Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Cirkularitet och resurseffektivitet

Vi strävar efter att vara så miljö- och resurseffektiva som möjligt i alla delar av verksamheten. Hållbara inköp, kemikalier, avfall och återvinning är viktiga områden.

Att vara sparsamma med resurser och sträva efter effektiva och cirkulära flöden av råvaror och material är en röd tråd i vårt miljöarbete. Flera målområden inom ramen för vårt miljöledningssystem syftar till resurseffektivitet och cirkularitet: Hållbara inköp, Avfall och återvinning samt Kemikalier.

Minska avfall, öka återvinning

Vi ser ständigt över våra avfallsflöden och optimerar sorteringen av avfall där det är möjligt. Genom att kontrollera processer i både inköp, utförande i bygg- och anläggningsprojekt och i underhållsverksamheten så förebygger vi uppkomst av avfall.

När vi bygger om, renoverar och demonterar så tittar vi på möjligheten till återanvändning av både teknisk utrustning och byggmateriel. Vi ställer också tydliga krav på våra entreprenörer gällande miljöriktig hantering av avfall.

Under 2022 så genererade verksamheten 2 119 ton avfall, varav 834 ton farligt avfall.

Utsläpp till vatten

Vattnet som pressas ur pelletsråvaran innehåller rester av organiskt material och detta provtas och analyseras under produktionsperioderna. Kondensatet som uppkommer i biobränsletorken innehåller mindre rester av organiskt material och detta provtas också. De två avloppsdelflödena avleds via kylvattenreturen till älven. 

Säker kemikaliehantering för hälsa och miljö

I vår verksamhet används oljor och underhållskemikalier, som kan innebära risker för hälsa och miljö vid hantering eller vid oavsiktliga läckage. Vi arbetar systematiskt med styrning av inköp och granskning, för att minska antalet kemikalier och fasa ut sådana som är sämre ur miljösynpunkt.

Mål för färre och bättre kemikalier

Vårt mål för säker kemikaliehantering handlar om att hålla nere antalet produkter, genom inventeringar och förbättrade arbetssätt. Vi ska ha så få kemiska produkter som möjligt med utgångspunkt i verksamhetens behov. Antalet unika kemiska produkter 2022 var 755, jämfört med 761 2021.

Livscykelperspektiv för miljöanpassade inköp

Ett av våra miljömål är att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa genom ansvarsfulla inköp. Vi fortsätter arbetet med att integrera livscykelperspektiv och miljöfrågor från behovsanalys och kravspecifikation till utvärdering av alternativa varor och tjänster.

Tvärfunktionell grupp för mer hållbara inköp

Under 2022 har vi utvecklat arbetssättet för att säkerställa livscykelperspektivet vid större inköp och investeringsbeslut. En grupp med representanter från både Miljö och Inköp finns med i processen  för att ge vägledning och fungera som remissinstans. Pilotprojekt: Bränsletransporter

Vi har de senaste åren genomfört ett projekt med syfte att undersöka potentialen minskad miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för köpta bränsletransporter. Arbetet har resulterat i tydligare krav i upphandlingarna samt att våra bränsleleverantörer rapporterar in data i ett gemensamt system. Efter utvärdering av ett första pilotprojekt 2021, har vi 2022 fortsatt arbetet med att inkludera fler bränsleleverantörer i systemet.

Vid renoveringen och utbyggnaden av vattenkraftstationen i Rengård har vi i samarbete med byggentreprenörerna testat en ny miljöanpassad betong.

Det nya betongreceptet som används i projektet minskar koldioxidutsläppen med omkring 40 procent jämfört med traditionell betong. Dessutom sparas energi och ytterligare klimatpåverkan genom att betongen inte kräver någon kylning.

Miljökrav i leverantörsuppförandekoden

Vår leverantörsuppförandekod anger att leverantören ska bedöma och beakta sin betydande miljöpåverkan i både produktions- och distributionskedjan, från råvaruutvinning till användning. Leverantören ska också arbeta aktivt för att effektivisera sin resursanvändning och säkerställa att avfall minimeras, återvinnas och hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.

Vi har de senaste åren genomfört ett projekt med syfte att undersöka potentialen minskad miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för köpta bränsletransporter. Arbetet har resulterat i tydligare krav i upphandlingarna samt att våra bränsleleverantörer rapporterar in data i ett gemensamt system. Efter utvärdering av ett första pilotprojekt 2021, har vi 2022 fortsatt arbetet med att inkludera fler bränsleleverantörer i systemet.

Utmaning: Återvinning av vindkraftblad

Det finns i nuläget inget fungerande återvinningssystem för uttjänta vindkraftverk. De senaste åren har vi samarbetat tillsammans med branschen och RISE för att hitta ett sätt att återvinna uttjänta vindkraftblad som ett alternativ till deponi.

Samarbetet omfattar två olika projekt, ett för resurseffektiv återvinning av kompositer där vi bidragit med bladmaterial för återvinning, och ett för mer cirkulära design- och materialflöden.  

Genom arbetet för cirkularitet och resurseffektivitet bidrar vi till Mål 12 Hållbar produktion och konsumtion.

 

Våra över­gripande miljö­mål

SK100 – en 100 % förnybar elbilspool

Vår roll och vårt värdeskapande