Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Vårt övergripande miljömål är 100 % förnybar energiproduktion. Vi arbetar också för att hela vår verksamhet ska vara hållbar och strävar efter att minska klimat- och miljöpåverkan genom hela värdekedjan.

Största delen av vårt miljöarbete är direkt kopplad till våra produktionsanläggningar, men omfattar alla delar av verksamheten. Vår utgångspunkt är att integrera miljöperspektivet i alla processer och beslut. De senaste åren har vi bland annat tydliggjort hur miljöhänsyn ska tas vid investeringar och utvecklat vårt arbetssätt för miljökrav vid inköp och upphandlingar.

Miljöarbetet drivs med stöd av miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Sedan 2020 inkluderas hela verksamheten inklusive dotterbolaget Energiservice i certifikatet.

Inom ramen för miljöledningssystemet har vi sex miljömål som alla bidrar till vårt övergripande mål 100 % förnybart. Målen kopplar an till Sveriges nationella miljömål och utgår från verksamhetens betydande miljöaspekter. Målen fokuserar på klimatpåverkan, kemiska risker och biologisk mångfald,

Minskad klimatpåverkan

De fossila utsläpp som sker i vår egen verksamhet kommer från förbränning av torv och olja i kraftvärmeproduktionen.  I kraftvärmens produktionsmix 2021 bestod 5,9 (5,6) procent av torv och 0,9 (0,5) procent av olja. Av vår totala energiproduktion motsvarar det cirka 1 procent torv och 0,2 procent olja.

Diagram som visar utsläpp av fossil CO2. 2021 års resultat ligger på cirka 35 tusen ton.

Under 2021 har förbrukningen av olja ökat. Detta förklaras av att man har haft ett kallare år än föregående år samt att revisionen av panna H2 drog ut på tiden samtidigt som ombyggnationer skedde på elpannan vilket innebar att dessa produktionsenheter inte gick att nyttja under en period. Då produktionsbortfallet av dessa inta enbart kan täckas upp av panna H1 så resulterade detta i ökad oljeförbrukning på spets och reservpannor i Skellefteå. Vid Skogsbacka i Lycksele inträffade ett sandsläpp i pannan under 2021 som medförde ett driftstopp.  Man blev då tvungen att stänga pannan för att kunna gå in och skotta ur pannan. Detta innebar att mer olja eldades vid Forsbacka under denna period för att täcka upp produktionsbortfallet. I Malå inträffade en tubläcka på förångaren i fastbränslepannan som medförde en ökad oljeförbrukning under 2021. Störningen varade i ca fem dygn, oljeförbrukningen för perioden ca 35 m3.

Av våra fossila utsläpp kommer ca 1% från våra resor och transporter, totalt för året 363 ton. Detta är en minskning jämfört med i fjol vilket till stor del beror på de restriktioner som följt med Coronapandemin men också i kombination till att vi i större utsträckning prioriterar digitala möten och resor uteblir.

Våra biogena utsläpp under året ligger på 393 000 ton vilket är en också är en minskning jämfört med i fjol. Det beror på en del förändringar i verksamheten där vi kunnat ersätta framförallt torv mot biogena alternativ.

GHG protokoll

Bilden beskriver vilka utsläpp som ingår i de olika scopen genom hela värdekedjan. Källa: ghgprotocol.org

Under 2021 var vårt totala klimatavtryck 66 896 (58 404) ton CO2, redovisat enligt GHG-protokollets tre scope:

Scope1 direkta utsläpp som vi i vår verksamhet ger upphov till.
Scope2 indirekta utsläpp från den energi vi köper in till verksamheten.
Scope 3 indirekta utsläpp som andra bidrar till, inom vår värdekedja.

För scope 3 redovisar vi i nuläget endast vissa utsläppsposter, där vi har framtagna data. Ytterligare utsläpp finns i vår leverantörskedja och arbete pågår med att ta fram mer specificerade data på klimatavtrycket från den el vi säljer.

Vårt totala klimatavtryck 2021 66 896 ton CO2  
Scope1   65 982  
  Vattenkraft 24 931 LCP
  Vindkraft 10 435 LCP
  Kärnkraft 2 757 LCP
  Fjärrvärme och värmekraft (olja, torv) 27 538 Direktutsläpp
  Fjärrvärme och värmekraft (el) 0 LCP
  Användning av egna fordon 321 LCP
Scope2   188  
  Inköpt el till verksamheten 188 LCP
Scope3   725  
  Tjänsteresor 42 LCP
  Elnätsförluster 640 LCP
  Avfallstransporter 43 LCP

 

Andra utsläpp till luft

Våra fjärrvärmeanläggningar ger vissa utsläpp av kväve- och svaveloxider. Ökade utsläpp av både kväve och svaveldioxid har skett under 2021 jämfört med 2020. Detta förklaras av en ökad torvanvändning som i sin tur beror av att man hade en blöt höst vilket gav ett fuktigare biobränsle. För att höja energivärdet i bränslemixen nyttjades torv.

Diagram som visar utsläpp av Nox och Sox. 2021 år resultat ligger strax över 200 ton Nox och ca 10 ton Sox

Hållbara transporter

Vi arbetar löpande för att miljöanpassa våra transporter och resor. Vi ställer miljökrav på våra godstransportörer och övergår successivt till eldrift och förnybara drivmedel för våra egna fordon.

På väg mot fossilfri fordonsflotta

Vi har en egen fordonsflotta med personbilar, lätta lastbilar och olika arbetsfordon som används vid drift och underhåll av våra anläggningar. Vi arbetar med övergång till elbilar och installerar laddstolpar vid kontor och anläggningar. En utmaning är att det fortfarande är ont om elbilar på marknaden som är anpassade för våra behov i ett nordligt klimat. Exempelvis finns få fyrhjulsdrivna modeller.

Av totalt 106 personbilar 2021 kan 54 drivas med el eller annat förnybart bränsle. För återstående diesel har vi tecknat certifikat som innebär att den innehåller 85 procent HVO. Där vi har möjlighet tankar vi HVO100.

2021 nådde vi 84 % förnybart fordonsbränsle. Av den diesel vi tankade var 70% certifierad med 85% inblandning av förnybart fordonsbränsle och 27 % var HVO100. Tillgången till bränsle har varit bra under året, däremot råder det brist på tankställen inom länet.

Diagram som beskriver andel förnybart i fordonsbränslemixen. Resultatet 2021 är cirka 85 % förnybart och cirka 15 % fossilt bränsle.

Vi är sedan 2019 med i EU-projektet Hållbara Resor som drivs av Region Västerbotten. Projektet syftar till att möjliggöra beteendeförändringar för bättre hälsa och miljö, genom att samla och dela goda exempel och idéer. Utifrån en inledande kartläggning av nuläget har vi formulerat konkreta mål och aktiviteter. Vi har bland annat förtydligat våra riktlinjer för möten och resor samt lanserat ett program för förmånscyklar. Ett erbjudande som över 15 % av alla medarbetare tackat ja till.

Mer om projektet Hållbara resor på hallbararesor.nu

Elbilspool

Skellefteå Krafts elbilar kan hyras av både medarbetare och allmänhet under kvällar och helger.  Syftet med elbilspoolen är att driva omställningen mot ett förnybart samhälle. Förutom att den löser ett praktiskt problem för dem som har ett tillfälligt behov av en bil, ger den även möjlighet för den nyfikna att testa elbilskörning.

Energieffektivisering

Vi arbetar löpande med energieffektivisering i vår egen verksamhet och erbjuder hjälp till våra kunder att göra detsamma. Däribland Skellefteå kommun som vi är strategisk energipartner till. Vi erbjuder energikartläggningar enligt lagkrav och har två certifierade energikartläggare i företaget.

Skellefteå Kraft omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag, och har under 2021 genomfört och godkänts för den första rapporteringen för period 2. Justeringar inom rapporteringskravet från Energimyndighetens sida har gjort att vi har anpassat vår metodik enligt de nya kraven.

Kemikaliehantering

Vi arbetar systematiskt med styrning för att minska antalet kemikalier och fasa ut sådana som är sämre ur miljösynpunkt.

Genom minskad klimat- och miljöpåverkan bidrar vid till mål 12 Hållbar produktion och konsumtion och mål 13 Begränsad klimatpåverkan.

 

Vår roll och vårt värdeskapande

SK100 – en 100 % förnybar elbilspool