Så skapar Skellefteå Kraft värde

Så skapar Skellefteå Kraft värde
Företaget

Värden vi tar i anspråk

Finansiering och investeringar
Finansiering och investeringar

Vi vill ta en ledande roll och driva hela branschen framåt genom satsning på utveckling och innovation som möjliggör samhällsomställningen till 100% förnybart. Utveckling av solkraft, infrastruktur för laddstolpar, digitala lösningar för det smarta hemmet, och satsningar för att locka ytterligare industri till regionen, är några av de områden vi investerar i tillsammans med forskare och andra samarbetspartners.

Mer om hållbar affärsutveckling

680 000 000 kr
Investerade i anläggningar

Globala mål som vi aktivt bidrar till:
Utrustning, varor och tjänster
Utrustning, varor och tjänster

Vi köper varor och tjänster för nära 1 miljard kronor varje år. Merparten, cirka procent, är investeringar i utrustning och entreprenadtjänster till vind- och vattenkraftverken. Resten utgörs av drift- och underhållstjänster samt diverse inköp av indirekta varor.

Mer om våra inköp och leverantörer

1 000 000 000 kr
i inköpsvolym

Globala mål som vi aktivt bidrar till:

Värden vi tar i anspråk

Medarbetare och kompetens
Medarbetare och kompetens

Motiverade och kompetenta medarbetare är grunden för en framgångsrik verksamhet. Skellefteå Kraft behöver attrahera och behålla talanger inom flera olika yrkeskategorier.

Mer om Skellefteå Kraft som arbetsgivare

670
anställda
(175 kvinnor och 495 män)

45
ranking bland civilingenjörs­studenter Norrland

27
ranking bland högskoleingenjörer Norrland


Globala mål som vi aktivt bidrar till:
Relationer och samarbeten
Relationer och samarbeten

Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners driver och utvecklar vi vår verksamhet. Vi för också en aktiv dialog med beslutsfattare och månar om goda relationer med de som berörs av vår verksamhet.

Mer om vårt påverkansarbete och intressentdialog

Globala mål som vi aktivt bidrar till:

Värden vi tar i anspråk

Naturresurser
Naturresurser – vatten, skog, fjäll

Vår energiproduktion baseras främst på vatten, vind och biobränsle från skogen. Det är förnybara energikällor med många fördelar ut hållbarhetssynpunkt. Men våra anläggningar och våra nät tar och naturresurser i anspråk, och innebär en påverkan på ekosystem och biologisk mångfald.

Mer om vårt ansvar för en förnybar energiproduktion

17
större och 11 mindre vattenkraftanläggningar

6
vindkraftparker

68
fjärrvärmeanläggningar

1200mil
elnät


Globala mål som vi aktivt bidrar till:

Värden vi skapar

Ekonomiskt resultat
Ekonomiskt resultat

Vi ska vara lönsamma över tid. När det går bra för Skellefteå Kraft gynnar det regionen där vi verkar. Både genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare, Skellefteå kommun, och genom att vi skapar sysselsättning och tillväxt. Ett ekonomiskt överskott möjliggör också långsiktiga investeringar i fjärrvärme, bredband, elnät, laddstationer och annan infrastruktur.

Mer om hur vi skapar hållbar lönsamhet

680miljoner
kronor i resultat

229miljoner
kronor till kommunen

Globala mål som vi aktivt bidrar till:
Energiförsörjning och kommunikation
Energiförsörjning och kommunikation

Vi förser företag och hushåll i regionen med tillförlitlig el och värme från förnybara källor. Vi satsar också på fortsatt utbyggnad av fibernät med målet att alla ska ha tillgång till snabb internetuppkoppling.

Mer om våra trygga leveranser

4089GWh
elproduktion

782GWh
fjärrvärme

89%
har tillgång till 1000 mbit/s


Globala mål som vi aktivt bidrar till:

Värden vi skapar

Medarbetare, kompetens, värderingar
Medarbetare, kompetens, värderingar

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska må bra, utvecklas och vara motiverade varje dag de går till jobbet. Delaktighet, ledarskap och satsning på mångfald och jämställdhet är viktiga delar.

Mer om Skellefteå Kraft som arbetsplats

67
Motiverad medarbetarindex

2,8%
sjukfrånvaro

29%
kvinnliga chefer

Globala mål som vi aktivt bidrar till:
Relationer och samarbeten
Relationer och samarbeten

Vi strävar vi efter bästa möjliga kundnytta och kundupplevelse. Det innefattar såväl avbrottsfria elleveranser och innovativa lösningar till bra service och schyssta avtal. Vårt stöd till regionalt föreningsliv bidrar också positivt till samhällsutvecklingen.

Mer om relationer och samarbeten

Globala mål som vi aktivt bidrar till:

Värden vi skapar

Naturresurser
Naturresurser – vatten, skog, fjäll

Vårt övergripande mål är 100 % förnybar energiproduktion. Vi investerar i ny, miljöanpassad teknik och samarbetar med forskare och experter för att minimera negativ påverkan på växt- och djurliv.

Mer om vår energiproduktion

88%
förnybar energiproduktion


Globala mål som vi aktivt bidrar till:

Vårt uppdrag

Skellefteå Krafts uppdrag från ägaren, Skellefteå kommun, är att trygga regionens energiförsörjning och samtidigt skapa en lönsam tillväxt som främjar regionens utveckling. Vårt arbete med att skapa värde omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan, från val av energikällor och produktion av el och värme, till distribution och kundernas slutanvändning.

Vår verksamhet

Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen. Vår pro­duktion är koncentrerad till norra Sverige och vi har egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi.

Energiproduktion
Vi producerar el från förnybara energikällor. Till allra största delen kommer elen från norrländsk vattenkraft och vind­kraft.

Elnät
Vårt elnät är 1 200 mil långt och finns i nio kommuner. Det är ett av Sveriges regionnät.

Fjärrvärme
Vårt största fjärrvärmenät finns i Skellefteå, vi har också flera mindre nät i regionen. Vår fjärrvärme produceras främst med biobränsle.

Fibernät
Vi bygger och äger fibernätet i Skellefteå med omnejd. Åtta av tio kommuninvånare har tillgång till ett av Sveriges snabbaste och bästa nät.

Utveckling för framtiden
Vi satsar på forskning och samarbetsprojekt för att utveckla morgondagens energiförsörjning.

Kundfokus
Vi sätter kunderna och deras behov främst. Tryggheten i energileveransen har första prioritet liksom bra service och schyssta avtal.

Skellefteå Kraft-koncernen med intressebolag

Här finns Skellefteå Kraft AB:s dotter- och intressebolag:

Helägda dotterbolag Intressebolag Ägarandel
Skellefteå Kraft Elnät AB Blaikenvind AB 84,8 %
Skellefteå Kraft Fibernät AB Ackra Invest 50,0 %
Energiservice Skellefteå AB Nordic Industry Locations 50,0 %
Skellefteå Kraft Service AB Solberg Vindkraft AB 50,0 %
Skellefteå Kraft Industry Locations AB Science City i Skellefteå AB 49,0 %
Skellefteå Kraft Fastighetsutveckling AB Norrlands Etanolkraft AB 48,7 %
– Skellefteå Kraft Fastighetsförvaltning AB Green Exergy AB  41,0 %
OY Alholmens Kraft AB 24,9 %
Övrigt delägande
Mellansvensk Kraftgrupp AB

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag

AC-Net Externservice AB

AC-Net Internservice AB

Charge Amps AB

Exeri

 

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP