Smart resursanvändning

Vi strävar efter att vara så miljö- och resurseffektiva som möjligt i alla delar av verksamheten. Energianvändning, kemikalier och transporter är viktiga områden.

Vår ambition:


Illustration över smarta resurserVårt övergripande miljömål är 100 procent förnybar och hållbar energiproduktion. Det innebär att sträva efter bästa möjliga klimat- och resurseffektivitet i allt vi gör.

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2019 Trend*
Systematiskt miljöarbete Integrerar miljöperspektivet i inköpsprocesser och beslut, med stöd av ISO 14001 Se våra miljömål
Energieffektivisering Effektiviserar vår egen energianvändning

Erbjuder klimatsmarta produkter och tjänster till kunder

Minska användning av energi med 8 % 2016-2020 – 1,5 %
Hållbara transporter
Moderniserar fordonsflottan och övergår successivt till förnybara bränslen 40 % förnybart fordonsbränsle 2020, 90 % 2030. 66 %
Säker kemikaliehantering
Inventerar, granskar och ersätter kemikalier med mer miljöanpassade alternativ Minska antalet underhålls-kemikalier med 30 % 2017-2020. + 2,4 %
Ansvarsfulla inköp Ansvarsfulla inköp är en av våra prioriterade frågor
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

Systematiskt miljöarbete i hela verksamheten

Största delen av vårt miljöarbete är direkt kopplad till våra produktionsanläggningar, men vårt systematiska arbete med miljöfrågor omfattar alla delar av verksamheten. Sedan 2008 med stöd av miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Vi strävar efter att integrera miljöperspektivet i alla processer och beslut. Bland annat har vi tydliggjort hur miljöhänsyn ska tas i investeringsprocessen, och utvecklat vårt arbetssätt för miljökrav vid inköp och upphandlingar.

Våra miljömål

Vi har sex miljömål som alla bidrar till vårt övergripande mål om att nå 100% förnybart. Målen utgår från våra övergripande miljöaspekter som är klimatpåverkan, minskade kemiska risker och biologisk mångfald, dessa områden är också prioriterade för våra intressenter.

Miljömålen är utformade för att bidra till Sveriges nationella miljömål, de är också kopplade till de globala målen i Agenda 2030.

Se våra miljömål

Våra råd

Miljöråd

Ett miljöråd bestående av avdelningschefer samt koncernens miljöfunktion, följer upp miljömålsarbetet varje kvartal. Under året har det i miljörådet satsats på att öka kunskapen och förståelsen internt för miljömålsarbetet, och hur de hänger ihop med övriga fokusområden för Skellefteå Krafts hållbara utveckling.

Hållbarhetsråd

Under 2019 bildades även ett hållbarhetsråd med representanter från hela verksamheten, inklusive miljöfunktionen. Rådet är ett kompetenscentrum och beredningsinstans för frågeställningar där koncernens samlade ansvar för människa och miljö behöver tolkas eller balanseras.

Energieffektivisering

Vi effektiviserar energianvändningen i vår egen verksamhet och erbjuder hjälp till våra kunder att göra detsamma. Däribland Skellefteå kommun som vi är strategisk energipartner till.

Rapportering enligt lagen om energikartläggning

Skellefteå Kraft omfattas av lagen om energikartläggning, och har under året granskats och godkänts av energimyndigheten. Kartläggning för den första perioden görs i mars 2020.

Utfall

En allvarlig vattenskada i våra kontorslokaler 2019 krävde användning av energikrävande torkar. Därför blev utfallet av energieffektiviserande åtgärder sammantaget nära noll.

Klimatsmarta produkter och tjänster till kunder

Vi erbjuder våra privat- och företagskunder råd och tjänster för att sänka deras energianvändning och därmed kostnader och miljöpåverkan.

Våra energitjänster

Till företagskunder erbjuder vi analyser och energikartläggningar, med förslag på åtgärder. Vi har även en grundläggande energiutbildning där kunden får tips och hjälp att komma igång med sitt energieffektiviseringsarbete.

Lagen om energikartläggning för stora företag ökar efterfrågan på våra tjänster och vi har två certifierade energikartläggare för att möta behovet.

Mer om våra olika energitjänster

Hållbara transporter

Vi arbetar för att våra transporter och egna resor ska vara så miljöanpassade som möjligt. Vi ställer miljökrav på våra godstransportörer och har målet att successivt övergå till förnybara drivmedel för våra egna fordon. 2019 var andelen förnybart bränsle i vår drivmedelsmix 66 procent jämfört med 50 procent 2018.

Modernisering av fordonsflottan

Enligt handlingsplanen för 2018-2020 förnyar vi vår fordonsflotta med fler elbilar och plug-in hybrider, och installerar laddinfrastruktur vid kontor och vid våra anläggningar. Vi har även installerat elektroniska körjournaler.

Ökad andel förnybart i tankarna

Av den diesel vi tankat under 2019 har 46% varit certifierad med 85% inblandning av förnybart fordonsbränsle och 26% varit HVO100. Tillgången till bränsle har varit bra under året, däremot råder det brist på tankställen inom länet vilket försvårar möjligheten att alltid välja det bästa alternativet.

Projekt Hållbara arbets- och tjänsteresor

Vi arbetar löpande med att miljöanpassa våra möten och tjänsteresor, och i högre grad använda digitala lösningar för resfria möten.

2019 har vi genomfört första steget i projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR), ett EU- projekt som vi deltar i tillsammans med region Västerbotten. Projektet handlar om att möjliggöra beteendeförändringar, genom att samla och dela goda exempel och idéer. I första steget har vi kartlagt nuläget, under 2020 förtydligas målbilden och initieras de första aktiviteterna. Bland annat justeras och förtydligas våra policyer för möten och resor.

Mer om projektet

Säker kemikaliehantering

I verksamheten används oljor och underhållskemikalier, som kan innebära risker för hälsa och miljö vid hantering eller vid oavsiktliga läckage.

Vi arbetar systematiskt med styrningen kring inköp och granskning av underhållskemikalier, för att minska antalet kemikalier och fasa ut sådana som är sämre ur miljösynpunkt. Målet är att minska antalet underhållskemikalier med 30 % mellan 2017 och 2020. Uppföljningen 2019 visar att arbetet inte går i den takt vi önskar.

Återvinning av vindkraftblad

Vi samarbetar med RISE för att hitta ett sätt att återvinna uttjänta vindkraftblad som ett alternativ till deponi.

Mål att hitta en effektiv lösning

Eftersom vindkraften är en relativt ny teknik saknas en utvecklad lösning för återvinning av förbrukade vindkraftblad. Dagens hantering innebär att vindkraftbladen sönderdelas och deponeras på ett säkert sätt. Skellefteå Krafts syn på deponi är att den är en allra sista lösning för hantering av avfall, då den både innebär en ineffektiv resursanvändning och i värsta fall en risk för att ämnen läcker ut i den omgivande miljön.

Vårt mål är därför att hitta en mer miljö- och resurseffektiv lösning, innan våra vindkraftsturbiner faller för åldersstrecket. Vi har valt att gå med som samarbetspartner till RISE Energy Technology Center AB i Piteå som under juni 2020 har skickat in en projektansökan till Energimyndigheten gällande resurseffektiv återvinning av kompositer via pyrolys. Projektet planeras att starta januari 2021.

 

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET