Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Storfallet i Kågeälven

Samtliga Skellefteå Krafts vattenkraftverk ska under kommande år prövas inom ramen för den Nationella planen för omprövning av vattenkraften.

I och med detta förbereds ett arbete där vi ser över varje enskilt vattenkraftverk utifrån de tekniska och biologiska krav som finns i de kommande miljövillkoren. Även om prövningarna sker samordnat för ett helt vattendrag, så behöver ansökningar göras för varje enskilt vattenkraftverk.

I samband med de kommande miljöprövningarna av vattenkraftverken genomför vi noggranna analyser och utvärderingar av våra kraftverk, där vi undersöker varje kraftverks egna meriter, unika förmågor och förutsättningar.

Prövningsprocessen är igång sedan hösten 2022.

Uppdatering april 2024

Utrivning av dammresterna i Storfallet planerar vi att genomföra under sommaren 2025. Tiden fram tills dess kommer att ägnas åt planering och upphandling av entreprenörer för genomförandet.

Uppdatering 6 december 2023

Huvudförhandling i Mark och miljödomstolen hölls i Sandfors bönhus den 24/10, i samband med detta genomfördes även en syn på plats. Den 28/11 kom Mark- och miljödomstolens dom i ärendet.

Du kan läsa domen i sin helhet här

Uppdatering 22 maj 2023

Efter kungörelse i lokaltidningar har synpunkter från berörda och allmänheten inkommit till mark- och miljödomstolen. Komplettering och skriftväxling med anledning av detta har skett. Nu inväntar vi besked från domstolen om den fortsatta handläggningen.

Vill du veta mer om hur domstolsprocessen för en ansökan om omprövning går till, gå in på mark- och miljödomstolens hemsida

Vår ansökan

Vi har ansökt om ett återkallande av tillståndet för Storfallet. Planen är att riva de centrala delarna av dammen och återställa vattendraget till mer naturlika förhållanden. De delar av dammen som lämnas kvar släntas av med natursten. Det innebär att den överfart som finns försvinner. Den är i dåligt skick och är idag avstängd för biltrafik.

Det finns idag ingen produktionsanläggning vid Storfallet utan de delar som finns kvar är en betonggrund från stationsbyggnaden som brann ner på 1960-talet. Vi planerar att lämna betonggrunden i befintligt skick men, fylla igen de håligheter som finns med stenmaterial för att utesluta risk för ras eller personskador.

Målsättningen med utrivningen är att skapa naturlika förhållanden, det innebär bland annat att vattennivån uppströms kommer att sänkas. De planerade åtgärderna är anpassade för att så lång som möjligt tillgodose miljö-, natur-, rekreations- och kulturmiljövärden vid anläggningen och i området.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om arbetet som planeras i Kågeälven.

Nationell plan för

Omprövning av vattenkraften

Vi bidrar till vatten­kraftens miljö­fond