Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Tryggt och miljöanpassat med fjärrvärme

Med vår fjärrvärme blir energi från skogsbaserade biprodukter till värme i tiotusentals hem. En stor andel lokalt bränsle och bra rökgasrening gör fjärrvärmen till ett miljöanpassat, effektivt och prisvärt uppvärmningsalternativ.

Fjärrvärme har stora miljömässiga fördelar. Utbyggnaden av fjärrvärme de senaste decennierna har minskat utsläppen av föroreningar genom att ersätta många oljepannor och ineffektiv vedeldning. Det har också frigjort mycket el som istället för uppvärmning kan användas till annat.

Skellefteå Kraft använder i första hand biprodukter från exempelvis sågverk och massaindustrier för att producera fjärrvärme, pellets och bioel.

Med en bra mix av förnybara energikällor och satsning på rökgaskondensering gör vi vår fjärrvärme så miljöanpassad och effektiv som möjligt. En viss del av bränslet utgörs fortfarande av torv, men vi har beslutat att skynda på en hållbar avveckling av bränslet.

Förbränningen gör vi antingen på rena fjärrvärmeverk eller i kraftvärmeverk, där vi även producerar bio-el. Dessutom har vi bioenergikombinat där vi torkar sågspån som vi pressar till biopellets och använder som bränsle i våra egna små fjärrvärmenät.

Våra fjärrvärmeanläggningar

I dag driver vi närmare 70 produktionsanläggningar för fjärrvärme, varav de tre största finns i Malå, Lycksele och Hedensbyn (utanför Skellefteå). Utöver dem har vi 48 mindre pelletsanläggningar för uppvärmning av större fastigheter och 17 anläggningar för mindre fjärrvärmenät.

Vi levererar fjärrvärme på följande orter:

 • Boliden
 • Bureå
 • Burträsk
 • Byske
 • Jörn
 • Kåge
 • Lycksele
 • Lövånger
 • Malå
 • Norsjö
 • Robertsfors
 • Skelleftehamn
 • Skellefteå centralort
 • Stensele
 • Storuman
 • Ursviken
 • Vindeln
 • Ånäset.

 Kraftvärmeverket Skogsbacka i Lycksele eldas enbart med biobränslen och kan ta emot både fuktiga och torra material för bästa möjliga förbränning.

Turbinen är försedd med ett flertal ånguttag, vilket ger både flexibilitet och möjlighet att försörja samhället i Lycksele med värme.

Verksamhetens miljöpåverkan minimeras tack vare ett elektrofilter som renar verkets rökgaser.

Fakta

Driftstart:

År 2000 

Kraftvärmeverk

50 MW ångpanna
16 MW ångturbin 

Årsproduktion

110 GWh värme
45 GWh el

Adress:

Lycksele kraftvärmeverk, Skogsbacka
Värmevägen 7, 921 99 Lycksele

Skellefteå Krafts anläggning på Hedensbyn är ett så kallat bioenergikombinat. Det betyder att det är en kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och bioel, som kombineras med en biopelletsfabrik.

Anläggningen har varit i drift sedan 1985 och har hela tiden haft en viktig roll för den moderna bioenergitekniken i världen.

Fakta

Driftstart:

År 1985

Bioenergikombinat

98 MW ångpanna
34 MW ångturbin

Årsproduktion

350 GWh värme
130 GWh el
40 000 ton pellets

Adress:

Hedensbyn bioenergikombinat
Torsgatan 100, 931 36 Skellefteå

Så fungerar fjärrvärmen

Fjärrvärme innebär ett system där hett vatten värmer upp element och vatten i villor och andra byggnader. Det heta vattnet är i sin tur uppvärmt av olika slags bränslen, ofta baserade på restprodukter som annars inte hade kommit till någon nytta.

Som system har fjärrvärmen flera fördelar. För dig som kund är det lättskött; systemet sköter i stort sett sig själv. Det är ett stabilt system med säker leverans, och kostnadseffektivt.

Den värme som strålar ur ditt element kommer ursprungligen från biobränslen som eldas vid någon av våra anläggningar. Här beskriver vi hur värmen färdas från oss till dig.

Från fjärrvärmeverket…

Fjärrvärme kommer till din fastighet i form av vatten som värms upp i ett centralt värmeverk. En stor värmeanläggning är effektiv och utnyttjar bränslet bättre än många små enskilda pannor. I våra anläggningar eldas biobränsle som värmer upp vatten i ett slutet system. I Skelleftehamn/Ursviken använder vi spillvärme från Rönnskär, energi som annars skulle gå förlorad. I Skellefteå, Malå och Lycksele producerar vi kraftvärme, det vill säga el och fjärrvärme samtidigt. I Skellefteå gör vi dessutom pellets, allt för att få ut så mycket energi som möjligt ur det bränsle vi använder.

…till fjärrvärmenätet

Via en värmeväxlare förs värmen från pannans system över till vattnet i fjärrvärmenätet, som består av välisolerade rör i marken. Temperaturen på vattnet i fjärrvärmeledningen är mellan 75 och 110 grader beroende på årstid och väder. Rörledningen leder fram varmvattnet till de anslutna husen.

…till huset

I varje anslutet hus finns en liten fjärrvärmecentral med två värmeväxlare. Genom dem värmer det heta fjärrvärmevattnet dels upp husets radiatorer, dels tappvarmvattnet. Samtliga system är slutna. Vattnet i de olika systemen – värmeverkets, fjärrvärmenätets, husets uppvärmningssystem och varmvattnet i kranarna – blandas alltså inte. Kretsloppet med strömmande vatten pågår ständigt, vilket gör att varmvatten produceras omedelbart och kontinuerligt. Det ger en jämn, behaglig värme och obegränsat med varmvatten i kranen.

…och tillbaka till fjärrvärmeverket

När fjärrvärmevattnet har värmt upp husets vatten är det avkylt och leds tillbaka till värmeverket genom en returledning. Väl där värms det upp igen och leds åter ut i fjärrvärmenätet.

Fjärrvärmens miljöpåverkan

Vår fjärrvärmeproduktion är till största delen baserad på biobränsle i form av biprodukter från skogsindustrin. Även förnybara bränslen ger upphov till utsläpp av koldioxid vid förbränning, den koldioxiden ingår dock i kretsloppet eftersom den fångas upp i tillväxten av ny skog. Tack vare att vi hämtar bränslet från närområdet blir även utsläppen från bränsletransporterna relativt låga.

Det allra mesta av vårt bränsle till fjärrvärme och biopellets är skogsrester från lokala sågverk och skogsindustrier, inom 15 mils radie från våra anläggningar. Vi importerar bara bränsle i undantagsfall, och då bara biobränslen som är kontrollerade och godkända biprodukter från skogsindustrin.

Utbyggnad av fjärrvärmenätet ökar behovet av bränsle, samtidigt ökar konkurrensen om biobränsle för flera användningsområden. Framåt vill vi därför öka användningen av andra energikällor, främst spillvärme från andra industrier.

Vi har investerat cirka 100 miljoner kronor i installation av ny rökgaskondensering vid bioenergikombinatet i Hedensbyn. Genom att ta tillvara värmen från rökgaserna, utvinns mer energi ur bränslet som eldas i värmepannan. Effektiviteten ökar med nära 20 procent, vilket sparar cirka 100 GWh bränsle per år. Det innebär färre bränsletransporter, och utsläppen blir lägre.  Föroreningar som tidigare gick ut via luften fångas i det kondenserade vattnet och renas i olika steg.

Den aska som bildas efter förbränningen av biobränslet tas tillvara. Den innehåller många viktiga och användningsbara grundämnen som ger näring till växande grödor. Askan har däremot inte alltid positiva effekter på skogsmark i norra Sverige. Användning av Skellefteå Krafts askor har med framgång testats både i vägbyggen och som skydd av lokala deponier.

Vi använder fortfarande en mindre mängd fossil olja som start- och toppbränsle under särskilt kalla dagar. Volymen har minskat väsentligt de senaste åren och utgjorde 2022 bara cirka 0,6 procent av bränslemixen. Målet är att helt fasa ut oljan till 2025, och ersätta den mängd som behövs med bioolja. Det finns nu allt bättre alternativ bland biooljor, men efterfrågan på dem är stor på marknaden.

Vi utreder om vi ska investera i en teknik som fångar in koldioxid från kraftvärmeverket i Hedensbyn i Skellefteå. I utredningen tittar vi på affärsmodellen för återvinning och slutförvaring av koldioxid. Vi undersöker även hur en anläggning kan utformas och vilka miljötillstånd som behövs. Utredningen görs med stöd från Energimyndigheten och ska vara klar under 2023.

Torv – omdebatterat bränsle under utfasning

Torv består av växtdelar i mossar och kärr som på grund av brist på syre bara delvis har förmultnat. Vi har använt torv under lång tid vid produktion av fjärrvärme eftersom den har mycket bra bränsleegenskaper.

Eftersom Skellefteå Kraft strävar efter en 100 procent hållbar energiproduktion har vi valt att förbereda en avveckling av vår torvproduktion och torvanvändning fram till 2025.

Avvecklingen tar tid eftersom våra anläggningar ska anpassas till en alternativ bränslemix samtidigt som markägare, samebyar och länsstyrelsen ska godkänna hur avvecklingen genomförs. Vi tar på detta sätt fullt ansvar för torvtäkterna, jämfört med att lägga ansvaret på någon annan genom en försäljning.

Så länge som torvproduktionen pågår arbetar vi för att bedriva den på ett så miljövänligt sätt som möjligt. De entreprenadmaskintjänster som används för torvproduktionen drivs exempelvis med förnybara bränslen.

Läs om snabbare avveckling av torven.

Sammantaget stod torv för 5 procent av bränsleanvändningen i våra fjärrvärmeverk 2023. En liten ökning från 2022 (3,7 %) som till största del beror på minskad tillgång på biobränslen. Vi har i dag tillstånd att utvinna torv från tre täkter.

Vi tror att det finns potential att nyttja spillvärme med lägre temperatur till våra fjärrvärmenät.
För att praktiskt testa hur vi på bästa sätt skulle kunna ta tillvara energin i lågtempererad spillvärme provade vi under sommaren 2019 att sänka temperaturen i Skellefteås fjärrvärmenät från 72 till 68 grader.

Utvärderingen visade att testet föll väl ut och vi tar med oss erfarenheter och insikter inför framtiden.

Pris- och anslutningsinformation

Mot 100 % förnybart

Snabbare avveckling av torven

Spillvärme från Rönnskär kan ersätta torven på Hedensbyn

Minskad bränsleförbrukning

Rökgaskondensering effektiviserar

Byte av panna

Lägre klimat­på­verkan

Miljö­värdering

Ta del av fjärrvärmens lokala miljövärden