Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vi är rädda om vår gemensamma resursbas

Vi tar ansvar för vår verksamhets påverkan på natur och biologisk mångfald. Vi bygger kunskap och vidtar åtgärder för att skydda och främja växt- och djurliv, och för att minimera verksamhetens negativa klimat- och miljöpåverkan. Vi nyttjar mark och skog med hänsyn till dess många värden och nyttor.

Biologisk mång­fald

Minskad klimat- och miljö­påverkan

Cirkularitet och resurs­effektiv­itet

CLImb – ett unikt samarbete inom biologisk mångfald

Projekt Berguv

– En gemensam insats för vår natur

Vår roll och vårt värdeskapande

Mål och utfall

Nyckeltal samt utveckling från föregående år.

Vad handlar det om: Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2023 Utveckling jämfört med 2022*
Skydd av natur och biologisk mångfald Har en långsiktig strategi och handlingsplaner för främjande åtgärder Handlingsplaner för biologisk mångfald framtagna för alla verksamheter Målet är uppfyllt
  Samarbetar med externa specialister och konsulter för ökad kunskap, inventeringar och åtgärdsplaner      
  Utvecklar skötselplaner för områden med höga naturvärden      
  Skyddar och främjar hållbart nyttjande av skog och mark där vi har vår verksamhet Långsiktigt skydda 5 % av den produktiva skogen vi äger, från avverkning Målet är uppfyllt
Minskad klimat- och miljöpåverkan Minskar utsläppen från vår energiproduktion Noll fossila CO2-utsläpp senast 2030 22 089 ton  

Cirkularitet och resurseffektivitet Effektiviserar vår egen energianvändning
Erbjuder klimatsmarta produkter och tjänster till kunder
Minska användning av energi med 20 % jämfört med 2016 +0,2 %  
   

Arbetar för hållbara transporter och övergår successivt till eldrift och förnybara bränslen

 

40 % förnybart fordonsbränsle 2020, 90 % 2030

 

89 %

 

  Arbetar för säker kemikaliehantering: inventerar, granskar och ersätter kemikalier med mer miljöanpassade alternativ Minska antalet underhålls-kemikalier med 30 % 2017-2020 + 2,4 %  
  Arbetar för minskat avfall och ökad materialåtervinning      
  Gör ansvarsfulla inköp med livscykelperspektiv och miljökrav      
  Säkerställer efterlevnad av miljölagstiftning Inga böter eller avvikelser avseende miljölagstiftning och miljövillkor    
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.