En attraktiv och sund arbetsplats

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som mår bra i en idédriven och förändringsbenägen organisation.

För att vara Sveriges bästa energibolag och möta förändringarna på energimarknaden behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare. Vi arbetar för att de som jobbar hos oss ska må bra, utvecklas och vara motiverade varje dag de går till jobbet. Vi erbjuder attraktiva villkor, tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö och förutsättningar för sund balans mellan jobb och fritid.

Vår ambition:

Illustration över attraktiv arbetsplatsVi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare som mår bra i en idédriven och förändringsbenägen organisation.

 

Vad handlar det om Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2018
Attraktiv arbetsplats – kompetens-försörjning Driver ett levande värderingsarbete och gör medarbetar-undersökningar

Erbjuder individuell kompetens- och karriärutveckling

Samarbetar med skolor och universitet. Erbjuder examensarbeten, praktik och sommarjobb.

Attraktionskraft: MMI >75

Arbetsgivarindex: > 141

MMI: 67

Ledarskapsindex: 71

Arbetsgivarindex: 140

Arbetsmiljö; hälsa och säkerhet Strukturerat arbetsmiljöarbete enligt OHSAS18001.

Erbjuder friskvård, hälsoundersökning och ergonomi-genomgång.

Lägger stor vikt vid balans i livet, erbjuder flexibla arbetsformer.

Ingen arbetsrelaterad ohälsa:

Sjukfrånvaro max 3 % 2018

<1,5 arbetsskador med sjukfrånvaro per miljon arbetstimmar

Sjukfrånvaro: 2,8 %

Arbetsskador: 1,8

Likabehandling, jämställdhet och mångfald Har en uppförandekod och utbildar våra medarbetare

Har ett mångfalds-perspektiv vid rekrytering.

Arbetar aktivt med likabehandling och icke-diskriminering.

Deltar i ledarskaps- och mentorprogrammet Qraftsamling.

Nolltolerans diskriminering (ärenden samt upplevelse)

Andel kvinnliga chefer

Andel kvinnliga chefer: 29 % (andel kvinnor 27 %)
Kompetens-utveckling Arbetar med individuell kompetens- och karriärutveckling

Investerar i specialistutbildning och karriärväxling

Främjar innovation och idéer som bidrar till utveckling

Medelvärde för MMI-frågor rörande kompetens-utveckling: 3,8

Andel utbildade i miljö och hållbarhet

Medelvärde för MMI-frågor rörande kompetens-utveckling: 3,9

Andel utbildade i miljö: 84 %

Andel utbildade i hållbarhet: 72 %

Värderingsstyrd arbetsplats

Vår syn är att delaktighet och medskapande skapar bra arbetsklimat.  Att främja lärande, lagarbete och initiativförmåga är också viktiga framgångsfaktorer för att vi ska kunna utveckla verksamheten i en föränderlig omvärld. Arbetet med värderingar, medarbetarskap och ledarskap pågår löpande hos oss.

Medarbetarengagemang och ledarskap

Vi genomför årligen medarbetarundersökningar som ett viktigt verktyg att hålla oss uppdaterade om vår organisations och våra medarbetares mående och prestationsförmåga.

Resultat av medarbetarundersökning

2018 års resultat var något sämre än föregående år, vilket delvis kan förklaras av att omorganisation, ombyggnation och snabb tillväxttakt påverkat många medarbetare. Positiva delar är bland annat hög kännedom om arbetet med uppförandekoden och med likabehandling, och högt betyg vad gäller möjlighet att förena arbete med föräldraskap. Karriärutveckling, att ta tillvara medarbetarnas kompetens och ge möjlighet till befordran är något som många upplever kan förbättras.

Nyckeltal Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 Mål
MMI 66 71 67 75 (år 2020)
Arbetsgivarindex 140 >141

MMI resultatet 2018 visar på en hög stressnivå varje vecka (25%) både för chefer och medarbetare. I den koncerngemensamma handlingsplanen för MMI finns åtgärder för att minska stressen, bland annat står hälsa, miljö och säkerhet högst på allas avdelningarnas agendor och utvecklingen följs upp noga.

Attraktiv arbetsgivarindex

Skellefteå kraft har placerat sig på plats 17 av 259 medverkande organisationer och på plats 3 inom Energibranschen. Mätningen består av 9 olika nyckeltal. Skellefteå kraft har tex goda resultat när det gäller låg korttidsfrånvaro och låg andel som slutar.

Principstyrt förbättringsarbete

Med utgångspunkt i företagets nuvarande vision och mission, som alla medarbetare varit delaktiga i att formulera, har vi de senaste åren förändrat vårt dagliga arbetssätt. Grunden är ett principstyrt, processorienterat och tvärfunktionellt förbättringsarbete, där varje medarbetares delaktighet och initiativförmåga står får större betydelse. Ungefär hälften av företaget har kommit igång med arbetet med målet att alla avdelningar ska ha planerat in starten under 2019.

Ny uppförandekod

En ny uppförandekod har antagits under året, med mer tyngdpunkt på praktiskt förhållningssätt. Samtliga medarbetare kommer att få utbildning i koden under 2019 och ansvar att följa den i sitt arbete.

Läs uppförandekod

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Vårt mål är att det inte ska förekomma någon arbetsrelaterad ohälsa inom Skellefteå Kraft. Vi arbetar förebyggande för att medarbetarna ska må bra och för att förebygga skador och sjukdom. Det handlar både om den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, och om att skapa förutsättningar för balans i livet som helhet.

Säker och bra arbetsmiljö

Vi har en nollvision för arbetsolyckor och arbetar systematiskt och integrerat genom vårt certifierade ledningssystem för arbetsmiljö enligt standarden OHSAS 18001. Med utbildning, strikta rutiner, kontroll och avvikelsehantering minimerar vi risken för olyckor. För att förebygga skador har vi kartlagt vilka arbetsmiljörisker som finns kopplade till olika roller och befattningar, och uppmanar våra medarbetare att anmäla alla former av arbetsskador. Även vid investeringar samt förändrings- och utvecklingsarbete gör vi samlade bedömningar arbetsmiljön utifrån perspektiven MTO (Människa-Teknik-Organisation.)

Alla chefer och arbetsskyddsombud får utbildning i BAM (Bättre arbetsmiljö). Vi utbildar också våra chefer i arbetsgivaransvaret kopplat till psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa.

Sjukfrånvaro

Mål 2018 Utfall
Sjukfrånvaron ska vara max 3 % 2,83 %
Max 2,75 arbetsskador med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar 1,8
Inga allvarliga olyckor
(sjukfrånvaro mer än 14 dagar)
1*

*1 allvarlig olycka i hand på grund av klämskada i transportband som inneburit 79 sjukdagar

Arbetsskador med frånvaro

2015 2016 2017 2018
Sjukdagar till följd av olycka 28 11 9 82
Antal arbetsskador 36 21 27 40

Allvarliga arbetsmiljörisker förekommer i vår produktionsverksamhet och handlar om elsäkerhet, fall och het ånga, där en olycka i värsta fall kan ha dödlig utgång. I kontorsverksamheten handlar riskerna i huvudsak om psykosociala frågor, stress och stillasittande

Utmaning med ökad stress

Vi ser en tendens med ökade stressrelaterade symptom bland våra chefer och medarbetare, till följd av företagets omställning och tillväxt med organisationsförändringar och ökad arbetsbelastning som följd. Vi följer och mäter stressnivån på både organisatorisk nivå och individnivå genom medarbetarenkäter, hälsokontroller och vid behov med hjälp av webbaserade KEDS-stresstest. Utifrån resultatet av dessa tar vi fram handlingsplaner på grupp eller individnivå.

Friskvård och hälsofrämjande

Vi vill inspirera till ett hälsosamt arbetsliv och erbjuder våra medarbetare ett stort utbud av olika typer av friskvårdsaktiviteter. Ledda träningspass på lunchtid, massage, Viktväktarna, stegtävling och körsång är några exempel.  Vi erbjuder även hälsoundersökning vart tredje år och friskvårdspeng på 2200 kr per år. 54 % av våra anställda nyttjade sin friskvårdspeng under 2018.

Under 2018 har vi valt Previa som ny partner för företagshälsovård, och bland annat utvecklat bättre rutiner för hälsokontroller. Vi erbjuder nu hälsoundersökning i samband med nyanställning, och har också breddat vårt arbete mot missbruk till att även omfatta spel.

Kompetensutveckling

Vi strävar efter att vara en kreativ och innovativ arbetsplats, där medarbetarna är engagerade i att utveckla sig själva, varandra och företaget. Att ta tillvara och löpande att utveckla företagets samlade kompetens är en viktig framgångsfaktor för oss. Under 2018 initierades ett nytt arbetssätt för att fånga in och prioritera nya idéer från medarbetarnas på ett strukturerat sätt.

Medarbetarsamtal grunden för utveckling

I samband med de årliga medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare görs en övergripande kompetensinventering för att identifiera generella och specifika utbildningsbehov. Under 2018 har ett antal utbildningssatsningar gjorts, bland annat inom medling och konflikthantering, organisation och beteendekunskap, och ledarskapsutbildning för chefer.

Karriärutveckling och kompetensväxling

Vi uppmuntrar våra medarbetare att söka internt utlysta tjänster för att utvecklas och föra kunskap och erfarenhet mellan olika verksamheter. Med konceptet ”Skellefteå kraft Karriär” har vi satsat på interna specialistutbildningsprogram för projektledare och tekniker, roller där vi ser ett särskilt behov för framtiden.

För att ta tillvara våra äldre medarbetares kompetens och erfarenhet erbjuder vi ”positiv pensionering” för de över 60 år, som då får jobba 80 procent till 90 procent lön och 100 procent pensionsavsättning. På så sätt orkar fler jobba kvar längre och övergången till ersättaren blir smidigare.

Utbildning i miljö och hållbarhet

Samtliga medarbetare ska gå en webbaserad obligatorisk hållbarhetsutbildning. Vid utgången av 2018 hade 72 % gjort utbildningen.
Alla nyanställda medarbetare får också en miljöutbildning, för att få förståelse för verksamhetens miljöpåverkan och den egna rollens bidrag i miljöarbetet.

Mångfald och likabehandling

Vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling. Med ett stort behov av framtida rekrytering och kompetens är mångfald också ett viktigt utvecklingsområde.

Likabehandling

Mångfald och likabehandling bidrar till bredare kundperspektiv och rekryteringsbas, och i förlängningen till bättre affärer, arbetsmiljö och innovationsförmåga. Energibranschen har en utmaning i att locka fler kvinnor, och öka den etniska mångfalden.

Vi respekterar och värdesätter varandras olikheter, kunskaper och erfarenheter. Allt för att vårda en arbetsmiljö där alla mår bra, utvecklas och presterar. Likabehandling handlar mycket om kunskap och attityder och vi arbetar löpande med utbildning och aktiviteter med utgångspunkt i vår uppförandekod.  Likabehandlingsarbetet följs upp kvartalsvis i företagets arbetsmiljökommitté. Vi har nolltolerans mot diskriminering och följer upp detta i en likabehandlingsenkät.

Resultatet från  2018 och medarbetarundersökningen visar att ett antal medarbetare anger att de upplevt någon form av trakasserier eller mobbing de senaste 12 månaderna.

Under året genomfördes en utbildningsdag för chefer och skyddsombud i diskrimineringslagen och värdegrund. Deltagarna har därefter i sina respektive arbetsgrupper diskuterat kring konkreta dilemmaövningar och frågeställningar.

Fler kvinnor och fler olika bakgrunder

I likhet med resten av energibranschen har vi ganska liten etnisk mångfald och en majoritet av män.  För att ta tillvara den samlade kompetens som finns på marknaden fokuserar vi på mångfald i våra rekryteringsprocesser. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, SFI och ”Korta vägen” för att ta emot nyanlända praktikanter, exjobbare och sommarjobbare med utländsk härkomst. Vi medverkar också i mentorprogrammet Qraftsamling som syftar till att öka andelen kvinnliga chefer i energibranschen, och stödjer branschinitiativet Energiuppropet för en smartare och mer inkluderande rekrytering.

Avseende jämställdhet har vi målet att andelen kvinnliga chefer ska vara lika som andelen kvinnliga medarbetare.  I december 2018 nådde vi målet med 29 procent kvinnliga chefer (21 av 72). Andelen kvinnor var 26,8 procent.

Kompetensförsörjning

Våra omfattande investeringar i vindkraft och den kommande utvecklingen av energibranschen medför ett ökat behov av personer med specifik kompetens de närmaste åren. Expansionen i regionen och det ökade intresset för etableringen av elintensiv industri i norra Sverige har gjort det ännu viktigare för oss att arbeta aktivt med rekrytering och kompetensförsörjning.

Gott rykte bland studenter

Vi följer i vilken mån vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare bland studenter och akademiker med några års arbetslivserfarenhet, genom Universums mätningar på Mittuniversitet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. 2018 rankades vi som 45 (plats 54 år 2017) av civilingenjörsstudenter och 27 (plats 34 år 2017) bland högskoleingenjörerna.

Vi har under året ökat kommunikationen med universiteten och också gjort riktade kommunikationsaktiviteter mot grundskolan och valda program på gymnasiet. Större tyngdpunkt än tidigare läggs nu på webben och sociala medier.

Skolsamarbeten och studentkontakter

Under 2018 har vi närvarat vid nio olika mässor på universitet, gymnasiet och grundskola samt mött studenter och arbetssökande i andra sammanhang, bland annat jobbskuggning, hockeyevent och Tekniksprånget.

Ett flertal klasser i högstadiet har valt att arbeta i projektet ”Ett hållbart samhälle” tillsammans med oss och Exploratoriet och redovisat sina projektarbeten för medarbetare på Skellefteå Kraft.

Elever i åk 9 från Kanalskolan och Lejonströmsskolan samt gymnasiets Teknik-, Natur- och El-energiprogram i Skellefteå lyssnade till Energi- och teknikföresläsningar i oktober.

Under året har sju studenter utfört fem olika exjobb. Totalt 21 studiebesök har anordnats för arbetssökande, elever och studenter.

Medarbetarstatistik

Antalet medarbetare har ökat med 73 personer under 2018. Nyrekryteringarna är en följd av att Skellefteå Kraft fått flera nya spännande uppdrag som infrastruktur till Northvolts batterifabrik, men även andra projekt kopplade till stadens utveckling, till exempel elnät, värme, fibernät och energieffektiviseringstjänster till nya bostäder, skolor och kulturhus.

Här presenteras statistik om till exempel ålder och kön för vår styrelse, ledning och våra medarbetare.

Antal Könsfördelning (antal) Åldersfördelning (antal)
Totalt Kvinnor Män <29 30-39 40-49 50-59 60-65 >65
Styrelse* 13 4 9 0 1 3 5 1 3
Koncernledning 9 3 6 0 0 4 5 0 0
Alla anställda** 670 175 495 60 153 189 190 78 0

*Inkl. adjungerade fackliga representanter
** per den 31 december 2018

Medelålder

2018
Medelålder för kvinnor 46
Medelålder för män 46
Medelålder totalt 46
Antal tillsvidareanställda** 670
Antal vikarier/allmän visstidsanställning 22
Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET