Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Vi arbetar för att hela vår verksamhet ska vara hållbar och strävar efter att minska klimat- och miljöpåverkan genom hela värdekedjan.

En stor del av vårt miljöarbete är direkt kopplat till våra produktionsanläggningar, men omfattar alla delar av verksamheten. Vår utgångspunkt är att integrera miljöperspektivet i alla processer och beslut. De senaste åren har vi bland annat tydliggjort hur miljöhänsyn ska tas vid investeringar och utvecklat vårt arbetssätt för miljökrav vid inköp och upphandlingar.

Miljöledningssystem enligt ISO 14001

Miljöarbetet drivs med stöd av miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Sedan 2020 inkluderas hela verksamheten inklusive dotterbolaget Energiservice i certifikatet. Inom ramen för miljöledningssystemet finns mätbara miljömål med fokus på verksamhetens betydande miljöaspekter: klimatpåverkan, kemiska risker och biologisk mångfald. Målen kopplar också an till Sveriges nationella miljömål. 2022 uppdaterades målen med höjd ambitionsnivå och sikte på 2030.

Minskad klimatpåverkan

De direkta fossila utsläpp som sker i vår egen verksamhet kommer från förbränning av torv och olja i fjärrvärmeproduktionen. 2023 bestod produktionsmixen av 5 (3,7) procent torv och 0,7 (0,6) procent olja.

Förbränningen av biobränsle i fjärrvärmeproduktionen genererar så kallade biogena utsläpp, 2023 blev det 344 858 ton CO2.

Under 2022 har tillgängligheten på anläggningen varit bra utan oplanerade driftavbrott. Detta har inneburit att mindre olja har eldats under året samt att mängden torv som  eldats varit mindre än föregående år. Det har även varit ett mildare år vilket medfört ett mindre behov av spetslast (oljepannor).

GHG protokoll

Bilden beskriver vilka utsläpp som ingår i de olika scopen genom hela värdekedjan. Källa: ghgprotocol.org

Under 2023 var vårt totala klimatavtryck 22 089 (19 992) ton CO2, redovisat enligt GHG-protokollets tre scope:

Scope1 direkta utsläpp som vi i vår verksamhet ger upphov till.
Scope2 indirekta utsläpp från den energi vi köper in till verksamheten.
Scope 3 indirekta utsläpp som andra bidrar till, inom vår värdekedja.

För scope 3 redovisar vi i nuläget endast vissa utsläppsposter, där vi har framtagna data. Ytterligare utsläpp finns i vår leverantörskedja och arbete pågår med att ta fram mer specificerade data på klimatavtrycket från den el vi säljer.

Vårt totala klimatavtryck 2023 22 089 ton CO2  
Scope1   22 089  
  Energiproduktion 21 912 Direktutsläpp
  Transporter (egna) 97 Direktutsläpp
  SF6 80 Direktutsläpp
Scope2*   830  
  Inköpt el 100 % förnybar till verksamheten 697 LCP
  Inköpt fjärrvärme 133 Direktutsläpp
Scope3*   1 558  
  Inköpt råvara och material 133 LCP
  Tjänsteresor 75 LCP
  Distributionsförluster 1 121 LCP
  Avfallstransporter 34 LCP
  Pendlingsresor 195 LCP

* Värden avser 2022

Andra utsläpp till luft

Våra fjärrvärmeanläggningar ger vissa utsläpp av kväve- och svaveloxider. Totalt sett har mindre bränsle eldats under året vid våra anläggningar på grund av ett mildare år. Detta medför minskade utsläpp av NOx och SOx. 

Miljöanpassade transporter

Vi arbetar löpande för att miljöanpassa våra transporter och resor. Vi ställer miljökrav på våra godstransportörer och övergår successivt till eldrift och förnybara drivmedel för våra egna fordon.

På väg mot fossilfri fordonsflotta

Vi har en egen fordonsflotta med personbilar, lätta lastbilar och olika arbetsfordon som används vid drift och underhåll av våra anläggningar. Vi arbetar med övergång till elbilar och installerar laddstolpar vid kontor och anläggningar. En utmaning är att det fortfarande är ont om elbilar på marknaden som är anpassade för våra behov i ett nordligt klimat. Exempelvis finns få fyrhjulsdrivna modeller.

Små utsläpp från våra fordon

Av totalt 103 personbilar 2022 kan 57 drivas med el eller annat förnybart bränsle. Där vi har möjlighet tankar vi HVO100. För återstående diesel har vi tecknat certifikat som innebär att den innehåller 85 procent HVO. 2022 nådde vi 83 (84) % förnybart fordonsbränsle. Av den diesel vi tankade var 59 (70) % certifierad med 85 % inblandning av förnybart fordonsbränsle och 29 (27) % var HVO100.

 

Hållbara resor

Vi arbetar på flera sätt för mer hållbara tjänsteresor, för både hälsa och miljö. Vi har de senaste åren bland annat förtydligat våra riktlinjer för möten och resor för att minska mängden resor och göra dem mer miljöanpassade. Vi har även lanserat förmånscyklar och startat en elbilspool. Utifrån erfarenheterna från pandemiåren har vi också förbättrat förutsättningarna för distansarbete och minskat pendlande.

Vi har under 2019-2022 deltagit i EU-projektet Hållbara Resor som drivs av Region Västerbotten. Projektet syftar till att möjliggöra beteendeförändringar för bättre hälsa och miljö, genom att samla och dela goda exempel och idéer. Utifrån en inledande kartläggning av nuläget har vi formulerat konkreta mål och aktiviteter. Vi har bland annat förtydligat våra riktlinjer för möten och resor samt lanserat ett program för förmånscyklar – ett erbjudande som över 15 % av alla medarbetare har tackat ja till.

Skellefteå Krafts elbilar kan hyras av både medarbetare och allmänhet under kvällar och helger.  Syftet med elbilspoolen är att driva omställningen mot ett förnybart samhälle. Förutom att den löser ett praktiskt problem för dem som har ett tillfälligt behov av en bil, ger den även möjlighet för den nyfikna att testa elbilskörning.

Energieffektivisering

Vi arbetar löpande med energieffektivisering i vår egen verksamhet och erbjuder hjälp till våra kunder att göra detsamma. Däribland Skellefteå kommun som vi är strategisk energipartner till. Vi erbjuder energikartläggningar enligt lagkrav och har certifierade energikartläggare i företaget. Till följd av marknadens höga energipriser under 2022 har vi märkt av ett ökat intresse från våra kunder att få hjälp med optimerad energianvändning.

För vårt eget fastighetsbestånd är målet att nå en energieffektivisering på 20 procent jämfört med 2016. 

Skellefteå Kraft omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag, och har under 2021 genomfört och godkänts för den första rapporteringen för period 2. Delrapporteringen för 2022 är också rapporterad. Justeringar inom rapporteringskravet från Energimyndighetens sida har gjort att vi har anpassat vår metodik enligt de nya kraven.

Vi rapporterar enligt lagen om energikartläggning i stora företag och genomför systematiskt energikartläggningar och upprättar åtgärdsplaner för våra anläggningar och fastigheter för att minska energianvändningen. Åtgärder planeras och genomförs i samband med reinvesteringar på våra anläggningar och i våra övriga fastigheter pågår energieffektiviseringsarbetet löpande. Energieffektiviseringsarbetet kan bestå av byte till LED-belysning och belysningsstyrning, optimerade drifttider för ventilation och värme, byte av fönster och dörrar, isolering av tak och byte av ventilationsaggregat.

 

Genom minskad klimat- och miljöpåverkan bidrar vid till mål 12 Hållbar produktion och konsumtion och mål 13 Begränsad klimatpåverkan.

Vår roll och vårt värdeskapande

SK100 – en 100 % förnybar elbilspool