Så skapar Skellefteå Kraft värde

Så skapar Skellefteå Kraft värde
Företaget

Värden vi tar i anspråk

Finansiering och investeringar
Finansiering och investeringar

Vi vill ta en ledande roll och driva hela branschen framåt genom satsning på forskning, utveckling och innovation. Utveckling av solkraft, infrastruktur för laddstolpar, digitala lösningar för det smarta hemmet, och satsningar för att locka ytterligare industri till regionen, är några av de områden vi investerar i tillsammans med forskare och andra samarbetspartners.

Mer om FUI (forskning, utveckling och innovation)

Globala mål som vi aktivt bidrar till:
Utrustning, varor och tjänster
Utrustning, varor och tjänster

Vi köper varor och tjänster för nära 1 miljard kronor varje år. Merparten, cirka procent, är investeringar i utrustning och entreprenadtjänster till vind- och vattenkraftverken. Resten utgörs av drift- och underhållstjänster samt diverse inköp av indirekta varor.

Mer om våra inköp och leverantörer

Globala mål som vi aktivt bidrar till:

Värden vi tar i anspråk

Medarbetare och kompetens
Medarbetare och kompetens

Motiverade och kompetenta medarbetare är grunden för en framgångsrik verksamhet. Skellefteå Kraft behöver attrahera och behålla talanger inom flera olika yrkeskategorier.

Mer om Skellefteå Kraft som arbetsgivare

Globala mål som vi aktivt bidrar till:
Relationer och samarbeten
Relationer och samarbeten

Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners driver och utvecklar vi vår verksamhet. Vi för också en aktiv dialog med beslutsfattare och månar om goda relationer med de som berörs av vår verksamhet.

Mer om vårt påverkansarbete och intressentdialog

Globala mål som vi aktivt bidrar till:

Värden vi tar i anspråk

Naturresurser
Naturresurser – vatten, skog, fjäll

Vår energiproduktion baseras främst på vatten, vind och biobränsle från skogen. Det är förnybara energikällor med många fördelar ut hållbarhetssynpunkt. Men våra anläggningar och våra nät tar och naturresurser i anspråk, och innebär en påverkan på ekosystem och biologisk mångfald.

Mer om vårt miljöansvar

Globala mål som vi aktivt bidrar till:

Värden vi skapar

Ekonomiskt resultat
Ekonomiskt resultat

Vi ska vara lönsamma över tid. När det går bra för Skellefteå Kraft gynnar det regionen där vi verkar. Både genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare, Skellefteå kommun, och genom att vi skapar sysselsättning. Ett ekonomiskt överskott möjliggör också långsiktiga investeringar i fjärrvärme, bredband och annan infrastruktur.

Mer om vårt ekonomiska ansvar

Globala mål som vi aktivt bidrar till:
Energiförsörjning och kommunikation
Energiförsörjning och kommunikation

Vi förser företag och hushåll i regionen med tillförlitlig el och värme från förnybara källor. Vi satsar också på fortsatt utbyggnad av fibernät med målet att alla ska ha tillgång till snabb internetuppkoppling.

Mer om våra nät och vår energiproduktion

Globala mål som vi aktivt bidrar till:

Värden vi skapar

Medarbetare, kompetens, värderingar
Medarbetare, kompetens, värderingar

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska må bra, utvecklas och vara motiverade varje dag de går till jobbet. Delaktighet, ledarskap och satsning på mångfald och jämställdhet är viktiga delar.

Mer om Skellefteå Kraft som arbetsplats

Globala mål som vi aktivt bidrar till:
Relationer och samarbeten
Relationer och samarbeten

Vi strävar vi efter bästa möjliga kundnytta och kundupplevelse. Det innefattar såväl avbrottsfria elleveranser och utmärkt service som schyssta avtal. Alltfler kunder värdesätter också en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil.

Mer om vårt arbete för nöjda kunder

Globala mål som vi aktivt bidrar till:

Värden vi skapar

Naturresurser
Naturresurser – vatten, skog, fjäll

Vårt övergripande mål är 100 % hållbar, förnyelsebar energiproduktion. Vi investerar i ny, miljöanpassad teknik och samarbetar med forskare och experter för att minimera negativ påverkan på växt- och djurliv.

Mer om vårt miljöansvar

Globala mål som vi aktivt bidrar till:

Vårt uppdrag

Skellefteå Krafts uppdrag från ägaren, Skellefteå kommun, är att trygga regionens energiförsörjning och samtidigt skapa en lönsam tillväxt som främjar regionens utveckling. Vårt arbete med att skapa värde omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan, från val av energikällor och produktion av el och värme, till distribution och kundernas slutanvändning.

Vår verksamhet

Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen. Vår pro­duktion är koncentrerad till norra Sverige och vi har egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi.

Energiproduktion
Vi producerar el från förnybara energikällor. Till allra största delen kommer elen från norrländsk vattenkraft och vind­kraft.

Elnät
Vårt elnät är 1 200 mil långt och finns i nio kommuner. Det är ett av Sveriges regionnät.

Fjärrvärme
Vårt största fjärrvärmenät finns i Skellefteå, vi har också flera mindre nät i regionen. Vår fjärrvärme produceras främst med biobränsle.

Fibernät
Vi bygger och äger fibernätet i Skellefteå med omnejd. Åtta av tio kommuninvånare har tillgång till ett av Sveriges snabbaste och bästa nät.

Utveckling för framtiden
Vi satsar på forskning och samarbetsprojekt för att utveckla morgondagens energiförsörjning.

Kundfokus
Vi sätter kunderna och deras behov främst. Tryggheten i energileveransen har första prioritet liksom bra service och schyssta avtal.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP