Styrning och arbetssätt

Vår övergripande verksamhetsstyrning och riskhantering utgår från ägarens direktiv och krav på rapportering, och vår strategiska plan med tillhörande mål, verksamhetsplaner och styrande nyckeltal.

Varje chef och varje medarbetare har ett ansvar att integrera hållbarhetsperspektiven i sitt dagliga arbete och beslutsprocesser.

Vision och mission

Vår vision och mission tydliggör vilken roll Skellefteå Kraft vill ta för en hållbar samhällsutveckling. Våra kärnvärden visar också på vår ambition att i samarbete med andra driva på i positiv riktning.

 

Pyramid som visar vår vision, mission och våra kärnvärden.

Drivande – Vi är utmanande, nytänkande, smarta, modiga och initiativrika.
Ansvarstagande – Vi tar ansvar för kundens och samhällets behov, står vid vårt ord, är leveranssäkra och pålitliga.
Tillsammans – Tillsammans med varandra, våra kunder och partners möter vi framtiden.

Verksamhetspolicy och uppförandekod

Verksamhetspolicy

Skellefteå Krafts övergripande verksamhetspolicy beskriver vårt grundläggande förhållningssätt i viktiga frågor och ger vägledning i det dagliga arbetet. Verksamhetspolicyn tydliggör vår syn på långsiktigt och hållbart värdeskapande, och hur vi ska balansera vårt ansvar för miljö, medarbetare, kunder, företags- och samhällsekonomi.

Se vår verksamhetspolicy (pdf)

Uppförandekod

Skellefteå Krafts uppförandekod gäller för alla inom företaget och sätter ramarna för hur vi ska agera etiskt i enlighet med värderingar, policyer och regelverk. Vi arbetar löpande med att levandegöra koden i vardagen och i beslutsprocesser.  Alla medarbetare får utbildning i koden och måste åta sig att följa den.

Uppförandekoden i sin helhet (pdf)

Filmer som beskriver uppförandekoden

Visselblåsarfunktion

Vi uppmuntrar till att rapportera misstankar om avvikelser mot uppförandekoden. Alla rapporterade händelser utreds och brott kan få konsekvenser i form av uppsägning eller polisanmälan.  För att möjliggöra anonym rapportering finns en extern visselblåsarfunktion som kan användas av både medarbetare och externa personer. Kanalen finns tillgänglig på intranätet och på vår externa webb. Inga fall har hittills rapporterats via systemet.

Obligatorisk hållbarhetsutbildning

Samtliga medarbetare måste gå igenom en webbaserad obligatorisk hållbarhetsutbildning. Vid utgången av 2020 hade 71 % gjort utbildningen.

Hållbarhetsråd

Sedan 2019 finns inom Skellefteå Kraft ett hållbarhetsråd med representanter från hela verksamheten. Hållbarhetsrådet är ett forum för samlad kompetens och en instans för att hantera frågeställningar där koncernens samlade ansvar för människa och miljö behöver tolkas eller balanseras.

Certifierade ledningssystem

Vi styr verksamheten med stöd av certifierade ledningssystem enligt ISO 45001 (arbetsmiljö), ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 2015 (kvalitet). Under 2020 har certifiering enligt den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001 tagits i mål. Miljöcertifieringen omfattar den operativa verksamheten inom Skellefteå Kraftkoncernen, kvalitetscertifieringen omfattar bolagen Skellefteå Kraft Fibernät AB och Skellefteå Kraft Elnät AB. För arbetsmiljöarbetet pågår arbete med övergång till nya standarden ISO 45001.

Omfattande miljölagstiftning

Vår verksamhet styrs i hög grad av lagstiftning, inte minst av omfattande miljölagstiftning kopplad till etablering och drift. Våra nät- och produktionsanläggningar omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt vilket innebär att villkor ställs för verksamheten.

Tillståndsplikt och anmälningsplikt enligt Miljöbalken

Koncernen bedriver 46 tillståndspliktiga och 30 anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Av de tillståndspliktiga verksamheterna är en för torvtäkt, sju stycken förbränningsanläggningar för produktion av fjärrvärme och el, ett tillstånd för en vindkraftpark samt 9 tillstånd för mellanlagring/transport av farligt avfall. Vidare är 24 stycken tillstånd för hantering av brandfarlig vara, två vattendomar avser fjärrkyla respektive användande av älvvatten och två koncessionstillstånd gäller torvtäkter.

Av de 30 anmälningspliktiga verksamheterna avser 26 biobränslebaserad produktion av fjärrvärme, tre vindkraftsanläggningar och en avser anläggande av bränsleplan. Samtliga verksamheter har giltiga tillstånd.

Den tillståndspliktiga verksamheten påverkar miljön. Det sker genom verksamhetens transporter och genom att kraftvärme och värmeproduktion förbränner trädbränsle, torv och olja i sin produktion av värme och el. Det medför i sin tur utsläpp till luft. Utsläppen består av både fossilt koldioxid (CO2) från torv och olja samt biogen CO2 från trädbränslen samt NOx, viss mängd svavel och stoft. Alla våra anläggningar är utrustade med olika typer av rening för av rökgaser och i Hedensbyn finns även utrustning för NOx reduktion.

Tillstånds- och anmälningsplikten inkluderar villkor för utsläpp till luft, mark och vatten, samt påverkan på vattennivåer, växt- och djurliv vid vatten- och vindkraftsanläggningar.

Incidenter och avvikelser 2020

Inga stora avvikelser har registrerats inom elnätet under 2020 förutom ett större strömavbrott i början av november. Strömavbrottet aktiverade storstörning under ett dygn där ett antal kunder var utan ström i 12 timmar. Inom vattenkraftproduktionen har det, på grund av periodvis höga flöden, rapporterats in en del överdämningar under hösten.

Miljömål

Vi har sex miljömål som alla bidrar till vårt övergripande mål om att nå 100% förnybart. Målen utgår från våra övergripande miljöaspekter som är klimatpåverkan, minskade kemiska risker och biologisk mångfald, dessa områden är också prioriterade för våra intressenter. Miljömålen är utformade för att bidra till Sveriges nationella miljömål, de är också kopplade till de globala målen i Agenda 2030.

Våra miljöaspekter och miljömål

Riskhantering

Riskprocessen är utformad med stöd av ISO 31000 och Skellefteå Krafts riskhanteringspolicy.  En koncerngemensam riskfunktion bestående av riskchef, riskcontroller samt säkerhetsskyddschef har uppdraget att samordna, stödja och kvalitetssäkra arbetet.

Riskanalys för samtliga enheter

I samband med den årliga verksamhetsplaneringen gör samtliga enheter i företaget en riskanalys enligt standardiserad metod. Utgångspunkten är företagets strategiska plan och verksamhetsmål. Riskanalysen görs med samma tidshorisont som verksamhetsplanen, vilket är 1-3 års sikt. Riskanalyserna sammanställs i en aggregerad översikt som underlag för utveckling av processer och arbetssätt. Alla verksamheter ska uppdatera riskanalysen löpande, minst två gånger om året. Utöver verksamhetsriskanalyserna är riskhantering ur olika perspektiv en integrerad del av det löpande arbetet i processer och projekt, samt vid hantering av avvikelser och förändringar.

Väsentliga risker

Väsentliga externa riskfaktorer som koncernen identifierat per december 2020 innefattar marknadsförutsättningar med en stor variation i elpriser och ett otillräckligt stamnät, begränsande tillståndsprocesser, samt yttre hot kopplat till teknikutveckling och ökad digitalisering (cyberhot). Identifierade operativa riskområden är bland annat utmaningar med kompetensförsörjning, samverkan mellan organisatoriska enheter, samt effektiv övervakning och anpassning till nya och förändrade regelverk.  Som effekt av pandemin har också risker ur ett socialt och arbetsmiljömässigt perspektiv förändrats och tillkommit. Inte bara smittspridningen i sig behöver hanteras, utan även de nya förutsättningarna med mer distanserade och digitaliserade arbetsformer.

Till toppen
83 queries in 0.000 seconds, using 16.98MB memory
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP