En attraktiv och sund arbetsplats

Skellefteå Kraft vill vara branschens och regionens bästa arbetsgivare, med kompetenta och engagerade medarbetare som fortsätter utvecklas tillsammans. År 2020 har innehållit förändringar och påverkan för både verksamhet och medarbetare. Vi är stolta över hur vi tillsammans har hanterat den nya situation som Covid-19 inneburit.

För att kunna vara det bästa energibolaget för Sverige och möta förändringarna på energimarknaden ställs höga krav på våra medarbetare. Vi jobbar för att de som arbetar hos oss ska må bra och vara motiverade varje dag de går till jobbet, och för att nya talanger ska välja Skellefteå Kraft som arbetsplats. Vi erbjuder attraktiva villkor, tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö och förutsättningar för sund balans mellan jobb och fritid.

Vår ambition:


Illustration över attraktiv arbetsplatsVi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare som mår bra i en idédriven och förändringsbenägen organisation.

 

Vad handlar det om Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2020 Trend*
Attraktiv arbetsplats – kompetens-försörjning Driver ett levande värderingsarbete och gör medarbetar-undersökningar Attraktionskraft: MMI >75 72
Erbjuder individuell kompetens- och karriärutveckling Arbetsgivarindex: > 155 149
Samarbetar med skolor och universitet. Erbjuder examensarbeten, praktik och sommarjobb.
Arbetsmiljö; hälsa och säkerhet Strukturerat arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001.

Erbjuder friskvård, hälsoundersökning och ergonomi-genomgång.

Lägger stor vikt vid balans i livet, erbjuder flexibla arbetsformer.

Ingen arbetsrelaterad ohälsa:
Sjukfrånvaro max 2,5 % 2,6 %
0 olycksfall med sjukfrånvaro/miljon arbetade timmar 2,3
Likabehandling, jämställdhet och mångfald Har en uppförandekod och utbildar våra medarbetare

Har ett mångfalds-perspektiv vid rekrytering.

Arbetar aktivt med likabehandling och icke-diskriminering.

Deltar i initiativ för kvinnligt ledarskap i branschen.

Jämix

Nolltolerans diskriminering (ärenden samt upplevelse) 0 fall
Andel kvinnliga chefer 34 %

 

Kompetens-utveckling Arbetar med individuell kompetens- och karriärutveckling

Investerar i specialistutbildning och karriärväxling

Främjar innovation och idéer som bidrar till utveckling

Upplevelse av kompetens-utveckling (skala 1-5 i MMI): 3,8 3,9
Andel utbildade i miljö 100 % 84 %
Andel utbildade i hållbarhet 100 % 71 %
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

Hänt och gjort 2020

  • Anpassning och nya arbetssätt med anledning av Covid-19-pandemin
  • Certifiering enligt nya ISO 45001 för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Etablerat ett rekryteringscenter för en förbättrad rekryteringsprocess
  • Arbetat vidare med Skellefteå Kraft Karriär, en modell för medarbetares karriärutveckling inom företaget

Engagemang och ledarskap

Arbetet med värderingar, medarbetarskap och ledarskap pågår löpande hos oss. Skellefteå Kraft har en uppförandekod som vi jobbar utifrån, både internt och externt. Delaktighet, lagarbete och initiativförmåga är viktiga delar för ett bra arbetsklimat, och verksamheten ska ha en god utveckling i en föränderlig omvärld.

Bättre resultat i medarbetarundersökning

Vi genomför årligen medarbetarundersökningar för att hålla oss uppdaterade om vår organisations och våra medarbetares mående och prestationsförmåga. Resultatet ligger till grund för handlingsplaner och aktiviteter.

Nyckeltal Resultat 2018 Resultat 2019 Resultat 2020 Mål
MMI 67 70 72 75 (år 2020)
Arbetsgivarindex 140 139 149 >141

Resultatet för 2020 visar på förbättring från 2019 och hade en svarsfrekvens på 92 %. Både medarbetarindex MMI och ledarskapsindex ökar.  Våra medarbetare ger fortsatt höga betyg på arbetet med säkerhet och miljö, och på möjligheten att förena arbete med föräldraskap.

Attraktiv arbetsgivarindex

Skellefteå kraft har placerat sig på plats 4 inom Energibranschen. Genom sin placering tillhör Skellefteå Kraft de tio procent bästa arbetsgivarna i svenskt arbetsliv utifrån rådande arbetsvillkor och är enligt Nyckeltalsinstitutets kartläggning en excellent, attraktiv och hållbar arbetsgivare. Vi är glada för att vi har goda resultat vad gäller till exempel låg korttidsfrånvaro och att hög andel anställda stannar länge i företaget.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa inom Skellefteå Kraft. Vi arbetar förebyggande för att alla ska må bra och undvika skador och sjukdom. Det handlar såväl om den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt om att skapa förutsättningar för balans i livet som helhet. Under året har Skellefteå Kraft certifierats enligt ledningssystemet ISO 45001.

Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001

Arbetsmiljöarbetet bedrivs integrerat med stöd av ett ISO 45001-certifierat ledningssystem. Riskbedömningar görs kontinuerligt och löpande avstämningsmöten hålls med huvudskyddsombud.

Utvecklingen av arbetet kring specifika arbetsmiljöfrågor som exempelvis personlig skyddsutrustning, avvikelsehantering och skyddsrondsverksamhet har fortlöpt i arbetsgrupper under året.

Alla medarbetare hålls uppdaterade om utfallet av arbetet med hälsa, miljö och säkerhet vid veckovisa avstämningar.

Övergång till ISO 45001
Under 2020 har vi slutfört övergången till den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001.

Arbetsmiljörisker

Vi uppdaterar kontinuerligt vår kartläggning av vilka arbetsmiljörisker som finns kopplade till olika roller. Vi uppmanar också våra medarbetare att rapportera alla former av risker, tillbud och arbetsskador. Vid investeringar samt förändrings- och utvecklingsarbete görs kontinuerligt riskbedömningar av arbetsmiljön

Allvarliga arbetsmiljörisker förekommer i vår produktionsverksamhet. De handlar om elsäkerhet, fall och het ånga och där en olycka i värsta fall kan få mycket allvarliga följder. Därför lägger vi stor vikt vid att undvika och förebygga risker. Vi lägger också stort fokus på stressförebyggande arbete i vår verksamhet eftersom stress utgör ytterligare en riskfaktor.

Utbildning för säker arbetsmiljö

Vi utbildar alla chefer i arbetsgivaransvaret för organisatorisk och social arbetsmiljö samt psykisk ohälsa. Tack vare Covid-19 har arbetsmiljöfrågan och psykisk ohälsa haft stora utmaningar under 2020. Kontakten mellan chefer och medarbetare har i större utsträckning skett på andra sätt än tidigare vilket försvårar att se tecken på ohälsa av olika slag. Chefer har uppmanats att ofta stämma av med sina medarbetare och ställa frågor om mående och hur arbetet fungerar.

Förutom anpassningen av arbetsmiljö och arbetssätt under Covid-19 så har vi under året även genomfört elsäkerhetsutbildningar (ESA). Utöver utbildning har ett kontinuerligt arbete fortlöpt gällande revidering av styrande arbetsmiljödokument.

Satsning på säkerhetskultur inom Energiservice

Med säkert beteende och en gedigen säkerhetskultur som mål, görs en flerårig utbildningssatsning inom Energiservice.

Programmet som kallas SES, Säkerhet Energiservice Skellefteå, startades 2019 och omfattar alla aspekter av säkerhet.

Viktiga utgångspunkter är individens ansvar och inställning till säkerhet, samarbete och omtanke om varandra.

Programmet inkluderar både hela personalstyrkan och samarbetspartners i dialoger och föreläsningar. Under 2020 har medarbetarna utbildats vid två tillfällen, parallellt med det löpande arbetsmiljöarbetet.

Antalet inträffade olycksfall har också fortsatt att minska under året, och de olyckor som inträffat har varit av lindrig karaktär. De vanligaste olyckorna är halk- eller fallskador.

Läs mer om SES-programmet på Energiservices egen hemsida

Digitala utbildningar

Under 2020 har nya utbildningsbehov uppkommit till följd av pandemin. Vi har genomfört digitala utbildningar för chefer och skyddsombud inom arbetsmiljö samt genomfört utbildningar kopplade till hemarbete och ledarskap på distans. Fokus i utbildningarna har varit hälsofrågor, rutiner och arbetsmiljö.

Sjukfrånvaro och olycksfall

Sjukfrånvaro

Mål 2020 Utfall
Sjukfrånvaron ska understiga 2,5 % 2,6 %
Noll olycksfall med sjukfrånvaro/miljon arbetade timmar 2,3
Inga allvarliga olyckor
(sjukfrånvaro mer än 14 dagar)
1*
*Under 2020 inträffade totalt 4 olycksfall med sjukfrånvaro mer än 14 dagar varav 1 olycka med en entreprenör.

Arbetsskador 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antal arbetsskador 36 21 27 40 45 49
Sjukdagar till följd av olycka 28 11 9 82 159 10

Friskvård och hälsofrämjande

Vi vill inspirera till ett hälsosamt arbetsliv och erbjuder i normala fall våra medarbetare ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter. På grund av Covid-19 har vi varit tvungna att ställa in ledda träningspass och körsång med mera under 2020. Som alternativ har vi startat digitala aktiviteter och uppmanat våra medarbetare att delta. Vi erbjuder hälsoundersökning vart tredje år samt ett friskvårdsbidrag på totalt 5 000 kr per år.

50 % (62) av våra anställda nyttjade friskvårdspengen 2020. Minskningen kan antas bero på pandemin.

Vårdförsäkring

Alla anställda erbjuds en förmånsbeskattad vårdförsäkring. Försäkringen omfattar förebyggande hälsotjänster, E- vård, psykologbehandling och fysioterapi på distans, sjukvårdsrådgivning samt planerad vård och behandling hos privata vårdgivare. Genom vårdförsäkringen ges möjligheter för medarbetaren att tidigt få stöd och hjälp genom samtal. Vidare kan medarbetare komma i kontakt med en rehabkoordinator som genom samtal kan skapa en bild av vilka insatser som kan behöva genomföras.

Kompetensutveckling

Att ta tillvara och löpande utveckla företagets samlade kompetens och innovationskraft är en viktig framgångsfaktor för oss. Vi uppmuntrar våra medarbetare att söka internt utlysta tjänster för att utvecklas och för att föra vidare kunskap och erfarenhet mellan olika verksamheter.

De årliga medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare är en viktig plattform för att inventera såväl kompetens som utbildningsbehov.

Skellefteå Kraft karriär

Under 2020 har vi implementerat Skellefteå Kraft Karriär, en modell för karriärutveckling inom specialistroller.

Syftet är att främja våra medarbetares utveckling inom Skellefteå Kraft och samtidigt säkra företagets kompetensbehov inom viktiga specialistområden. Detta är något som många medarbetare och chefer efterfrågat. Modellen bygger på definierade nivåer i tre steg, ”senior”, ”specialist” och ”expert” inom olika kompetensområden. Behovsinventering av roller görs inom respektive verksamhetsområde. Just nu finns seniorsteget inom fem olika befattningar, specialiststeget inom tre befattningar och expert inom en befattning.

Positiv pensionering

För att ta tillvara äldre medarbetares kompetens och erfarenhet erbjuder Skellefteå Kraft ”positiv pensionering”. Den som fyllt 60 år kan välja att jobba 80 procent till 90 procent lön och 100 procent pensionsavsättning, under max 5 år.

Under 2020 var det vid årets slut 40 medarbetare inom koncernen som valt denna möjlighet.

Framtida kompetensförsörjning

Omställningen och utvecklingen av energibranschen medför ett ökat behov av personer med specifik kompetens de närmaste åren. Expansionen i regionen och det ökade intresset för etableringen av elintensiv industri i norra Sverige har gjort rekrytering och kompetensförsörjning till ett av våra strategiska fokusområden.

Nytt rekryteringscenter

Under 2020 har vi startat ett rekryteringscenter för att förbättra och effektivisera våra rekryteringsprocesser. Centrat ska också stärka Skellefteå Krafts varumärke som en attraktiv arbetsgivare i en attraktiv region. Vi ser goda möjligheter i att samarbeta med andra företag och med kommunen, för att nyttja varandras nätverk och exempelvis lättar erbjuda jobb till medflyttande.

Gott anseende bland studenter

Genom mätningar bland studenter och yngre akademiker följer vi hur vi uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Under 2020 rankades Skellefteå Kraft som nummer 71 av civilingenjörsstudenterna (nr 55 år 2019) och nummer 55 av högskoleingenjörerna (nr 42 år 2019) i Universums mätningar på Mittuniversitet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Traineeprogram

Skellefteå Kraft har ett niomånaders traineeprogram. Under 2020 har vi haft två trainees – båda var nyexaminerade ingenjörer inom olika områden. Programmet har fallit väl ut och kommer fortsätta med nya traineer 2021. Under 2020 har vi även handlett två examensarbeten.

Skolsamarbeten och studiebesök

Vi vill öka teknikintresset bland barn och ungdomar, för att på sikt bidra till att fler utbildar sig till de yrken vi har behov av i branschen. Under 2020 har vi inte kunnat ta emot praktikanter och studiebesök på grund av Covid-19 men så fort det går kommer detta återupptas.

Vi samarbetar också med Skellefteå kommun i satsningen Exploratoriet, Skellefteå Science Center, som riktar sig till barn och ungdomar från förskola till gymnasiet.

Mångfald och likabehandling

Vi respekterar och värdesätter individuella olikheter, kunskaper och erfarenheter. Mångfald och likabehandling bidrar till bredare kundperspektiv och rekryteringsbas, och i förlängningen till bättre affärer, arbetsmiljö och innovationsförmåga för oss alla.

Genom att arbeta med Arbetsgivarindex och mätbara nyckeltal från Nyckeltalsinstitutet samt Jämix kring mångfald och likabehandling blir vårt arbete både tydligt och synligt.

Mål: Fler kvinnor

Vi har liksom energibranschen som helhet en utmaning att locka fler kvinnor och personer från olika etniska bakgrunder till oss. Ett ökande antal kvinnliga studenter inom universitetens utbildningar väntas ge en högre andel kvinnor i tekniska yrken framöver, men vår ambition är att ligga steget före. Vi medverkar bland annat i branschens mentorprogram Qraftsamling, som arbetar för fler kvinnliga chefer och fler yngre kvinnor i energiföretagen.

Alla verksamheter ska i sina verksamhetsplaner beskriva arbetet för ökad jämställdhet och mångfald hos Skellefteå Kraft. Inom ramen för Qraftsamling har vi under 2019 haft tre målsättningar; öka andelen kvinnliga chefer, kvinnor under 30 samt medarbetare med utländsk bakgrund.

Genom Jämix, som bland annat mäter hur jämställda arbetsvillkor och anställningsvillkor vi har, blir det enklare att följa och nå resultat.

År 2020 var andelen kvinnliga chefer 33,75 %, en ökning från 25,6 % 2019, och totalt har antalet kvinnliga medarbetare stigit till 28,42 % under året, 2019 var siffran 28 %. Vi är mycket nöjda över att vi under 2020 har nått vårt uppsatta mål på 30 %.

Nolltolerans mot diskriminering

Vi har nolltolerans mot diskriminering och följer upp målet genom vår medarbetarundersökning.

Undersökningen 2020 visar att det är ovanligt med kränkande särbehandling men att det har förekommit. Utifrån vetskapen att likabehandling handlar mycket om kunskap och attityder arbetar vi löpande med utbildning och aktiviteter. Likabehandlingsarbetet följs också upp kvartalsvis i företagets arbetsmiljökommitté.

Samarbeten för ökad mångfald

Vår likabehandlingsgrupp hbtq-certifierades 2019. Certifikatet gäller i tre år från 2019, och efter det följs vi upp årsvis på vilka insatser som gjorts och hur väl vi nått våra mål. Certifieringen förlängs med ett år åt gången och som längst till 2022.

Arbetet har tyvärr påverkats och fördröjts av Covid-19.

För att ta tillvara den samlade kompetens som finns på marknaden, och för att bidra till en inkluderande arbetsmarknad, fokuserar vi på mångfald i våra rekryteringsprocesser. Som ett led av det samarbetar vi med Tekniksprånget som är en satsning för att ta emot nyanlända ingenjörer.

Våra medarbetare 2020

Antalet medarbetare har ökat med 39 personer under 2020. Nyrekryteringarna är en följd av att Skellefteå Kraft fått flera nya uppdrag som infrastruktur till Northvolts batterifabrik, men även andra projekt kopplade till stadens utveckling, till exempel elnät, värme, fibernät och energieffektiviseringstjänster till nya bostäder, skolor och kulturhus.

Antal Könsfördelning (antal) Åldersfördelning (antal)
Totalt Kvinnor Män <29 30-39 40-49 50-59 60-65 >65
Styrelse* 14 4 10 0 1 3 5 1 4
Koncernledning 9 4 5 0 0 4 5 0 0
Alla anställda** 752 213 539 81 194 199 202 76 0

*Inkl. fyra adjungerade fackliga representanter (1 kvinna och 3 män)
** per den 31 december 2020

Medelålder

2020
Medelålder för kvinnor 43,9
Medelålder för män 44,7
Medelålder totalt 44,5
Antal tillsvidareanställda** 752
Antal vikarier/allmän visstidsanställning 3

Skellefteå Kraft och Covid-19

Våra kontorsmedarbetare har i stor utsträckning arbetat hemifrån sedan i mars 2020. Regionen var inte lika hårt drabbat under våren som andra regioner medan det under hösten har varit stor spridning i området. Det har inte inneburit produktionsuppehåll eller större rubbningar på grund av sjukdomsbortfall. En del projekt har dock fått pausa då de inte gått att genomföra. Vår verksamhet och våra medarbetare har tagit stora steg vad gäller digitalisering och nya arbetssätt. En enkätundersökning kring Covid-19 visade att det våra medarbetare saknar mest är inspiration, den bättre ergonomin, och att träffa kollegor. Det framkom samtidigt att många ser fördelar med distansarbetet. Vi kommer att göra en översyn av flexibiliteten i hemarbete även för tiden efter Covid-19.

Till toppen
86 queries in 0.000 seconds, using 17.01MB memory
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET