Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vattenkraftens betydelse i ett elektrifierat Sverige

Vattenkraften spelar en avgörande roll för en fortsatt trygg elförsörjning och Sveriges elektrifiering. Den är förnybar, reglerbar och en central del av dagens stabila elproduktion. Skellefteå Kraft ser stor potential i vattenkraften och vill höja effektiviteten i befintliga vattenkraftverk för att nyttja vattenkraftens unika förmågor bättre.

På Skellefteå Kraft har vi sysslat med vattenkraft i över 100 år. Det är en del av vår historia men också en avgörande del av framtidens energi. Vattenkraften utgör ungefär två tredjedelar av den el som vi på Skellefteå Kraft producerar.

Från första kraftverket i Finnforsen till ett av Sveriges största energibolag.

Läs mer om hur vattenkraften fungerar och vilka anläggningar vi har

Ökat elbehov i framtiden

Vattenkraften är en central del av Sveriges stabila elproduktion idag – och blir ännu viktigare när Sverige elektrifieras och ställer om till fossilfritt. Blickar vi framåt råder det inte så mycket tvivel om att elbehovet kommer öka. Elektrifieringen och fler elintensiva industrier innebär att vårt elbehov sannolikt kommer att fördubblas inom bara 30 år.

Bild som visar framtidens elbehov

Det ökade elbehovet drivs av omställningen från fossil energi till fossilfri, vilket kommer påverka hela samhället. Befintliga industrier och transportsektorn ska ställa om, samtidigt som nya industrier kan växa fram. Sverige har goda förutsättningar att behålla och utveckla sin konkurrenskraft, men för att lyckas behöver vi kunna leverera den el som behövs. Här tror vi på Skellefteå Kraft att just vattenkraften kommer vara en viktig lösning.

Sveriges största energikälla

Vattenkraften är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar och den största energikällan i vårt elsystem. Under 2021 motsvarade vattenkraften 43 procent av landets elproduktion. Förnybar elproduktion.

Cirkeldiagram

Källa SCB (2021)

Unik reglerförmåga

Vattenkraften står redo när vi behöver den. Dess unika reglerförmåga gör att produktionen kan anpassas efter efterfrågan och behov, exempelvis under kalla vintrar eller när aktiviteten i samhället är som störst.

När vi i framtiden kan vänta oss ökad andel vind och sol i produktionsmixen, samtidigt som hela vår energisektor kommer förändras, bedömer vi att vattenkraften kommer bli ännu viktigare. Vattenkraften kan reglera obalanser och utgöra reservkapacitet.  Vatten kan lagras i magasin och släppas på när elen behövs som mest. På så sätt fungerar vattenkraften som ett stort förnybart batteri.

Öka kapaciteten med minimal miljöpåverkan

Vattenkraften har alltså kapaciteten att producera mycket el, den är förnybar, och det är ett kraftslag som vi kan kontrollera så att elen finns när vi behöver den.

Vi vill nu skapa förutsättningar för effektuppgraderingar i befintlig vattenkraft med minimal miljöpåverkan för att nyttja vattenkraftens potential och reglerförmåga bättre. Våra beräkningar visar att det är möjligt att vi kan höja kapaciteten med upp till 25 procent utan att vi behöver bygga nya kraftverk och dammar.

I Skellefteälven finns goda förutsättningar att bygga ut effekt och älven är också intressant eftersom den kan fungera som exempel på vad som kan göras i Sveriges övriga stora produktionsälvar.

En effekthöjning i Skellefteälven skulle bidra stort till flexibiliteten inom vattenkraften. Enligt beräkningar finns det potential att höja effekten i Skellefteälven med hela 337 MW, och sammanlagt i Sveriges 10 största produktionsälvar med 3400 MW. Det är mer effekt än alla reaktorer i Forsmarks kärnkraftverk.

Visar hur mycket effekt som kan byggas ut

Så optimerar vi reglerförmågan

För att uppnå en höjning av den installerade effekten i Skellefteälven (från dagens 1 025 MW med 337 MW till 1 362 MW) krävs att det byggs nya aggregat i befintliga anläggningar samtidigt som effekthöjningar genomförs i befintliga aggregat i flertalet vattenkraftverk.

Genom att öka kapaciteten i kraftverken kan man möjliggöra bättre disponering av vattnet i magasinen och därmed få en ökad flexibilitet. Det finns även möjlighet att pumpa och återföra vatten mellan de övre magasinen för att uppnå än högre flexibilitet.

Genom att optimera nyttjandet av de stora reglermagasinen kan hela Skellefteälven nedströms förses med det vatten som behövs för att kunna köra alla vattenkraftverk på maximal effekt under långa tider.

Utan flaskhalsarna i Skellefteälven kan den hålla maxeffekt under längre tid.

Dags att utveckla vattenkraften

Det är fullt möjligt att nyttja vattenkraftens förmågor bättre om vi bara låter vattenkraften få rimliga förutsättningar och följer de beslut som Sveriges riksdag redan fattat. Inom de närmsta åren kommer alla vattenkraftverk runt om i Sverige att prövas i den nationella planen. Detta för att säkerställa att de uppfyller vattenkraftens nya moderna miljövillkor som ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en effektiv nationell tillgång till vattenkraftsel.

I samband med detta är det läge att utvärdera hur vattenkraftverken kan bidra ännu mer till Sveriges elförsörjning med dess unika reglerbarhet – en viktig åtgärd så vi har tillräckligt med el, när vi vill, även i framtiden.

Vattenkraften spelar en avgörande roll för en fortsatt trygg elförsörjning och Sveriges elektrifiering.

Investeringar i vattenmiljön

Parallellt med effektinvesteringarna kan man göra investeringar i vattenmiljön i Skellefteälvens avrinningsområde, utifrån riksdagens vattenkraftlagstiftning som trädde i kraft 2019. På det sättet kan man på samma gång bidra till de nationella miljömålen; begränsad klimatpåverkan, levande sjöar och vattendrag samt ett rikt växt- och djurliv.

Den nya vattenlagstiftningen innebär förutom att effekten i vattenkraften ska byggas ut att miljön i våra vattenavrinningsområden ska förbättras. Det finns goda möjligheter att genomföra förbättringar av vattenmiljön utan att inskränka produktionen eller reglerförmågan. Fokus bör ligga på miljönytta samtidigt som påverkan på produktion minimeras. På det viset kan både miljömål och energipolitiska mål uppnås.

Vattenkraftens framväxt under drygt 100 år har lett till att Skellefteälven ändrat karaktär. Skellefteälven är idag fullt utbyggd, vilket innebär att det i stort sett inte finns några strömmande sträckor kvar i huvudfåran. Samtidigt har andra verksamheter också påverkat älven under lång tid såsom skogsindustrins flottning, jordbruket och tillverkningsindustrin Eftersom älven förändrats på ett mycket omfattande och permanent sätt är den klassad som ”Kraftigt modifierad” enligt Ramdirektivet för vatten.
Den nya lagstiftningen har öppnat upp för och pekat på vikten av att en helhetssyn på hela vattenavrinningsområdet ska kunna appliceras i älven. Med detta bör vi hitta en ordning för  våra produktionsälvar, inom ramen för den Nationella Planen, där huvudinriktningen är att effektiva miljöåtgärder som inte påverkar effektproduktionen från vattenkraften förläggs till älvens huvudfåra medan betydande investeringar i miljöåtgärder görs i älvens biflöden. Eftersom älvens huvudfåra är så pass modifierad är det mer kostnadseffektivt att lokalisera miljöinvesteringar till andra, mindre modifierade, vattendrag främst i älvens biflöden.

Exempel på åtgärder som kan förbättra miljön i älvens huvudfåra är återställning av en del av de förändringar som gjordes för att underlätta flottning i älven. Andra åtgärder kan vara att förhindra stranderosion, förbättra strandvegetationen och anlägga grusbottnar för att förbättra fiskens reproduktionsområden och allmänt förbättra miljön i vattendragen. Dessa åtgärder kan anpassas så att man samtidigt klarar ett ökat effektuttag i älvens kraftverk. Det är viktigt att kraftverks ägarna och lokala myndigheter samarbetar så att vi gemensamt kan hitta kloka och väl avvägda lösningar för att både uppnå miljömålen och de energipolitiska målen som riksdagen har beslutat om.

Mer om vår vattenkraft

Läs mer om hur vattenkraften fungerar och vilka vattenkraftanläggningar vi har.

Ja, jag vill veta mer! 

Mål med satsning på Rengård

Ökad produk­tion och regler­förmåga

Vi höjer vatten-watten
Nationell plan för

Omprövning av vattenkraften