Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Redovisning enligt GRI SRS

Skellefteå Kraft redovisar sedan flera år arbetet med hållbar utveckling i en samlad årlig hållbarhetsredovisning. För att säkerställa en trovärdig, relevant och balanserad redovisning, tillämpar vi det globala ramverket för hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards.

Hållbarhetsredovisningen omfattar hela vår verksamhet och riktar sig till medarbetare, kunder, ägare, allmänhet, politiker, myndigheter och intresseorganisationer. Innehållet i redovisningen speglar de frågor och områden som är särskilt viktiga för våra intressenter, områden där verksamhetens påverkan på människa och miljö är som störst, och som har stor betydelse för vår affärsstrategiska riktning.

Vår hållbarhetsredovisning publiceras som en integrerad del av vår hemsida skekraft.se, med huvuddelen av informationen placerad under ”Hållbarhet”. Från och med 2023 finns även vår hållbarhetsredovisning publicerad i en hållbarhetsrapport i pdf-format vilket erbjuder en ännu mer detaljerad rapportering.

Mer om GRI Standards på www.globalreporting.org.

Har du frågor kring innehållet i vår hållbarhetsredovisning  är du välkommen att kontakta oss på information@skekraft.se.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog

Vårt arbete med ansvar och hållbar utveckling omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan. I dialog med kunder, leverantörer och andra berörda intressenter fokuserar vi på de frågor och områden där påverkan är störst, och där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Fokus på det viktigaste

Prioriteringen i vårt hållbarhetsarbete och vår hållbarhetsredovisning utgår från Skellefteå Krafts uppdrag och strategiska inriktning, verksamhetens påverkan inklusive risker och möjligheter, samt omvärldstrender och intressentförväntningar.

Uppdaterad väsentlighetsanalys 2021

Vi uppdaterar löpande vår väsentlighetsanalys, genom omvärldsanalys och dialog med våra intressenter, och utifrån hur vår egen verksamhet utvecklas och förändras. Varje år tar vi hänsyn till företagets övergripande omvärldsanalys, riskanalys och strategiska utveckling, samt input från intressentdialoger, medarbetarundersökning och kundnöjdhetsmätningar.

Under 2021 gjorde vi en mer genomgående uppdatering av väsentlighetsanalysen, som också resulterade i en ny översikt och rubricering av våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Väsentlighetsanalysen genomfördes i en intern process med där områdesansvariga för företagets koncernfunktioner och från verksamhetens olika delar medverkade i intervjuer och workshops. I tillägg till befintliga analyser och aktuell verksamhetsstrategi gjordes en separat omvärldsanalys med fokus på aktuell och kommande hållbarhetsrelaterad lagstiftning, branschtrender och risker.

2023 påbörjades arbetet med att uppdatera befintlig väsentlighetsanalys vilken förväntas vara klar under 2024.

Resultat av väsentlighetsanalysen

Resultatet av väsentlighetsanalysen summerades i fyra områden, som speglar Skellefteå Krafts roll och ansvar för en hållbar utveckling lokalt, regionalt och nationellt:

 • Hållbar energiförsörjning
 • Hållbar samhällsutveckling
 • Hållbart nyttjande av naturresurser
 • Hållbart företagande

Läs mer om våra fyra områden och deras viktiga frågor

För att styra och utveckla verksamheten i rätt riktning, följer vi noga utvecklingen inom områden som berör morgondagens energimarknad och samhällsbehov. Med fokus på våra verksamhetsområden vattenkraft, vindkraft och transmission analyserar vi hur politiska beslut påverkar våra affärsförutsättningar.

Skellefteå Kraft arbetar systematiskt med omvärldsanalys för att kunna utveckla verksamheten i linje med trender och förändrade krav, hantera affärsrelaterade risker och ta tillvara nya affärsmöjligheter.
En övergripande omvärldsanalys sammanställs regelbundet som underlag för arbetet med företagsstrategi och verksamhetsmål. Analysen görs enligt analysmodellen PESTEL, där olika faktorer ur ett makroperspektiv identifieras som kan påverka företaget: Politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljömässiga och legala.
Ett omvärldsråd med representanter från företagets olika verksamhets- och kompetensområden har ansvar för att löpande bevaka trender och omvärldssignaler som påverkar eller kan påverka Skellefteå Kraft. Hållbarhetsperspektivet och frågor kring klimat, miljö och socialt ansvar är integrerade i omvärldsbevakningens ämnesområden.

Aktivt påverkansarbete

Skellefteå Kraft har sedan flera år valt att ta en aktiv roll i debatten om hur Sveriges omställning till hållbar energiförsörjning ska se ut.  Vi medverkar i branschforum och för en aktiv dialog med beslutsfattare för att påverka opinion och lagstiftning i för oss viktiga frågor. Vi tar också fram forskningsrapporter och kunskapssammanställningar tillsammans med externa partners.

Lösningar för det svenska kraftsystemets utveckling

Läs mer om vattenkraftens betydelse

Läs mer om våra intressentrelationer

Process för kartläggning av intressenter
Arbetet med att definiera och se över våra prioriterade intressenter är en del av koncernens årliga strategiprocess och involverar affärsområdenas ledningsgrupper, kommunikationschefen, marknadschefen och koncernens kommunikationsstrateger.

Tabellen visar en sammanställning av våra viktigaste intressentgrupper och hur dialog förs med dem, samt vilka frågor som är centrala i dialogen.

Intressentgrupp Former för dialog Frågor på agendan
Kunder
Privata
Företag
Potentiella
 • Årliga kundundersökningar (SKI)
 • Kundservice
 • Möten
 • Sociala medier
 • Event
 • Priser och avtalsvillkor
 • Leveranssäkerhet, avbrott
 • Service och kvalitet
 • Miljöprofil och energimix
 • Bidrag till lokalsamhället
Ägare
 • Årsredovisning
 • Miljörapport
 • Styrelsemöten
 • Informella möten
 • Ekonomiskt resultat (vinst)
 • Utveckling av regionen
 • Trygg energiförsörjning
 • Bra infrastruktur för energi, tele- och datakommunikation
Samhälle
Politiker (alla nivåer)
Kommuner där vi har verksamhet
Myndigheter
Intresseorganisationer (miljö, fiske m.m)
Sponsortagare
Närboende
Lokalbefolkning
 • Tillsyn
 • Miljörapportering
 • Möten
 • Påverkansarbete
 • Branschforum
 • Studiebesök
 • Samråd
 • Årlig kommundialog
 • Styrmedel och skatter
 • Tillståndsprocesser
 • Marknadsdesign
 • Sysselsättning, arbetstillfällen
 • Sponsring av idrott och kultur
 • Påverkan på ekosystem och biologisk mångfald
 • Samexistens, kompensationsfrågor
 • Samhällsplanering
Medarbetare
Befintliga
Potentiella
 • Medarbetarundersökning (MMI)
 • Medarbetarsamtal
 • Dagliga möten och samtal
 • Intranät
 • Samarbeten med universitet och skolor
 • Studiebesök
 • Värderingar, styrning och ledarskap
 • Arbetsmiljö, hälsa, säkerhet
 • Jämställdhet och likabehandling
 • Samhällsansvar och bidrag till hållbar utveckling
 • Forskning och utveckling
 • Praktik och examensarbete
 • Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Partners
Utvecklingspartners
Affärspartners
Leverantörer
 • Leverantörsdialog
 • Projektsamarbeten
 • Affärssamarbeten
 • Forskning, utveckling och innovation
 • Leverantörskrav och -utvärdering
 • Avtalsvillkor