Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Mål och utfall

Sammanställning av våra verksamhetsmål 2023.
Övergripande mål Mätbart mål Utfall 2023 Utveckling jämfört med 2022*
 

HÅLLBAR ENERGIFÖRSÖRJNING

 

Förnybar energiproduktion

 

Ökad effekt och flexibilitet

 

Effektiv eldistribution

 

 

Noll fossila CO2-utsläpp senast 2030

 

Öka andelen förnybar energiproduktion till över 90 procent

 

 

22 089

 

 

88 %

 

 

 

HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

 

Lokal och regional utveckling

 

Trygga leveranser

 

Elektrifiering och mobilitet

 

Färre än 5 500 kunder ska ha haft fler än 4 elavbrott under året

 

Inga kunder ska ha fler än 12 avbrott under året

 

98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1 000 Mbps 2025

 

 

6 496 kunder

 

 

487 kunder

 

 

96 %

 

 

 

 

HÅLLBART FÖRETAGANDE

 

Attraktiv arbetsplats

 

Goda relationer

 

Innovation och affärsutveckling

 

MMI > 75

 

AVI > 141 (Arbetsgivarindex)

 

Andel kvinnliga chefer > 32,2 procent

 

0 olycksfall med sjukfrånvaro

 

80 procent av inköpsvolymen ska komma från avtalsleverantörer senast 2023

 

Förbättrat SKI-resultat för varje år

 

Inga avvikelser i efterlevnad av uppförandekod

 

 

4,5 % av eget kapital tillbaka till kommunen

 

71

 

147

 

 

38,6

 

2,9

 

 

86 %

 

 

 

Vi presterar långt över branschindex

 

1

 

 

 

353 miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÅLLBART NYTTJANDE AV NATURRESURSER

 

Biologisk mångfald

 

Minskad klimat- och miljöpåverkan

 

Cirkularitet och resurseffektivitet

 

 

Handlingsplaner som stödjer strategin för biologisk mångfald framtaget för alla verksamheter senast 2020

 

Hållbara transporter: Andelen förnybart 40 % förnybart bränsle 2020 (90 % år 2030)

 

 

Mål uppfyllt

 

 

 

 

89 %

 

 

 

 

 
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

 

Läs mer om våra miljömål.