Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

CLImb – ett unikt samarbete inom biologisk mångfald

Skellefteå Kraft är ett av åtta stora svenska företag från fyra branscher som har gått samman i det unika projektet CLImb.

Målet med CLImb är att ta fram ett verktyg så företag på ett trovärdigt sätt ska kunna kvantifiera och kommunicera både sin negativa och sin positiva påverkan på biologisk mångfald när mark omvandlas eller restaureras. En förväntad effekt är också att rättsprocesser kring stora samhällsprojekt ska bli mer förutsägbara för både myndigheter, intressenter och företag.

Utveckling och testning

Fräken

Efter en inledande fas med kartläggning och behovsanalys har nu projektet nått utvecklings- och testfasen. Två olika värderingsmodeller, båda med grund i nationella och internationella metoder ska testas och utvärderas. Den ena värderingsmodellen utgår ifrån att bredare kategorier av habitat eller vegetationstyper ska utgöra ”proxys” för biologisk mångfald. Den andra utgår ifrån ett noggrannare arbete med att utveckla olika mätbara indikatorer för biologisk mångfald.

När de båda värderingsmodellerna testats och utvärderats går projektet vidare mot den slutliga utvecklingen av en gemensam metod.

En utmaning att definiera vad som ska mätas

Under projektets första fas, då man kartlade ett stort antal metoder ute i världen och genomförde en behovsanalys, kom slutsatsen att en stor utmaning är att definiera vad metoden ska mäta. Med andra ord vilka parametrar som ska representera biologisk mångfald. Mycket fokus ligger därför på att CLImB ska innehålla relevanta mått på biologisk mångfald som även är brett applicerbara.

I den fasen bidrog externa intressenter och en referensgrupp med tjugo representanter för näringsliv, forskarsamhälle, myndigheter och NGOs med viktigt underlag. Referensgruppen kommer även vara viktig i det fortsatta arbetet.

Öppet för alla samhällsbyggare

Internationellt finns det redan flera exempel på värderingsmetoder, men än finns ingen global standard. De företag som står bakom projektet är några av de som bygger och anlägger mest i Sverige. Genom sina verksamheter använder de mycket mark. De har alla därför identifierat biologisk mångfald som en väsentlig fråga i sitt hållbarhetsarbete och i sina affärer.

Verktyget ska underlätta integrering av biologisk mångfald i företags affärsmodeller. Åtgärder för biologisk mångfald kommer också bli effektivare, eftersom värderingsverktyget gör det möjligt för företagen att förstå vilka åtgärder som är tillräckliga. Idag är det inte så.

Verktyget som tas fram kommer vara öppet för alla samhällsbyggare att använda.

 

CLImb

CLImb är ett samarbete mellan Boliden, LKAB, Cementa, Svenska Kraftnät, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, SCA och Vattenfall.

Samtliga är medlemmar i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden