Smart resursanvändning

Vi strävar efter att vara så miljö- och resurseffektiva som möjligt i alla delar av verksamheten. Energianvändning, kemikalier och transporter är viktiga områden. Vi arbetar också för minskad klimat- och miljöpåverkan från våra inköp.

Vår ambition:


Illustration över smarta resurserVårt övergripande miljömål är 100 procent förnybar och hållbar energiproduktion. Det innebär att sträva efter bästa möjliga klimat- och resurseffektivitet i allt vi gör.

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2020 Trend*
Systematiskt miljöarbete Integrerar miljöperspektivet i inköpsprocesser och beslut, med stöd av ISO 14001 Se våra miljömål
Energieffektivisering Effektiviserar vår egen energianvändning

Erbjuder klimatsmarta produkter och tjänster till kunder

Minska användning av energi med 8 % 2016-2020 -3,7 %
Hållbara transporter
Moderniserar fordonsflottan och övergår successivt till förnybara bränslen 40 % förnybart fordonsbränsle 2020, 90 % 2030. 78 %
Säker kemikaliehantering
Inventerar, granskar och ersätter kemikalier med mer miljöanpassade alternativ Minska antalet underhålls-kemikalier med 30 % 2017-2020. + 2,4 %
Ansvarsfulla inköp Ansvarsfulla inköp är en av våra prioriterade frågor
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

Systematiskt miljöarbete i hela verksamheten

Största delen av vårt miljöarbete är direkt kopplad till våra produktionsanläggningar, men det systematiska arbetet med miljöfrågor omfattar alla delar av verksamheten. Vår utgångspunkt är att integrera miljöperspektivet i alla processer och beslut. De senaste två åren har vi bland annat tydliggjort hur miljöhänsyn ska tas i investeringsprocessen, och utvecklat vårt arbetssätt för miljökrav vid inköp och upphandlingar.

Miljöledningssystem enligt ISO 14001

Miljöarbetet drivs med stöd av miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Under 2020 har även dotterbolaget Energiservice och Blaikenvind inkluderats i certifikatet.

Miljömål med koppling till nationella mål

Vi har sex miljömål som alla bidrar till vårt övergripande mål om att nå 100 % förnybart. Målen som reviderades i början av 2020 utgår från våra övergripande miljöaspekter och är också kopplade till Sveriges nationella miljömål.

Se våra miljömål

Miljörådet

Ett miljöråd bestående av avdelningschefer samt koncernens miljöfunktion, följer upp miljömålsarbetet varje kvartal. Miljörådet har också en viktig roll i att öka kunskapen och förståelsen internt för miljömålen, och hur de hänger ihop med övriga fokusområden för Skellefteå Krafts hållbara utveckling.

Mer om vår organisation för miljö- och hållbarhetsarbetet

Hållbara transporter

Vi arbetar löpande för att miljöanpassa våra transporter och resor. Vi ställer miljökrav på våra godstransportörer och övergår successivt till eldrift och förnybara drivmedel för våra egna fordon.

På väg mot eldriven fordonsflotta

Vi har under åren 2018-2020 investerat i att förnya den egna fordonsflottan. Fokus är övergång till elbilar och plug-in hybrider och installation av laddinfrastruktur vid kontor och anläggningar. Även biogas är ett drivmedel som används inom företaget. Av totalt 114 personbilar kan 56 drivas på alternativa förnybara bränslen (2020). En utmaning är att det fortfarande är ont om elbilar på marknaden som är anpassade för våra behov i ett nordligt klimat, exempelvis finns få fyrhjulsdrivna modeller.

Ökad andel förnybart i tankarna

2020 var andelen förnybart bränsle i vår drivmedelsmix 80 procent, en ökning från 66 procent 2019 och med marginal över målet på 40 procent vi satt för 2020.

Av den diesel vi tankade under 2020 var 60 % certifierad med 85% inblandning av förnybart fordonsbränsle och 31 % var HVO100. Tillgången till bränsle har varit bra under året, däremot råder det brist på tankställen inom länet vilket försvårar möjligheten att alltid välja det bästa alternativet.

Förmånscykel för minskade utsläpp

​Skellefteå Kraft deltar i HAR-projektet som syftar till mer fysisk rörelse, kollektivtrafik och samåkning vid resor till och från arbetsplatser och tjänsteärenden, samt bättre lösningar för distansarbete. Vi vill helt enkelt göra det lätt för medarbetarna att göra hållbara resval!

I höstas svarade alla medarbetare på en resvaneundersökning och med utgångspunkt från resultatet pågår ett antal olika utredningsarbeten. Det första konkreta resultatet är ett erbjudande om förmånscykel som blivit mycket populärt. I september 2020 hade hela 15% av alla medarbetare hakat på erbjudandet. Vi trampar på för både klimat och hälsa!

Smartare mötesvanor

Vi arbetar löpande med att miljöanpassa möten och tjänsteresor, och i högre grad använda digitala lösningar för resfria möten. Till följd av corona har antalet tjänste- och mötesresor under 2020 varit mycket färre än vanligt. Samtidigt har vi snabbt utvecklat våra digitala mötesformer och ser att de i hög grad kommer leva kvar framåt.

Projekt Hållbara resor

Vi är sedan 2019 med i projektet Hållbara Resor, ett EU-projekt som drivs av Region Västerbotten. Projektet handlar om att möjliggöra beteendeförändringar, genom att samla och dela goda exempel och idéer. I första steget gjordes en kartläggning av nuläget, under 2020 har vi formulerat konkreta mål och börjat genomföra aktiviteter. VI har bland annat förtydligat våra riktlinjer för möten och resor, och lanserat ett program för förmånscyklar.

Mer om projektet Hållbara resor

Smart resursanvändning med vår elbilspool

Sedan december 2020 kan Skellefteå Krafts elbilar hyras av medarbetarna under kvällar och helger. Så snart pandemin är över kommer bilarna även att bli tillgängliga för allmänheten.

Syftet med elbilspoolen är att driva omställningen mot ett förnybart samhälle. Förutom att den löser ett praktiskt problem för dem som har ett tillfälligt behov av en bil, ger den även möjlighet för den nyfikna att testa elbilskörning. Dessutom ökar Skellefteå Kraft användningen av de elbilar vi redan har. Det är resurssmart!

Våra reseriktlinjer

Våra riktlinjer uppmuntrar till att mötas digitalt och om en tjänsteresa behöver genomföras så ska det bästa alternativet väljas. Under året har till exempel flera medarbetare testat att åka nattåg från Skellefteå till Stockholm. Vårt erbjudande om förmånscyklar har också fallit väl ut och är en del i vårt arbete med hur våra medarbetare kan ta sig till och från jobbet på bästa sätt och så klart i kombination till en aktiv fritid. Totalt köptes ca 120 cyklar av våra medarbetare vilket var väldigt positivt.

Energieffektivisering

Vi effektiviserar energianvändningen i vår egen verksamhet och erbjuder hjälp till våra kunder att göra detsamma. Däribland Skellefteå kommun som vi är strategisk energipartner till.

Rapportering enligt lagen om energikartläggning

Skellefteå Kraft omfattas av lagen om energikartläggning, och har under året granskats och godkänts av energimyndigheten. Kartläggning för den första perioden gjordes under våren 2020.

Klimatsmarta energitjänster till kunder

Vi erbjuder våra privat- och företagskunder tjänster för minskad energianvändning och därmed minskade kostnader och miljöpåverkan. Till företagskunder erbjuder vi energikartläggningar med förslag på åtgärder, utbildning och rådgivning. Vi har två certifierade energikartläggare i företaget.

Mer om våra olika energitjänster

Säker kemikaliehantering

I verksamheten används oljor och underhållskemikalier, som kan innebära risker för hälsa och miljö vid hantering eller vid oavsiktliga läckage.

Styrning för färre och bättre kemikalier

Vi arbetar systematiskt med styrning av inköp och granskning av underhållskemikalier, för att minska antalet kemikalier och fasa ut sådana som är sämre ur miljösynpunkt. Målet 2017-2020 var att minska antalet underhållskemikalier med 30 %. Uppföljningen 2020 visar att vi istället ökat vårt kemikalieinnehav. Därför har vi nu satt ett nytt delmål inom kemikaliehantering där vi fokuserar på våra arbetssätt.

Nytt mål för kemikaliehantering

Det nya miljömålet för säker kemikaliehantering innebär fortsatt att minimera kemikalierisker men också att hålla nere antalet genom inventeringar och förbättrade arbetssätt. Vi ska ha så få unika kemiska produkter som möjligt med utgångspunkt från vår verksamhets behov.

Miljö- och resursperspektiv i inköp och upphandling

Ett av våra miljömål är att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa genom ansvarsfulla inköp. Under 2020 har vi tittat närmare på hur vi i högre grad kan integrera livscykelperspektiv och miljöfrågor vid inköp och upphandling. Det handlar om alla steg från behovsanalys, kravspecifikation och utvärdering av alternativa varor och tjänster.

Pilotprojekt: Bränsletransporter

Genom samarbete mellan miljöfunktionen och inköpsfunktionen, och extern bränsleexpert, har vi undersökt hur ett tydligare livscykelperspektiv kan minska klimat-och miljöpåverkan från köpta bränsletransporter.  Arbetssättet innebär att ställa tydligare krav i våra upphandlingar samt att våra bränsleleverantörer rapporterar in i ett gemensamt system. Arbetet kommer att påbörjas under 2021 och faller det väl ut är tanken att skala upp metoden till fler delar av verksamheten.

Återvinning av vindkraftblad

Vi arbetar löpande med att minska mängden avfall som uppstår i verksamheten, och se till att öka återvinning och cirkulära flöden för utrustning och material. Sedan 2020 samarbetar vi med RISE för att hitta ett sätt att återvinna uttjänta vindkraftblad som ett alternativ till deponi.

Mål att hitta en effektiv lösning

Eftersom vindkraften är en relativt ny teknik saknas en utvecklad lösning för återvinning av förbrukade vindkraftblad. Dagens hantering innebär att vindkraftbladen sönderdelas och deponeras på ett säkert sätt. Skellefteå Krafts syn på deponi är att den är en allra sista lösning för hantering av avfall, då den både innebär en ineffektiv resursanvändning och i värsta fall en risk för att ämnen läcker ut i den omgivande miljön.

Vårt mål är därför att hitta en mer miljö- och resurseffektiv lösning, innan våra vindkraftsturbiner faller för åldersstrecket. Vi har valt att gå med som samarbetspartner till RISE Energy Technology Center AB i Piteå som under juni 2020 har skickat in en projektansökan till Energimyndigheten gällande resurseffektiv återvinning av kompositer via pyrolys.

Till toppen
86 queries in 0.000 seconds, using 21.65MB memory
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET