Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Så behandlar Skellefteå Kraft dina personuppgifter

Sedan 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) och här kan du ta del av hur Skellefteå Kraft-koncernen behandlar dina personuppgifter.

Det främsta syftet med GDPR är att ge människor kontroll över sin egen personliga data.

All din personliga data ägs av dig, vilket innebär att du har rätt att få reda på hur vi som företag använder den information som finns om dig och för vilket syfte.

Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg.

Skellefteå Kraft är ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig eller när det är nödvändigt enligt lag.

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund, kontaktar oss via e-post eller telefon, gör en felanmälan, arbetar hos oss eller ansöker om arbete eller praktik hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Vi kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis fastighetsägare, elinstallatörer, Skatteverket, Försäkringskassan eller Lantmäteriet.

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av oss (t.ex. via cookies).

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av oss för bland annat följande ändamål:

 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
 • hantera och administrera formulär, anmälningar och förfrågningar,
 • hantera och administrera felanmälningar,
 • hantera och administrera byte eller underhåll av fjärrvärme- eller elmätare,
 • kunna uppskatta din förbrukning av el och fjärrvärme,
 • kunna förse anläggningar som ska nybyggas med el eller fjärrvärme,
 • använda för att kontakta dig,
 • erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”,
 • administrera autogiroansökningar,
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring,
 • hantera och administrera intresseanmälningar och ansökningshandlingar,
 • hantera och administrera personalärenden, lön och pension.

Vidare kan personuppgifter komma att behandlas av oss för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Vid behandlingen enligt ovan kommer vi samt av oss anlitade personuppgiftsbiträden att ta del av personuppgifterna. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av oss.

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av lagkrav.

Vi sparar dina personuppgifter i enlighet med de lagkrav och gallringsbeslut som gäller för oss. Gallringsbesluten innehåller information om när gallring ska ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom Skellefteå Kraft, med undantag för att personuppgifter även kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av lagstiftning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Utöver det kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtal. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register.

Vi kan komma att överlämna personuppgifter till personuppgiftsbiträden, samarbetspartners eller annan tredje part för att till exempel utveckla och förbättra tjänster, applikationer eller användarvänlighet. Exempel på sådana aktörer kan vara:

 • IT-leverantörer
 • Kundserviceleverantörer
 • Säljpartners/samarbetspartners
 • Installatörer
 • Tekniska serviceentreprenörer
 • Mediebyråer och reklambyråer

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part utanför Skellefteå Kraft.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. I vissa situationer kan dock uppgifterna komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Vid dessa fall görs alltid en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Du som har dina personuppgifter registrerade hos oss har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi lagrar som rör dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Du har rätt att begära att dina uppgifter ska raderas, om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas. Du har rätt att göra en begäran om dataportabilitet samt rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna.

Om du anser att vi inte åtgärdat de brister du meddelat oss har du rätt att lämna klagomål till berörd tillsynsmyndighet vilken är Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kan få hjälp med att tillvarata dina rättigheter antingen genom webbegäran eller genom att fylla i en blankett. Vid en begäran kommer du få legitimera dig för att vi ska kunna säkerställa att det är rätt person som lämnar begäran.

Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@skekraft.se eller ring  0910-77 25 00.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss har du möjlighet att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, telefon 08-657 61 00, för att framföra klagomål.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av koncernens personuppgifter är Skellefteå Kraft AB, organisationsnummer 556016-2561.

Vill du veta mer?

Här kan du se vilka rättigheter du har när det gäller vilka personuppgifter vi har om dig.

Dataskyddsombud

Kontakta vårt dataskyddsombud:

dataskyddsombud@skekraft.se
Telefon 0910-77 25 00.

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en enskild individ som är i livet räknas som en personuppgift.

Det är till exempel:
Personnummer
Adress
Anläggnings-ID
Telefonnummer
E-postadress
Mätarnummer
IP-nummer

GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation, och är en lag som gäller i hela EU.