Blaiken vindkraftpark

Skellefteå Kraft har tillsammans med Fortum i bolaget Blaiken Vind AB byggt en vindkraftpark i Blaikenområdet i norra Sverige. Vindkraftparken består av 99 vindkraftverk med en installerad effekt på 247,5 MW. Detta gör att Blaiken är en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa. Den årliga produktionen på cirka 700 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 161 500 lägenheter och den totala investeringen har uppgått till cirka 3,3 miljarder kronor. Från och med 7 augusti 2019 äger vi 100 procent av Blaiken vindkraftpark.

Goda vindresurser

Området i Blaiken har i den nationella vindkartläggningen som genomförts av Uppsala universitet pekats ut som ett mycket bra område för vindkraftproduktion med en medelvind på 7,5-8 m/s. Ytterligare en fördel är att det tack vare existerande vattenkraft i området är enkelt och kostnadseffektivt att ansluta vindkraftverken till det nationella stamnätet.

Föränderliga vindar

Den tredje och fjärde etappen i Blaikens vindkraftpark innebar förändringar – såväl tekniska som kulturella. Med en ny leverantör från en annan del av världen har ställdes det helt nya krav på de inblandade. Med det följde det nya utmaningar, men också möjligheter.

Ny teknik utvecklas

Blaiken är ett lågfjällsområde på kommungränsen mellan Storuman och Sorsele i Västerbottens inland. Där, 734 meter över havet, är det kallt, blåsigt och isigt. Det ställs höga krav på teknisk utrustning om den ska fungera i denna miljö. De 60 vindkraftverk som ingår i Blaikenprojektets två första etapper bygger på teknik där verken utrustats med växellådor som omvandlar den långsamma rotationen i rotorn till ett högre varvtal för generatorn. Det är en väl beprövad teknik, men den har många rörliga delar som slits hårt. Inför arbetet med den tredje etappen riktades därför blicken mot Kina och en så kallad växellådslös direktdriven magnetisk generator.

Läs mer om tekniken bakom vindkraftverken

En växellådslös direktdriven magnetisk generator är en mer robust och tekniskt enklare lösning än andra vindkraftverk och kräver dessutom mindre underhåll – faktorer som har stor betydelse i det arktiska klimat som råder på Storblaiken.

– De kinesiska vindkraftverken skiljer sig främst i överföringen av energi. Med färre rörliga delar minskar risken för skador och driftstopp, säger Jörgen Svensson, affärsenhetschef vindkraft, Skellefteå Kraft.

Men det finns ytterligare en förändring som gör verken i etapp 3 och 4 unika i sitt slag. Eftersom vindparken befinner sig på en plats som större delen av året präglas av kyla och minusgrader bildas det lätt is på rotorbladen. Om isen släpper kan den slungas iväg som projektiler ett långt avstånd, vilket givetvis innebär en stor fara för servicepersonal och allmänhet som vistas på området. För att förhindra det är samtliga vindkraftverk i Blaiken utrustade med ingjutna kolfibermattor som värms upp när is bildas.

– Vi har vidareutvecklat det och adderat ett varmluftsystem som cirkulerar i bladen. Dessa två tekniker har använts tidigare, men aldrig tillsammans, säger Zhong Honghua, ingenjör på Dongfang, som tillverkat, levererat och monterat de nya turbinerna.

Klassat som demonstrationsprojekt

Användandet av de båda teknikerna blir en säkerhetsventil om vi får problem med något av de två avisningssystemen. Samtidigt är det intressant att noga följa och studera hur tekniken som utvecklats för Blaiken påverkas av klimatet. Vindparken är klassat som ett demonstrationsprojekt och har beviljats ett bidrag på 15 miljoner euro via EU:s ramprogram NER300, som ska främja förnybar energi och utveckling av ny teknik.

– Det innebär att andra aktörer inom industrin kan komma hit för att se och lära. Vindkraft i arktiskt klimat är en global angelägenhet och vi delar med oss av våra erfarenheter rörande avisningssystemet, säger Mikael Lindmark, vd, Blaikenvind.

Blaiken_vindkraftpark

Investering som skapar jobb

Den totala investeringskostnaden för Blaikenprojektet är 3,3 miljarder kronor. Projektet har skapat hundratals jobb för anläggningsarbeten, montage och kringarbeten.

Arbetstillfällen till bygden

Nu när hela vindparken är driftsatt kommer det att generera ungefär 32 årsarbetstillfällen. Förutom underhåll av vindkraftverken behövs kringtjänster som bland annat städning, vägunderhåll och snöskottning.

– Blaiken ligger i Västerbottens inland. Det är en bygd i stort behov av arbetstillfällen och merparten av den sysselsättning som skapas via vindparken hamnar på orten. Det gör verkligen skillnad, säger Jörgen Svensson.

Viktigt med hållbarhet

För Skellefteå Kraft är hållbarhet ett centralt begrepp. Det gäller allt från produktionen av förnybar energi till människorna som påverkas av verksamheten. Att balans och harmoni kan skapas mellan samhällets behov av energi kontra villkoren för närboende, djur, växter och näringar har hela tiden varit en förutsättning för vindparken i Blaiken skulle bli verklighet.

Krav på samarbetspartners

Uppdraget att tillverka, leverera och montera de 39 vindkraftverk som ingick i etapp 3 och 4 gick till det kinesiska företaget Dongfang. I upphandlingen ställdes tydliga krav gällande arbetsmiljö och socialt ansvar. För att säkerställa att kraven uppfylldes fanns personal på plats i Kina under tillverknings- och provningsperioden. På plats i Blaiken fanns också en arbetsmiljösamordnare vars uppgift gick ut på att kontrollera arbetsmiljön.

– Det har fungerat bra, både på plats i Kina och i Blaiken. Vi hade även en tolk som fungerade som en brygga, språkligt och kulturellt. Det har varit till stor nytta i projektet, säger Jörgen Svensson.

Värnar om miljövärden

Blaiken ligger i ett lågfjällsområde med höga miljövärden som det är viktigt att värna om. Fågellivet i området följs noga med inventeringar och årliga rapporter från externa konsulter. Stor hänsyn har dessutom tagits till våtmarkerna under anläggningsarbetet, och det fortsätter under driftsfasen genom kontinuerliga uppföljningar och provtagningar för att försäkra att vattenföringen i området inte påverkas.

Hänsyn till rennäring och närboende

Området omfattas dessutom av ett riksintresse för rennäringen. Därför förs en nära dialog med samebyn som har sin verksamhet i närheten.

– Vi har samråd med dem två gånger per år och för en löpande dialog. Samarbetet är gott och det är förstås viktigt att vi sköter oss och är lyhörda gentemot rennäringen, säger Mikael Lindmark, vd, Blaikenvind.

Blaikenområdet ligger avskilt från bebyggelse och kan inte ses från Storuman som är det största samhället i närheten. Ändå är det viktigt att föra en ständig dialog med samhällena i närheten.

– Vindkraften påverkar så klart på andra sätt än enbart positivt med en förändrad landskapsbild och flyghinderljus som blinkar på nätterna. Men vi följer upp alla eventuella klagomål som kan komma om till exempel ljud och skuggbilder. Vi upplever att de närboende och näringslivet här framför allt har sett positivt på projektet. Det har skapat många arbetstillfällen och ligger såpass avskilt.

Utvecklande samarbete med kinesiska Dongfang

Avtalet med Dongfang är den första affären i sitt slag mellan ett svenskt energibolag och en kinesisk leverantör. Det är också första gången som Dongfang tillverkat och levererat vindkraftverk i den här omfattningen till Europa och ett område med arktiskt klimat. I april 2014 sände därför Skellefteå Kraft en delegation till Kina för att övervaka kvalitetssäkringsarbetet för etapp 3.

Läs mer om personalens upplevelser

– Vi var där i åtta månader. I början handlade det om att gå igenom ritningarna och att bidra med kunskaper om hur turbinerna kan anpassas till kallt klimat. Därefter var vi ute i fabrikerna för att kvalitetsövervaka produktionen och kontrollera att de uppfyllde de avtalade kraven, säger Henrik Renberg, projekt- och utvecklingsingenjör, som ingick i delegationen.

Han beskriver Kinaresan som en otrolig upplevelse på gott och ont.

– Det går inte att föreställa sig hur det ska vara innan man kommer dit. Det har varit väldigt lärorikt. Inte minst möten är en upplevelse i sig. Vi är vana strukturerade möten där en fråga avhandlas. I Kina är det ett virrvarr av människor, telefoner och diskussioner. De är väldigt intresserade av att lösa problem och vill gärna ta tag i all med en gång. För oss kändes det lite kaosartat, men efterhand kom vi på ett sätt att mötas.

På plats i Kina hyrdes en tolk in. Han blev en viktig resurs i samarbetet.

– Språkbarriären är enorm och vi kommer från så skilda kulturer. Det vi kan uppfatta som ett ja, behöver inte betyda ja för dem. Det leder till brister i kommunikationen. Att ha en tolk som förstår båda världarna blev ovärderligt.

En mänsklig kommunikationsbrygga

Behovet av en kommunikationsbrygga mellan svenskar och kineser fanns även på plats i Blaiken. Lösningen blev Cliff Lau, en Hong Kong-född drifttekniker på Skellefteå Kraft.

– Jag är ett mellanting. Hong Kong tillhörde ju Storbritannien, och kulturellt skiljer sig det mycket från övriga Kina, men jag ser mig själv som kines, säger Cliff.

Trots att han i princip inte kunde någonting om vindkraft tvekade han inte när han fick frågan att tillfälligt flytta till Storuman för att hjälpa till och jobba inom ett för honom helt nytt område på plats i Blaiken.

– Det har varit jätteroligt med nya arbetsuppgifter och nya kollegor. Att vistas i en värld där så vitt skilda kulturer möts är väldigt spännande och lärorikt.

Cliff, som pratar flytande svenska och kinesiska, hade till uppgift att föra mötesprotokoll samt att tolka språk och beteenden mellan nationaliteterna.

– Jag har jobbat mycket med de mjuka frågorna. Vi har olika kulturer och värderingar. I Kina har man till exempel inte lika stort fokus på miljö- och säkerhetsfrågor. Men våra länder skiljer sig också åt när det kommer till skatter och betalsystem. Om man inte förstår det blir det lätt missuppfattningar. Och bara en sådan sak som att svenskar gärna pratar veckonummer istället för datum blir ofta väldigt förvirrande för en kines.

Den största svårigheten för Cliff har varit att förstå tekniken och termerna kring vindkraftverken.

– Men alla är snälla och tålmodiga. Allt har gått bra.

Mångkulturell arbetsplats

Vindparken i Blaiken har varit en stor arbetsplats under uppförandet, med många nationaliteter representerade. För de två första etapperna var det främst arbetskraft från Sverige och andra länder i Europa, men till etapp 3 engagerades även en stor grupp kineser som nu befann sig i en ny värld.

Läs mer om kunskapsutbytet

– Blaiken är en mångkulturell arbetsplats med folk från bland annat Kina, Sverige, Nederländerna och Tyskland. Det är väldigt intressant att jobba i en sådan miljö. Det finns stora kulturella skillnader, men vi har lärt oss att kommunicera och förstå varandra bättre. Vi har hittat sätt att jobba effektivt ihop, säger Zhong Honghua, ingenjör på Dongfang.

En av de största kulturella skillnaderna som han ser i arbetssituationer är strukturen för hur uppgifter ska genomföras.

– Våra ingenjörer nöjer sig med att prata om hur man ska göra någonting, européerna är väldigt tydliga och systematiska. Men vi försöker ta efter, säger Zhong Honghua.

Bilden bekräftas av Jörgen Svensson, affärsenhetschef vindkraft, Skellefteå Kraft:

– Det är naturligtvis en utmaning att arbeta med en leverantör från andra sidan jordklotet som skiljer sig kulturellt från oss. Ibland förstår vi inte varandra. Men ger vi det bara tid kommer vi framåt och resultatet blir bra. För mig kännetecknas kineserna av öppenhet och en stark vilja att lära och dela med sig. De har en annan syn på entreprenörskap än vi är vana och det har varit lärorikt för oss.

 

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP