Fjärrvärmens lokala miljövärden

För att kunna värdera fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas lokala miljövärden.

Modellen som används för att beräkna fjärrvärmens lokala miljövärden har tagits fram av Energiföretagen Sverige i samarbete med bostadsorganisationerna.

Lokala miljövärden

Primärenergi-faktor Emission av växthusgaser
förbränning (g CO2ekv/kWh)
Transport och produktion
av bränslen (g CO2ekv/kWh)
Andel fossilt
Boliden 0,17 10 17 1,70%
Bureå 0,16 7 19 0,60%
Burträsk 0,14 14 15 2,30%
Byske 0,16 9 17 1,20%
Jörn 0,16 7 18 0,60%
Kåge 0,17 6 19 0,30%
Lidbacken 0,17 10 18 1,50%
Lycksele 0,25 84 14 0,40%
Lövånger 0,16 7 18 0,50%
Malå 0,06 8 8 1,90%
Norsjö 0,14 10 12 1,90%
Robertsfors 0,16 8 18 0,70%
Skellefteå 0,18 53 10 1,70%
Storuman 0,22 17 21 2,90%
Ursviken –
Skelleftehamn
0,00 0,00 0,00 0,00%
Vindeln 0,20 20 18 4%
Ånäset 0,17 8 19 0,70%

Statistiken gäller år 2018.

Vad ingår i miljövärden?

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ort för ort och ur fyra perspektiv:

Resursanvändning
Beskriver hur effektivt energin används, det vill säga primärenergifaktor.

Klimatpåverkan
Anger hur mycket koldioxid som släppts ut under hela produktionskedjan.

Övriga emissioner
A
nger hur mycket försurande ämnen NOx och SO2 samt stoft som släppts ut från produktionen.

Procent andel bränsle
An
ger hur stor andel fossila och förnybara bränslen som använts i varje fjärrvärmenät.

Ordlista - Miljövärden

Primärenergifaktor
Tillförd primärenergi i förhållande till levererad nyttiggjord energi. Primärenergi är ursprungsenergi som finns som naturresurs och som inte har omvandlats av människan såsom solstrålar, träd och obruten kol i en gruva. Olika energiformer kräver olika mycket primärenergi.

Förbränning
Utsläpp av växthusgaser från produktion och distribution av fjärrvärme i förhållande till levererad nyttiggjord energi.

Transport och produktion av bränslen
Utsläpp av växthusgaser från produktion och transport av bränslen i förhållande till levererad nyttiggjord energi.

Procentandel fossilt
Användning av kol, fossil olja och naturgas i förhållande till totalt tillförd energi för fjärrvärmeproduktion.

Procentandel förnybart
Användning av förnybara bränslen såsom biobränslen och biogas i förhållande till totalt tillförd energi för fjärrvärmeproduktion.

NOx
Utsläpp av kväveoxider som bildas vid all förbränning vid hög temperatur, oavsett bränslens kemiska sammansättning. Dess utsläpp bidrar till försurning och övergödning i mark, skog och vatten.

SOx
Utsläpp av svaveloxider och nedfall av svavel leder till försurning av mark och vatten.

Stoft
Utsläpp av stoft som består av små fasta fragment som sprids i luften. Partiklar i utomhusluften, särskilt < 2,5 mikrometer, har hälsoskadliga effekter speciellt för känsliga personer.


Läs mer om miljövärden och vad som ingår på Energiföretagen Sverige.  

 

Till toppen
Powered by PageSpeed