Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Cirkularitet och resurseffektivitet

Vi strävar efter att vara så miljö- och resurseffektiva som möjligt i alla delar av verksamheten. Hållbara inköp, kemikalier, avfall och återvinning är viktiga områden.

Att vara sparsamma med resurser och sträva efter effektiva och cirkulära flöden av råvaror och material är en röd tråd i vårt miljöarbete. Flera målområden inom ramen för vårt miljöledningssystem syftar till resurseffektivitet och cirkularitet: Hållbara inköp, Avfall och återvinning samt Kemikalier.

Minska avfall, öka återvinning

Vi arbetar löpande med att minska mängden avfall som uppstår i verksamheten, och för att öka återvinning och cirkulära flöden för utrustning och material. Från planering och kravställning vid inköp, till rutiner för sortering och hantering av avfall och restprodukter på våra anläggningar. Vi ställer också tydliga krav på våra entreprenörer gällande miljömässig hantering av avfall.

Säker kemikaliehantering för hälsa och miljö

I vår verksamhet används oljor och underhållskemikalier, som kan innebära risker för hälsa och miljö vid hantering eller vid oavsiktliga läckage. Vi arbetar systematiskt med styrning av inköp och granskning, för att minska antalet kemikalier och fasa ut sådana som är sämre ur miljösynpunkt.

Mål för färre och bättre kemikalier

Vårt mål för säker kemikaliehantering handlar om att hålla nere antalet produkter, genom inventeringar och förbättrade arbetssätt. Vi ska ha så få kemiska produkter som möjligt med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Livscykelperspektiv för miljöanpassade inköp

Ett av våra miljömål är att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa genom ansvarsfulla inköp. Vi fortsätter arbetet med att integrera livscykelperspektiv och miljöfrågor från behovsanalys och kravspecifikation till utvärdering av alternativa varor och tjänster.

Genom samarbete mellan miljöfunktionen och inköpsfunktionen, och extern bränsleexpert, har vi undersökt hur ett tydligare livscykelperspektiv kan minska klimat-och miljöpåverkan från köpta bränsletransporter.  Arbetssättet innebär tydligare krav i upphandlingarna samt att våra bränsleleverantörer rapporterar in i ett gemensamt system. Ett pilotprojekt har genomförts och utvärderats under 2021, planen är nu att fortsätta under 2022 för att fler bränsleleverantörer ska rapportera in i systemet. Parallellt med detta arbetas det också med tydligare krav vad gäller transporter.

Miljökrav i leverantörsuppförandekoden

Vår leverantörsuppförandekod anger att leverantören ska bedöma och beakta sin betydande miljöpåverkan i både produktions- och distributionskedjan, från råvaruutvinning till användning. Leverantören ska också arbeta aktivt för att effektivisera sin resursanvändning och säkerställa att avfall minimeras, återvinnas och hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.

Utmaning: Återvinning av vindkraftblad

Det finns i nuläget inget fungerande återvinningssystem för uttjänta vindkraftverk. De senaste åren har vi samarbetat tillsammans med branschen och RISE för att hitta ett sätt att återvinna uttjänta vindkraftblad som ett alternativ till deponi.

Eftersom vindkraften är en relativt ny teknik saknas en utvecklad lösning för återvinning av förbrukade vindkraftblad. Dagens hantering innebär att vindkraftbladen sönderdelas och deponeras på ett säkert sätt. Skellefteå Krafts syn på deponi är att den är en allra sista lösning för hantering av avfall, då den både innebär en ineffektiv resursanvändning och i värsta fall en risk för att ämnen läcker ut i den omgivande miljön.

Vårt mål är därför att hitta en mer miljö- och resurseffektiv lösning, innan våra vindkraftsturbiner faller för åldersstrecket. Vi har därför valt att stötta och gå med som samarbetspartner till två projekt via RISE. Ett projekt avser resurseffektiv återvinning av kompositer där vi bidragit med bladmaterial för återvinning. Det andra projektet, som nyligen beviljats finansiering via Energimyndigheten, handlar bland annat om digitalisering av vindturbinblads strömmar inför återanvändning och återvinning för ökad cirkularitet.

Genom arbetet för cirkularitet och resurseffektivitet bidrar vi till Mål 12 Hållbar produktion och konsumtion.

Våra över­gripande miljö­mål

SK100 – en 100 % förnybar elbilspool

Vår roll och vårt värdeskapande