Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Blaiken vindkraftpark

Blaiken vindkraftpark består av 99 vindkraftverk med en installerad effekt på 247,5 MW. Det gör den till en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Sverige. Den årliga produktionen på cirka 700 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 160 000 lägenheter och den totala investeringen har uppgått till cirka 3,3 miljarder kronor.

Goda vindresurser

Området i Blaiken har i den nationella vindkartläggningen som genomförts av Uppsala universitet pekats ut som ett mycket bra område för vindkraftproduktion med en medelvind på 7,5-8 m/s. Ytterligare en fördel är att det tack vare existerande vattenkraft i området är enkelt och kostnadseffektivt att ansluta vindkraftverken till det nationella stamnätet.

Tekniken utvecklas

Blaiken är ett lågfjällsområde på kommungränsen mellan Storuman och Sorsele i Västerbottens inland. Där, 734 meter över havet, är det kallt, blåsigt och isigt. Det ställs höga krav på teknisk utrustning om den ska fungera i denna miljö. De 60 första vindkraftverk har växellådsdriva turbiner medan de 33 sista turbinerna är växellådslösa och mer robusta i det kalla klimatet.

Klassat som demonstrationsprojekt

Vindparken är klassat som ett demonstrationsprojekt och har beviljats ett bidrag på 15 miljoner euro via EU:s ramprogram NER300, som ska främja förnybar energi och utveckling av ny teknik.

Det innebär att andra aktörer inom industrin kan besöka Blaiken för att se och lära. Vindkraft i arktiskt klimat är en global angelägenhet och vi delar med oss av våra erfarenheter rörande avisningssystemet.

Blaiken_vindkraftpark

Viktigt med hållbarhet

För Skellefteå Kraft är hållbarhet ett centralt begrepp. Det gäller allt från produktionen av förnybar energi till människorna som påverkas av verksamheten. Att balans och harmoni kan skapas mellan samhällets behov av energi kontra villkoren för närboende, djur, växter och näringar har hela tiden varit en förutsättning för vindparken i Blaiken skulle bli verklighet.

Uppdraget att tillverka, leverera och montera de 39 vindkraftverk som ingick i etapp 3 och 4 gick till det kinesiska företaget Dongfang. I upphandlingen ställdes tydliga krav gällande arbetsmiljö och socialt ansvar. För att säkerställa att kraven uppfylldes fanns personal på plats i Kina under tillverknings- och provningsperioden. På plats i Blaiken fanns också en arbetsmiljösamordnare vars uppgift gick ut på att kontrollera arbetsmiljön.

Blaiken ligger i ett lågfjällsområde med höga miljövärden som det är viktigt att värna om. Fågellivet i området följs noga med inventeringar och årliga rapporter från externa konsulter. Stor hänsyn har dessutom tagits till våtmarkerna under anläggningsarbetet, och det fortsätter under driftsfasen genom kontinuerliga uppföljningar och provtagningar för att försäkra att vattenföringen i området inte påverkas.

Blaikenområdet omfattas av ett riksintresse för rennäringen. Därför förs en nära dialog med samebyn som har sin verksamhet i närheten.

Området ligger avskilt från bebyggelse och kan inte ses från Storuman som är det största samhället i närheten. Ändå är det viktigt att föra en dialog med samhällena i närheten.

Vindkraften påverkar på andra sätt än enbart positivt genom att den förändrar landskapsbilden och genom det flyghinderljus som blinkar på nätterna. Alla eventuella klagomål följs upp.


Fakta

Antal vindkraftverk: 99
Årsproduktion: 700 GWh

Etapp 1 och 2

Tornhöjd: 100 meter
Rotordiameter: 100 meter

Etapp 3 och 4

Tornhöjd: 90 meter
Rotordiameter: 110 meter


Viktig roll

Vindkraftparken på Blaiken har en viktig roll för svenska och internationella mål om förnybar energiproduktion. Den minskar behovet av mer miljöpåverkande energikällor och kan bidra till att sänka koldioxidutsläppen med cirka 690 000 ton/år.

Om vår vind­kraft