Hållbar verksamhetsstyrning

Vår övergripande verksamhetsstyrning och riskhantering utgår från ägarens direktiv och krav på rapportering, och vår strategiska plan med tillhörande mål, verksamhetsplaner och styrande nyckeltal.

Varje chef och varje medarbetare har ett ansvar att integrera hållbarhetsperspektiven i sitt dagliga arbete och beslutsprocesser.

Vision och mission

Vår vision och mission tydliggör vilken roll Skellefteå Kraft vill ta för en hållbar samhällsutveckling. Våra kärnvärden visar också på vår ambition att i samarbete med andra driva på i positiv riktning.

 

Pyramid som visar vår vision, mission och våra kärnvärden.

Drivande -Vi är utmanande, nytänkande, smarta, modiga och initiativrika.
Ansvarstagande – Vi tar ansvar för kundens och samhällets behov, står vid vårt ord, är leveranssäkra och pålitliga.
Tillsammans – Tillsammans med varandra, våra kunder och partners möter vi framtiden.

Verksamhetspolicy och uppförandekod

Verksamhetspolicy

Sedan 2016 har Skellefteå Kraft en samlad övergripande verksamhetspolicy, som beskriver vårt grundläggande förhållningssätt i viktiga frågor och ger vägledning i det dagliga arbetet. Verksamhetspolicyn tydliggör vår syn på långsiktigt och hållbart värdeskapande, och hur vi ska balansera vårt ansvar för miljö, medarbetare, kunder, företags- och samhällsekonomi.

Uppförandekod

Vår uppförandekod gäller för alla inom Skellefteå Kraft och sätter ramarna för hur vi ska agera etiskt i enlighet med värderingar, policyer och regelverk. Vi arbetar löpande med att levandegöra dem i den dagliga verksamheten och beslutsprocesser. Under 2018 har vi uppdaterad vår uppförandekod som numer också gäller för våra leverantörer.

Alla medarbetare får utbildning i koden och måste åta sig att följa den. Vi uppmuntrar till att rapportera misstankar om avvikelser, och brott mot uppförandekoden kan få konsekvenser i form av uppsägning eller polisanmälan.  En whistleblowing-funktion ska implementeras undre 2019, för att möjliggöra anonym rapportering

Uppförandekoden i sin helhet

Obligatorisk hållbarhetsutbildning

Samtliga medarbetare måste gå igenom en webbaserad obligatorisk hållbarhetsutbildning. Vid utgången av 2018 hade 72% gjort utbildningen.

Certifierade ledningssystem

Verktyg finns implementerade för intern uppföljning mot verksamhetsmålen, som konkretiserar hur varje enhet i organisationen bidrar. Vi styr också verksamheten med stöd av certifierade ledningssystem enligt OHSAS 18001 (arbetsmiIjö), ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 2015 (kvalitet). Miljöcertifieringen omfattar den operativa verksamheten inom Skellefteå Kraftkoncernen, kvalitetscertifieringen omfattar bolagen Skellefteå Kraft Fibernät AB och Skellefteå Kraft Elnät AB.

Omcertifiering enligt ISO 14001:2015

Vi har under året gått över till den nya versionen ISO 14001:2015, och omcertifierats enligt den. Den nya standarden har större fokus på livscykelperspektiv, intressentdialog och målstyrning kopplat till detta. Vid revisionen fick vi en anmärkning om att vi behöver tydliggöra de delarna. Vi fokuserar nu på att integrera miljöperspektivet bättre i våra processer för inköp och investeringar.

Mer om våra miljömål

Styrande miljölagstiftning

Vår verksamhet styrs i hög grad av lagstiftning, inte minst av omfattande miljölagstiftning kopplad till etablering och drift. Våra nät- och produktionsanläggningar omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt vilket innebär att villkor ställs för verksamheten.

Incidenter och avvikelser

Vintern 2018 bjöd på rikliga snömängder inom stora delar av vårt verksamhetsområde. Våren blev mycket varm vilket ledde till en häftig avsmältning med en snabb och kraftig vårflod som följd. Det höga flödet under den korta vårfloden medförde svårighet att fullt ut reglera vattennivåerna vid vissa mindre dammar i Rickleån. Våren följdes av en mycket varm och torr sommar som ledde till en extremt låg tillrinning med låga nivåer i vattendragen som följd.

Ett driftstopp inträffade vid Åman Övre kraftstation till följd av strömavbrott. Strömavbrottet orsakades av ett oväder med häftiga vindar inom området med stormfällda träd över elledning som följd. Driftsstoppet ledde till några timmars nolltappning förbi stationen.

I september inträffade ett haveri i en turbin i Krångfors vattenkraftstation då olja hamnade i älven. Tack vara snabba insatser från både personal på plats och räddningstjänst kunde oljespillet omhändertas med hjälp av läns och absorptionsmaterial. Merparten av oljeutsläppet inneslöts i anläggningens svallgaller i vilket innebar liten spridning till älven. Händelsen anmäldes till Länsstyrelsen i Västerbotten och en rapport kring åtgärder och resultat är inlämnad.

Skellefteå Kraft gör bedömningen att ingen av dessa händelser har någon signifikant påverkan på miljön.

Miljömål

Våra nuvarande miljömål gäller från 2018. De är formulerade för att bidra till Sveriges nationella miljömål, och är också kopplade till miljöperspektivet i Agenda 2030 och de globala målen.

Våra miljöaspekter och miljömål

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP