Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Tillstånds- och samrådsprocessen

Det finns många olika intressen som ska samsas på marker där vi bedriver vår verksamhet. Vad vi gör styrs av affärsmål, lagar, tillstånd och våra kärnvärden. En stor del av vår verksamhet kräver olika typer av miljötillstånd för att få bedrivas.

En viktig del i tillståndsprocessen är kommunikation med de sakägare som berörs av tillstånden, vilket sker via samråd. Det är en formell process som enligt lag ska genomföras och dokumenteras i samband med tillståndsansökningar. Samråd i tillståndsprocesser sker skriftligt med berörda parter och kompletteras ibland med allmänna träffar eller fysiska möten.

Utöver de formella samråden sker även andra kontakter. Beroende på vilken typ av projekt eller anläggning det rör sig om diskuteras olika frågor. Det är viktigt för oss att skapa goda relationer och ta hänsyn till dem som påverkas av våra beslut.

Här hittar du samrådsunderlag att ta del av:

Skellefteå Kraft planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för två nya 150 kV ledningar i luftledningsutförande mellan Svanström och Näsudden

Syftet med de nya 150 kV ledningarna är att leveranssäkra och förstärka elnätet i Skellefteå och tillmötesgå framtida elbehov och tillkommande last. Ledningarna utgör en viktig del av elnätet för att möjliggöra utvecklingen av Skellefteåregionen. Med ledningarna säkerställs bland annat även elleveranssäkerheten till industriområdet Hedensbyn Site East, där bland andra Northvolt har sin batterifabrik, samt redundans för Skellefteå stads elförsörjning.

För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Skellefteå Kraft genomför därför nu avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29-32§§ miljöbalken för rubricerat ärende.

Skellefteå Kraft hälsar välkommen till ett samrådsmöte (Öppet Hus) för att informera om projektet, ta emot synpunkter och för att svara på frågor.

Datum: 31 maj 2023
Tid: kl. 18-20. 
Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75, Skellefteå

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 23 juni 2023 via e-post sm-se-svanstrom-nasudden@sweco.se eller skriftligen till:

Sweco Sverige AB,
att: Anna Weinehall,
Box 110,
901 03 Umeå.

Samrådsunderlaget, samt kartor med de fastigheter som berörs av utredningsstråken, finns tillgängligt nedan.

Samrådsunderlag Svanström Näsudden 230511
Bilaga 1a Karta riksint naturreservat o vatten ext gr
Bilaga 1b Karta övriga naturintressen, västra delen Ext gr
Bilaga 1c Karta övriga naturintressen östra delen Ext gr
Bilaga 2 Karta Kulturmiljövärden Ext gr
Bilaga 3 Karta Rennäringens intressen Ext gr
Bilaga 4 övriga intressen Ext gr
Fastighetskartor 1-5
Fastighetskartor 6-10
Fastighetskartor 11-14  

Kontakta Anna enligt ovan eller via telefon 070-922 17 42 om ni önskar samrådsunderlaget i pappersformat eller har några frågor.

Skellefteå Kraft planerar att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 30 kV-ledning i luftledningsutförande mellan ställverk TT1075 i Lillkågeträsk och ställverk TT1575 i Byske i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Syftet med den nya 30 kV-kraftledningen är att förbättra driftsäkerheten i nätet norr om Skellefteå. Planerad ledning kommer göra att driftstörningar inte drabbar kunderna i samma omfattning som idag.

För att få bygga och driva en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Skellefteå Kraft genomför därför nu avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–32§§ miljöbalken för rubricerat ärende.

Skellefteå Kraft hälsar välkommen till ett samrådsmöte i form av ett öppet hus för att informera om projektet och dess förutsedda miljöpåverkan, samt för att svara på frågor.

Datum: 24 maj 2023

Tid: 18:00–20:00

Plats: Föreningshuset Gullringen, Fabriksgatan 30, Byske

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast den 9 juni 2023 via e-post frida.ragnvaldsson@sweco.se eller skriftligen till Frida Ragnvaldsson, Sweco Sverige AB, Box 110, 901 03 Umeå.

Ytterligare information eller svar på frågor lämnas av Frida enligt ovan eller telefon: 070-835 56 24.

Samrådsunderlaget och detaljerade fastighetskartor finns tillgängligt här nedanför.

Samrådsunderlag Lillkågeträsk 230425 slutv

Bilaga 1 Naturmiljö

Fastighetskartor_Lillkågeträsk_1-2

Fastighetskartor_Lillkågeträsk_3-5

Fastighetskartor_Lillkågeträsk_6-9

Skellefteå Kraft planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för en ny markförlagd 36 kV ledning vid Bergsbyn

Syftet med den nya 36 kV ledningen mellan två nya stationer norr om Torsgatan är att förse tillkommande industrietablering med el, vilket är en förutsättning för utvecklingen av industriområdet i Bergsbyn.

För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Skellefteå Kraft genomför därför nu undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken för rubricerat ärende.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast fredag den 10 mars 2023 via e-post anna.weinehall@sweco.se eller via brev till:

Sweco Sverige AB,
Anna Weinehall,
Box 110,
901 03 Umeå.

Vid frågor eller funderingar kan du kontakta Anna på telefon 070-922 17 42 eller via e-post.

Samrådsunderlag ny 36 kV ledning Skellefteå kommun

Skellefteå Kraft planerar att ansöka om ändringstillstånd för verksamheten
vid Hedensbyns kraftvärmeverk för att utöka verksamheten med avskiljning
av koldioxid, BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage).
Vi genomför därför samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken för att inhämta
synpunkter.

I vårt samrådsunderlag beskriver vi bland annat planerade
förändringar och de miljöeffekter, exempelvis buller, ändringarna kan antas
medföra samt övergripande utformning av miljökonsekvensbeskrivningen.

Synpunkter och frågor lämnas senast 18 november till hannah.heidkamp@sweco.se eller till:

Skellefteå Kraft
Hanna Heidkamp c/o Erik Pott
931 80 Skellefteå

Samrådsunderlag Hedensbyns kraftvärmeverk

Skellefteå Kraft bjuder härmed in till samråd (öppet hus) enligt 6 kap miljöbalken, i samband med att vi planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för en ny 150 kV-ledning i luftledningsutförande mellan station Högnäs och Skelleftehamn.

Syftet med den nya 150 kV-luftledningen är att vara en reservmatning till den nya ledningen på södra sidan av älven fall av avbrott, att förstärka elnätet i Skellefteå och tillmötesgå framtida elbehov och tillkommande last. Ledningen utgör en viktig del av elnätet för att möjliggöra utvecklingen av Skellefteå stad med närområde. Genom att anlägga en ledning mellan station Högnäs och station Skelleftehamn säkerställs bland annat elleveranssäkerheten till industriområdet Hedensbyn Site East, där bland andra Northvolt har sin batterifabrik, samt redundans för Skellefteå stads elförsörjning.

Samråd

Datum: 23 maj 2022
Tid: 18-20. 
Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75, Skellefteå

Samrådsunderlag

Samrådsunderlagen, samt kartor med de fastigheter som berörs av utredningsstråken, finns tillgängligt här intill.

Samrådsunderlag Högnäs – Skelleftehamn

Bilaga 1 A Karta naturintressen

Bilaga 1 B Karta naturintressen (Östra)

Bilaga 1 C Karta naturintressen (Västra)

Bilaga 2, karta kulturmiljövärden

Bilaga 3, Rennäringens intressen

Kartor med fastigheter och utredningsstråk (del 1)

Kartor med fastigheter och utredningsstråk (del2)

Synpunkter och frågor

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 3 juni till klara.brannstrom@sweco.se eller till

Klara Brännström,
Sweco Sverige AB,
Box 110, 901 03 Umeå.

Har du frågor eller önskar samrådsunderlaget i pappersformat kan du även kontakta Klara på 070-354 39 77.

Skellefteå Kraft Elnät bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap miljöbalken i samband med att vi avser söka tillstånd att bygga en 36 kV-markkabel vid Hedensbyn, Skellefteå. Syftet med byggnationen är att kunna markförlägga en befintlig luftledning i området och därmed möjliggöra framtida infrastrukturarbeten i områden, till exempel Norrbotniabanan.

Samrådsunderlag

Samrådshandlingarna består i ett samrådsunderlag och en översiktskarta med undersökningsstråk.

Samrådsunderlag Hedensbyn
Översiktskarta Hedensbyn

Synpunkter och frågor

Synpunkter lämnas senast 26 mars 2021 till erik.spinnel@skekraft.se

Handlingar

När samrådet är avklarat gör vi en utvärdering av inkomna synpunkter. Synpunkterna vägs mot andra, motstående, intressen och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning.
Denna, tillsammans med andra dokument som exempelvis teknisk beskrivning, utgör ansökningshandlingar som skickas in till prövningsmyndigheten för beslut eller dom. Prövningsmyndigheten varierar beroende på vad ärendet gäller men kan vara Energimarknadsinspektionen, miljöprövningsdelegationen eller Mark- och miljödomstolen.

Här är de handlingar som för närvarande ligger inne hos en prövningsmyndighet:

Ansökan nätkoncession Kankberg-Renström

Fastighetskartor Kankberg-Renström

Sträckning sökt ledning Kankberg-Renström (zip med Shape-fil för dig som har program för GIS)

Bilagor

Bilaga A – Koncessionskarta Kankberg-Renström

Bilaga B1 – Teknisk beskrivning Renström

Bilaga D – Miljökonsekvensbedömning

Alla bilagor finns inte här på hemsidan av bland annat sekretesskäl. Vid intresse av en specifik bilaga kan du kontakta oss på Skellefteå Kraft så utreder vi från fall till fall vad som är möjligt att lämna ut.