Fjärrvärmens lokala miljövärden

För att kunna värdera fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas lokala miljövärden.

Modellen som används för att beräkna fjärrvärmens lokala miljövärden har tagits fram av Energiföretagen Sverige i samarbete med bostadsorganisationerna.

Lokala miljövärden

Primärenergi-faktor Emission av växthusgaser
förbränning (g CO2ekv/kWh)
Transport och produktion
av bränslen (g CO2ekv/kWh)
Andel fossilt
Boliden 0,18 14 18 2,7%
Bureå 0,16 8 17 1,0%
Burträsk 0,11 9 13 0,9%
Byske 0,15 9 17 1,4%
Jörn 0,15 6 18 0,4%
Kåge 0,16 6 19 0,2%
Lidbacken 0,17 11 18 1,8%
Lycksele 0,28 98 15 0,0%
Lövånger 0,18 12 18 2,0%
Malå 0,05 6 7 1,0%
Norsjö 0,11 9 9 2,2%
Robertsfors 0,18 14 18 2,6%
Skellefteå 0,15 45 9 1,7%
Storuman 0,23 19 20 4,0%
Ursviken –
Skelleftehamn
0,02 0 0 0,0%
Vindeln 0,22 17 22 2,6%
Ånäset 0,19 9 21 0,7%

Statistiken gäller år 2019.

Vad ingår i miljövärden?

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ort för ort och ur fyra perspektiv:

Resursanvändning
Beskriver hur effektivt energin används, det vill säga primärenergifaktor.

Klimatpåverkan
Anger hur mycket koldioxid som släppts ut under hela produktionskedjan.

Övriga emissioner
A
nger hur mycket försurande ämnen NOx och SO2 samt stoft som släppts ut från produktionen.

Procent andel bränsle
An
ger hur stor andel fossila och förnybara bränslen som använts i varje fjärrvärmenät.

Ordlista - Miljövärden

Primärenergifaktor
Tillförd primärenergi i förhållande till levererad nyttiggjord energi. Primärenergi är ursprungsenergi som finns som naturresurs och som inte har omvandlats av människan såsom solstrålar, träd och obruten kol i en gruva. Olika energiformer kräver olika mycket primärenergi.

Förbränning
Utsläpp av växthusgaser från produktion och distribution av fjärrvärme i förhållande till levererad nyttiggjord energi.

Transport och produktion av bränslen
Utsläpp av växthusgaser från produktion och transport av bränslen i förhållande till levererad nyttiggjord energi.

Procentandel fossilt
Användning av kol, fossil olja och naturgas i förhållande till totalt tillförd energi för fjärrvärmeproduktion.

Procentandel förnybart
Användning av förnybara bränslen såsom biobränslen och biogas i förhållande till totalt tillförd energi för fjärrvärmeproduktion.

NOx
Utsläpp av kväveoxider som bildas vid all förbränning vid hög temperatur, oavsett bränslens kemiska sammansättning. Dess utsläpp bidrar till försurning och övergödning i mark, skog och vatten.

SOx
Utsläpp av svaveloxider och nedfall av svavel leder till försurning av mark och vatten.

Stoft
Utsläpp av stoft som består av små fasta fragment som sprids i luften. Partiklar i utomhusluften, särskilt < 2,5 mikrometer, har hälsoskadliga effekter speciellt för känsliga personer.


Läs mer om miljövärden och vad som ingår på Energiföretagen Sverige.  

 

Till toppen
Powered by PageSpeed