Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Redovisning enligt GRI SRS

Skellefteå Kraft redovisar sedan flera år arbetet med hållbar utveckling i en samlad årlig hållbarhetsredovisning. För att säkerställa en trovärdig, relevant och balanserad redovisning, tillämpar vi det globala ramverket för hållbarhetsredovisning GRI Standards, nivå Core.

Hållbarhetsredovisningen omfattar hela vår verksamhet och riktar sig till medarbetare, kunder, ägare, allmänhet, politiker, myndigheter och intresseorganisationer. Innehållet i redovisningen speglar de frågor och områden som är särskilt viktiga för våra intressenter, områden där verksamhetens påverkan på människa och miljö är som störst, och som har stor betydelse för vår affärsstrategiska riktning.

Vår hållbarhetsredovisning publiceras som en integrerad del av vår hemsida skekraft.se, med huvuddelen av informationen placerad under ”Hållbarhet”.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog

Vårt arbete med ansvar och hållbar utveckling omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan. I dialog med kunder, leverantörer och andra berörda intressenter fokuserar vi på de frågor och områden där påverkan är störst, och där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Fokus på det viktigaste

Prioriteringen i vårt hållbarhetsarbete och vår hållbarhetsredovisning utgår från Skellefteå Krafts uppdrag och strategiska inriktning, verksamhetens påverkan inklusive risker och möjligheter, samt omvärldstrender och intressentförväntningar.

Uppdaterad väsentlighetsanalys 2021

Vi uppdaterar löpande vår väsentlighetsanalys, genom omvärldsanalys och dialog med våra intressenter, och utifrån hur vår egen verksamhet utvecklas och förändras. Varje år tar vi hänsyn till företagets övergripande omvärldsanalys, riskanalys och strategiska utveckling, samt input från intressentdialoger, medarbetarundersökning och kundnöjdhetsmätningar.

Under 2021 gjorde vi en mer genomgående uppdatering av väsentlighetsanalysen, som också resulterade i en ny översikt och rubricering av våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Väsentlighetsanalysen genomfördes i en intern process med där områdesansvariga för företagets koncernfunktioner och från verksamhetens olika delar medverkade i intervjuer och workshops. I tillägg till befintliga analyser och aktuell verksamhetsstrategi gjordes en separat omvärldsanalys med fokus på aktuell och kommande hållbarhetsrelaterad lagstiftning, branschtrender och risker.

Resultat av väsentlighetsanalysen

Resultatet av väsentlighetsanalysen summerades i fyra områden, som speglar Skellefteå Krafts roll och ansvar för en hållbar utveckling lokalt, regionalt och nationellt:

 • Hållbar energiförsörjning
 • Hållbar samhällsutveckling
 • Hållbart nyttjande av naturresurser
 • Hållbart företagande

Läs mer om våra fyra områden och deras viktiga frågor

För att styra och utveckla verksamheten i rätt riktning, följer vi noga utvecklingen inom områden som berör morgondagens energimarknad och samhällsbehov. Med fokus på våra verksamhetsområden vattenkraft, vindkraft och transmission analyserar vi hur politiska beslut påverkar våra affärsförutsättningar.

Skellefteå Kraft arbetar systematiskt med omvärldsanalys för att kunna utveckla verksamheten i linje med trender och förändrade krav, hantera affärsrelaterade risker och ta tillvara nya affärsmöjligheter.
En övergripande omvärldsanalys sammanställs regelbundet som underlag för arbetet med företagsstrategi och verksamhetsmål. Analysen görs enligt analysmodellen PESTEL, där olika faktorer ur ett makroperspektiv identifieras som kan påverka företaget: Politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljömässiga och legala.
Ett omvärldsråd med representanter från företagets olika verksamhets- och kompetensområden har ansvar för att löpande bevaka trender och omvärldssignaler som påverkar eller kan påverka Skellefteå Kraft. Hållbarhetsperspektivet och frågor kring klimat, miljö och socialt ansvar är integrerade i omvärldsbevakningens ämnesområden.

Aktivt påverkansarbete

Skellefteå Kraft har sedan flera år valt att ta en aktiv roll i debatten om hur Sveriges omställning till hållbar energiförsörjning ska se ut.  Vi medverkar i branschforum och för en aktiv dialog med beslutsfattare för att påverka opinion och lagstiftning i för oss viktiga frågor. Vi tar också fram forskningsrapporter och kunskapssammanställningar tillsammans med externa partners.

Lösningar för det svenska kraftsystemets utveckling

Läs mer om vattenkraftens betydelse

Läs mer om våra intressentrelationer

Process för kartläggning av intressenter
Arbetet med att definiera och se över våra prioriterade intressenter är en del av koncernens årliga strategiprocess och involverar affärsområdenas ledningsgrupper, kommunikationschefen, marknadschefen och koncernens kommunikationsstrateger.

Tabellen visar en sammanställning av våra viktigaste intressentgrupper och hur dialog förs med dem, samt vilka frågor som är centrala i dialogen.

Intressentgrupp Former för dialog Frågor på agendan
Kunder
Privata
Företag
Potentiella
 • Årliga kundundersökningar (SKI)
 • Kundservice
 • Möten
 • Sociala medier
 • Event
 • Priser och avtalsvillkor
 • Leveranssäkerhet, avbrott
 • Service och kvalitet
 • Miljöprofil och energimix
 • Bidrag till lokalsamhället
Ägare
 • Årsredovisning
 • Miljörapport
 • Styrelsemöten
 • Informella möten
 • Ekonomiskt resultat (vinst)
 • Utveckling av regionen
 • Trygg energiförsörjning
 • Bra infrastruktur för energi, tele- och datakommunikation
Samhälle
Politiker (alla nivåer)
Kommuner där vi har verksamhet
Myndigheter
Intresseorganisationer (miljö, fiske m.m)
Sponsortagare
Närboende
Lokalbefolkning
 • Tillsyn
 • Miljörapportering
 • Möten
 • Påverkansarbete
 • Branschforum
 • Studiebesök
 • Samråd
 • Årlig kommundialog
 • Styrmedel och skatter
 • Tillståndsprocesser
 • Marknadsdesign
 • Sysselsättning, arbetstillfällen
 • Sponsring av idrott och kultur
 • Påverkan på ekosystem och biologisk mångfald
 • Samexistens, kompensationsfrågor
 • Samhällsplanering
Medarbetare
Befintliga
Potentiella
 • Medarbetarundersökning (MMI)
 • Medarbetarsamtal
 • Dagliga möten och samtal
 • Intranät
 • Samarbeten med universitet och skolor
 • Studiebesök
 • Värderingar, styrning och ledarskap
 • Arbetsmiljö, hälsa, säkerhet
 • Jämställdhet och likabehandling
 • Samhällsansvar och bidrag till hållbar utveckling
 • Forskning och utveckling
 • Praktik och examensarbete
 • Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Partners
Utvecklingspartners
Affärspartners
Leverantörer
 • Leverantörsdialog
 • Projektsamarbeten
 • Affärssamarbeten
 • Forskning, utveckling och innovation
 • Leverantörskrav och -utvärdering
 • Avtalsvillkor

GRI Index

Nedan finns ett korsreferensindex med de obligatoriska GRI-upplysningar samt de för verksamheten relevanta GRI-områden och upplysningar som vi har valt att redovisa, med hänvisning till var informationen finns.

Mer om GRI Standards på www.globalreporting.org.

Har du frågor kring innehållet i vår hållbarhetsredovisning  är du välkommen att kontakta oss på information@skekraft.se.

 

Upplysning Beskrivning Kommentar Hänvisning
 GRI 102 (2016) Generella upplysningar    
  Organisationsprofil    
102-1 Organisationens namn Skellefteå Kraft  
102-2 Affärsmodell, viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna   Om företaget Skellefteå Kraft

Läs om vår verksamhet

Läs om vårt värdeskapande

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor Skellefteå  
102-4 Lokalisering av organisationens verksamhet/-er   Läs om vår verksamhet
102-5 Ägarstruktur och företagsform Kommunägt bolag, ägare är Skellefteå kommun Om företaget Skellefteå Kraft
102-6 Marknader   Om företaget Skellefteå Kraft

Läs om vår verksamhet

102-7 Organisationens storlek Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen. 2021 var medelantalet anställda 737 medarbetare. Läs mer om företaget

Mer om vårt skapade och fördelade värde

102-8 Information om personalstyrka och annan arbetskraft 2021 var medelantalet anställda 737 medarbetare. Absoluta merparten, över 99 % är heltids- och tillsvidare-anställda. Läs mer om vår arbetsplats
102-9 Beskrivning av organisationens leverantörskedja   Läs mer om vår leverantörskedja
102-10 Väsentliga förändringar för organisationen och dess leverantörskedja Inga väsentliga förändringar  
102-11 Beskrivning av om och hur försiktighetsprincipen tillämpas Försiktighetsprincipen tillämpas inom ramen för miljöarbetet enligt ISO 14001  
102-12 Externt utvecklade initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer Agenda 2030, UN Global Compact  
102-13 Medlemskap i organisationer Elforsk, Energi-myndigheten, GEODE, KFS, Energiföretagen Sverige, Regional Energi, Svensk Vindenergi  
  Strategi    
102-14 Uttalande från vd och styrelseordförande   Läs uttalande från vd och ordförande
  Etik och integritet    
102-16 Värdegrund, etiska principer och regler för uppförande   Läs mer om vår verksamhets-styrning

Se uppförandekod

  Styrning    
102-18 Bolagsstyrning   Läs årsredovisning
  Kommunikation och intressenter    
102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med   Läs mer om våra intressentgrupper
102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Samtliga (100 procent)  
102-42 Identifiering och urval av intressenter   Läs mer om våra intressenter
102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter   Läs mer om våra intressenter
102-44 Viktiga områden och frågor som har lyfts i intressentdialogen   Läs mer om våra intressenter
  Tillvägagångssätt för redovisning    
102-45 Enheter som inkluderas i organisationens finansiella rapporter Samma avgränsningar gäller för års- och hållbarhetsredovisning.  
102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar   Läs mer om vår väsentlighetsanalys
102-47 Redogörelse för samtliga väsentliga ämnesområden som identifierats   Läs mer om vår väsentlighetsanalys
102-48 Förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar Inga  
102-49 Förändringar gällande väsentliga ämnesområden som beskrevs i tidigare redovisningar   Läs mer om vår väsentlighetsanalys
102-50 Redovisningsperiod 1 januari – 31 december 2021  
102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen mars 2021  
102-52 Redovisningscykel Årlig  
102-53 Kontaktpunkt för frågor angående redovisningen och dess innehåll information@skekraft.se  
102-54 Redogörelse för rapportering i enlighet med GRI Standards redovisningsnivåer Se ovan detta index  
102-55 GRI-index Se detta index  
102-56 Redogörelse för externt bestyrkande Rapporten är ej externt bestyrkt  
GRI 103 & 201 (2016) Ekonomiskt resultat Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om hållbar affärsutveckling

Läs vår årsredovisning

201-1 Skapat och fördelat ekonomiskt värde   Läs mer om skapat och fördelat värde
GRI 103 & 203 (2016) Indirekt ekonomisk påverkan   Läs mer om vår ekonomiska påverkan
203-1 Investeringar i infrastruktur och andra lokala tjänster   Läs mer om våra investeringar

Läs mer om vårt elnät

Elnätet byggs ut

GRI 103 & 205 (2016) Antikorruption Avgränsning: Leverantörsled, Skellefteå Kraft, Kundled Läs mer om vår visselblåsarfunktion
205-3 Korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder Inga rapporterade fall Läs mer om vår visselblåsarfunktion
GRI 103 & 301 (2016) Material    
  Miljöpåverkan Avgränsning: Skellefteå Kraft, leverantörsled  
 301-1 Mängd använt material i produktionen, vikt eller volym Avser användning av torv som bränsle. Läs mer om avveckling av torv
GRI 103 & 304 (2016) Biologisk mångfald Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om biologisk mångfald 
 304-2 Produkters eller tjänsters påverkan på biologisk mångfald   Läs om biologisk mångfald 
GRI 103 & 305 (2016) Utsläpp Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om vår påverkan
305-1 Direkt växthusgasutsläpp (Scope 1)   Läs mer om våra scope
305-2 Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2) Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om våra scope
305-3 Övriga växthusgasutsläpp (Scope 3) Avgränsning: Skellefteå Kraft, leverantörskedja Läs mer om våra scope
305-5 Reduktion av utsläpp   Läs om vår reduktion av utsläpp
305-7 Utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och andra väsentliga luftföroreningar   Läs mer om klimat-bokslutet
GRI 103 & 307 (2016) Efterlevnad miljölagstiftning Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om lagefterlevnad miljö
307-1 Fall av brott mot miljölagstiftning   Läs mer om incidenter och avvikelser
GRI 103 & 403 (2016) Arbetsmiljö och säkerhet Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om vår arbetsmiljö
  Social påverkan    
 403-1 – 403-7 Ledningssystem och styrning för hälsa och säkerhet på arbetet   Läs mer om vårt ledningssystem
403-8 Arbetstagare som omfattas av ett ledningssystem för arbetsmiljö Samtliga medarbetare Läs mer om vårt ledningssystem
403-9 Arbetsskador   Läs mer om arbetsskador
GRI 103 & 404 2016) Kompetensutveckling Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om kompetens-utveckling
 404-3 Andel anställda som löpande får utvärdering av prestation och kompetens Samtliga medarbetare har årliga utvecklingssamtal med sin chef, vilket följs upp i medarbetar-undersökning  
GRI 103 & 405 (2016) Mångfald och jämställdhet Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om vår mångfald
 405-1 Köns- och åldersfördelning i styrelse, ledning och bland övriga medarbetarkategorier   Läs mer om mångfald och lika-behandling
GRI 103 & 406 (2016) Icke-diskriminering Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om diskriminering
 406-1 Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder. Inga rapporterade fall 2021  
GRI 103 & 411 (2016) Lokalbefolkningens/ursprungsbefolkningens rättigheter Avgränsning: Lokalsamhället (Sverige) Läs mer om positiv kraft i samhället
 411-1 Fall av brott mot urbefolkningens rättigheter Inga fall  
GRI 203 & 414 (2016) Social bedömning av leverantörer Avgränsning:  Leverantörsled Styrning/Ansvarsfulla inköp
414-1 Nya leverantörer som utvärderats utifrån sociala kriterier Skellefteå Kraft redovisar styrning samt andel inköp där uppförandekoden är del av avtalet. Styrning/Ansvarsfulla inköp/nyckeltal andel avtalslev
GRI 103 & 415 (2016) Politisk påverkan Avgränsning: Energipolitik i Sverige (och Europa) Läs mer om vårt påverkans-arbete
415-1 Politiska bidrag Inga  
Sektorspecifik Tillförlitliga leveranser Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om vår tillgänglighet
Sektorsspecifik Frekvens och antal elavbrott Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om elavbrott

 

Emissionsfaktorer    
Scope1 g CO2/kWh  
Torv 378,7 NVV
Torv Hedensbyn 392,6 Verksamhetsspecifik
Olja 267,3 NVV
Biobränslen 345,6 NVV
     
Fordonsbränsle El 0,00 100 procent förnybar el
Bensin 313,92 Gröna Bilister Drivmedelsfakta 2015
Diesel 318,96 Gröna Bilister Drivmedelsfakta 2015
HVO100 56,16 Gröna Bilister Drivmedelsfakta 2015
Etanol 128,52 Gröna Bilister Drivmedelsfakta 2015
Biogas 84,96 Gröna Bilister Drivmedelsfakta 2015
Naturgas 249,12 Gröna Bilister Drivmedelsfakta 2015
Privat bil i tjänst 120,00 Schablon
Scope2
Inköpt el vattenkraft 8,60 Vattenfalls elproduktion ur ett livscykelperspektiv
Inköpt el vindkraft 13,95 Vattenfalls elproduktion ur ett livscykelperspektiv
Inköpt el bio 15,00 Vattenfalls elproduktion ur ett livscykelperspektiv
Kärnkraft 5,60 Vattenfalls elproduktion ur ett livscykelperspektiv Forsmark
Scope3 g CO2/personkilometer
Flyg 236 Big Travel miljörapport
Tåg/Arlanda Express 0 Big Travel miljörapport
Arlanda Express 0 Big Travel miljörapport
Buss/flygbuss 35 Big Travel miljörapport
Egen taxi 96 Big Travel miljörapport
Delad taxi 48 Big Travel miljörapport
Hyrbil 95,5 Big Travel miljörapport
Hotell 1770 g CO2/hotellnatt Big Travel miljörapport