Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Mål och utfall 2021

Sammanställning av våra verksamhetsmål 2021.
Övergripande mål Mätbart mål Utfall 2021 Trend*
HÅLLBAR ENERGIFÖRSÖRJNING      
Förnybar energiproduktion
Vi satsar på förnybar energiproduktion, ny miljöanpassad teknik och investeringar för minskad påverkan på naturresurser och biologisk mångfald.
100 % förnybar energiproduktion senast 2040 89 %
HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING      
Trygga leveranser
Tillgängliga och pålitliga leveranser av värme, el och kommunikation. Branschens nöjdaste kunder.
Färre än 5 500 kunder ska ha haft upp till 4 elavbrott under året 10 808 kunder

 

Inga kunder ska ha fler än 12 avbrott under året 546 kunder
98 % av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbps 2025 94 %
Förbättrat SKI-resultat för varje år. Vi presterar långt över bransch-index och har några av energi-branschens mest nöjda och lojala kunder.
Lokal och regional utveckling
Vi skapar samhällsnytta och utveckling i regionen och tar ansvar för närboende som kan påverkas av vår verksamhet.
4 % av eget kapital tillbaka till kommunen 262 miljoner kronor
HÅLLBART FÖRETAGANDE      
Attraktiv arbetsplats
Vi är branschens bästa arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som mår bra.
MMI >75 MMI: 67
AVI > 141 (arbetsgivarindex) AVI: 149
Andel kvinnliga chefer > 29 % 35 %
0 olycksfall med sjukfrånvaro 2,3
Goda relationer
Vi har branschens nöjdaste kunder. Vi värnar god affärsetik och ansvar i alla relationer.
Förbättrat SKI-resultat för varje år. Vi presterar långt över bransch-index och har branschens mest nöjda och lojala kunder.
  Inga avvikelser i efterlevnad av uppförandekod. Noll
Innovation och affärsutveckling
Vi utvecklar lösningar som möjliggör samhällsomställningen till 100 % förnybart. Vi ett av de energibolag som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter.
Omsättning från nya produkter och tjänster är målsatt med x kr per år Uppföljning görs med start 2021  
  Rsys** över tid >6 % 10,6
HÅLLBART NYTTJANDE AV NATURRESURSER      
Biologisk mångfald
Vi ska minska negativ påverkan på biologisk mångfald. Vi ska öka kunskapen om påverkan och lämpliga åtgärder för att skydda och främja biologisk mångfald.
Handlingsplaner som stödjer strategin för biologisk mångfald ska vara framtagna för alla verksamheter år 2020 Målet är nått
Ansvarsfulla inköp
Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och gör hållbara inköp ur ett livscykelperspektiv.
70 % av inköpsvolymen ska komma från avtalsleverantörer 2021, 80 %  2023. 81 %
Minskad klimat- och miljöpåverkan
Vi ska vara klimat- och resurseffektiva i alla delar av vår verksamhet.
Hållbara transporter: Andelen förnybart 40 % förnybart bränsle 2020 (90 % år 2030). 84 %
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.
**Definition av Rsys:

Definition av Rsys

Läs mer om våra miljömål.