Vindkraft – en förnybar kraftkälla med potential

Vi ser potential i fortsatt utveckling och utbyggnad av vindkraften som del i en effektiv förnybar elförsörjning. Samtidigt arbetar vi noggrant för att människor, djur och växtlighet i närheten av vindkraftverk inte ska störas.

Vindkraften är ett tillväxtområde för oss på Skellefteå Kraft och vi är stolta över vår fortsatta satsning på utbyggnad. I dag har vi fem helägda vindparker med totalt 130 vindkraftverk i drift.

Utforska våra vindkraftparker.

Uljabuouda

Tio vindkraftverk utgör tillsammans vår unika vindkraftpark på Uljabuouda, Arjeplogs kommun. Detta är den första moderna vindkraftparken i världen som är placerad i ett så extremt klimat som det kalfjället erbjuder. Vi har specialbyggt kraftverken här för att tåla temperaturer ner mot minus 40 grader. Erfarenheterna härifrån har legat till grund för den fortsatta utvecklingen av vindkraftstekniken, hos oss såväl som hos andra aktörer.

Läs mer om Uljabuouda

Jokkmokksliden

Våra 18 vindkraftverk på Jokkmokksliden och närliggande Storliden är alla positiva exempel på hur lokala krafter kan utveckla en bygd. Det var de lokala byaföreningarna som såg potentialen i området och vände sig till oss. Vi genomförde noggranna studier som visade på goda vindförhållanden. Kombinerat med den starka lokala förankringen ledde detta till de vindkraftverk som står där i dag och producerar el som kan värma 3 000 villor varje år.

Läs mer om Jokkmokksliden

Storliden

Totalt finns det i dag 8 vindkraftverk på Storliden, som tillsammans med vindkraftverken på närliggande Jokkmoksliden är ett bra exempel på hur lokala krafter kan utveckla bygden. Vi uppmärksammades på de goda vindförhållandena av de lokala byaföreningarna och kan tack vare det värma 3 000 villor varje år med kraften från dessa båda parker.

Läs mer om Storliden

Bureå

På Storgrundet i Bureå har vi tre vindkraftverk som varit i drift sedan 2003. Maxproduktionen för respektive vindkraftverk är 600 kW och parken har en årsproduktion på 3 GWh.

Läs mer om Bureå

Blaiken

Tillsammans med Fortum, och i det gemensamma bolaget Blaiken Vind AB, har vi byggt en vindkraftpark i Blaikenområdet i norra Sverige. Parken, som blev färdig 2017, består av 99 vindkraftverk, vilket gör den till en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa. Den årliga förväntade produktionen på drygt 700 GWh motsvarar den årliga elanvändningen i cirka 161 500 lägenheter. Från och med 7 augusti 2019 äger vi 100 procent av Blaiken vindkraftpark.

Läs mer om Blaiken

Så fungerar vindkraften

Vindkraftverkens källa till energi är vinden, en oändlig (förnybar) kraftkälla. Vindkraftverket fångar rörelseenergin i vinden och omvandlar den till elektrisk energi.

Vindkraft fungerar såklart bara när det blåser. Därför behöver den kombineras med andra, reglerbara energikällor, exempelvis vattenkraft. De dagar det blåser mindre kan vattenkraften producera mer, och tvärtom. En positiv aspekt är att det blåser mest på vintern, då vi också behöver mest energi. Vindkraften producerar alltså mest när energibehovet är som störst.

Lär dej mer om hur vindkraft fungerar

Så här går det till när vind blir till elektricitet:

1. Det blåser! Vindens rörelseenergi sätter vindkraftverkets turbinblad i rörelse.
2. Via en axel och en växellåda förs kraften över till en generator.
3. Generatorn omvandlar kraften till elektrisk energi.
4. Den elektriska energin leds från vindkraftverket till elnätet.

Vinden och kraften – så hänger de ihop

Som bäst tar vindkraftverken upp 80 procent av det teoretiska energiinnehållet ur vinden. Om vindhastigheten fördubblas, då åttadubblas vindenergin. Platser med en medelvind på över året 8 meter per sekund räknas som bra lägen för vindkraftproduktion. När det blåser över 15 meter per sekund klarar verken inte av att ta tillvara mer än en mindre del av energiinnehållet, trots att vindkraftverken går på full effekt. Blåser det över 25 meter per sekund (storm) måste vindkraftverken stanna, vilket de gör automatiskt, för att de inte ska slitas för hårt och gå sönder. Eftersom vindstyrkan ökar ju högre upp i luften man kommer, placeras turbinbladen i dagens vindkraftverk som regel på ungefär 100-125 meter höga torn.

Vindkraftens miljöpåverkan

Sett till hela livscykeln är vindkraft ett bra alternativ ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. När ett vindkraftverk är byggt tillkommer exempelvis inga kostnader för, eller leveranser av, bränslen eller råvaror och påverkan på omkringliggande mark och djurliv är begränsad. På bara åtta månader har vindkraftverket producerat lika mycket energi som förbrukades när det byggdes. Under sin livstid producerar det så pass mycket energi att den energi som går åt till att bygga, driva och avveckla det endast motsvarar 3 procent av den totala produktionen.

Vi väljer plats och bygger med omsorg

Vindkraftens inverkan på omgivningen vid byggnation och drift handlar främst om mark som tas i anspråk, om buller och transporter samt förändringar i landskapsbilden. Även rekreationsvärden som jakt och bärplockning i närheten av vindkraftparken kan påverkas negativt.

Vi väljer etableringsplatser med omsorg, undviker platser som har höga naturvärden och bygger i första hand på platser utan bofasta i närområdet. Vid behov anläggs de vägar som krävs utan diken och med genomsläppligt material, för att inte påverka vattenflöden i marken och framkomlighet för renar och andra djur.

Omfattande kontroll av påverkan på naturen

10 år efter att Uljabouoda vindkraftpark byggdes, har en inventering av växt- och djurarter gjorts på platsen under 2018. Inventeringen visade ett rikt djurliv i område. Flera nya arter varav ett par rödlistade hittades.

Ängspiplärka och Ljungpipare finns idag i stort med samma tätheter som innan etableringen av vindkraftsparken. De öppna ängsliknande områdena kring vindkraftstornen har medfört en ökad andel insekter, bland dessa påträffades den rödlistade alphumlan.

Dialog med rennäringen

Vi för löpande dialog med de samebyar som verkar i närheten av vindkraftparkerna för att kunna ta hänsyn och anpassa våra respektive verksamheter till varandra, exempelvis genom planering av underhåll och flytt av renar. Årliga samråd hålls för att utbyta information. Vi betalar i vissa fall även ut ekonomisk kompensation till närboende. Det finns dock ingen lagstiftning som reglerar detta, till skillnad från vattenkraften där det länge funnits lagstadgade så kallade bygdemedel.

Vindkraftens roll i framtidens energisystem

Det finns idag en stor tilltro till vindkraften som en av pusselbitarna i ett förnybart elförsörjningssystem. Framförallt för att kunna ersätta kärnkraften, som fortfarande står för en betydande del (ca 50-60 TWh eller ca 50 % i Sverige). I dagsläget är dock de ekonomiska förutsättningarna tuffa för vindkraften, med bristande lönsamhet utifrån de spelregler som energimarknaden har idag.

Läs mer om hur vi jobbar med påverkansarbete och omvärlden

Vi för vindkraftstekniken framåt

På Skellefteå Kraft satsar vi hårt på att utveckla vindkraftstekniken för framtiden. Jämfört med andra energikällor som vattenkraft och kärnkraft är vindkraften fortfarande ny och tekniska framsteg sker löpande.Till exempel satsar vi på att utveckla vindkraft för kallt klimat, med robusta lösningar och system som motverkar att is bildas på vindkraftverkens blad

Avisningssystemen utvecklas

Den lösning för vindkraft i kallt klimat som vi inom Skellefteå Kraft aktivt deltagit för att ta fram är unik. Den innebär att vindkraftturbinens blad förses med en tunn kolfiberväv, som vid behov värms upp för att  förhindra isbildning. Issensorer känner sedan av när det finns risk för isbildning och sätter igång avisningssystemet innan isen hinner bildas.

Våra vindkraftanläggningar i Uljabuouda och Jokkmokksliden/Storliden var de första vindkraftparkerna där avisningssystem användes. Resultaten därifrån har legat till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. För etapp 3 av Blaiken vindkraftpark använder vi ett system med dels en värmefolie i bladen , dels varmluft som cirkulerar inne i bladen. Dessa två tekniker har använts tidigare, men aldrig tillsammans.

Projekt tillsammans med Lindskog Innovation

Lindskog Innovation har tagit fram en produkt för avisning av vindkraftblad som kan monteras i efterhand på turbiner som saknar avisningssystem.

Skellefteå Kraft och Lindskog Innovation genomför tillsammans ett projekt för att verifiera funktionen och få ut produkten på marknaden. Fördelar med lösningen är att:

  • det är sektionerbart
  • det har väsentligt mindre energiförbrukning jämfört med andra system
  • det har ett inbyggt övervakningssystem
  • det behöver inte separata temperatur- och överhettningsreläer som behövs i andra system på marknaden.

Ett första mindre projekt genomfördes vintern 17/18 på en turbin i Storliden/Jokkmokksliden. Vintern 19/20 planeras en storskalig test på samma turbin. Under sommaren och hösten 2019 ska systemet vara i drift och då testas hur säkert systemet är mot blixtar. Vintern 19/20 startar tester med avisning på samtliga blad på turbinen för att se hur bra det fungerar under olika förutsättningar, hur övervaknings-, styr, och mätsystemet fungerar och hur stor energiförbrukningen är.

Resultaten kommer att jämföras med befintliga turbiner i parken som har konventionella avisningssystem och därefter tas beslut om Skellefteå Kraft ska satsa på produkten och systemet.

Till toppen
Powered by PageSpeed