Utveckling i takt med omvärlden

För att styra och utveckla verksamheten efter hur energimarknaden ser ut i dag, och hur den kommer att se ut i morgon, följer vi noga utvecklingen inom en rad olika områden.

Utifrån våra fokusområden vattenkraft, vindkraft och transmission analyserar vi hur politiska beslut påverkar våra affärsförutsättningar. Vi för en aktiv dialog med beslutsfattare och deltar i debatten för att påverka opinion och lagstiftning i för oss viktiga frågor.

Proaktivt påverkansarbete

Skellefteå Kraft har valt att ta en drivande roll i debatten om hur Sveriges omställning till hållbar energiförsörjning ska se ut.

Det gröna batteriet i norra Sverige

Vi vill visa på den viktiga roll som ”det gröna batteriet i norra Sverige” med en mix av vatten-, vind- och solkraft har, och att omställningen sammantaget är lönsam för samhället. Detta förutsatt att regelverk och affärsmodeller på energimarknaden utvecklas på ett fungerande sätt. Under året har vi fortsatt föra en aktiv dialog med nationella och lokala myndigheter och politiker. Vi har bland annat haft näringsutskottet på besök i Skellefteå, tagit fram två scenariorapporter och arrangerat seminarier under Almedalsveckan i Visby.

Sverige siktar mot fossilfritt

Ett av de viktigaste målen i världens Agenda 2030 är att bekämpa klimatförändringarna, vilket bland annat kräver en omställning till förnybara energi- och transportsystem för alla.

Vårt bidrag till fossilfritt Sverige

I Sverige har regeringen tagit ett inriktningsbeslut att nå ett netto-fossilfritt Sverige 2045. Utifrån det har arbetet och diskussionerna på den energipolitiska arenan fortsatt kring flera frågor som är viktiga för oss på Skellefteå Kraft. Framför allt gäller det vattenkraftens roll i det framtida energisystemet och hur olika energislag ska beskattas.

Effekter av Energiöverenskommelsen

Den överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik som presenterades 2016 innebär en successiv övergång till ett 100 procent förnybart elsystem 2040.

Överenskommelsen

Energiöverenskommelsen innehåller flera viktiga beslut om elcertifikatsystemet, vattenkraften och vindkraften. Ett exempel är den stegvisa sänkningen av fastighetsskatten på vattenkraft, från 2,8 procent till 0,5 procent under fyra år. Ett viktigt beslut för fortsatt utveckling av vattenkraftproduktion som Skellefteå Kraft argumenterat för. Den första sänkningen, från 2,8 till 2,2 procent genomfördes i januari 2017.

Energikommissionens slutbetänkande kom i början av 2017 och har under året resulterat i ett antal lagförslag och promemorior. Skellefteå Kraft har fortsatt delta i de politiska diskussionerna och har också skrivit flera remissvar till lagförslagen. En viktig del handlar om formerna för miljöåtgärder i vattenkraften och den gemensamma miljöfond som är på väg att bildas., där beslut nu tagits om en gemensam miljöfond.

Vattenkraftens miljöfond

Nio vattenkraftföretag, däribland Skellefteå Kraft, lanserade under sommaren förslaget till en gemensamt finansierad miljöfond. ”Vattenkraftens miljöfond” är ett frivilligt samarbete mellan bolagen för att solidariskt finansiera miljöåtgärder i svensk vattenkraft så att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter.

Scenariorapport - 100 % förnybart till 2040

Skellefteå Kraft har tillsammans med Sweco tagit fram en rapport som beskriver två alternativa vägar för hur Sverige ska nå målet 100% förnybar elproduktion till 2040. Analysen visar att det alternativ där vattenkraften, landbaserad vindkraft och solkraft utvecklas tillsammans skapar minst obalanser i energisystemet och är mest fördelaktigt ur ett investeringsperspektiv. Rapporten ”100 % förnybart till 2040” lanserades och diskuterades under Almedalsveckan, och har blivit väl mottagen hos politikerna.

Mer om rapporten och vårt arbete 

I början av 2018 publicerade Skellefteå Kraft tillsammans med Boston Consulting Group en uppföljande scenariorapport, där samhällsvärdet av omställningen till förnybar energi analyseras. Den viktigaste slutsatsen är att Sverige tjänar på att ställa om till ett förnybart energisystem.

Mer om BCG-rapporten

EUs vinterpaket - Studieresa till Bryssel

I september åkte Skellefteå Krafts styrelse och koncernledning tillsammans på en utbildningsresa till Bryssel. Resan gjordes som ett led i arbetet med att få insikt i vilka konsekvenser och åtgärder EU-kommissionens energipaket kommer att medföra för Skellefteå Kraft.

Det så kallde vinterpaketet är det fjärde (och största) energipaketet som EU beslutat om sedan omställningen i mitten på 90-talet, och förväntas träda i kraft under 2018. ”Vinterpaketet” prövar frågor som marknadsmodell, vilka bränslen som ska anses vara förnybara, de existerande stödsystemen för förnybar energi och nätens roll i framtiden. Allt detta kommer att bli en del av den svenska lagstiftningen och därmed påverka oss genomgående.

Under resan träffade vi både Sveriges representant i ministerrådet, energikommissionärens vice kanslichef och representanter från en svensk parlamentariker vilka alla förhandlar i frågorna utifrån sina respektive perspektiv. Vi träffade även relevanta intresseorganisationer.

Fortsatt påverkansarbete för vattenkraften

Vattenkraftens utformning för framtiden och hur effektiv energiproduktion ska balanseras mot bevarande av biologisk mångfald och andra naturvärden är fortsatt en utmanande fråga som inte fullt ut är löst. Skellefteå Krafts position är att vi bör ta tillvara på potentialen att öka kapaciteten och effekten i de större, redan utbyggda, älvarna och fokusera insatserna för biologisk mångfald kring de mindre kraftstationerna.

Digitalisering och nya affärsmodeller på framtidens energimarknad

Vi ser att framtidens elnät och energimarknad kommer se annorlunda ut än idag med nya affärsmodeller, flöden och aktörer för produktion och distribution. Låga elpriser, fortsatt urbanisering och digitalisering skapar nya möjligheter och förväntningar hos kunder och konsumenter och kräver proaktivitet och anpassningsförmåga av oss som energileverantör. Vi kommer framöver att satsa ännu mer på utveckling och innovation för att ta vara på nya affärsmöjligheter.

Bred intressentdialog

Vår utveckling och förmåga att möta omvärldens förväntningar är beroende av vår relation och dialog med många olika intressenter. Till våra viktigaste hör vår ägare Skellefteå kommun, kunder, samarbetspartners, medarbetare och olika samhällsrepresentanter såsom politiker, lokala myndigheter, närboende och intresseorganisationer. Vi för på olika sätt dialog med dessa för att hålla oss uppdaterade om varandras syn,anpassa och utveckla verksamheten framåt.

Mer om våra intressenter och intressentdialog

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP