Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Satsning på Rengård för det förnybara energisystemet

En ökad reglerförmåga och energiproduktion i Skellefteälven är målet när Skellefteå Kraft nu ökar kapaciteten i Rengård vattenkraftverk.

Rengård vattenkraftverk, som ligger i Skellefteälven, togs i drift 1970 och har en effekt på 35 MW.

Rengårds kapacitet är inte lika stor som de andra kraftverken i älven, vilket gör att kraftverket begränsar Skellefteälvens förmåga att leverera reglerkraft.

Nu ökar Skellefteå Kraft kapaciteten i kraftverket för att både öka reglerförmågan och energiproduktionen – en satsning som är positiv för Sveriges elförsörjning och ett förnybart energisystem.

Våra planer för Rengård innebär att vi renoverar den nuvarande kraftstationen, där vi investerar i en ny turbin, en ny generator och uppdaterar många komponenter.

Vi skapar också utrymme för och installerar en helt ny turbin i Rengård.

Den utbyggnaden i kombination med renoveringen innebär att Rengård får en fördubblad effekt – från 35 MW till cirka 70 MW.

Fakta bygget

Betong: 9 200 m³
Armering: 1 100 ton
Form: 11 800 m²
Tömd vattenvolym ur kanal: 125 000 m³
Djup på berguttag: 26 m

Vad mer exakt händer och kommer att hända på platsen?

Det rör sig om två olika projekt som båda påverkar Rengård kraftverk.

Dels  renoverar vi den befintliga kraftstationen. Vi investerar i en ny turbin och en ny generator och uppdaterar många komponenter i stationen.

Dels sätter vi in ytterligare en turbin bredvid den befintliga.

Den nya kraftstationsbyggnaden för den nya turbinen kommer att utföras i tre plan till höger om befintlig station i vattnets strömriktning. Den nya stationsbyggnaden byggs samman med den befintliga anläggningen, så att det blir en gemensam överbyggnad för de två aggregaten.

Hur ser tidsplanen ut?

Under sommaren 2020 inleddes förberedande arbetet på området kring Rengård kraftverk.

I början av juni 2021 stannade vi det befintliga kraftverket för att inleda renoveringen.

Samtidigt så har arbetet inletts med att bygga ut kraftverket med ytterligare en turbin, som placeras sida vid sidan med den befintliga.

Den renoverade turbinen driftsattes 2022, den nya turbinen planeras att sättas igång under 2024.

Varför vill Skellefteå Kraft göra det här?

I dagsläget begränsar Rengård kraftverk Skellefteälvens förmåga att leverera reglerkraft. Detta eftersom Rengårds kapacitet inte är lika stor som de andra kraftverken i älven.

Genom att öka kapaciteten i Rengård kraftverk så ökar både reglerförmågan och energiproduktionen.

Detta är positivt för Sveriges elförsörjning och målet om ett förnybart energisystem.

Rengård kraftverk uppfördes också med avsikten att kunna sätta in en  andra turbin och det finns goda förutsättningar lokalt för att installera och ta i bruk ett andra aggregat, eftersom kraftverket har en förberedd plats för detta..

Hur mycket mer effekt får ni ut av kraftverket efter ändringarna?

Dagens installerade effekt i Rengård är 35 MW. Efter ombyggnationerna blir effekten cirka 70 MW.

Rengård byggs ut – har vi för lite ström i Skellefteå?

Nej, vi har inte för lite ström i Skellefteå. Men vattenkraften spelar en central roll för att Sverige ska ställa om till ett förnybart energisystem.

Behovet av el kommer att öka i takt med att stora elintensiva industrier etablerar sig i Sverige och när både transportsektorn och industrin byter ut fossila bränslen till el. Vi kommer då att behöva både den vindkraft som planeras och befintlig elproduktion.

Största vinningen av den planerade effektökningen i Rengård är att den gör vattenkraften mer flexibel och på så sätt ökar möjligheten att stabilisera elsystemet när till exempel kärnkraften minskar och andelen sol- och vindkraft, som är väderberoende, ökar.

Vilka konsekvenser blir det för de närboende?

De störningar som kan uppstå till följd av det här projektet är i första hand relaterade till anläggningsskedet, i form av buller från byggarbetsplatsen och transporter, och är alltså begränsade i tid.

Möjlighet till båtplats, bad etcetera kommer inte att påverkas.

Hur påverkar det här vattennivåerna vid Rengård kraftverk?

Den här planerade förändringen innebär att en större volym vatten kan passera stationens aggregat men innebär inte någon förändring i nu gällande dämnings- och sänkningsgränser. Det innebär alltså ingen skillnad i vattennivåer utan de kommer att kunna variera inom samma nivåer som idag.

Januari/februari 2024

Installationerna pågår för fullt i projekt Rengård G2. Parallellt färdigställs anläggningen för de delar som inte ligger på tidplanens kritiska linje.

Här pågår form och armering av det så kallade sugröret för fullt. Sugröret är den del som lever vattnet från turbinen ut till älven igen.

En drönarbild på tillbyggnaden och etableringsområdet vid anläggningen.

Monteringen av turbin och generator fortskrider. Här syns fundamentet för nedre armkors, fundament för stator samt turbinaxeln.

Här syns nedlyft av det nedre armkorset.

De olika teknikområdena hjälps åt att driva projektet framåt. Här syns färdigställda delar av väggar, tak och golv i fläktrummet.

Och här ser vi utvecklingen av monteringen av ventilation.

Kabelstegar och rörstråk behöver i vissa områden att samlas om samma yta.

Ur den aspekten har projektets inriktning att bygga i full 3D varit till stor hjälp i tidsplaneringen av montagen. På så vis har också kollisioner kunnat undvikas.

På anläggningen pågår också installation av elskåp och kabeldragning för processel för fullt.

17 december 2023

Den 21 december nås en viktig milstolpe i projektet Rengård G2. Då infinner sig tidpunkten för tätt hus för turbincentrum.

Detta innebär att nya stationsbyggnaden för nämnda delar är klar, så att installationer som kräver väderskydd och dammskydd kan påbörjas.

Redan under vecka 1 2024 påbörjas installationerna av turbin och generator inne i den nya kraftstationen.

För att klara tätt hus har det pågått ett intensivt arbete. 

Rivningsarbetet av skiljeväggen mellan gamla och nya stationen är påbörjad. Viktiga maskindelar är skyddade från damm med provisoriska tält.

Här är väggen sedan nedriven.

Dammluckan till intaget är så stor att den lyfts in i delar och monteras samman på plats.

Gångjärnen för dammluckan till intaget justeras.

Rörinstallationer till värmeväxlare, varmvattenpanna, kylpumpar etcetra, liksom kabelstegar för process- och allmänel, är redan påbörjade i den nya delen.

27 november 2023

Visuellt sker just nu stora förändrar på site, då stora delar av överbyggnaden är förtillverkade och lyfts på plats. På bilderna ovan ses montaget av överbyggnad med utfackningselement.

13 november 2023

Vattenvägen är de delar av kraftstationer som genomströmmas av vatten. På bilderna ovan ses vattenvägen uppifrån respektive nerifrån i den nya tillbyggnaden.

Nu armeras maskinsalsplan och nedströms intagsvägg. Det krävs en hel del byggnadsställning för att genomföra detta jobb.

28 juni 2023

Bilden visar lite grovt var vi är med uppförande just nu. Den del av projektet som utgör byggdelar och stomme för kraftverket är klart till ca 75 %. Hösten 2023 startar på allvar även installation av övrig utrustning som också utgör hjärtat i projektet. Det vill säga Turbin, Generator, Luckor etc.

11 maj 2023

Armering i motljus. Bygget består inte bara av betong. För en konstruktion som utsätts för stora krafter krävs stora mängder armering som skapar hållfasthet i samverkan med betongen.

14 april

Bygget växer fram. Mitt i bild syns en cirkelformad gjutform där fundamentet för generatorn håller på att uppföras. Utmanande logistik innebär i det här fallet att två pumpbilar nyttjas för att nå ut med betong till den brobana som uppförs i bakgrunden. I förgrund syns mätpunkt för utsättning.

18 oktober 2022

Spiralen i ett vattenkraftverk är precis som det låter. Vattnet pressas nerför intaget mot spiralen där vattenstrålen komprimeras och ökar kraften mot löphjulet. Att bygga form till bland annat spiralen i ett vattenkraftverk är ett konstverk i sig. Lite tråkigt är att efter att gjutningen är genomförd så ska all denna vackra träform rivas.

16 augusti 2022

Intagsbacken gjöts med en av entreprenören utvecklad metod genom att använda sig av en överliggande form som sakta glider upp för backen medan man fyller betong uppifrån. Betongen packas medan formen glider uppför backen i anpassad fart så avsnitten nedanför hinner börja ta ihop och stelna innan formen lämnar i sin färd uppåt. Resultatet blir en slät yta som inte behöver någon efterbearbetning.

15 juni 2022

Arbetena med G2 är nu prioriterade i byggnadsdelen B1, turbincentrum (se skiss). Där arbetar vi just nu med att bygga form för spiralen som är en snäckliknande betongkonstruktion som leder in vattnet till turbinen. Det här arbetet sker i tät samverkan mellan oss och våra partners för bygg, turbin och generator. Förutom formbyggning gjuts också i intagsbacken som ingår i B4, den byggnadsdel där vatten leds in mot turbinen. Det pågår även ett förberedande arbete för att kunna påbörja gjutning i B2 – B3, sugröret (sugröret är den del som leder vattnet från turbin ut till älven igen). Se skiss nedan för att se de olika delarna i kraftstationen.

B 1: Turbincentrum
B2: Nedströmsdel
B3: Sugrör B4: Intag
B5: Överbyggnad – maskinsalsplan
B6: Överbyggnad – intag

25 maj 2022

Slutbesiktning av turbin och generator i G1 är genomförd!

16 maj 2022

Provdrift av aggregat G1 har varit i gång sedan början av maj och slutbesiktning är inplanerad vecka 20.

11 april 2022

G1 gick in på nätet.

24 mars 2022

Stagringen är en av få byggdelar i stål i ett vattenkraftverk. Den har till syfte att styra vattnet mot löphjulet med optimal kraft för att driva generatorn. Stagringen utgör det enskilt tyngsta lyftet i projektet med sina dryga 34 ton.

21 mars 2022

Under veckan genomförs gjutning i kraftstationen vilket kan medföra ökad trafik till och från stationen. Det kommer också att påbörjas våta prover, vilket är en del av drifttagningen av aggregat G1 och innebär att man testkör vatten genom stationen. Aggregatet planeras vara i drift i början av maj.

Fångdammen som byggdes revs under januari inför att utloppskanalen återigen skulle tas i bruk.

En hållbar betong

Till gjutningarna har man använt en klimatförbättrad betong som minskar både projektets klimatpåverkan och behovet av kylning i samband med att betongen ska härda. 

3 februari 2022

När utloppskanalen från kraftverket kunde återfyllas med vatten så användes en uråldrig metod och miljövänlig dessutom. En hävertledning användes från dammens ovansida ner till kanalen som överledde 600 liter vatten per sekund. Det tog 53 timmar att fylla kanalen med 125 000 kubikmeter vatten.

20 september 2021

Arbetet i Rengård har rullat på bra under sommaren och nu under hösten fortsätter det med samma styrka.

När det gäller den befintliga kraftstationen, så arbetats det intensivt på plats med installation av ny turbin och generator.

Traversen i byggnaden byttes ut innan den gamla turbinen stoppades. Intagsluckan blästras och målas om och intagsgrindar håller på att tillverkas.

Hydrauliken på intaget i stationen kommer att bytas ut till vattenhydraulik, vilket är ett mer miljövänligt alternativ än oljehydraulik, som tidigare använts.

Externt på byggnaden kan man också se håltagning i väggen på kraftstationen. Detta görs för att en större intagshuv för ventilationen ska installeras.

Arbetet med att förbereda för den helt nya turbinen pågår också. Under sommaren har en fångdamm byggts och utloppskanalen har tömts på vatten. Detta för att kunna utföra sommarens bergarbeten. 

Fångdammen

Utloppskanalen tömd på vatten

Bergarbetena har gått enligt plan och sista sprängdag var söndagen den 5 september. Betongarbeten är påbörjade för uppförandet av den nya kraftstationen. Entreprenören NCC kommer att använda sig av konceptbetong, som erbjuder tekniska fördelar och dessutom har en mindre miljöpåverkan jämfört med traditionell betong.

14 september

Bergsschaktningen är nu avslutad.
 

12 maj 2021

Nu på måndag, den 17 maj, stoppas det befintliga aggregatet i Rengård. Det är ett led i arbetet med att renovera anläggningen. Medan aggregatet står stilla leds vattnet om till spillfåran vid kraftverket.

14 april 2021

Bergschaktning har inletts! Det kommer att utföras sprängning 26 meter ner i berget. Arbetet förväntas pågå över sommaren.

Bergsschaktning pågår

11 mars 2021

Vi har nu fått ett positivt besked från Mark- och miljödomstolen angående vår utbyggnad med ytterligare en turbin i Rengård och vi förbereder för fullt för att kunna dra igång arbetet under våren.

4 februari 2021

Torsdagen den 4 februari hölls förhandlingar på Mark- och miljödomstolen i Umeå om utbyggnaden med ytterligare en turbin i Rengård. På plats fanns representanter från Skellefteå Kraft.

Domstolen meddelar sitt beslut den 11 mars.

29 oktober 2020

När kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträdde den 20 oktober godkände fullmäktige investeringen av ett nytt aggregat i Rengårds kraftverk.

Nu väntar vi på besked från Mark- och miljödomstolen.

13 oktober 2020

I sällskap av de sista skälvande höstfärgerna fortgår arbetet i Rengård och det händer en hel del på platsen.

Närmast på bilden ovan syns den nya tillfartsvägen till stationen. Bakom den går kabelgraven, som går mellan stationen och ställverksområdet.

Här ses gjutformen för transformatorfundamentet. I bakgrunden syns den nya tillfartsvägen till stationen samt vägen till ställverksområdet.

Fundamenten för bland annat den så kallade portalen, där energin levereras från ställverket till den stora elledningen, finns också på plats.

28 augusti 2020

Det förberedande arbetet inför renoveringen av den nuvarande kraftstationen fortsätter här under sensommaren och hösten.

I slutet av augusti förbereds det bland annat för det blivande ställverksområdet, ett batterirum och parkeringsytor.

Även arbetet med en befintlig tillfartsväg längs dammen har inletts. Vägen jämnas ut och förstärks.

24 augusti 2020

Nu har Mark- och miljödomstolen i Umeå kungjort vår ansökan om ytterligare ett aggregat vid Rengård vattenkraftverk.

Det innebär att handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos den så kallade aktförvararen, i det här fallet Norsjö kommun.

Det var möjligt att lämna in synpunkter på ansökan fram till den 26 oktober 2020.

22 juni 2020

Arbetet med att planera och förbereda investeringarna i Rengård vattenkraftverk pågår för fullt.

En del av arbetet är att titta på hur vattenkraftverket ska se ut om vi får tillstånd att bygga ytterligare en turbin. Här nedan kan du se preliminära skisser på hur vattenkraftverket kan komma att se ut i framtiden.

På skisserna och på filmen ser du den befintliga byggnaden till höger och tillbyggnaden med de nya turbinen till vänster.

Illustrationer: Oscar Persson/Norconsult

Skiss på hur Rengård kan se ut i framtiden.

Skiss på hur Rengård kan komma att se ut i framtiden

 

11 juni 2020

Det förberedande arbetet vid Rengård vattenkraftverk har dragit igång.

Det som nu pågår är grävning för ny reservmatning till kraftverket. Det gör vi för att vi ska kunna börja arbeta med friläggning av ställverksytan.

Samtidigt så pågår grävning utanför stationen för att kunna leda bort dagvattnet från planen utanför porten.

Senare blir det fortsatt arbete med att bland annat anlägga en arbetsväg på området.

Översiktsbild över förberedande arbete vid Rengård

Förberedande arbete vid Rengård vattenkraftverk.

15 maj 2020

Planering för förberedande arbeten inför reinvestering av det befintliga aggregatet pågår.

De förberedande arbetena handlar bland annat om att göra i ordning parkering- och uppställningsytor samt yta för ny transformator. Dessa arbeten planeras göras i början av juni 2020.

1 maj 2020

Arbete med kompletteringar av ansökan för ytterligare ett aggregat pågår. Vi kommer att informera på denna webbsida när ansökan kungörs från domstolen.

12 december 2019

Ansökan om tillstånd att installera ytterligare ett aggregat vid Rengård kraftverk skickas in till Mark- och miljödomstolen i Umeå.

 

Arbete pågår

Arbetet med att bygga ut anläggningen i Rengård med ytterligare en turbin pågår för fullt och beräknas att vara klart under 2024.

Buller och vibrationer

När det kommer till vibrationer som kan uppstå på plats så har mycket av det arbete utförts i direkt närhet till den anläggning som redan står i Rengård. Då anläggningens utrustning är känslig för vibrationer så har sprängningsarbetet utförts med stor försiktighet. All sprängning är nu slutförd.

Under en del perioder, till exempel vid gjutning av den nya byggnaden, kommer trafiken till och från området att öka.

Vi följer Naturvårdsverkets allmänna råd om buller på byggplatser, NFS 2004:15. Vi genomför också bullermätningar för att säkerställa att dessa regler följs.

Kontaktuppgifter

Har du fler frågor kan du kontakta oss på kundservice eller ringa 0910-77 25 50

Fakta Rengård

Effekt: 35 MW
Normal årsproduktion: 205 GWh
Maximalt flöde maskin: 235 m3/s
Fallhöjd: 19 m
Byggår: 1970

Om vår
vatten­kraft

Nationell plan för om­prövning av vatten­kraften

Varför behöver Sverige mer vattenkraft?