Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Skellefteå Kraft utvecklar naturvärden längs Skellefteälven

Nu inleder Skellefteå Kraft ett arbete med att inte bara skydda utan även utveckla den biologiska mångfalden längs Skellefteälven från Selsfors till Svansele.

I detta område så följer Skellefteå Krafts mark ofta älvens sträckning och är på många ställen mer eller mindre sammanhängande. Detta gör vår mark unik då övriga markägare endast gränsar mot älven i kortare avsnitt.

Längs älvssträckan finns också ett flertal naturreservat, nyckelbiotoper och frivilliga avsättningar. Detta utöver de många avsättningar som Skellefteå kraft själva har undantaget i detta landskap.

Sammantaget så innebär detta projekt att vi skapar en ”korridor” så att vi får en grön infrastruktur där arter kan sprida sig mellan de olika naturvärdeskärnorna som finns både på vår och andras mark.

Dessutom kommer vi att utveckla naturvärden och skapa nya naturvärden främst genom avsättning, fågelholkar, selektiv huggning, bränning och tillskapande av död ved längs älvssträckan.

Under sommaren och hösten 2021 så har därför Skellefteå Krafts skogar längs älven inventerats för att kunna användas som underlag för detta projekt.

Att detta är ett viktigt prioriterat arbete för den biologiska mångfalden stärks av att Länsstyrelsen har gått in och delfinansierat inventeringarna via LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen).

Rapporter om detta arbete kommer att presenteras löpande på Skellefteå Krafts hemsida allt efter som projektet bedrivs. Uppföljning och avstämning kommer att ske vart femte år.

Karta över var arbete är gjort:

LONA

Vill du veta mer om LONA? Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.