Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Risker och riskhantering

Vi arbetar för att ha kontroll på de risker som kan påverka vår verksamhet och de risker som behöver tas för att nå uppsatta mål.

Riskhantering med stöd av ISO 31000

Skellefteå Krafts process för att identifiera och hantera risker är utformad med stöd av ISO 31000 och företagets riskhanteringspolicy. En koncerngemensam riskfunktion har uppdraget att samordna, stödja och kvalitetssäkra arbetet.  Arbetet sker i nära samverkan med övriga delar av verksamheten.

I samband med den årliga verksamhetsplaneringen gör samtliga enheter i företaget en riskanalys enligt standardiserad metod. Utgångspunkten är företagets omvärldsanalys, strategiska plan och verksamhetsmål. Riskanalysen görs med samma tidshorisont som verksamhetsplanen, vilket är 1-3 års sikt. En sammanställning av koncernens risker rapporteras regelbundet till ledning och styrelse, som underlag för utveckling av processer och arbetssätt. Dessutom är riskkontroll integrerat i processen för intern kontroll och revision.

Utöver verksamhetsriskanalyserna är riskhantering ur olika perspektiv en integrerad del av det löpande arbetet i processer och projekt, samt vid hantering av avvikelser och förändringar.

Väsentliga risker

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen identifierat per december 2022 omfattar flera olika områden. Nedan ges en sammanfattning av identifierade hållbarhetsrelaterade risker.

Hållbarhetsrelaterade risker

  • Klimatförändringar – klimatpåverkan och klimatanpassning för säkrad drift. Dammsäkerhet.
  • Biologisk mångfald – faktisk påverkan och skärpta lagkrav
  • Markanvändning – ökad konkurrens och risk för intressekonflikter
  • Resursknapphet – försörjningsrisker och ökade krav på resurseffektivitet och cirkulära resursflöden
  • Anti-korruption, affärsetiska risker – i relationer med leverantörer och andra affärspartners
  • Mänskliga rättigheter – verksamhetens påverkan på närboende och i leverantörsrelationer
  • Ökade krav på styrning, lagefterlevnad – ny och utvecklad lagstiftning kopplat till EUs gröna giv (exempelvis EUs taxonomi), Parisavtalet och målen i Agenda 2030
  • Kompetensförsörjning – konkurrens om kompetens och arbetskraft då Skellefteå växer snabbt med många företagsetableringar
  • Hälsa och Arbetsmiljö, organisatoriska risker – arbetsbelastning och snabb tillväxt, ökade krav på kvalitetssäkrade arbetssätt och kapacitet
  • Corona-pandemin har medfört nya och förändrade risker ur ett socialt och arbetsmiljömässigt perspektiv, exempelvis kopplat till mer flexibla och digitaliserade arbetsformer

Fler väsentliga risker

Utöver listan ovan innefattar Skellefteå Krafts väsentliga externa risker förändrade marknadsförutsättningar med en stor variation i elpriser och priser på ursprungsgarantier, ett otillräckligt stamnät, begränsande tillståndsprocesser och utmaningar att anpassa sig till nya och förändrade regelverk, samt yttre hot kopplat till geopolitisk oro, teknikutveckling och ökad digitalisering (cyberhot).

Ökat fokus på säkerhet

Som samhällsviktig aktör riskerar Skellefteå Kraft att vara särskilt utsatt för yttre hot såsom IT-attacker eller olika former av sabotage.  Det förebyggande arbetet med såväl fysisk som IT-mässig säkerhet är fortsatt i fokus. En viktig del handlar om att utbilda och medvetandegöra våra medarbetare.