådet är ett forum för samlad kompetens och en instans för att hantera frågeställningar där koncernens samlade ansvar för människa och miljö behöver tolkas eller balanseras.

I koncernens strategiutskott finns representanter från alla delar av verksamheten. Samtliga har ett ansvar för att beakta såväl värdeskapande som ansvarstagande i utskottets arbete. Företagets hållbarhetsstrateg sitter med i strategiutskottet.

Verksamhetspolicy och uppförandekod

Verksamhetspolicy

Skellefteå Krafts övergripande verksamhetspolicy beskriver vårt grundläggande förhållningssätt i viktiga frågor och ger vägledning i det dagliga arbetet. Verksamhetspolicyn tydliggör vår syn på långsiktigt och hållbart värdeskapande, och hur vi ska balansera vårt ansvar för miljö, medarbetare, kunder, företags- och samhällsekonomi.

Se vår verksamhetspolicy (pdf)

Uppförandekod

Skellefteå Krafts uppförandekod gäller för alla inom företaget och sätter ramarna för hur vi ska agera etiskt i enlighet med värderingar, policyer och regelverk. Vi arbetar löpande med att levandegöra koden i vardagen och i beslutsprocesser.  Alla medarbetare får utbildning i koden och måste åta sig att följa den.

Uppförandekoden i sin helhet (pdf)

Filmer som beskriver uppförandekoden

Vi uppmuntrar till att rapportera misstankar om avvikelser mot uppförandekoden. Alla rapporterade händelser utreds och brott kan få konsekvenser i form av uppsägning eller polisanmälan.  För att möjliggöra anonym rapportering finns en extern visselblåsarfunktion som kan användas av både medarbetare och externa personer. Kanalen finns tillgänglig på intranätet och på vår externa webb. Inga fall har hittills rapporterats via systemet.

Samtliga nyanställda medarbetare måste gå igenom en webbaserad obligatorisk miljöutbildning och hållbarhetsutbildning. 

Certifierade ledningssystem

Vi styr verksamheten med stöd av certifierade ledningssystem enligt ISO 45001 (arbetsmiljö), ISO 14001 (miljö) och ISO 9001  (kvalitet).  Miljöcertifieringen omfattar den operativa verksamheten inom Skellefteå Kraftkoncernen, kvalitetscertifieringen omfattar bolagen Skellefteå Kraft Fibernät AB och Skellefteå Kraft Elnät AB.

Omfattande miljölagstiftning

Vår verksamhet styrs i hög grad av lagstiftning, inte minst av omfattande miljölagstiftning kopplad till etablering och drift. Våra nät- och produktionsanläggningar omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt vilket innebär att villkor ställs för verksamheten.

Tillstånds- och anmälningsplikten inkluderar villkor för utsläpp till luft, mark och vatten, samt påverkan på vattennivåer, växt- och djurliv vid vatten- och vindkraftsanläggningar.

Koncernen bedriver 46 tillståndspliktiga och 30 anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. De tillståndspliktiga verksamheterna omfattar en torvtäkt, sju förbränningsanläggningar för produktion av fjärrvärme och el samt en vindkraftpark. Nio tillstånd avser mellanlagring/transport av farligt avfall, 24 stycken avser hantering av brandfarlig vara, två är vattendomar för fjärrkyla respektive användande av älvvatten och två koncessionstillstånd gäller torvtäkter.

Av de anmälningspliktiga verksamheterna avser 26 stycken biobränslebaserad produktion av fjärrvärme, tre är vindkraftsanläggningar och en avser anläggande av bränsleplan. Samtliga verksamheter har giltiga tillstånd.

De tillståndspliktiga verksamheternas miljöpåverkan sker främst genom förbränning av trädbränsle, torv och olja som i sin tur medför utsläpp till luft. Utsläppen består av både fossil CO2 från torv och olja, biogen CO2 från trädbränslen, NOx samt viss mängd svavel och stoft. Alla våra förbränningsanläggningar är utrustade med olika typer av rening av rökgaser och på anläggningen i Hedensbyn finns även utrustning för NOx reduktion.

Den nya nationella vattenkraftplanen ska fastställa moderna miljövillkor för vattenkraften, genom omprövning av anläggningarna. För Skellefteå Kraft är Rickleån första anläggning, där prövning sker 2022.

Länsstyrelsen har i slutet av 2021 lämnat en polisanmälan med misstanke om brott mot miljövillkor 2018. Ärendet rör en avvikelse från minimitappningskravet vid Granträskets regleringsdamm under november-december 2018.

God affärsetik

Vi har höga krav på oss själva och från omvärlden att vara en förebild i alla affärsrelationer. Vår uppförandekod definierar vad vi menar med god affärsetik och sätter ramarna för hur vi ska agera i enlighet med värderingar, policyer och regelverk.

Ökat fokus på risker och efterlevnad

Med en växande verksamhet och många nya partnerskap och affärsrelationer, ökar behovet av att identifiera affärsetiska risker och säkerställa efterlevnad av policyer och rutiner.

Under året har en arbetsgrupp tillsatts av koncernledningen med uppgift att inventera risker och behov av åtgärder.  Vi ser också behov av att fortsätta kommunicera och tillgängliggöra våra system för rapportering, så som visselblåsarfunktionen.