Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Ett elnät på över tusen mil

Vi satsar mycket på att kunna leverera el till dig på ett tryggt och säkert sätt. Från våra kraftkällor levereras elen till dig genom ett elnät som vi därför hela tiden utvecklar och underhåller för att säkerställa högsta möjliga stabilitet. Väder och vind spelar inte någon roll – elen ska fram.

Skellefteå Kraft ansvarar för elnätet i Skellefteå, Norsjö, Malå och Robertsfors. Dessutom har vi ansvaret för delar av elnätet i Umeå, Vindeln, Arvidsjaur, Piteå och Lycksele. Totalt är vårt elnät 10 897 km långt – nästan 1 100 mil.

Vi investerar i ännu bättre stabilitet

Vi har ett elnät med få störningar och avbrott. Samtidigt investerar vi för att konstant bli bättre. Bland annat rustar vi upp de äldre delarna av elnätet, förenklar nätstrukturen och inför nya it-system för skarpare övervakning. Dessutom ser vi till att vi alltid står redo om ett avbrott skulle inträffa.

Här är de saker vi just nu gör för att förbättra kvaliteten:

  • Tar fram nya metoder för arbete med spänningsförande ledare, vilket minskar de planerade avbrotten.
  • Rustar upp de äldre delarna av elnätet med jordkabel och isolerad eller belagd luftledning.
  • Installerar nya byggkomponenter som förenklar nätstrukturen och minskar antalet rörliga komponenter i anläggningarna.
  • Använder moderna it-hjälpmedel i allt högre utsträckning.

För att höja kvaliteten på den el vi levererar satsar vi på forskning.
Syftet är att vi ska få fördjupad kunskap om modeller och analysmetoder om högfrekventa störningar i lågspänningsnätet.

Vi är alltid redo att rycka in om ett strömavbrott skulle inträffa. Våra tekniker är utspridda över hela det område vårt nät täcker och någon är alltid redo att rycka in dygnet runt, alla dagar på året.
Vid sällsynta fall inträffar större störningar. Då har vi en särskild storstörningsorganisation som omedelbart börjar arbeta. Den består av en samtränad styrka medarbetare från områden som kundservice, elnät och information.

För större och mer omfattande strömavbrott i landet, som kan inträffa i samband med stora stormar, finns en rikstäckande elsamverkansorganisation som är utarbetad av Svensk Energi och Svenska Kraftnät.

Till de områden i landet som är drabbade sker samordning av personal, fordon och material. Skellefteå Kraft Elnät har varit representerade med villig arbetskraft vid stormarna Gudrun, Per och Dagmar.

Vi behöver din hjälp vid strömavbrott

När det blir strömavbrott är det många som ringer oss. För att du ska få så bra information som möjligt är det därför bäst att du i första hand läser om aktuella störningar här på vår webb eller i vår app.

Har du något viktigt att upplysa om i samband med ett strömavbrott tar vi gärna emot tips som kan hjälpa oss att åtgärda felet. Ring gärna till vår felanmälan om du till exempel sett ett träd som ligger över en elledning.

Även denna vinter har vi riktat särskilda insatser mot utsatta delar av elnätet för att trygga elleveranserna. Samtidigt fortlöper de långsiktiga planerna för att minimera antalet avbrott enligt plan.

Lågt flygande insatser för högt flygande planer

Arbetet för att minimera antalet avbrott pågår ständigt och under 2020 investerades 125 miljoner för att på både kort och lång sikt säkra elleveranserna.

För tredje året i rad har vi bland annat använt helikopter för att utföra kvistningsarbeten längs särskilt utsatta delar av de luftburna delarna av elnätet. En metod som tidigare med framgång nyttjats för att kvista ledningsgator i områden runt bland annat Lycksele.

Vintern 20/21 riktades insatserna till områden runt Malå och Norsjö och sammanlagt har en sträcka av 20 mil kvistats.

– Att utföra kvistningsarbete med helikopter har framförallt två fördelar. För det första kan vi avverka längre sträckor på kortare tid jämfört med manuell kvistning. För det andra är helikoptern inte markbunden, vilket vid snörika vintrar som i år är en enorm fördel, säger Mikael Söderström, projektansvarig.

250 mil friledning ska bytas ut

Parallellt med kvistningsinsatserna som på kort sikt ska säkra elleveranserna, pågår arbetet mot målet att inom 10 år ersätta cirka 250 mil friledning. Den byts ut till antingen isolerad luftledning, som har en belagd lina för att klara större väderpåfrestningar, eller till markbelagd kabel.

– Under 2020 har arbetet med att långsiktigt säkra elleveranserna fortlöpt enligt plan. Vi har byggt om och raserat cirka 25 mil friledning som ersatts med markkabel och isolerad luftledning. Detta innebär att kunderna i dessa områden inte kommer att drabbas av strömavbrott i samma utsträckning som tidigare, säger Magdalena Brodin, avdelningschef lokalnät.

Målet: ännu högre leveranssäkerhet för samtliga kunder

Utöver detta testas ny teknik på delar av landsbygdsnätet som ska upptäcka fel i ett tidigt skede så att dessa kan åtgärdas innan kunder drabbas av driftstörningar.

I en framtid är förhoppningen att hela elnätet ska kunna vara automatiserat och att alla kunder ska ha en hög leveranssäkerhet och väldigt få, helst inga, strömavbrott.

Vi har beslutat att bygga ett nytt ställverk i Bastuträsk för att öka driftsäkerheten i elnätet och minska riskerna för elavbrott. 

Vanligtvis renoverar vi våra ställverk vid behov. Men här har vi beslutat att investera 35 miljoner kronor i en ny anläggning. Det sker mot bakgrund av att energi i allt större utsträckning blir en bristvara när elektrifieringen intensifieras och norra Sverige befinner sig i en stark tillväxt.

Investeringen skapar förutsättningar för fler kunder att ansluta sig då effekten från det nya ställverket motsvarar nära det dubbla jämfört med dagens förbrukning i Bastuträsk.

Bygget av anläggningen startar våren 2023 och den förväntas stå klar under 2024.

Över 100 miljoner i kamp mot vädrets makter

Hårt väder är ett hot mot att vi på ett tryggt sätt ska kunna leverera el till dig. Vi sätter dock hårt mot hårt. Under 2020 investerade vi 125 miljoner kronor för att säkra nätet mot hårt väder, exempelvis genom att isolera kablar och gräva ner ledningar som tidigare gått i luften i marken istället.

Många av våra projekt med att underhålla, förbättra och vädersäkra nätet genomför vi under barmarkssäsongen. Även om stora delar av jobbet görs då, återstår dock vissa delar. Att till exempel ta ner luftburna ledningar som vi ersatt med markkablar gör vi efterföljande höst eller vinter. Sedan återställer vi marken och till exempel gräsmattor våren eller sommaren efter, när marken har satt sig.

Träd, grenar och annan växtlighet för nära inpå elledningar ökar risken för strömavbrott. Därför röjer vi regelbundet och i förebyggande syfte runt vårt elnät. Allt för att tryggare kunna leverera el till dig. Dessutom gör röjningsarbetet det tryggare för oss alla som vistas ute i skog och mark.

Att ta bort växtlighet som riskerar att skada ledningarna efter våra ledningsgator med hjälp av helikopter är en del av Skellefteå Krafts arbete för att trygga elleveransen.

Metoden används främst vid områden som är svåråtkomliga eller där större ytor behöver kvistas.

Arbetet är väderberoende. Vid dåliga förhållanden kan därför planerade insatser behöva planeras om.

Vi har flera olika nätstationer, de kan till exempel se ut såhär (beige kvadrat med svart, platt tak).

För att säkra en trygg elleverans behöver vi ha enkel tillgång till våra nätstationer och kabelskåp.

Därför är det viktigt att det inte skottas snöupplag/snöhögar framför eller i närheten av dem.

Håll ett avstånd på minst 2 men gärna 5 meter när du snöröjer, så hjälper du till att minimera långvariga strömavbrott. Dessutom minskar du också risken för skador från och på snöröjningsfordon.

Tack för din hjälp!

Upptäcker du lågt hängande elledningar eller träd som fallit över elledningen, kontakta oss på 020-77 27 00.

Det är förenat med livsfara att vidröra en lågt hängande elledning.

Därför ska du aldrig vidröra eller vistas nära en elledning som hänger lågt, exempelvis nedtyngd av snö.

Träd eller grenar som fallit över elledningen kan vara strömförande och ska aldrig röras.

Upptäcker du lågt hängande elledningar eller träd som fallit över elledningen, kontakta oss på 020-77 27 00. Vi svarar dygnet runt.

Tack för din hjälp!

Elnätens påverkan på biologisk mångfald

När vi anlägger kraftledningsgator innebär det en förändring i landskapet och naturmiljön. En biotop ersätts med en annan, vilket får konsekvenser för växt- och djurliv. En del arter gynnas medan andra kan få sämre förutsättningar.

I skogsområden blir miljön i kraftledningsgatorna till exempel mer likt ängs- eller hedmark, vilket gynnar andra typer av arter än de som normalt finns i skogsmiljön.

Som den stora nätägare vi är, med många mil nät, vill vi fortsätta utveckla vårt ansvar och arbete för den biologiska mångfalden. Vi har därför börjat undersöka kraftledningsgatornas påverkan närmare. Tillsammans med experter inventerar vi hur fågelliv och övrigt växt- och djurliv ser ut. Med ökad kunskap är ambitionen att kunna planera och bygga våra nät på ett ännu bättre sätt, och utveckla särskilt anpassade skötselplaner.

Övervakningsplan – årlig rapport

Som elnätsföretag måste vi upprätta en övervakningsplan för att vara säkra på att vi agerar neutralt och inte gynnar någon enskild aktör på marknaden. Varje år ska en rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen rapporteras till Energimarknadsinspektionen, Ei och publiceras på vår webbplats.

Projekt Berguv

– En gemensam satsning för vår natur

Nytt digitalt varnings­system för elnät

Så fungerar ett elskåp