Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Skydd av natur och biologisk mångfald

Förnybar energiproduktion från vind och vatten har stora fördelar men innebär vissa ingrepp i naturmiljön. Vi investerar i miljöanpassad teknik, kunskap och åtgärder för att minimera påverkan, och också bidra positivt till naturvärden, växter och djur.

I dialog med våra intressenter och med hjälp av experter arbetar vi för att balansera värdet av energiproduktionen med den påverkan som eldistribution, vind- och vattenkraft kan ha på växt- och djurliv.

Påverkan på biologisk mångfald

Våra elnät och vår energiproduktion påverkar kringliggande ekosystem och biologisk mångfald. Det handlar framför allt om hur vattenkraften orsakar förändringar av vattenmiljöer och hinder för fiskvandring, men också om påverkan från markanvändning i form av skogsbruk, torvtäkter och och utbyggnad av vårt ledningsnät.

Våra vattenkraftanläggningar kan hindra fiskar från att vandra och variationerna i vattenståndet påverkar växt- och djurliv i och kring vattendragen.

Vår utgångspunkt är att vi vill behålla och utveckla vattenkraftens produktionskapacitet och reglerförmåga, samtidigt som vi svarar upp mot krav och förväntningar vad gäller biologisk mångfald.

Även vindkraften och elnäten kan ha påverkan på biologisk mångfald, genom exempelvis buller, påverkan på fågelliv och markanvändning.  Samtidigt kan ledningsgator och vindkraftparker också främja biologisk mångfald genom att skapa förutsättningar för hotade arter.

Läs mer om vind– och vattenkraftens miljöpåverkan.

Strategi baserad på kunskap

Arbetet med biologisk mångfald är komplext. Processen från inventering av växter och djur, till identifiering av påverkan, effekter och lämpliga åtgärder tar tid. En viktig del handlar om att bygga kunskap, , som fortfarande är begränsad på många områden. Tillsammans med branschen och expertkonsulter har vi de senaste åren kartlagt naturvärden och hur verksamheten påverkar omgivande ekosystem, definierat prioriterade målområden och åtgärder.

Vi arbetar nu efter en övergripande strategi där aktivitetsplaner tagits fram för varje verksamhetsdel: vindkraft, vattenkraft, elnätet, skog och torv.

Vårt systematiska arbetssätt för biologisk mångfald börjar med inventering av växt- och djurliv i respektive område. För områden där viktiga arter eller höga naturvärden hittas, görs närmare undersökning av påverkan och effekter, för att identifiera åtgärder som kan skydda och gynna arterna. Därefter tas specifika skötselplaner fram. Åtgärder och skötsel görs tillsammans med förvaltningsservice, externa partners eller andra markägare där vi inte själva äger marken.

Inventeringar och uppföljningar görs också tillsammans med myndigheter. Det sker dels genom inventeringar och åtgärder som vi själva genomför och följer upp för att skaffa erfarenheter och utveckla metoder för skötsel. Dels de som sker i samråd med myndigheter enligt kontrollprogram för att se hur våra anläggningar påverkar naturen och för att kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Vi identifierar vilka möjligheter Skellefteå Kraft har att gynna biologisk mångfald och vad som utgör hinder.  Vi ökar kunskapen i de olika verksamheterna, inventerar växt- och djurliv i våra områden och satsar på åtgärder som bidrar till den biologiska mångfalden med ambitionen att förhindra biologisk förlust i våra projekt.

Vi arbetar med att implementera skadelindringshierarkin som arbetsmodell i linjeverksamheten och börja utvärdera om vidtagna åtgärder bidrar till att stoppa förlusterna av natur och ekosystem. Arbetsmodellen ska vara implementerad under 2022.

För områden där särskilda naturvärden hittas tas anpassade skötselplaner fram. Vi tar också fram informationsmaterial till allmänhet och länsstyrelse. 2021 har vi arbetat med flera områden, bland annat med åtgärder som gynnar skyddsvärda populationer av ormbunkar, fladdermöss och hackspett.

Anläggande av cykelstig  Bygdsiljum- Andersvattnet bedrivs som ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) i samverkan med Länsstyrelsen i Västerbotten och Skellefteå  Kommun. Under  2021 har vi  arbetat med information till berörda markägare. Sträckan  Bygdsiljumsbacken – Lappsjön  är detaljplanerad för föreslagen sträckning av cykelled och en idébeskrivning för identifierade  skötselobjekt framtagen för sträckan mellan Bygdsiljum och Andersvattnet. Planerade åtgärder genomför med början säsongen 2022.

Kraftledningsgatorna i elnätet påverkar flora och fauna. Inventering av  växt- och djurliv i och intill gatorna med GIS-analys och fältundersökningar har visat att vissa arter, som försvunnit när områden växt igen, har kommit tillbaka i kraftledningsgatorna som röjs och underhålls. Flera utrotningshotade så kallade rödlistade arter har hittats, bland annat Topplåsbräken och Turkos blåvinge.

Ett exempel på uppföljningsprogram är Uljabuouda vindkraftpark, där en inventering av växt- och djurarter gjordes på platsen tio år efter etablering.  De öppna ängsliknande områdena kring vindkraftstornen har visat sig  skapa förutsättningar för fler insekter, bland annat den rödlistade alphumlan. Inventeringen visade också att fåglar som Ängspiplärka och Ljungpipare fortsatt finns kvar med samma täthet som innan etableringen av vindkraftparken.

Läs mer om Uljabuouda

Ny nationell plan för vattenkraften

Enligt Sveriges nationella plan för vattenkraften, som beslutades 2020,  ska alla vattenkraftsanläggningar omprövas före 2040, enligt en fastställd tidplan.  Syftet är att fastställa moderna miljövillkor för vattenkraften som leder till både effektiv produktion av vattenkraftsel och bästa möjliga nytta och ekologisk status för vattenmiljöerna. Omprövningarna inkluderar kartläggning av påverkan och åtgärder för biologisk mångfald.

Det är viktigt att det görs en rimlig avvägning mellan vattenkraftens viktiga reglerbara roll i elsystemet och den lokala miljöpåverkan.

Arbete pågår med att samla in data om vår verksamhet och dess miljöpåverkan i Skellefteälven, i syfte att öka kunskapen om effektiva miljöåtgärder. Utredningen kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete med miljöanpassning utifrån målsättningen att uppnå maximal miljönytta i relation till kostnader och produktionsbegränsningar.

Projekt och samarbeten

CLImB – branschöverskridande samarbete

Fräken2020 gick vi som ett av åtta stora svenska företag med i näringslivsinitiativet CLIMB, där målet är att utforma en gemensam och trovärdig värderingsmetod för påverkan på biologisk mångfald. Arbetet fortsätter under 2022

Berguv Nord

Skellefteå Kraft har sedan 2019  samarbetat med stiftelsen Berguv Nord för att kartlägga förekomsten av Berguv. Berguven är fridlyst men hotas av bland annat miljögifter, avverkning och andra störningar. Cirka 60 gamla häckningslokaler för berguv inom Västerbottens län har undersökts och totalt 11 revir hittades, att jämföra med 21 revir 1998-1999.

Under sommaren har även en häckningsholk satts upp på Skellefteå Krafts mark i samarbete med Ugglegruppen i Skellefteå.

Skogen och marken vi äger

Skellefteå Kraft äger och förvaltar 11433 hektar skog och mark, varav 9 051 hektar är produktiv skogsmark. Under 2021 har 112 hektar sålts till vår ägare Skellefteå kommun, mark som kommer att nyttjas till stadens utbyggnad.

Efterfrågan på både mark och skogsråvara ökar. Samtidigt ökar insikten i samhället om värdet av fungerande ekosystem och biologisk mångfald. Det gör det viktigare för oss att förvalta vår skog och mark på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt, och identifiera vilka värden och nyttor som ska prioriteras. Råvaruutvinning och exploatering för nät och byggnader såväl som kolsänka, avsättningar för ekologiska värden och rekreationsvärden är några av de områden vi ser över.

Vi brukar vår skog på ett hänsynsfullt sätt där avverkning inte sker i högre takt än återväxt. Sedan 2021 är vårt skogsbruk certifierat enligt PEFC, världens största certifieringssystem för uthålligt skogsbruk.

Inventering av naturvärden

Vi har inventerat naturvärden i alla våra skogsinnehav och fortsätter göra detta löpande i samband med gallring. Cirka 9 procent av arealen avsätts till skyddade områden och till områden för aktiv naturvård såsom t ex bränning , skötsel av ängsmark , tillskapande av lövdominerande skogar samt rekreations- och upplevelsehänsyn. I denna redovisning ingår inte Vitberget som är tänkt som ett framtida naturreservat och kommer att lösas in av Skellefteå kommun inom några år.

Under året så har en kontrollerad naturvårdsbränning skett på 2 hektar i Gumboda, Norsjö kommun. Vi har även slagit cirka 2 hektar ängsmark i Sörträsk.

Skellefteå Krafts marker längs Skellefteälvens dalgång mellan Selsfors upp till Svansele är unika på många sätt. På många avsnitt så är markerna mer eller mindre sammanhängande längs älven.  Detta i kombination med att det längs hela sträckan finns rikligt med naturvärden och rödlistade arter, både på Skellefteå krafts mark och i form av små skyddade värdekärnor på privat mark. Sammantaget så innebär detta att man på sikt med små medel kan skapa spridningskorridorer för hotade arter (grön infrastruktur).

Under 2021 har därför en fördjupad naturvärdesinventering utförts tillsammans med Länsstyrelsen som LONA-projekt. Där har man inte bara inventerat biotoper och arter men även föreslagit åtgärder, inte bara för att skydda utan även för att utveckla och tillskapa nya naturvärden.

Vår vision är att de arter som lever längs älven ska kunna sprida sig mellan värdekärnorna liksom att vi ska stärka och utveckla de naturvårdsobjekt vi har.

Mer ingående redovisning av detta kommer att utföras under 2022 och vissa delar av rapporten kommer att offentliggöras för intresserade och allmänheten.

Genom skydd av natur och biologisk mångfald bidrar vi till Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Projekt Berguv

– En gemensam satsning för vår natur

Vi bidrar till vatten­kraftens miljö­fond

Vi bränner skog för den bio­logiska mång­falden

CLImb – ett unikt samarbete inom biologisk mångfald

Skellefteå Kraft utvecklar

natur­värden längs Skellefte­älven

Nationell plan för om­prövning av vatten­kraften