Tillstånds- och samrådsprocessen

Det finns många olika intressen som ska samsas på marker där vi bedriver vår verksamhet. Vad vi gör styrs av affärsmål, lagar, tillstånd och våra kärnvärden. En stor del av vår verksamhet kräver olika typer av miljötillstånd för att få bedrivas.

En viktig del i tillståndsprocessen är kommunikation med de sakägare som berörs av tillstånden, vilket sker via samråd. Det är en formell process som enligt lag ska genomföras och dokumenteras i samband med tillståndsansökningar. Samråd i tillståndsprocesser sker skriftligt med berörda parter och kompletteras ibland med allmänna träffar eller fysiska möten.

Utöver de formella samråden sker även andra kontakter. Beroende på vilken typ av projekt eller anläggning det rör sig om diskuteras olika frågor. Det är viktigt för oss att skapa goda relationer och ta hänsyn till dem som påverkas av våra beslut.

Här hittar du samrådsunderlag att ta del av:

Samråd markkabel Hedensbyn

Skellefteå Kraft Elnät bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap miljöbalken i samband med att vi avser söka tillstånd att bygga en 36 kV-markkabel vid Hedensbyn, Skellefteå. Syftet med byggnationen är att kunna markförlägga en befintlig luftledning i området och därmed möjliggöra framtida infrastrukturarbeten i områden, till exempel Norrbotniabanan.

Samrådsunderlag

Samrådshandlingarna består i ett samrådsunderlag och en översiktskarta med undersökningsstråk.

Samrådsunderlag Hedensbyn
Översiktskarta Hedensbyn

Synpunkter och frågor

Synpunkter lämnas senast 26 mars 2021 till erik.spinnel@skekraft.se

Samråd Norrheden

Samråd inför framtagande av en slutlig efterbehandlingsplan för Norrhedens torvtäkt.

Skellefteå Krafts produktion av energitorv på Norrhedens torvtäkt börjar gå mot sitt slut. Enligt tillståndet ska nytt förslag på efterbehandlingsplan för torvtäkt Norrheden inkomma till Länsstyrelsen två år innan verksamheten upphör. Detta innebär att Skellefteå Kraft nu ska ta fram slutliga efterbehandlingsplaner över hur respektive produktionsfält ska efterbehandlas. Planerna ska tas fram i samråd med berörda markägare, kommuner och samebyar.

Med anledning av det genomför nu Skellefteå Kraft ett första samråd. Det är ett mer översiktligt samråd som syftar till att informera om planerna och att samla in information och synpunkter inför framtagande av efterbehandlingsplanerna för de nio produktionsfälten på Norrhedens torvtäkt.

Skellefteå Kraft vill inbjuda till samråd och uppmana att inkomma med synpunkter och information som kan vara till hjälp för det fortsatta arbetet. Ni är berörd av detta samråd i egenskap av berörd myndighet, kommun, sameby eller som fastighetsägare.

Med anledning av nu gällande omständigheter kring Corona (covid-19) genomför vi inget fysiskt samrådsmöte. Vi planerar att hålla ett möte vid senare tillfälle istället.

Samrådsunderlag

Samrådsunderlaget består i en samrådshandling och ett följebrev.

Samrådshandling Norrheden
Följebrev Norrheden

Synpunkter och frågor

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta Jon Andersson via telefon 073-037 52 74 eller e-post jon.andersson@sweco.se.

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 8 januari 2021 via e-post till klara.brannstrom@sweco.se eller skriftligen till:

Klara Brännström
Sweco Environment AB
Box 110
901 03 Umeå

Samråd Antholmen

Skellefteå Kraft Elnät bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap miljöbalken i samband med att vi avser söka tillstånd att bygga en 36 kV-markkabel vid Antholmen, Skellefteå. Syftet med byggnationen är att den gamla transformatorstationen Antholmen ska raseras. Luftledningarna 252S1 (Djuptjärn-Antholmen) och L253S1 (Antholmen-Bureå) som idag går in till Antholmen kommer då istället kopplas samman med en markkabel. Detta görs för att bereda plats för en ny 170 kV-kabel som planeras förbi området och som ska säkerställa strömförsörjningen till  det nya industriområdet som planeras i Bergsbyn.

Samrådsunderlag

Samrådshandlingarna består i ett samrådsunderlag och en fastighetskarta med de två stråken.

Samrådshandling Antholmen
Karta fastigheter Antholmen

Synpunkter och frågor

Synpunkter lämnas senast 8 januari 2021 till klara.brannstrom@sweco.se eller till:

Klara Brännström
Sweco Environment AB
Box 110
901 03 Umeå

Har du frågor kan du även kontakta Klara på 070-354 39 77.

Samråd markkablar vid Djuptjärn och Djuptjärn-Sörböle

Skellefteå Kraft Elnät bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap miljöbalken i samband med att vi avser söka tillstånd att bygga tre 36 kV-markkabel vid Djuptjärn samt mellan Djuptjärn och Sörböle i Skellefteå kommun. Syftet med byggnationen är säkerställa funktionen på elnätet inom Skellefteå kommun samt möjliggöra framtida industrietableringar.

Samrådsunderlag

Samrådshandlingarna består i ett samrådsunderlag och en fastighetskarta med möjliga stråk för kabeldragningen.

Samrådshandling_Djuptjärn
Karta fastigheter Djuptjärn-Sörböle
Samrådshandling fortsatt samråd
Karta stråk G

Synpunkter och frågor

Synpunkter lämnas senast 22 januari 2021 till klara.brannstrom@sweco.se eller till:

Klara Brännström
Sweco Environment AB
Box 110
901 03 Umeå

Har du frågor kan du även kontakta Klara på 070-354 39 77.

Samråd Selsfors kraftverk

Skellefteå Kraft planerar att söka tillstånd för att öka vattenavledningen vid Selsfors vattenkraftverk. Ökningen möjliggörs genom en modernisering av befintligt aggregat vilket innebär att anläggningen får en högre verkningsgrad. Därför genomför vi ett samråd enligt 6 kapitlet i miljöbalken där vi skriftligen beskriver projektet och tar emot dina synpunkter.

Synpunkter och frågor lämnas senast 19 oktober till magnus.lofqvist@wsp.com eller till:

WSP Sverige AB
att: Magnus Löfqvist
Box 117
651 04 Karlstad

Samrådsunderlag

Fortsatt samråd gällande framtagande av en övergripande efterbehandlingsplan för Röjnorets torvtäkt

Uppdaterad 20201102

Skellefteå Kraft vill med detta brev inbjuda er till samråd och uppmana er att inkomma med synpunkter och information som kan vara till hjälp för det fortsatta arbetet. Ni är berörd av detta samråd i egenskap av berörd myndighet, kommun, sameby eller som fastighetsägare.

Med anledning av nu gällande omständigheter kring Corona (covid-19) genomför vi inget fysiskt samrådsmöte. Vi planerar att hålla ett möte vid senare tillfälle istället. Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta Jon Andersson via telefon 073-037 52 74 eller e-post jon.andersson@sweco.se.

Bakgrund och syfte

I februari 2019 fick Skellefteå Kraft beslut av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västerbottens län till fortsatt torvproduktion inom Röjnorets torvtäkt (ärendebeteckning 551-68082017). I tillståndet redovisas som villkor att avslutade produktionsområden ska efterbehandlas successivt i samråd med tillståndsmyndigheten. Hela området ska vara efterbehandlat inom tillståndstiden för verksamheten.

Detta innebär att Skellefteå Kraft ska ta fram en övergripande efterbehandlingsplan i samråd med berörda markägare, kommuner och samebyar som ska lämnas in för godkännande till tillsynsmyndigheten senast två år efter att tillståndet tagits i anspråk. Därefter kommer en detaljerad efterbehandlingsplan över hur respektive produktionsfält ska efterbehandlas att tas fram i samråd med markägare och samebyar.

Nu genomför Skellefteå Kraft ett första samråd. Samrådet syftar till att samla in information och synpunkter inför framtagande av en övergripande efterbehandlingsplan för Röjnorets torvtäkt.

Samrådshandling

Samrådshandling Röjnoret torvtäkt 20201102
Samrådshandling Röjnoret torvtäkt

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast den 27 november 2020 via e-post till jon.andersson@sweco.se eller skriftligen till

Jon Andersson
Sweco Environment AB
Box 110
901 03 Umeå

 

Handlingar

När samrådet är avklarat gör vi en utvärdering av inkomna synpunkter. Synpunkterna vägs mot andra, motstående, intressen och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning.

Denna, tillsammans med andra dokument som exempelvis teknisk beskrivning, utgör ansökningshandlingar som skickas in till prövningsmyndigheten för beslut eller dom. Prövningsmyndigheten varierar beroende på vad ärendet gäller men kan vara Energimarknadsinspektionen, miljöprövningsdelegationen eller Mark- och miljödomstolen.

Här är de handlingar som för närvarande ligger inne hos en prövningsmyndighet:

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP