Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Redovisning enligt GRI SRS

Skellefteå Kraft redovisar sedan flera år arbetet med hållbar utveckling i en samlad årlig hållbarhetsredovisning. För att säkerställa en trovärdig, relevant och balanserad redovisning, tillämpar vi det globala ramverket för hållbarhetsredovisning med referens till GRI Standards.

Hållbarhetsredovisningen omfattar hela vår verksamhet och riktar sig till medarbetare, kunder, ägare, allmänhet, politiker, myndigheter och intresseorganisationer. Innehållet i redovisningen speglar de frågor och områden som är särskilt viktiga för våra intressenter, områden där verksamhetens påverkan på människa och miljö är som störst, och som har stor betydelse för vår affärsstrategiska riktning.

Vår hållbarhetsredovisning publiceras som en integrerad del av vår hemsida skekraft.se, med huvuddelen av informationen placerad under ”Hållbarhet”.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog

Vårt arbete med ansvar och hållbar utveckling omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan. I dialog med kunder, leverantörer och andra berörda intressenter fokuserar vi på de frågor och områden där påverkan är störst, och där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Fokus på det viktigaste

Prioriteringen i vårt hållbarhetsarbete och vår hållbarhetsredovisning utgår från Skellefteå Krafts uppdrag och strategiska inriktning, verksamhetens påverkan inklusive risker och möjligheter, samt omvärldstrender och intressentförväntningar.

Uppdaterad väsentlighetsanalys 2021

Vi uppdaterar löpande vår väsentlighetsanalys, genom omvärldsanalys och dialog med våra intressenter, och utifrån hur vår egen verksamhet utvecklas och förändras. Varje år tar vi hänsyn till företagets övergripande omvärldsanalys, riskanalys och strategiska utveckling, samt input från intressentdialoger, medarbetarundersökning och kundnöjdhetsmätningar.

Under 2021 gjorde vi en mer genomgående uppdatering av väsentlighetsanalysen, som också resulterade i en ny översikt och rubricering av våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Väsentlighetsanalysen genomfördes i en intern process med där områdesansvariga för företagets koncernfunktioner och från verksamhetens olika delar medverkade i intervjuer och workshops. I tillägg till befintliga analyser och aktuell verksamhetsstrategi gjordes en separat omvärldsanalys med fokus på aktuell och kommande hållbarhetsrelaterad lagstiftning, branschtrender och risker.

Resultat av väsentlighetsanalysen

Resultatet av väsentlighetsanalysen summerades i fyra områden, som speglar Skellefteå Krafts roll och ansvar för en hållbar utveckling lokalt, regionalt och nationellt:

 • Hållbar energiförsörjning
 • Hållbar samhällsutveckling
 • Hållbart nyttjande av naturresurser
 • Hållbart företagande

Läs mer om våra fyra områden och deras viktiga frågor

För att styra och utveckla verksamheten i rätt riktning, följer vi noga utvecklingen inom områden som berör morgondagens energimarknad och samhällsbehov. Med fokus på våra verksamhetsområden vattenkraft, vindkraft och transmission analyserar vi hur politiska beslut påverkar våra affärsförutsättningar.

Skellefteå Kraft arbetar systematiskt med omvärldsanalys för att kunna utveckla verksamheten i linje med trender och förändrade krav, hantera affärsrelaterade risker och ta tillvara nya affärsmöjligheter.
En övergripande omvärldsanalys sammanställs regelbundet som underlag för arbetet med företagsstrategi och verksamhetsmål. Analysen görs enligt analysmodellen PESTEL, där olika faktorer ur ett makroperspektiv identifieras som kan påverka företaget: Politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljömässiga och legala.
Ett omvärldsråd med representanter från företagets olika verksamhets- och kompetensområden har ansvar för att löpande bevaka trender och omvärldssignaler som påverkar eller kan påverka Skellefteå Kraft. Hållbarhetsperspektivet och frågor kring klimat, miljö och socialt ansvar är integrerade i omvärldsbevakningens ämnesområden.

Aktivt påverkansarbete

Skellefteå Kraft har sedan flera år valt att ta en aktiv roll i debatten om hur Sveriges omställning till hållbar energiförsörjning ska se ut.  Vi medverkar i branschforum och för en aktiv dialog med beslutsfattare för att påverka opinion och lagstiftning i för oss viktiga frågor. Vi tar också fram forskningsrapporter och kunskapssammanställningar tillsammans med externa partners.

Lösningar för det svenska kraftsystemets utveckling

Läs mer om vattenkraftens betydelse

Läs mer om våra intressentrelationer

Process för kartläggning av intressenter
Arbetet med att definiera och se över våra prioriterade intressenter är en del av koncernens årliga strategiprocess och involverar affärsområdenas ledningsgrupper, kommunikationschefen, marknadschefen och koncernens kommunikationsstrateger.

Tabellen visar en sammanställning av våra viktigaste intressentgrupper och hur dialog förs med dem, samt vilka frågor som är centrala i dialogen.

Intressentgrupp Former för dialog Frågor på agendan
Kunder
Privata
Företag
Potentiella
 • Årliga kundundersökningar (SKI)
 • Kundservice
 • Möten
 • Sociala medier
 • Event
 • Priser och avtalsvillkor
 • Leveranssäkerhet, avbrott
 • Service och kvalitet
 • Miljöprofil och energimix
 • Bidrag till lokalsamhället
Ägare
 • Årsredovisning
 • Miljörapport
 • Styrelsemöten
 • Informella möten
 • Ekonomiskt resultat (vinst)
 • Utveckling av regionen
 • Trygg energiförsörjning
 • Bra infrastruktur för energi, tele- och datakommunikation
Samhälle
Politiker (alla nivåer)
Kommuner där vi har verksamhet
Myndigheter
Intresseorganisationer (miljö, fiske m.m)
Sponsortagare
Närboende
Lokalbefolkning
 • Tillsyn
 • Miljörapportering
 • Möten
 • Påverkansarbete
 • Branschforum
 • Studiebesök
 • Samråd
 • Årlig kommundialog
 • Styrmedel och skatter
 • Tillståndsprocesser
 • Marknadsdesign
 • Sysselsättning, arbetstillfällen
 • Sponsring av idrott och kultur
 • Påverkan på ekosystem och biologisk mångfald
 • Samexistens, kompensationsfrågor
 • Samhällsplanering
Medarbetare
Befintliga
Potentiella
 • Medarbetarundersökning (MMI)
 • Medarbetarsamtal
 • Dagliga möten och samtal
 • Intranät
 • Samarbeten med universitet och skolor
 • Studiebesök
 • Värderingar, styrning och ledarskap
 • Arbetsmiljö, hälsa, säkerhet
 • Jämställdhet och likabehandling
 • Samhällsansvar och bidrag till hållbar utveckling
 • Forskning och utveckling
 • Praktik och examensarbete
 • Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Partners
Utvecklingspartners
Affärspartners
Leverantörer
 • Leverantörsdialog
 • Projektsamarbeten
 • Affärssamarbeten
 • Forskning, utveckling och innovation
 • Leverantörskrav och -utvärdering
 • Avtalsvillkor

GRI Index

Nedan finns ett korsreferensindex med de obligatoriska GRI-upplysningar samt de för verksamheten relevanta GRI-områden och upplysningar som vi har valt att redovisa, med hänvisning till var informationen finns.

Mer om GRI Standards på www.globalreporting.org.

Har du frågor kring innehållet i vår hållbarhetsredovisning  är du välkommen att kontakta oss på information@skekraft.se.

Redogörelse för tillämpning Skellefteå Kraft har redovisat informationen som hänvisas till i detta GRI index för perioden 1 januari – 31 december 2022 med referens till GRI Standards
GRI 1-version GRI 1: Foundation 2021

 

GRI STANDARD OCH UPPLYSNING Hänvisning/kommentar
GRI 2: Generella upplysningar 2021
2-1 Upplysningar om organisationen Om företaget Skellefteå Kraft

Läs om vår verksamhet

Läs om vårt värdeskapande

2-2 Enheter som inkluderas i organisationens hållbarhetsredovisning Samma avgränsningar gäller för års- och hållbarhetsredovisning.
2-3 Redovisningsperiod, redovisningsfrekvens, kontaktuppgifter Läs om redovisningsperiod och styrning
2-4 Förändringar av information Inga särskilda förändringar
2-5 Externt bestyrkande Redovisningen är ej externt bestyrkt.
2-6 Aktiviteter, värdekedja och andra affärsrelationer Om företaget Skellefteå Kraft

Läs om vår verksamhet

Läs om vårt värdeskapande

2-7 Anställda 2022 var medelantalet anställda 751 medarbetare. Absoluta merparten, över 99 % är heltids- och tillsvidareanställda.
2-9 Bolagsstyrningens struktur och sammansättning Läs vår årsredovisning sida 6

Läs om styrelse och koncernledning

2-10 Nominering och val till högsta styrande organ Läs vår årsredovisning sida 6
2-11 Ordförande i högsta styrande organ  Läs vår årsredovisning sida 6

Läs om vår styrelse och koncernledning

2-13 Delegering av ansvar för hantering av organisationens påverkan Läs om styrning och arbetssätt
2-22 Uttalande om strategi för hållbar utveckling Läs vår årsredovisning sid 2-3

Läs vd- och ordförandeord

2-23 Policyåtaganden Läs om styrning och arbetssätt
2-24 Integrering av policyåtaganden Läs om styrning och arbetssätt
2-26 Mekanismer för att söka råd och uppmärksamma farhågor Läs om visselblåsarfunktionen
2-27 Efterlevnad av lagar och regler Inga väsentliga överträdelser, böter eller sanktioner.

Läs om tillståndsplikt och anmälningsplikt 

2-28 Medlemskap i organisationer Elforsk, Energi-myndigheten, GEODE, KFS, Energiföretagen Sverige, Regional Energi, Svensk Vindenergi
2-29 Tillvägagångssätt för intressentengagemang Läs om intressentdialogen
2-30 Kollektivavtal 100 % av Skellefteå Krafts anställda omfattas av kollektivavtal.
GRI 3: Väsentliga frågor 2021
3-1 Process för att fastställa väsentliga frågor https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbar-styrning/gri-index/#box-vasentlighetsanalys
3-2 Lista över väsentliga frågor https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbar-styrning/gri-index/#box-vasentlighetsanalys
3-3 Styrning av väsentliga frågor Se hänvisning för respektive ämnesområde
GRI 201 Ekonomiskt resultat 2016 Avgränsning: Skellefteå Kraft

Läs mer om hållbar affärsutveckling

Läs vår årsredovisning

201-1 Skapat och fördelat ekonomiskt värde  https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-foretagande/hallbar-affarsutveckling/#box-varde
GRI 203 Indirekt ekonomisk påverkan 2016  https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-foretagande/hallbar-affarsutveckling/
203-1 Investeringar i infrastruktur och andra lokala tjänster  Läs mer om våra investeringar
GRI 205 Antikorruption 2016 Avgränsning: Leverantörsled, Skellefteå Kraft, Kundled
205-3 Korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbar-styrning/styrning-och-arbetssatt/#box-Visselblasarfunktion
GRI 301 Material 2016 Avgränsning: Skellefteå Kraft, leverantörsled
Avser användning av torv som bränsle.Läs mer om avveckling av torv
 301-1 Mängd använt material i produktionen, vikt eller volym Avser användning av torv som bränsle.

https://www.skekraft.se/om-oss/verksamhet/fjarrvarme/#box-no-12

GRI 304 Biologisk mångfald 2016 Avgränsning: Skellefteå Kraft

Läs mer om biologisk mångfald 

 304-2 Produkters eller tjänsters påverkan på biologisk mångfald  Läs om biologisk mångfald 
GRI 305 Utsläpp 2016 Avgränsning: Skellefteå Kraft

https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-nyttjande-av-naturresurser/smart-resursanvandning/

305-1 Direkt växthusgasutsläpp (Scope 1)  https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-nyttjande-av-naturresurser/smart-resursanvandning/#box-GHG
305-2 Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2) https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-nyttjande-av-naturresurser/smart-resursanvandning/#box-GHG
305-3 Övriga växthusgasutsläpp (Scope 3) https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-nyttjande-av-naturresurser/smart-resursanvandning/#box-GHG
305-5 Reduktion av utsläpp  https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-nyttjande-av-naturresurser/smart-resursanvandning/
305-7 Utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och andra väsentliga luftföroreningar  https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-nyttjande-av-naturresurser/smart-resursanvandning/
GRI 307 Efterlevnad miljölagstiftning 2016 https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbar-styrning/styrning-och-arbetssatt/#box-miljobalken
307-1 Fall av brott mot miljölagstiftning  https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbar-styrning/styrning-och-arbetssatt/#box-miljobalken
GRI 403 Arbetsmiljö och säkerhet 2018 https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-foretagande/attraktiv-arbetsplats/
 403-1 – 403-7 Ledningssystem och styrning för hälsa och säkerhet på arbetet  https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-foretagande/attraktiv-arbetsplats/
403-8 Arbetstagare som omfattas av ett ledningssystem för arbetsmiljö Samtliga medarbetare
403-9 Arbetsskador  https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-foretagande/attraktiv-arbetsplats/#box-no-6
GRI 404 Kompetensutveckling 2016 Avgränsning: Skellefteå Kraft

https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-foretagande/attraktiv-arbetsplats/

 404-3 Andel anställda som löpande får utvärdering av prestation och kompetens Samtliga medarbetare har årliga utvecklingssamtal med sin chef, vilket följs upp i medarbetar-undersökning
GRI 405 Mångfald och jämställdhet 2016 Avgränsning: Skellefteå Kraft

https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-foretagande/attraktiv-arbetsplats/

 405-1 Köns- och åldersfördelning i styrelse, ledning och bland övriga medarbetarkategorier https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-foretagande/attraktiv-arbetsplats/
GRI 406 Icke-diskriminering 2016 Avgränsning: Skellefteå Kraft

https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-foretagande/attraktiv-arbetsplats/

 406-1 Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder. Inga rapporterade fall 2022
GRI 411 Ursprungsbefolkningens rättigheter 2016 Avgränsning: Lokalsamhället (Sverige)

https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbart-foretagande/goda-relationer/

 411-1 Fall av brott mot urbefolkningens rättigheter Inga fall
GRI 414 Social bedömning av leverantörer 2016 Avgränsning:  Leverantörsled

https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbar-styrning/ansvarsfulla-inkop/

414-1 Nya leverantörer som utvärderats utifrån sociala kriterier Skellefteå Kraft redovisar styrning samt andel inköp där uppförandekoden är del av avtalet.

https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbar-styrning/ansvarsfulla-inkop/

Sektorspecifik Tillförlitliga leveranser Avgränsning: Skellefteå Kraft

https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbar-samhallsutveckling/trygga-leveranser/

Sektorsspecifik: Frekvens och antal elavbrott Avgränsning: Skellefteå Kraft

https://www.skekraft.se/om-oss/hallbarhet-for-oss/hallbar-samhallsutveckling/trygga-leveranser/

 

Emissionsfaktorer    
Scope1 g CO2/kWh  
Torv 378,7 Naturvårdsverket
Torv Hedensbyn 116,5 Verksamhetsspecifik
Olja 267,3 Naturvårdsverket
Biobränslen 378 Naturvårdsverket
     
Fordonsbränsle El 0,00 100 procent förnybar el
Bensin 313,92 Trafikverket
Diesel 318,96 Trafikverket
HVO100 56,16 Trafikverket
Etanol 128,52 Trafikverket
Biogas 84,96 Trafikverket
Naturgas 249,12 Trafikverket
Privat bil i tjänst 120,00 Schablon
Scope2
Inköpt el vattenkraft 7,26 Vattenfalls elproduktion ur ett livscykelperspektiv
Inköpt el vindkraft 15,60 Vattenfalls elproduktion ur ett livscykelperspektiv
Inköpt el bio 15,00 Vattenfalls elproduktion ur ett livscykelperspektiv
Kärnkraft 5,60 Vattenfalls elproduktion ur ett livscykelperspektiv Forsmark
Scope3 g CO2/personkilometer
Flyg 165 Lingmerths miljörapport
Tåg 0 Lingmerths miljörapport
Arlanda Express 0 Lingmerths miljörapport
Buss 15,4 Lingmerths miljörapport
Taxi 84 Lingmerths miljörapport
Hyrbil 95,5 Lingmerths miljörapport