Riskhantering

Under 2018 har vi utvecklat ett mer samlat och strukturerat arbete med analys och hantering av risker ur alla perspektiv: yttre miljö, arbetsmiljö, säkerhet, ekonomi. Vår riskhanteringspolicy sätter ramarna.

Riskpyramiden

Vi arbetar enligt en riskprocess med stöd av ISO 31000, standard för riskhantering. Samtliga verksamheter har gjort en första riskanalys enligt gemensam mall, med utgångspunkt i företagets strategiska plan och verksamhetsmål. Resultatet sammanställs i en riskpyramid och ger underlag för utveckling av processer och arbetssätt. Framåt ska alla verksamheter uppdatera riskanalysen löpande, minst en gång om året.

Väsentliga risker

Till de väsentliga risker som koncernen identifierat hör arbetsmiljörisker som stress, kompetensförsörjning, dammhaveri , utsläpp till vatten, IT- och informationsrisker,  ändrade regulatoriska förutsättningar, investeringar i nya verksamheter med flera.

Ökade omvärldsrisker

Vissa omvärldsrisker har fått ökad betydelse, säkerheten kring våra anläggningar och prisutvecklingen på el är två exempel. En ny säkerhetslagstiftning träder i kraft 2019 med syfte att förstärka säkerheten runt kritiska funktioner i samhället. Den innebär bland annat krav på att vi inför säkerhetsskydds-analyser för våra anläggningar och IT-system.

Kompetensförsörjning

En annan risk som ökat är kompetensförsörjning, utifrån företagets och regionens snabba utveckling och tillväxt. Risker för arbetsskador och ohälsa på grund av brister i fysisk eller psykisk arbetsmiljö är en risk i en verksamhet i snabb tillväxt då upplevelsen av stress på sikt kan leda till ökade sjuktal och därmed påverka resursförsörjningen.

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP