Miljövänligt och tryggt med fjärrvärme

Med vår fjärrvärme blir energi från skogsbaserade biprodukter till värme i tiotusentals hem.  Med lokalt bränsle och rökgasrening är Skellefteå Krafts fjärrvärme ett miljöanpassat, effektivt och prisvärt uppvärmningsalternativ.

Vi använder biprodukter från exempelvis sågverk och massaindustrier för att producera fjärrvärme, pellets och bioel.

Så miljöanpassad och effektiv som möjligt

Med en bra mix av förnybara bränslen och satsning på rökgaskondensering gör vi vår fjärrvärmeproduktion så miljöanpassad och effektiv som möjligt. En viss del av bränslet utgörs fortfarande av torv, men vi har beslutat om en hållbar avveckling av bränslet.

Förbränningen gör vi antingen på rena fjärrvärmeverk eller i kraftvärmeverk, där vi även producerar bio-el. Dessutom har vi bioenergikombinat där vi torkar sågspån som vi pressar till biopellets och använder som bränsle i våra egna små fjärrvärmenät.

Våra fjärrvärmeanläggningar

I dag driver vi närmare 70 produktionsanläggningar för fjärrvärme, varav de tre största finns i Malå, Lycksele och Hedensbyn (utanför Skellefteå). Utöver dem har vi 48 mindre pelletsanläggningar för uppvärmning av större fastigheter och 17 anläggningar för mindre fjärrvärmenät.

Här finns våra fjärrvärmeanläggningar

Vi levererar fjärrvärme på följande orter:

 • Boliden
 • Bureå
 • Burträsk
 • Byske
 • Jörn
 • Kåge
 • Lycksele
 • Lövånger
 • Malå
 • Norsjö
 • Robertsfors
 • Skelleftehamn
 • Skellefteå centralort
 • Stensele
 • Storuman
 • Ursviken
 • Vindeln
 • Ånäset.

Så fungerar fjärrvärmen

Fjärrvärme innebär ett system där hett vatten värmer upp element och vatten i villor och andra byggnader. Det heta vattnet är i sin tur uppvärmt av olika slags bränslen, ofta baserade på restprodukter som annars inte hade kommit till någon nytta.

Som system har fjärrvärmen flera fördelar. För dig som kund är det lättskött; systemet sköter i stort sett sig själv. Det är ett stabilt system med säker leverans, och kostnadseffektivt.

Så fungerar det - från värmeverk till element

Den värme som strålar ur ditt element kommer ursprungligen från biobränslen som eldas vid någon av våra anläggningar. Här beskriver vi hur värmen färdas från oss till dig.

safunkarfjarrvarme-huset_small_315px

Från fjärrvärmeverket…

Fjärrvärme kommer till din fastighet i form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk. En stor värmeanläggning är effektiv och utnyttjar bränslet bättre än många små enskilda pannor. I våra anläggningar eldas biobränsle som värmer upp vatten i ett slutet system. I Skelleftehamn/Ursviken använder vi spillvärme från Rönnskär, energi som annars skulle gå förlorad. I Skellefteå, Malå och Lycksele producerar vi kraftvärme, det vill säga el och fjärrvärme samtidigt. I Skellefteå gör vi dessutom pellets, allt för att få ut så mycket energi som möjligt ur det bränsle vi använder.

…till fjärrvärmenätet

Via en värmeväxlare förs värmen från pannans system över till vattnet i fjärrvärmenätet, som består av välisolerade rör i marken. Temperaturen på vattnet i fjärrvärmeledningen är mellan 75 och 110 grader beroende på årstid och väder. Rörledningen leder fram varmvattnet till de anslutna husen.

safunkarfjarrvarme-fjarrvarme_small_315px

…till huset

I varje anslutet hus finns en liten fjärrvärmecentral med två värmeväxlare. Genom dem värmer det heta fjärrvärmevattnet dels upp husets radiatorer, dels tappvarmvattnet. Samtliga system är slutna. Vattnet i de olika systemen – värmeverkets, fjärrvärmenätets, husets uppvärmningssystem och varmvattnet i kranarna – blandas alltså inte. Kretsloppet med strömmande vatten pågår ständigt, vilket gör att varmvatten produceras omedelbart och kontinuerligt. Det ger en jämn, behaglig värme och obegränsat med varmvatten i kranen.

…och tillbaka till fjärrvärmeverket

När fjärrvärmevattnet har värmt upp husets vatten är det avkylt och leds tillbaka till värmeverket genom en returledning. Väl där värms det upp igen och leds åter ut i fjärrvärmenätet.

Fjärrvärmens miljöpåverkan

Förnybar värme från lokala restprodukter

Vår fjärrvärmeproduktion är till största delen baserad på biobränsle i form av biprodukter från skogsindustrin. Även förnybara bränslen ger upphov till utsläpp av koldioxid vid förbränning, den koldioxiden ingår dock i kretsloppet eftersom den fångas upp i tillväxten av ny skog. Tack vare att vi hämtar bränslet från närområdet blir även utsläppen från bränsletransporterna relativt låga.

Lokalt biobränsle i första hand

Det allra mesta av vårt bränsle till fjärrvärme och biopellets är skogsrester från lokala sågverk och skogsindustrier, inom 15 mils radie från våra anläggningar. Vi importerar bara bränsle i undantagsfall, och då bara biobränslen som är kontrollerade och godkända biprodukter från skogsindustrin.

Utbyggnad av fjärrvärmenätet ökar behovet av bränsle, samtidigt som efterfrågan på biobränsle ökar. Under 2018 bidrog också vädret till att vi behövde importera en del bränsle.

Rökgasrening sparar bränsle och minskar utsläpp

Vi har investerat cirka 100 miljoner kronor i installation av ny rökgaskondensering vid bioenergikombinatet i Hedensbyn. Genom att ta tillvara värmen från rökgaserna, utvinns mer energi ur bränslet som eldas i värmepannan. Effektiviteten ökar med nära 20 procent, vilket sparar cirka 100 GWh bränsle per år. Det innebär färre bränsletransporter, och utsläppen blir lägre.  Föroreningar som tidigare gick ut via luften fångas i det kondenserade vattnet och renas i olika steg.

Askan tas tillvara

Den aska som bildas efter förbränningen av biobränslet tas tillvara. Den innehåller många viktiga och användningsbara grundämnen som ger näring till växande grödor. Askan har däremot inte alltid positiva effekter på skogsmark i norra Sverige. Användning av Skellefteå Krafts askor har med framgång testats både i vägbyggen och som skydd av lokala deponier.

Utfasning av start- och topp-olja till 2025

Vi använder fortfarande en mindre mängd fossil olja som start- och toppbränsle under särskilt kalla dagar. Volymen har minskat väsentligt de senaste åren och målet är att helt fasa ut oljan till 2025.

Torv – omdebatterat bränsle under utfasning

Torv består av växtdelar i mossar och kärr som på grund av brist på syre bara delvis har förmultnat. Vi har använt torv under lång tid vid produktion av fjärrvärme eftersom den har mycket bra bränsleegenskaper.

Förbereder avveckling av torv fram till 2025

Över tiden och i takt med att klimatförändringarna ökat har däremot torven blivit en omdebatterad energikälla eftersom det förekommer olika meningar om den ska klassificeras som ett fossilt bränsle eller ett biobränsle.

Eftersom Skellefteå Kraft strävar efter en 100 procent hållbar energiproduktion har vi därför valt att förbereda en avveckling av vår torvproduktion och torvanvändning fram till 2025.

Avvecklingen tar tid eftersom våra anläggningar ska anpassas till en alternativ bränslemix samtidigt som markägare, samebyar och länsstyrelsen ska godkänna hur avvecklingen genomförs. Vi tar på detta sätt fullt ansvar för torvtäkterna, jämfört med att lägga ansvaret på någon annan genom en försäljning.

Så länge som torvproduktionen pågår arbetar vi för att bedriva den på ett så miljövänligt sätt som möjligt. De entreprenadmaskintjänster som används för torvproduktionen drivs exempelvis med förnybara bränslen.

Vår torvanvändning 2019

Sammantaget stod torv för 9 procent av bränsleanvändningen i våra fjärrvärmeverk 2019. Vi har i dag tillstånd att utvinna torv från tre täkter, 2019 använde vi cirka 19 600 ton torr torv.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET