Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Risker och riskhantering

Vi arbetar för att ha kontroll på de risker som kan påverka vår verksamhet och de risker som behöver tas för att nå uppsatta mål.

Riskhantering med stöd av ISO 31000

Skellefteå Krafts process för att identifiera och hantera risker är utformad med stöd av ISO 31000 och företagets riskhanteringspolicy. Policyn har uppdaterats under 2021. En koncerngemensam riskfunktion bestående av riskchef, riskcontroller samt säkerhetsskyddschef har uppdraget att samordna, stödja och kvalitetssäkra arbetet. En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft under 2021, vilket inneburit att Skellefteå Kraft har anpassat organisation och arbetssätt efter de nya kraven.

I samband med den årliga verksamhetsplaneringen gör samtliga enheter i företaget en riskanalys enligt standardiserad metod. Utgångspunkten är företagets omvärldsanalys, strategiska plan och verksamhetsmål. Riskanalysen görs med samma tidshorisont som verksamhetsplanen, vilket är 1-3 års sikt. En sammanställning av koncernens risker rapporteras regelbundet till ledning och styrelse, som underlag för utveckling av processer och arbetssätt. Dessutom är riskkontroll integrerat i processen för intern kontroll och revision.

Utöver verksamhetsriskanalyserna är riskhantering ur olika perspektiv en integrerad del av det löpande arbetet i processer och projekt, samt vid hantering av avvikelser och förändringar.

Väsentliga risker

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen identifierat per december 2021 omfattar flera olika områden. Nedan ges en sammanfattning av identifierade hållbarhetsrelaterade risker.

Hållbarhetsrelaterade risker

  • Klimatförändringar – klimatpåverkan och klimatanpassning för säkrad drift och dammsäkerhet.
  • Biologisk mångfald – faktisk påverkan och skärpta lagkrav
  • Markanvändning – ökad konkurrens och risk för intressekonflikter
  • Resursknapphet – försörjningsrisker och ökade krav på resurseffektivitet och cirkulära resursflöden
  • Anti-korruption, affärsetiska risker – i relationer med leverantörer och andra affärspartners
  • Mänskliga rättigheter – verksamhetens påverkan på närboende och i leverantörsrelationer
  • Ökade krav på styrning, lagefterlevnad – ny och utvecklad lagstiftning kopplat till EUs gröna giv (exempelvis EUs taxonomi), Parisavtalet och målen i Agenda 2030
  • Kompetensförsörjning – konkurrens om kompetens och arbetskraft då Skellefteå växer snabbt med många företagsetableringar
  • Hälsa och Arbetsmiljö, organisatoriska risker – arbetsbelastning och snabb tillväxt, ökade krav på kvalitetssäkrade arbetssätt och kapacitet

Fler väsentliga risker

Utöver listan ovan innefattar Skellefteå Krafts väsentliga externa risker förändrade marknadsförutsättningar med en stor variation i elpriser och ett otillräckligt stamnät, begränsande tillståndsprocesser och utmaningar att anpassa sig till nya och förändrade regelverk, samt yttre hot kopplat till geopolitisk oro, teknikutveckling och ökad digitalisering (cyberhot). Som samhällsviktig aktör riskerar Skellefteå Kraft att vara särskilt utsatt för den typen av risker och arbetet med informationssäkerhet har utvecklats under året.

Corona-pandemin har medfört nya och förändrade risker ur ett socialt och arbetsmiljömässigt perspektiv förändrats och tillkommit. Utöver själva smittspridningen behöver till exempel nya och mer digitaliserade arbetsformer hanteras.

Se även beskrivning av risker och riskhantering i årsredovisningen