Smart resursanvändning

Vi strävar efter att vara så miljö- och resurseffektiva som möjligt i alla delar av verksamheten, och jobbar systematiskt med stöd av miljöledningssystem. Energieffektivisering, kemikalier och transporter är viktiga områden.
Vår ambition:


Illustration över smarta resurserVårt övergripande miljömål är 100 procent förnybar och hållbar energiproduktion. Det innebär att sträva efter bästa möjliga klimat- och resurseffektivitet i allt vi gör.

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft Våra mål Utfall 2018
Systematiskt miljöarbete Integrerar miljöperspektivet i inköpsprocesser och beslut, med stöd av ISO 14001 Se våra miljömål
Energieffektivisering Effektiviserar vår egen energianvändning

Erbjuder energi-effektiviseringstjänster till kunder

Effektivisera användning av energi med 8 % 2016-2020 Effektivisera användning av energi: 0,2%
Hållbara transporter
Moderniserar fordonsflottan och övergår successivt till fossilfria bränslen 40 % fossilfritt bränsle till 2020, 90 % till 2030. 50% fossilfritt bränsle
Säker kemikaliehantering
Inventerar, granskar och ersätter kemikalier med mer miljöanpassade alternativ Minska antalet underhålls-kemikalier med 30 % 2017-2020. Minskat antalet underhålls-kemikalier med 6,1%
Ansvarsfulla inköp Ansvarsfulla inköp är en av våra prioriterade frågor

Systematiskt miljöarbete i hela verksamheten

Största delen av vårt miljöarbete är direkt kopplad till våra anläggningar för energiproduktion, men vårt systematiska arbete med miljöfrågor omfattar alla delar av verksamheten. Sedan 2008 med stöd av miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Vi strävar efter att integrera miljöperspektivet i alla processer och beslut. Vi har nyligen bland annat tydliggjort hur vi ska ta hänsyn till miljökonsekvenser i investeringsprocessen, och också utvecklat vårt arbetssätt för miljökrav vid inköp och upphandlingar.

Våra miljömål

Vi har sex miljömål som alla bidrar till vårt övergripande mål om att nå 100% förnybart. Våra miljömål uppdaterades under 2018 och bidrar till Sveriges nationella miljömål. De är också kopplade till Agenda 2030 och de globala målen.

Målen utgår från våra övergripande miljöaspekter som är klimatpåverkan, minskade kemiska risker och biologisk mångfald, dessa områden är också prioriterade för våra intressenter.

Se våra miljömål

Energieffektivisering

Vi effektiviserar energianvändningen i vår egen verksamhet och erbjuder hjälp till våra kunder att göra detsamma. Däribland Skellefteå kommun som vi är strategisk energipartner till. Vi har bland annat tre certifierade energikartläggare i bolaget.

Utfall

Utfallet av energieffektiviserande åtgärder i våra egna lokaler är blygsamt eftersom en större renovering och ombyggnation av huvudkontoret bidragit till en tillfälligt ökad energianvändning. Målet är att ombyggnationerna ska ge oss ännu mer energieffektiva kontorslokaler men resultatet av förändringen visar sig först nästa år.

Våra energitjänster

Vi erbjuder våra privat- och företagskunder råd och tjänster för att sänka deras energianvändning och därmed kostnader och miljöpåverkan.

Till företagskunder erbjuder vi olika analyser och energikartläggningar, med förslag på åtgärder för energieffektivisering och kostnadsbesparing. Lagen om energikartläggning för stora företag ökar efterfrågan på våra tjänster och vi har certifierade energikartläggare för att möta behovet. Vi har även en grundläggande energiutbildning där kunden får tips på förbättringar och hjälp att komma igång med sitt energieffektiviseringsarbete.

Mer om våra olika energitjänster

Hållbara transporter

Vi arbetar för att våra transporter och egna resor ska vara så miljöanpassade som möjligt. Vi ställer miljökrav på våra godstransportörer och har målet att successivt övergå till förnybara drivmedel för våra egna fordon. 2018 var andelen förnybart bränsle i vår drivmedelsmix 50 procent att jämföra med 38 procent året innan.

Modernisering av fordonsflottan

Första steget i handlingsplanen 2018-2020 är att modernisera vår fordonsflotta med fler elbilar och plug-in hybrider, och installera tillgänglig laddinfrastruktur på våra kontor och vid våra stationer. Vi kommer även att utveckla vårt bokningssystem av poolbilar så att behovet styr valet av bil.

Vi arbetar löpande med att miljöanpassa våra möten och tjänsteresor. Vi ser till exempel att vi kan bli ännu bättre på att använda digitala lösningar som underlättar resfria möten.

Reduktionsplikt påverkar tillgången på HVO

I juli 2018 infördes en ny lag om reduktionsplikt, som innebär att bränsleleverantörerna gradvis måste öka inblandningen av förnybart bränsle. Det innebär att de inblandningsbara förnybara bränslen som finns till största delen används för att uppfylla reduktionsplikten. Fossilfri diesel såsom HVO kan därför bli svårare att få tag på för den som vill tanka rent förnybart bränsle. Skellefteå Kraft har beslutat att fortsätta köpa in ren HVO (HVO 100) i den mån det finns tillgängligt, därutöver har vi avtalat att den diesel vi använder ska bestå av minst 80 % förnybar HVO (fossilfri diesel), och följer löpande utvecklingen av biobränslen. 

Projekt Hållbara arbets- och tjänsteresor

Vi har under 2018 tagit beslut om att gå med i projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR), ett EU- projekt tillsammans med region Västerbotten. Projektet handlar om att möjliggöra beteendeförändringar, genom att samla och dela goda exempel och idéer. Första steget är kartläggning av nuläge och beskrivning av målbild, det ska göras under 2019.

Säker kemikaliehantering

I verksamheten används oljor och underhållskemikalier, som kan innebära risker för hälsa och miljö vid hantering eller vid oavsiktliga läckage.

Vi arbetar systematiskt med styrningen kring inköp och granskning av underhållskemikalier, för att minska antalet kemikalier och fasa ut sådana som är sämre ur miljösynpunkt. Vi har satt målet att minska antalet underhållskemikalier med 30 % under perioden 2017-2020. Uppföljningen 2018 visar att vi ligger i fas med målet.

 

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET