Riskhantering

Under 2018-2019 har vi utvecklat ett samlat och strukturerat arbetssätt med analys för hantering av risker ur flera perspektiv: yttre miljö, arbetsmiljö, säkerhet, ekonomi. Vår riskhanteringspolicy sätter ramarna.

Riskanalys för samtliga enheter

Vi arbetar enligt en riskprocess med stöd av ISO 31000, standard för riskhantering. I samband med den årliga verksamhetsplaneringen 2019 har samtliga enheter haft uppdraget att genomföra riskanalyser enligt gemensam mall, med utgångspunkt i företagets strategiska plan och verksamhetsmål. Riskanalysen görs med samma tidshorisont som verksamhetsplanen, vilket är 1-3 års sikt.
En koncerngemensam riskfunktion har uppdraget att kvalitetssäkra, samordna och stödja arbetet med riskanalysen.

Riskanalyserna sammanställs i en aggregerad översikt som underlag för utveckling av processer och arbetssätt. Framöver ska alla verksamheter uppdatera riskanalysen löpande, minst tre gånger om året.

Väsentliga risker

De väsentliga riskområden som koncernen identifierat per december 2019 är bland andra:

Hård konkurrens, begränsande tillståndsprocesser, våra investeringar samt skillnader mellan fossilfritt och förnybart, anses vara de största strategiska riskerna. Arbete med processinriktad verksamhet, att följa regelverk och rutiner, internt samarbete mellan enheter, målfokusering, planering och prioritering behöver förbättras.

Övriga väsentliga risker

  • IT: Det finns en teknisk skuld som beror på resursbrister.
  • Volymrisk: På grund av flaskhalsar i stamnätet kan Skellefteå Kraft inte leverera el i den omfattning som önskas.
  • Prisrisk: Priserna på el och elcertifikat kan ändras mer än vi förutsett.
  • Säkerhetsrisker. Arbetet omfattar bland annat säkerhetsskyddsanalys för våra anläggningar, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling. Den nya säkerhetsskyddslagen som gäller från 2019 har som syfte att förstärka säkerheten runt kritiska funktioner i samhället mot antagonistiska handlingar. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi uppfyller kraven för säkerhetsskydd
  • Kompetensförsörjningsrisk Kompetensförsörjning fortsätter att vara en viktig fråga för oss, speciellt med tanke på hur den lokala arbetsmarknaden kan komma att se ut. För oss gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare så att vi behåller befintlig personal och kan locka till oss nya medarbetare. Det finns en ökad risk för att vi inte kan få tag i kvalificerad personal.

 

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP