Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Skellefteå Kraft utvecklar naturvärden längs Skellefteälven

Nu inleder Skellefteå Kraft ett arbete med att inte bara skydda utan även utveckla den biologiska mångfalden längs Skellefteälven från Selsfors till Svansele.

I detta område så följer Skellefteå Krafts mark ofta älvens sträckning och är på många ställen mer eller mindre sammanhängande. Detta gör vår mark unik då övriga markägare endast gränsar mot älven i kortare avsnitt.

Längs älvssträckan finns också ett flertal naturreservat, nyckelbiotoper och frivilliga avsättningar. Detta utöver de många avsättningar som Skellefteå kraft själva har undantaget i detta landskap.

Sammantaget så innebär detta projekt att vi skapar en ”korridor” så att vi får en grön infrastruktur där arter kan sprida sig mellan de olika naturvärdeskärnorna som finns både på vår och andras mark.

Dessutom kommer vi att utveckla naturvärden och skapa nya naturvärden främst genom avsättning, fågelholkar, selektiv huggning, bränning och tillskapande av död ved längs älvssträckan.

Vad har hänt i projektet?

Under 2023 så påbörjades arbetet i Skellefteå Krafts skogar runt Svansele. Där har vi under sommaren dels iordningställt en strandäng och satt upp fågelholkar. Dessutom har vi gått igenom våra skogar och ring- och randbarkat träd för att åstadkomma död ved, för att på längre sikt skapa mer naturvärden och gynna den biologiska mångfalden.

Under perioden 2024 till 2030 kommer vi att succesivt jobba oss ner längs älven med liknande aktiviteter till Selsfors. År 2031 så börjar vi om igen i Svansele.

Detta är ett långsiktigt arbete som syftar till att fördubbla områden med naturvärden i området och kommer regelbundet att följas upp och redovisas här på hemsidan.

Karta över berörda marker

LONA

Vill du veta mer om LONA? Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.