Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Stora investeringar i Krångfors och Granfors

Skellefteå Kraft fortsätter att storsatsa i Skellefteälven. Nu planerar vi för utbyggnader i kraftverken i Krångfors och Granfors – den största investeringen sedan vattenkraften etablerades i älven.

Skellefteå Kraft har under flera år arbetat för att öka effekten från vattenkraften i Skellefteälven, genom till exempel den stora satsningen i Rengård vattenkraftstation.

Nu utreder Skellefteå Kraft sin största satsning någonsin inom vattenkraften i modern tid – utbyggnader av kraftverken i Krångfors och Granfors i Skellefteälven.

Med sina effekter är de två verken i dag så kallade flaskhalsar i Skellefteälvens flöde. Med den planerade utbyggnaden blir flödet jämnare genom hela delen av älven, då samtliga kraftverk då kan hantera lika stora vattenflöden.

Skellefteå Kraft tar ett eventuellt investeringsbeslut för denna planerade satsning efter att ett miljötillstånd har beviljats.

Under hösten 2023 har en samrådsprocess med berörd allmänhet och andra aktörer inletts.

En utbyggnad av dessa två anläggningar beräknas ta cirka fem år efter att ett miljötillstånd har beviljats.

Krångfors

Krångfors, som ligger närmast nedströms från Granfors, har i dag en effekt på 60 MW. Genom att bygga ut kraftverket med ännu ett aggregat skulle effekten öka till 100 MW.

Vad vill ni göra i Krångfors?

Skellefteå Kraft utreder möjligheterna att bygga ut vattenkraftverket i Krångfors för att öka effekten och förbättra reglerförmågan, det förbättrar hela Skellefteälvens förmåga att leverera kraft.

Kraftverket i Krångfors är idag en flaskhals i Skellefteälven. Genom att öka effekten i kraftverket kommer kapaciteten bättre att motsvara kraftverk som ligger både uppströms och nedströms.

Skälet till att vi vill öka effekten från vattenkraften är för att samhället ska kunna ställa om till 100 % förnybar kraft. När Sverige bygger ut vindkraft och solenergi, får vattenkraften en ännu viktigare roll: De perioder när sol och vind producerar mindre, kan vattenkraften producera mer.

 

Hur ser tidsplanen ut?

Skellefteå Kraft har inte fattat något investeringsbeslut, men vi utreder möjligheterna att bygga ut vattenkraftverket i Krångfors.

Efter hösten 2023 inleder Skellefteå Kraft ett samråd där allmänheten och andra aktörer kan lämna synpunkter på planerna.

En utbyggnad av Krångfors vattenkraftverk beräknas ta cirka 5 år från det att vi har fått miljötillstånd.

 

Varför vill Skellefteå Kraft göra det här?

I dagsläget är kraftverket i Krångfors en flaskhals i Skellefteälven. Genom att öka effekten motsvarar kapaciteten bättre de kraftverk som ligger både uppströms och nedströms.

Om vi bygger ut kraftverket förbättrar vi hela älvens förmåga att leverera kraft. Detta är viktigt om Sverige ska kunna ställa om till ett 100 % förnybart energisystem.

 

Hur mycket mer effekt får ni ut av kraftverket efter en utbyggnad?

Dagens installerade effekt i Krångfors är 60 MW. Efter ombyggnationerna blir effekten cirka 100 MW.

 

Krångfors byggs ut – har vi för lite ström i Skellefteå?

Nej, vi har inte för lite ström i Skellefteå. Men vattenkraften spelar en central roll för att Sverige ska ställa om till ett 100 % förnybart energisystem.

Behovet av el ökar när elintensiva industrier etablerar sig i Sverige och när samhället ska elektrifieras. Vi behöver både den vindkraft som planeras och befintlig elproduktion.

När Sverige bygger ut väderberoende kraft som vindkraft och solenergi, får vattenkraften en ännu viktigare roll: De perioder när sol och vind producerar mindre, kan vattenkraften producera mer.

 

Hur påverkas de som bor i närheten?

Om Skellefteå Kraft fattar beslut om att bygga ut kraftverket i Krångfors kan det uppstå störningar i form av buller från byggarbetsplatsen och transporter, men de är begränsade i tid.

 

Hur påverkar det här vattennivåerna vid Krångfors kraftverk?

Den planerade förändringen innebär en obetydlig skillnad jämfört med idag. Däremot blir det mindre variationer i vattennivån, vilket är positivt för den lokala miljön.

Måndag 11 december 2023:

Planen för Krångfors är att placera nya aggregatet i en byggnad uppströms från stationen på den södra stranden. Exakt hur byggnaden skulle se ut är inte fastslaget.

Ilustration: Norconsult

Fakta Krångfors

Effekt: 60 MW
Normal årsproduktion: ca 350 GWh
Maximalt flöde maskin: 265 m3/s
Byggår: 1928, byggdes ut 1948 och 1973.

Granfors

Granfors, som ligger mellan anläggningarna Finnfors och Krångfors, har i dag en effekt på 40 MW. Genom att bygga ut kraftverket med ännu ett aggregat skulle effekten öka till 60 MW.

Vad vill ni göra i Granfors?

Skellefteå Kraft utreder möjligheterna att bygga ut vattenkraftverket i Granfors för att öka effekten och förbättra reglerförmågan, det förbättrar hela Skellefteälvens förmåga att leverera kraft.

Kraftverket i Granfors är idag en flaskhals i Skellefteälven. Genom att öka effekten i kraftverket kommer kapaciteten bättre att motsvara kraftverk som ligger både uppströms och nedströms.

Skälet till att vi vill öka effekten från vattenkraften är för att samhället ska kunna ställa om till 100 % förnybar kraft. När Sverige bygger ut vindkraft och solenergi, får vattenkraften en ännu viktigare roll: De perioder när sol och vind producerar mindre, kan vattenkraften producera mer.

 

Hur ser tidsplanen ut?

Skellefteå Kraft har inte fattat något investeringsbeslut, men vi utreder möjligheterna att bygga ut vattenkraftverket i Granfors.

En utbyggnad av Granfors vattenkraftverk beräknas ta cirka 5 år från det att vi har fått miljötillstånd.

 

Varför vill Skellefteå Kraft göra det här?

I dagsläget är kraftverket i Granfors en flaskhals i Skellefteälven. Genom att öka effekten motsvarar kapaciteten bättre de kraftverk som ligger både uppströms och nedströms.

Om vi bygger ut kraftverket förbättrar vi hela älvens förmåga att leverera kraft. Detta är viktigt om Sverige ska kunna ställa om till ett 100 % förnybart energisystem.

 

Hur mycket mer effekt får ni ut av kraftverket efter en utbyggnad?

Dagens installerade effekt i Granfors är 39 MW. Efter ombyggnationerna blir effekten 60 MW.

 

Granfors byggs ut – har vi för lite ström i Skellefteå?

Nej, vi har inte för lite ström i Skellefteå. Men vattenkraften spelar en central roll för att Sverige ska ställa om till ett 100 % förnybart energisystem.

Behovet av el ökar när elintensiva industrier etablerar sig i Sverige och när samhället ska elektrifieras. Vi behöver både den vindkraft som planeras och befintlig elproduktion.

När Sverige bygger ut väderberoende kraft som vindkraft och solenergi, får vattenkraften en ännu viktigare roll: De perioder när sol och vind producerar mindre, kan vattenkraften producera mer.

 

Hur påverkas de som bor i närheten?

Om Skellefteå Kraft fattar beslut om att bygga ut kraftverket i Granfors kan det uppstå störningar i form av buller från byggarbetsplatsen och transporter, men de är begränsade i tid.

 

Hur påverkar det här vattennivåerna vid Granfors kraftverk?

Den planerade förändringen innebär en obetydlig skillnad jämfört med idag. Däremot blir det mindre variationer i vattennivån, vilket är positivt för den lokala miljön.

Måndag 11 december 2023:

Planen för Granfors är att placera nya aggregatet i en byggnad uppströms från stationen på den norra stranden. Exakt hur byggnaden skulle se ut är inte fastslaget.

Ilustration: Norconsult

Fakta Granfors

Effekt: 40 MW
Normal årsproduktion: ca 220 GWh
Maximalt flöde maskin: 260 m3/s
Byggår: 1952, byggdes ut 1965.