Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Ansvarsfulla inköp

Skellefteå Krafts verksamhet är beroende av utrustning och tjänster från ett stort antal leverantörer och entreprenörer.

Vi tar ansvar för vår leverantörskedja med målet att alla inköp ska vara hållbara ur ett livscykelperspektiv. Vi vill att de leverantörer vi samarbetar med ska uppfylla samma krav på miljömässigt och socialt ansvar som vi ställer på oss själva. 

Stora inköp av utrustning och entreprenadstjänster

2022 köpte vi varor och tjänster för cirka 1,5 (1,2) miljarder kronor. Merparten, cirka 70 procent, är investeringar i utrustning (såsom elnätsmateriel, krafttransformatorer, styrsystem och turbiner), entreprenadstjänster och konsulttjänster. Övriga 30 procent är drift- och underhållstjänster och inköp av olika varor. Utifrån expansionsplaner och tillväxten i regionen beräknas vår inköpsvolym öka väsentligt de kommande åren.

Av totalt över 1100 leverantörer så står de 83 största leverantörerna för cirka 80 procent av inköpsvolymen. Huvuddelen av leverantörerna är svenska och europeiska bolag, men produkter och material är ofta tillverkade i andra delar av världen. Våra senaste vindkraftsprojekt har tyska och kinesiska leverantörer.

Utveckling av inköpsarbetet

Vi har de senaste åren förstärkt inköpsfunktionen för att matcha ökad inköpsvolym och ökad efterfrågan från verksamheten. Vi har också förbättrat inköpsprocessen med verktyg för riskklassning av leverantörer och för utvärdering av efterlevnad av kraven i leverantörsuppförandekoden. Vi har bland annat anslutit oss till Ecovadis system för riskidentifiering och leverantörsuppföljning. 

Under 2023 implementeras ett nytt inköpssystem för att möjliggöra bättre styrning av våra inköp. 

Ett viktigt mål är att öka andelen inköp från avtalsleverantörer, för att säkerställa att alla inköp följer inköpsprocessen. Målet för 2023 var att 80 % av inköpen ska omfattas av ett avtal 2023. Målet uppnåddes redan 2021, utfallet för 2022 var 86 %.

Leverantörsuppförandekod

Vi ställer generella, sociala och miljömässiga krav vid inköp och upphandlingar, motsvarande vår egen uppförandekod. Leverantörsuppförandekoden gäller för alla leverantörer, är en del av avtalet och kommunicerats till leverantörerna via vår leverantörsportal.

Riskbedömning och uppföljning

Vid bedömning och uppföljning av leverantörsrisker prioriterar vi våra volymmässigt största och affärskritiska leverantörer. Hit hör de viktiga långsiktiga relationer vi har med ett trettiotal entreprenörer som är direkt kopplade till våra anläggningar, för underhåll och tillgång till rätt reservdelar. Andra prioriterade kategorier är sådana där det finns särskilda miljö- eller etiska risker att ta hänsyn till. Här använder vi bland annat Upphandlingsmyndighetens vägledningar som stöd.

Arbetet med att identifiera och värdera risker i leverantörskedjan utgår från den koncerngemensamma modellen och processen för riskanalys. Identifierade riskkategorier är bland annat elektronik och vindkraftsutrustning, där ursprung och råvaruutvinning av metaller och mineraler är viktiga frågor. Arbetsvillkor och andra sociala och etiska risker hos underentreprenörer och etiska risker hos tjänsteleverantörer är andra exempel.

De senaste åren har det säkerhetspolitiska läget i världen skärpts, vilket ställer ökade krav på Skellefteå Krafts riskanalys och beredskap. Bland annat ställs krav på så kallad säkerhetsklassning av vissa upphandlingar, vi måste också kunna garantera försörjning i orostider.  Detta påverkar vilka kriterier och krav vi ställer på leverantörer och samarbetspartners. Pandemin under 2020-2021 och Rysslands invasion av Ukraina 2022, har påverkat inköpsarbetet genom ökat fokus på att säkra försörjning och leverans av varor och tjänster Stora prisökningar och långa leveranstider kan också försvåra att prioritera hållbarhetskraven.

Skellefteå Kraft har målet att ta hänsyn till både kostnad och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv vid inköp av varor och tjänster. Under året har inköps- och miljöfunktionen arbetat vidare med arbetssätt och metodik för detta.

Mer om miljöanpassade inköp