Fjärrvärmepriser

Här har vi samlat våra aktuella priser för fjärrvärmen.

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vart vi levererar fjärrvärmen och hur mycket värme du förbrukar. Ladda hem prislista och prisjämförelse för ditt område.

Priser för din ort

Så räknas priset ut

Förklaringar

Energiavgift
Kostnaden för den energi som används.

Effektavgift
Kostnaden för den effekt anläggningen behöver när det är som kallast.

Debiteringsgrundande effekt, E
Detta är den effekt som behövs för att tillgodose din villas maximala behov av värme, alltså den mängd energi per sekund som måste tillföras fastigheten den dag på året då förbrukningen är som störst.

Debiteringsgrundande effekt räknas fram genom att din normalårskorrigerade energiförbrukning i kilowattimmar (kWh) för december, januari och februari delas med ett kategorital, som för villor är 940 timmar per år. Den framräknade effekten avrundas till jämna kilowatt (kW).

Varje år i april görs en kontrollberäkning av din debiteringsgrundande effekt. Vi normalårskorrigerar din årsförbrukning för att inte vädret ska påverka din debiteringsgrundande effekt.Vid större ändringar än +/- 5 procent justeras och avrundas den till närmsta heltal. Vid justering sker ingen retroaktiv återbetalning av för högt eller lågt uttagen effektavgift.

Effektavgiften är en årsavgift som fördelas ut över årets 12 månader. Som lägst faktureras 7 kW.

Ta del av omräkning av debiteringsgrundande effekt för 2020

Årsavgiften delfaktureras per antal dagar i månaden på varje faktura. Fakturering av din värmeförbrukning sker månadsvis och grundar sig på verklig förbrukning från vår fjärravlästa energimätare.

För fjärrvärmeleveranser gäller allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk samt vad som i övrigt avtalats.

Räkneexempel årskostnad


Exemplet avser en villa i Skellefteå där värmeförbrukning exklusive hushållsel är 24 000 kWh/år, och att normalförbrukningen under december, januari och februari är 43 procent av årsförbrukningen.

E = 24 000 kWh x 0,43 / 940 = 11 kW

Effektkostnad = 11 kW x 630 kr = 6 930 kr/år
Energikostnad = 24000 kWh x 0,55625 kr = 13 350 kr/år
Totalkostnad = 6 930 kr + 13 350 kr = 20 280 kr/år

Prisdialogen - ger dig insikt och inflytande

Vi tror på öppenhet med vår prissättningsmodell. För att du som fjärrvärmekund ska ha insikt och inflytande i vår process för prissättningen är vi medlem i Prisdialogen, ett samarbete mellan SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige.

Som fjärrvärmekund kan du förvänta dig

Vill du veta mer om villkoren för Prisdialogen? Besök gärna Prisdialogen.

Prissättningsmodell

Skellefteå Kraft tillämpar sedan 1 januari 2017 marknadsprissättning vid prissättning av fjärrvärme. Det innebär att priset på fjärrvärme sätts i konkurrens med de alternativa uppvärmningssystem marknaden lokalt erbjuder. Priset påverkas främst av elhandelspriser, elnätspriser samt kostnad för installation av de alternativ som finns för kunden, till exempel bergvärme.

Konkurrenskraftigt och stabilt
Prissättningsmodellen tillämpas för att exempelvis höjda bränslepriser inte ska belasta fjärrvärmekunden. Fjärrvärmepriset ska över tid vara konkurrenskraftigt och mer stabilt än de alternativ som finns tillgängliga på den lokala marknaden.

Transparent prissättning
Det är vår ambition att kommunikation kring prissättningsmodellen kännetecknas av öppenhet avseende prissättningen och att informationen är korrekt, enkel och tydlig. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kundservice.

Nytt pris från januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 höjs fjärrvärmepriset med 1,625 öre per kWh inklusive moms.

Exempel: 

För en villa som förbrukar 20 000 kWh per år innebär höjningen cirka 27 kronor per månad inklusive moms.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET