En attraktiv och sund arbetsplats

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare med kompetenta och engagerade människor som ständigt utvecklas tillsammans.

För att vara bästa energibolaget för Sverige och möta förändringarna på energimarknaden behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare. Vi jobbar för att de som arbetar här ska må bra och vara motiverade varje dag de går till jobbet, och för att nya talanger ska välja Skellefteå Kraft som arbetsplats. Vi erbjuder attraktiva villkor, tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö och förutsättningar för sund balans mellan jobb och fritid.

Vår ambition:


Illustration över attraktiv arbetsplatsVi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare som mår bra i en idédriven och förändringsbenägen organisation.

 

Vad handlar det om Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2019 Trend*
Attraktiv arbetsplats – kompetens-försörjning Driver ett levande värderingsarbete och gör medarbetar-undersökningar Attraktionskraft: MMI >75 70
Erbjuder individuell kompetens- och karriärutveckling Arbetsgivarindex: > 141 139
Samarbetar med skolor och universitet. Erbjuder examensarbeten, praktik och sommarjobb.
Arbetsmiljö; hälsa och säkerhet Strukturerat arbetsmiljöarbete enligt OHSAS18001.

Erbjuder friskvård, hälsoundersökning och ergonomi-genomgång.

Lägger stor vikt vid balans i livet, erbjuder flexibla arbetsformer.

Ingen arbetsrelaterad ohälsa:
Sjukfrånvaro max 3 % 2,5 %
0 olycksfall med sjukfrånvaro 2,5
Likabehandling, jämställdhet och mångfald Har en uppförandekod och utbildar våra medarbetare

Har ett mångfalds-perspektiv vid rekrytering.

Arbetar aktivt med likabehandling och icke-diskriminering.

Deltar i initiativ för kvinnligt ledarskap i branschen.

Nolltolerans diskriminering (ärenden samt upplevelse) 0 fall
Andel kvinnliga chefer 26 %
Kompetens-utveckling Arbetar med individuell kompetens- och karriärutveckling

Investerar i specialistutbildning och karriärväxling

Främjar innovation och idéer som bidrar till utveckling

Upplevelse av kompetens-utveckling (skala 1-5 i MMI): 3,8 3,9
Andel utbildade i miljö 78 %
Andel utbildade i hållbarhet 84 %
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

Engagemang och ledarskap

Arbetet med värderingar, medarbetarskap och ledarskap pågår löpande hos oss. Delaktighet, lagarbete och initiativförmåga är viktiga delar för ett bra arbetsklimat, och för att vi ska kunna utveckla verksamheten i en föränderlig omvärld.

Bättre resultat i medarbetarundersökning

Vi genomför årligen medarbetarundersökningar för att hålla oss uppdaterade om vår organisations och våra medarbetares mående och prestationsförmåga. Resultatet ligger till grund för handlingsplaner och aktiviteter.

Nyckeltal Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2019 Mål
MMI 71 67 70 75 (år 2020)
Arbetsgivarindex 140 139 >141

Resultatet 2019 är visar på förbättring från 2018, då organisationen var särskilt ansträngd på grund av omorganisation och hög arbetsbelastning. Både medarbetarindex MMI och ledarskapsindex ökar.  Våra medarbetare ger fortsatt höga betyg på arbetet med säkerhet och miljö, och på möjligheten att förena arbete med föräldraskap. Bättre möjligheter till karriärutveckling inom företaget är något som efterfrågas.

Attraktiv arbetsgivarindex

Skellefteå kraft har placerat sig på plats 17 av 259 medverkande organisationer och på plats 3 inom Energibranschen. Mätningen består av 9 olika nyckeltal. Skellefteå kraft har till exempel goda resultat när det gäller låg korttidsfrånvaro och låg andel som slutar.

Utbildning i ny uppförandekod

2018 togs en ny uppförandekod fram med mer tyngdpunkt på praktiskt förhållningssätt i vardagen. Samtliga medarbetare har fått utbildning i koden 2019, och har ansvar att följa den. Under året har vi också tagit fram ett animerat kommunikationsmaterial som illustrerar koden och tänkbara dilemman.

Läs uppförandekod

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa inom Skellefteå Kraft. Vi arbetar förebyggande för att alla ska må bra och undvika skador och sjukdom. Det handlar såväl om den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) samt att skapa förutsättningar för balans i livet som helhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet bedrivs integrerat med stöd av OHSAS-certifierat ledningssystem. Riskbedömningar görs kontinuerligt och löpande avstämningsmöten hålls med huvudskyddsombud. Alla medarbetare hålls kontinuerligt uppdaterade om utfallet av arbetet med hälsa, miljö och säkerhet vid veckovisa avstämningar.

Övergång till ISO 45001
Under året har en översyn av stödprocesser och rutiner påbörjats inför övergång till den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001.  Flera arbetsgrupper har startats i syfte att utveckla arbetet med specifika arbetsmiljöfrågor som exempelvis personlig skyddsutrustning, avvikelsehantering och skyddsrondsverksamhet.

Arbetsmiljörisker

Vi har kartlagt vilka arbetsmiljörisker som finns kopplade till olika roller, och uppmanar våra medarbetare att rapportera alla former av risker, tillbud och arbetsskador. Vid investeringar samt förändrings- och utvecklingsarbete gör vi samlade MTO-bedömningar av arbetsmiljön (Människa-Teknik-Organisation).

Allvarliga arbetsmiljörisker förekommer i vår produktionsverksamhet. De handlar om elsäkerhet, fall och het ånga, där en olycka i värsta fall kan ha dödlig utgång. Stress är också en viktig riskfaktor, utifrån att organisationen förändras och växer och arbetsbelastningen är hög på flera håll. Vi har en generellt låg sjukfrånvaro (2,5 procent) med en något högre sjukfrånvaro för medarbetare som arbetar i kontorsmiljö jämfört med medarbetare i produktionsverksamheten.

Utbildning för säker arbetsmiljö

Vi utbildar också våra chefer i arbetsgivaransvaret för organisatorisk och social arbetsmiljö samt psykisk ohälsa.

Under 2019 har vi genomfört utbildningsinsatser inom bland annat brandskydd för alla medarbetare och hjärt-lungräddning. Affärsområde Värme och vårt dotterbolag Energiservice har gjort en särskild satsning på säkerhetskultur genom ett program med utbildningsträffar där både ledning och medarbetare deltar. Fokus är på attityder och beteenden för säkerhet på arbetsplatsen.

Utmaning med stress

Vi följer och mäter stressnivån på både organisatorisk nivå och individnivå genom medarbetarenkäter, hälsokontroller och vid behov med hjälp av webbaserade KEDS-stresstest, ett självskattningstest för utmattningssyndrom. Den viktigaste mätningen och stödet vi kan göra är genom samtal mellan varandra.

Utifrån resultatet av dessa tar vi fram handlingsplaner på grupp eller individnivå. 2019 var det färre medarbetare som angav att de var stressade på jobbet än 2018, men vi ser fortsatt ökad efterfrågan från skyddsombud på stöd och förbättringar kring organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Sjukfrånvaro och olycksfall

Sjukfrånvaro

Mål 2019 Utfall
Sjukfrånvaron ska vara max 3 % 2,5 %
Max 2,75 arbetsskador med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar 2,5
Inga allvarliga olyckor
(sjukfrånvaro mer än 14 dagar)
1*
*Under 2019 inträffade totalt 3 olycksfall med sjukfrånvaro mer än 14 dagar varav 1 olycka med egen anställd.

Arbetsskador 

2015 2016 2017 2018 2019
Antal arbetsskador 36 21 27 40 45
Sjukdagar till följd av olycka 28 11 9 82 159

Friskvård och hälsofrämjande

Vi vill inspirera till ett hälsosamt arbetsliv och erbjuder våra medarbetare ett stort utbud av friskvårdsaktiviteter. Ledda träningspass på lunchtid, massage och körsång med mera. Vi erbjuder även hälsoundersökning vart tredje år och ett friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år och ett massagebidrag på 2 000 kr per år. Vi betalar även startavgifter i motionslopp med upp till 600 kr per år.

62 % (54) av våra anställda nyttjade friskvårdspengen 2019.

Vårdförsäkring

Tillsammans med vår partner för företagshälsovård erbjuds från 2019 alla anställda en förmånsbeskattad vårdförsäkring. Försäkringen omfattar förebyggande hälsotjänster, E- vård, psykologbehandling och fysioterapi på distans, sjukvårdsrådgivning samt planerad vård och behandling hos privata vårdgivare.

Kompetensutveckling

Att ta tillvara och löpande utveckla företagets samlade kompetens och innovationskraft är en viktig framgångsfaktor för oss. Under 2019 har vi sett över våra processer för kompetenskartläggning och kompetensutveckling, för att bättre matcha verksamhetens behov.

De årliga medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare är en viktig plattform för att inventera såväl kompetens som utbildningsbehov.

Karriärutveckling och kompetensväxling

Vi uppmuntrar våra medarbetare att söka internt utlysta tjänster för att utvecklas och föra kunskap och erfarenhet mellan olika verksamheter. ”Skellefteå Kraft karriär” är en modell som skapar möjligheter till karriär och utveckling för medarbetare som vill fördjupa sin kompetens respektive medarbetare med goda ledaregenskaper.

Positiv pensionering

För att ta tillvara våra äldre medarbetares kompetens och erfarenhet erbjuder vi ”positiv pensionering”. Den som fyllt 60 år kan välja att jobba 80 procent till 90 procent lön och 100 procent pensionsavsättning, under max 5 år.

Kompetensförsörjning

Omställningen och utvecklingen av energibranschen medför ett ökat behov av personer med specifik kompetens de närmaste åren. Expansionen i regionen och det ökade intresset för etableringen av elintensiv industri i norra Sverige har gjort rekrytering och kompetensförsörjning till ett av våra strategiska fokusområden.

Employer branding

Under 2019 har vi förbättrat och förenklat vår rekryteringsprocess, tagit beslut om ett internt rekryteringscenter, och satsat på traineeprogram. Vi har också påbörjat ett varumärkesarbete för att stärka Skellefteå Kraft som attraktiv arbetsgivare, med utgångspunkt i Skellefteå som en attraktiv plats att bo, arbeta och leva på. Vi ser stora möjligheter i samarbetet med andra företag och kommunen, där vi kan vi nyttja varandras nätverk, erbjuda jobb till medflyttande vid rekrytering bland annat.

Gott anseende bland studenter

Vi följer i vilken mån vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare bland studenter och yngre akademiker, genom Universums mätningar på Mittuniversitet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. 2019 rankades vi som nummer 55 (45 år 2018) av civilingenjörsstudenter och 24 (23) bland högskoleingenjörerna.

Nytt traineeprogram

Ett niomånaders traineeprogram har lanserats. Våra två första traineer, båda nyexaminerade energiingenjörer, började hos oss under hösten. 

Skolsamarbeten och studiebesök

Vi vill öka teknikintresset bland barn och få ungdomar att utbilda sig till de yrken vi har behov av. Under 2019 påbörjades ett arbete runt ett nytt praktikkoncept för högstadieelever i årskurs 8 och 9. Syftet är att göra praktiken mer verksamhetsnära och visa på våra olika yrkesområden samt skapa förståelse för våra olika verksamheters funktioner. Under 2019 handledde vi även 5 examensarbeten och anordnade 7 studiebesök.

Vi vill öka teknikintresset

Vi samarbetar med Skellefteå kommun i satsningen på Exploratoriet, Skellefteå Science Center. Målet är att skapa ett teknikintresse hos barn och ungdomar från förskola till gymnasiet.

Mångfald och likabehandling

Vi respekterar och värdesätter varandras olikheter, kunskaper och erfarenheter. Mångfald och likabehandling bidrar till bredare kundperspektiv och rekryteringsbas, och i förlängningen till bättre affärer, arbetsmiljö och innovationsförmåga.

Vi har liksom energibranschen som helhet en utmaning i att locka fler kvinnor, och öka den etniska mångfalden. Alla verksamheter ska i sina verksamhetsplaner beskriva hur de arbetar för ökad jämställdhet och mångfald.

Vi har satt ett mål att andelen kvinnliga chefer ska motsvara andelen kvinnliga medarbetare. 2019 hade vi 25,6 procent kvinnliga chefer (20 av 78). Andelen kvinnor totalt var 28 procent.

Nolltolerans mot diskriminering

Vi har nolltolerans mot diskriminering och följer upp målet genom vår medarbetarundersökning.

Likabehandling handlar mycket om kunskap och attityder och vi arbetar löpande med utbildning och aktiviteter med utgångspunkt i vår uppförandekod. Likabehandlingsarbetet följs upp kvartalsvis i företagets arbetsmiljökommitté.

HBTQ certifiering

Vår likabehandlingsgrupp har blivit hbtq-certifierade under 2019. Genom certifieringen har vi fått verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Likabehandlingsgruppen kommer att leda medarbetare i arbetet med ett mer normkritiskt perspektiv och en bättre arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade och välkomna.

Certifikatet gäller i tre år och efter det följs vi upp på vilka insatser som gjorts och hur väl vi nått våra mål.

Samarbeten för ökad mångfald

För att ta tillvara den samlade kompetens som finns på marknaden fokuserar vi på mångfald i våra rekryteringsprocesser. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, SFI och ”Korta vägen” för att ta emot nyanlända praktikanter, exjobbare och sommarjobbare med utländsk härkomst.

Vi medverkar också i mentorprogrammet Qraftsamling som under 2019 haft 3 målsättningar; öka andelen kvinnliga chefer, kvinnor under 30 samt medarbetare med utländsk bakgrund.

Medarbetarstatistik

Antalet medarbetare har ökat med 66 personer under 2019. Nyrekryteringarna är en följd av att Skellefteå Kraft fått flera nya uppdrag som infrastruktur till Northvolts batterifabrik, men även andra projekt kopplade till stadens utveckling, till exempel elnät, värme, fibernät och energieffektiviseringstjänster till nya bostäder, skolor och kulturhus.

Antal Könsfördelning (antal) Åldersfördelning (antal)
Totalt Kvinnor Män <29 30-39 40-49 50-59 60-65 >65
Styrelse* 14 4 10 0 2 2 5 1 4
Koncernledning 8 4 4 0 0 4 4 0 0
Alla anställda** 713 200 513 78 167 188 192 82 6

*Inkl. fyra adjungerade fackliga representanter (1 kvinna och 3 män)
** per den 31 december 2019

Medelålder

2019
Medelålder för kvinnor 45
Medelålder för män 45
Medelålder totalt 45
Antal tillsvidareanställda** 713
Antal vikarier/allmän visstidsanställning 11
Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET