Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vi möjliggör regionens hållbara tillväxt

Utvecklingen och expansionen fortsätter sedan flera år i hög takt i Skellefteå och i regionen. Skellefteå Kraft har en central roll som möjliggörare, genom utbyggnad av infrastruktur och som kunskapspartner.

Skellefteå växer och ska fortsätta växa. I kommunens utvecklingsstrategi är målet 90 000 invånare 2030, cirka 16 000 fler än 2022. Samtidigt bidrar den gröna omställningen till snabb tillväxt i hela regionen.

Vår företagsstrategi och uppdraget från vår ägare Skellefteå kommun tydliggör att Skellefteå Kraft ska vara drivande för både stadens och regionens hållbara tillväxt. Vi ska vara en attraktiv kunskapspartner som hittar innovativa affärssamarbeten och fortsätter locka hållbara industrier att etablera sig i vår region. Det medför också ett stort ansvar för att utvecklingen sker på ett hållbart sätt.

Nära samarbete med kommunerna

Vi har en viktig roll för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling i vår ägarkommun och i de kringliggande kommuner där vi har verksamhet. I affärsområdet Infraservice har vi samlat våra tjänster utifrån den fysiska kopplingen till kunder i respektive geografiskt område, och stärkt den lokala dialogen med kommunerna.

Ett viktigt område för närmare samarbete med kommunerna gäller översiktsplaner och energiplaner. För att utveckla hållbara infrastrukturer behöver vi komma in tidigt i planeringen.

I Skellefteå deltar vi aktivt i arbetet med den nya energiplanen. Planen har sikte på 2030 och inkluderar flera fokusområden så som effektiv energianvändning, byggande och transporter, med ett tydligt klimat- och miljöperspektiv.

Sustainable Skellefteå

Sustainable Skellefteå är en samverkansplattform för hållbar samhällsutveckling, gemensamt för kommunens bolag. Skellefteå Kraft var tillsammans med Skellefteå kommun drivande när initiativet lanserades 2020, övriga aktörer är bostadsbolaget Skebo, Skellefteå Industrihus, Skellefteå Science City samt Skellefteå Buss och Skellefteå Airport, samt flertalet externa parter i olika projekt.  

Med satsningen vill kommunen hjälpa sina förvaltningar, företag och medborgare att hitta varandra och underlätta samarbeten och erfarenhetsutbyten. Målet är att den snabba tillväxten i kommunen ska göras på ett hållbart sätt.

Fokus på hållbara projekt

Utgångspunkten är att ta vara på Skellefteås unika möjligheter i den expansiva utveckling som sker, med fokus på tre områden: hållbart byggande, hållbar mobilitet och hållbar industri.

Projekt och samarbetsinitiativ inom Sustainable Skellefteå ska uppfylla ett antal gemensamma kriterier. Sammanfattningsvis ska de

  • ha en tydlig påverkan på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
  • stärka samspel mellan olika system och sektorer
  • möjliggöra långsiktig utveckling mot ett hållbart samhälle
  • nyttja resurser effektivt

Flera av de stora infrastruktursatsningar, affärsinnovationer och miljömål Skellefteå Kraft arbetar med, faller inom ramen för Sustainable Skellefteå.

Viable cities

Skellefteå är en av 23 svenska städer som tillsammans med sex myndigheter deltar i Viable Cities, ett nationellt program inriktat på innovation för klimatneutrala och hållbara städer. Programmet samordnas av KTH och får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.  Som energiproducent och central aktör för stadens infrastruktur har Skellefteå Kraft en nyckelroll.

Den 8 december under European Viable Cities Day, signerade medverkande städers politiska ledare och myndigheternas generaldirektörer 2022 års version av Viable Cities Klimatkontrakt 2030.

I arbetet med lokal och regional utveckling bidrar vi till flera mål: mål 11 hållbara städer och samhällen, mål 8 om hållbar tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 10 om inkludering.

Gör tillväxt möjlig

Sara Kulturhus
Möjliggör för  

Batteri­fabriken Northvolt