Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Regeringen har beslutat om en nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften och ändringar i förordningen om vattenverksamheter.

Anledningen till förändringen är få till ett lagrum som innebär att vattenkraftsverksamheter får tidsbestämda miljötillstånd i stället för eviga så som den gamla vattenlagstiftningen varit. Det betyder att miljötillståndet i vattendragen ska provas regelbundet.

Utifrån den nationella planen kommer alla vattenkraftverk i Sverige att prövas systematiskt. Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Skellefteå Krafts vattenkraftverk ska under kommande år prövas inom ramen för denna nationella plan (NAP).

 

I och med detta förbereds ett arbete där vi ser över kraftverken utifrån de tekniska och biologiska krav som finns i de kommande moderna miljötillstånden. En ansökan behöver göras för varje kraftverk som prövas individuellt, även om prövningarna sker samordnat för hela vattendraget enligt planen.

Skellefteå Kraft är positiva till förändringen då vi anser att det är bra att också vattenkraftens anläggningar prövas och ges tillstånd med moderna miljökrav som grund. Det är viktigt att det görs en rimlig avvägning mellan vattenkraftens viktiga reglerbara roll i elsystemet och den lokala miljöpåverkan.

Processen beskriver de moment som behöver utföras för varje kraftverk, vilket innebär ganska omfattande utrednings och handläggningstid för projektering och tillståndsprocessen.

 

Till toppen
86 queries in 0.000 seconds, using 16.98MB memory
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP