Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Goda relationer

Vi månar om goda relationer med vår omgivning och de som berörs av vår verksamhet.

Att ta ansvar för och föra en öppen och ärlig dialog med dem är en förutsättning för att utveckla verksamheten i linje med våra mål och värderingar. Bland våra viktigaste intressentgrupper finns kunder, närboende och affärspartners.

Nöjda kunder

Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad och nöjda kunder är en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Som kommunägt bolag har vi särskilda förväntningar på oss att ge god service, ha bra kvalitet och agera föredömligt.

År 2021 har varit utmanande, inte minst på grund av pandemi och höga elpriser. Trots det är Skellefteå Krafts kunder fortsatt branschens allra mest nöjda, enligt den senaste SKI-mätningen.

Kundnöjdheten i energibranschen mäts genom Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Resultatet 2021 visar att Skellefteå Kraft presterar väl över branschindex inom samtliga verksamhetsområden och har branschens mest nöjda kunder. I tre av totalt sex kundkategorier kom Skellefteå Kraft på första plats, i resterande på andra plats.

Att leverantören upplevs som pålitlig, tar samhällsansvar och är enkel att vara kund hos är några faktorer som haft extra stor betydelse på undersökningens resultat i år.

Mer om kundundersökningen

Höga förväntningar och ökad rörlighet

Kundernas förväntningar ökar på service och tillgänglighet. Många är också prismedvetna. Alltfler väljer att snabbt och enkelt byta leverantör av olika tjänster om missnöje uppstår, därför är det affärskritiskt att göra vårt bästa för att våra kunder ska bli nöjda hos oss.

Vi märker av en allmänt större osäkerhet och fler frågor hos kunderna kring energisystemet och vad som påverkar de stora förändringarna i elpriset. Fler är också mer intresserade av sin roll i energiomställningen, exempelvis ställer de mer avancerade frågor om förnybar el och efterfrågar laddboxar och solceller.

Kundservice i världsklass

Skellefteå Kraft har många år i rad vunnit Energibranschens utmärkelse ”Bästa kundservice” som bygger på cirka 3 000 svenska konsumenters syn på olika företags kundservice. Undersökningen görs av Service Score i samarbete med Sveriges Marknadsförbund.

2021 tog våra kundrådgivare emot över 125000 telefonsamtal, 20000 mejl och 12000 chattar. Höga elpriser har inneburit ovanligt många samtal och kontakter från kunder och en hög arbetsbelastning.  Svarstiderna har varit en stor utmaning under hösten när kunderna förväntar sig hjälp direkt.

Vi strävar efter en lättanvänd och smart självservice på webben, i kombination med tillgänglig personlig service. Under året har vi utvecklat funktionaliteten i vår chatt för högre tillgänglighet, med Bank-id kan kunden där nu även få hjälp med mer avancerade ärenden.

Vi jobbar löpande med kompetensutveckling för kundrådgivarna med målet att kunden ska få hjälp vid den första kontakten. Våra egna mätningar visar att Kundservice löser över 79 procent av inkomna ärenden direkt.

Våra avtal ska vara lätta för kunden att förstå och styra. Skellefteå Kraft är med i branschsamarbetet Prisdialogen, en modell som kombinerar lokal kunddialog med central prövning vid prisändringar på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, styra mot rimliga, förutsägbara prisändringar, och bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörerna.

God affärsetik

Både vi själva och omvärlden ställer höga krav på oss att vara en ansvarsfull affärspartner som agerar korrekt och föredömligt.  Tydliga och transparenta avtal och prismodeller är en viktigt för att våra kunder ska ha förtroende för oss. Vi ska också vara en förebild i relationen till andra affärs- och samarbetspartners.

Uppförandekoden vägleder

Vår uppförandekod ger vägledning för hur vi som medarbetare ska agera och fatta beslut i arbetsvardagen, för att säkerställa ansvar och god etik.  Alla medarbetare utbildas i koden och måste åta sig att följa den. En visselblåsarfunktion finns för att möjliggöra anonym rapportering av misstänkta överträdelser.

Läs mer om arbetet med uppförandekoden

Samverkan med närboende

Vår verksamhet och våra anläggningar tar plats och påverkar närboende på olika sätt. När staden växer och mer mark exploateras blir påverkan större liksom risken för intressekonflikter. Inte minst handlar det om anspråk på andra markägares marker och inverkan på rennäringen.

Vi för dialog och har samråd med våra lokala intressenter och försöker hitta lösningar som balanserar olika behov. Vi försöker också mildra de konsekvenser som blir av de exploateringar som görs.

Vi har de senaste åren arbetat med att förbättra de samråd vi håller med närboende kring planering och utveckling av vår verksamhet. Det handlar om att genomföra dialogerna på ett bättre och mer standardiserat sätt, med jämlikt bemötande och ökad trovärdighet. Genom bättre koordinering kan vi också undvika att belasta samma intressenter med flera samråd efter varandra i närliggande frågor.

Närmare samarbete med kommunen

Under 2021 har vi också utvecklat gränssnittet och dialogen med kommunen för helhetsperspektiv och mer samordnade processer kring planer och program för samhälls- och stadsutveckling.

Skellefteå Krafts samordnare för mark- och samrådsfrågor har tillfälligt lånats ut som kompetensresurs till kommunen.

Stöd till lokalt föreningsliv

Vi sponsrar och stödjer ett stort antal ideella idrotts- och kulturföreningar inom vår region och på orter där vi har verksamhet. Det lokala föreningslivet fyller en viktig funktion och är en stark positiv kraft för hållbar samhällsutveckling.

Under 2021 sponsrade vi ett sextiotal föreningar med verksamhet inom idrott och kultur. Vår sponsring uppgick totalt till cirka 14 miljoner kronor.

Kriterier för socialt ansvar och hållbarhet

Vi väljer att stödja initiativ som tar ett socialt ansvar och aktivt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att få sponsring från oss måste föreningen leva upp till våra riktlinjer.

Studiebesök och praktik – på paus under 2021

Skellefteå Kraft har vanligtvis en bred studiebesöks- och praktikverksamhet. Både skolelever och arbetssökande samt allmänhet välkomnas i olika former på besök till oss. På grund av coronapandemin har all besöksverksamhet varit på paus under 2021, förhoppningen är att återuppta verksamheten under 2022.

Genom arbetet med goda relationer bidrar vi bland annat till Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 16 om god affärsetik, Mål 3 Hälsa och befinnande och Mål 10 om inkludering.

Svenskt Kvalitetsindex

Kunderna ger högsta betyg till Skellefteå Kraft

Till­­sam­m­ans skapar vi energi

Vi stöttar verk­­samheter som ger utlopp för krea­tivitet och energi.