Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Goda relationer

Vi månar om goda relationer med vår omgivning och de som berörs av vår verksamhet.

Att ta ansvar för och föra en öppen och ärlig dialog med dem är en förutsättning för att utveckla verksamheten i linje med våra mål och värderingar. Bland våra viktigaste intressentgrupper finns kunder, närboende och affärspartners.

Nöjda kunder

Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad och nöjda kunder är en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Som kommunägt bolag har vi särskilda förväntningar på oss att ge god service, ha bra kvalitet och agera föredömligt. Trots extra utmanande år med pandemi och höga elpriser har vi fortsatt bland de mest nöjda kunderna i branschen.

Ett ökat intresse för energifrågor och allt mer aktiva kunder har under 2023 satt hård press på landets energibolag. Det visar sig inte minst i sjunkande kundnöjdhet i den senaste kundundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Men Skellefteå Kraft går mot strömmen och klättrar i position i flera kategorier. Faktum är att i fem av sex kategorier är det just Skellefteå Kraft som kunderna är allra mest nöjda med.

Kundnöjdheten i energibranschen mäts genom Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Resultatet visar hur Skellefteå Kraft presterar jämfört med både andra aktörer och branschindex inom samtliga verksamhetsområden.

Se senaste resultaten och läs mer om kundundersökningen

Höga förväntningar och ökad rörlighet

Kunderna har blivit mer prismedvetna samtidigt som deras förväntningar ökar på service och tillgänglighet.  Det har blivit enklare för konsumenter att snabbt byta leverantörer av olika tjänster om missnöje uppstår, därför är det affärskritiskt att göra vårt bästa för att våra kunder ska bli nöjda hos oss.

Fler kunder ställer frågor om energisystemet och vad som påverkar de stora förändringarna i elpriset. Fler är också mer intresserade av sin roll i energiomställningen, exempelvis ställer de mer avancerade frågor om förnybar el och efterfrågar laddboxar och solceller.

Kundservice i världsklass

Skellefteå Kraft har många år i rad vunnit Energibranschens utmärkelse ”Bästa kundservice” som bygger på cirka 3 000 svenska konsumenters syn på olika företags kundservice. Undersökningen görs av Service Score i samarbete med Sveriges Marknadsförbund.

2023 tog våra kundrådgivare emot 130 673 telefonsamtal, 15 041 mejl och 22 150 chattar. Majoriteten av samtalen har bestått av frågor kring elpriser samt ett stort intresse i stödtjänster och hur kunderna själva kan ha mer kontroll över sin elförbrukning. 

Vi strävar efter en lättanvänd och smart självservice på webben, i kombination med tillgänglig personlig service. Under året har vi utvecklat funktionaliteten i vår chatt för högre tillgänglighet, med Bank-id kan kunden där nu även få hjälp med mer avancerade ärenden.

Vi jobbar löpande med kompetensutveckling för kundrådgivarna med målet att kunden ska få hjälp vid den första kontakten. Våra egna mätningar visar att Kundservice löser en stor del av inkommande ärenden direkt.

Våra avtal ska vara lätta för kunden att förstå och styra. Skellefteå Kraft är med i branschsamarbetet Prisdialogen, en modell som kombinerar lokal kunddialog med central prövning vid prisändringar på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, styra mot rimliga, förutsägbara prisändringar, och bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörerna.

God affärsetik

Både vi själva och omvärlden ställer höga krav på oss att vara en ansvarsfull affärspartner som agerar korrekt och föredömligt.  Tydliga och transparenta avtal och prismodeller är en viktigt för att våra kunder ska ha förtroende för oss. Vi ska också vara en förebild i relationen till andra affärs- och samarbetspartners.

Uppförandekoden vägleder

Vår uppförandekod ger vägledning för hur vi som medarbetare ska agera och fatta beslut i arbetsvardagen, för att säkerställa ansvar och god etik.  Alla medarbetare utbildas i koden och måste åta sig att följa den. En visselblåsarfunktion finns för att möjliggöra anonym rapportering av misstänkta överträdelser.

Samverkan med närboende

Vår verksamhet och våra anläggningar tar plats och påverkar närboende på olika sätt. När staden växer och mer mark exploateras blir påverkan större liksom risken för intressekonflikter. Inte minst handlar det om anspråk på andra markägares marker och inverkan på rennäringen.

Vi för dialog och har samråd med våra lokala intressenter och försöker hitta lösningar som balanserar olika behov. Vi försöker också mildra de konsekvenser som blir av de exploateringar som görs.

Vi för löpande dialog med de samebyar som verkar i närheten av vindkraftparkerna för att kunna ta hänsyn och anpassa våra respektive verksamheter till varandra, exempelvis genom planering av underhåll och flytt av renar. Årliga samråd hålls för att utbyta information.

Vi betalar i vissa fall även ut ekonomisk kompensation till närboende. Det finns dock ingen lagstiftning som reglerar detta, till skillnad från vattenkraften där det länge funnits lagstadgade så kallade bygdemedel. Detta är något vi för en dialog om med politiken.

Många intressen att balansera

Med stadens och regionens expansion kommer frågor om markanvändning och hållbar exploatering mer i fokus.  Många olika intressen och nyttor ska respekteras och balanseras, samtidigt som lagstiftning och tillståndsprocesser är komplexa och inte alltid ger tydliga svar. För Skellefteå Kraft är det viktigt att vara och uppfattas som en transparent, ansvarstagande och lyhörd aktör.

Närmare samarbete med kommunen

Vi har de senaste åren utvecklat ett närmare samarbete med Skellefteå kommun, för att möjliggöra ett bättre helhetsperspektiv och mer samordnade processer samhällsplanering och stadsutveckling.

Stöd till lokalt föreningsliv

Vi sponsrar och stödjer ett stort antal ideella idrotts- och kulturföreningar inom vår region och på orter där vi har verksamhet. Det lokala föreningslivet fyller en viktig funktion och är en stark positiv kraft för hållbar samhällsutveckling.

Vi väljer att stödja initiativ som tar ett socialt ansvar och aktivt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att få sponsring från oss måste föreningen leva upp till våra riktlinjer.

Studiebesök och praktik

Skellefteå Kraft har under många år haft en bred studiebesöks- och praktikverksamhet. Både skolelever och arbetssökande samt allmänhet välkomnas i olika former på besök till oss. Efter uppehåll under coronapandemin har verksamheten återupptagits under 2022.

Genom arbetet med goda relationer bidrar vi bland annat till Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 16 om god affärsetik, Mål 3 Hälsa och befinnande och Mål 10 om inkludering.

Svenskt Kvalitetsindex

Kunderna ger högsta betyg till Skellefteå Kraft

Till­­sam­m­ans skapar vi energi

Vi stöttar verk­­samheter som ger utlopp för krea­tivitet och energi.