Ett elnät på över tusen mil

Vi satsar mycket på att kunna leverera el till dig på ett tryggt och säkert sätt. Från våra kraftkällor levereras elen till dig genom ett elnät som vi därför hela tiden utvecklar och underhåller för att säkerställa högsta möjliga stabilitet. Väder och vind spelar inte någon roll – elen ska fram.

Skellefteå Kraft ansvarar för elnätet i Skellefteå, Norsjö, Malå och Robertsfors. Dessutom har vi ansvaret för delar av elnätet i Umeå, Vindeln, Arvidsjaur, Piteå och Lycksele. Totalt är vårt elnät 10 897 km långt – nästan 1 100 mil.

Se karta över nätområdet

Vi investerar i ännu bättre stabilitet

Vi har ett elnät med få störningar och avbrott. Samtidigt investerar vi för att konstant bli bättre. Bland annat rustar vi upp de äldre delarna av elnätet, förenklar nätstrukturen och inför nya it-system för skarpare övervakning. Dessutom ser vi till att vi alltid står redo om ett avbrott skulle inträffa.

Hur jobbar vi för kvalitet och driftsäkerhet?

Här är de saker vi just nu gör för att förbättra kvaliteten:

  • Tar fram nya metoder för arbete med spänningsförande ledare, vilket minskar de planerade avbrotten.
  • Rustar upp de äldre delarna av elnätet med jordkabel och isolerad eller belagd luftledning.
  • Installerar nya byggkomponenter som förenklar nätstrukturen och minskar antalet rörliga komponenter i anläggningarna.
  • Använder moderna it-hjälpmedel i allt högre utsträckning.

För att höja kvaliteten på den el vi levererar satsar vi på forskning.
Syftet är att vi ska få fördjupad kunskap om modeller och analysmetoder om högfrekventa störningar i lågspänningsnätet.

Så förbereder vi oss för avbrott

Vi är alltid redo att rycka in om ett strömavbrott skulle inträffa. Våra tekniker är utspridda över hela det område vårt nät täcker och någon är alltid redo att rycka in dygnet runt, alla dagar på året.
Vid sällsynta fall inträffar större störningar. Då har vi en särskild storstörningsorganisation som omedelbart börjar arbeta. Den består av en samtränad styrka medarbetare från områden som kundservice, elnät och information.

För större och mer omfattande strömavbrott i landet, som kan inträffa i samband med stora stormar, finns en rikstäckande elsamverkansorganisation som är utarbetad av Svensk Energi och Svenska Kraftnät.

Till de områden i landet som är drabbade sker samordning av personal, fordon och material. Skellefteå Kraft Elnät har varit representerade med villig arbetskraft vid stormarna Gudrun, Per och Dagmar.

Vi behöver din hjälp vid strömavbrott

När det blir strömavbrott är det många som ringer oss. För att du ska få så bra information som möjligt är det därför bäst att du i första hand läser om aktuella störningar här på vår webb eller i vår app.

Har du något viktigt att upplysa om i samband med ett strömavbrott tar vi gärna emot tips som kan hjälpa oss att åtgärda felet. Ring gärna till vår felanmälan om du till exempel sett ett träd som ligger över en elledning.

Över 100 miljoner i kamp mot vädrets makter

Hårt väder är ett hot mot att vi på ett tryggt sätt ska kunna leverera el till dig. Vi sätter dock hårt mot hårt. Under 2020 investerar vi 125 miljoner kronor för att säkra nätet mot hårt väder, exempelvis genom att isolera kablar och gräva ner ledningar som tidigare gått i luften i marken istället.

Hur arbetar vi med att vädersäkra?

Många av våra projekt med att underhålla och vädersäkra nätet genomför vi under barmarkssäsongen. Även om stora delar av jobbet görs då, återstår dock vissa delar. Att till exempel ta ner luftburna ledningar som vi ersatt med markkablar gör vi efterföljande höst eller vinter. Sedan återställer vi marken och till exempel gräsmattor våren eller sommaren efter, när marken har satt sig.

Här kan du läsa mer om hur vi underhåller elnätet.

FlygbesiktningKarta2014

Vi röjer runt vårt elnät

Träd, grenar och annan växtlighet för nära inpå elledningar ökar risken för strömavbrott. Därför röjer vi regelbundet och i förebyggande syfte runt vårt elnät. Allt för att tryggare kunna leverera el till dig. Dessutom gör röjningsarbetet det tryggare för oss alla som vistas ute i skog och mark.

Här kan du se våra aktuella röjningsprojekt.

FlygbesiktningKarta2014

Kvistningsarbete med helikopter

Att ta bort växtlighet som riskerar att skada ledningarna efter våra ledningsgator med hjälp av helikopter är en del av Skellefteå Krafts arbete för att trygga elleveransen.

Metoden används främst vid områden som är svåråtkomliga eller där större ytor behöver kvistas.

Området kring Lycksele drabbades hårt av strömavbrott under vintern 2018/2019 på grund av att stora snömängder och hårda vindar fällde träd som skadade elledningarna.

Därför riktas ett intensivt kvistningsarbete under slutet av 2019 och början av 2020 till de värst drabbade områdena i syfte att trygga elleveransen.

Arbetet är väderberoende. Vid dåliga förhållanden kan därför planerade insatser behöva planeras om.

Elnätens påverkan på biologisk mångfald

När vi anlägger kraftledningsgator innebär det en förändring i landskapet och naturmiljön. En biotop ersätts med en annan, vilket får konsekvenser för växt- och djurliv. En del arter gynnas medan andra kan få sämre förutsättningar.

I skogsområden blir miljön i kraftledningsgatorna till exempel mer likt ängs- eller hedmark, vilket gynnar andra typer av arter än de som normalt finns i skogsmiljön.

Vi undersöker kraftledningsgatornas påverkan närmare

Som den stora nätägare vi är, med många mil nät, vill vi fortsätta utveckla vårt ansvar och arbete för den biologiska mångfalden. Vi har därför börjat undersöka kraftledningsgatornas påverkan närmare. Tillsammans med experter inventerar vi hur fågelliv och övrigt växt- och djurliv ser ut. Med ökad kunskap är ambitionen att kunna planera och bygga våra nät på ett ännu bättre sätt, och utveckla särskilt anpassade skötselplaner.

Övervakningsplan – årlig rapport

Som elnätsföretag måste vi upprätta en övervakningsplan för att vara säkra på att vi agerar neutralt och inte gynnar någon enskild aktör på marknaden. Varje år ska en rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen rapporteras till Energimarknadsinspektionen, Ei och publiceras på vår webbplats.

Läs Rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen 2019.

Till toppen
Powered by PageSpeed