Tillstånds- och samrådsprocessen

Det finns många olika intressen som ska samsas på marker där vi bedriver vår verksamhet. Vad vi gör styrs av affärsmål, lagar, tillstånd och våra kärnvärden. En stor del av vår verksamhet kräver olika typer av miljötillstånd för att få bedrivas.

En viktig del i tillståndsprocessen är kommunikation med de sakägare som berörs av tillstånden, vilket sker via samråd. Det är en formell process som enligt lag ska genomföras och dokumenteras i samband med tillståndsansökningar. Samråd i tillståndsprocesser sker skriftligt med berörda parter och kompletteras ibland med allmänna träffar eller fysiska möten.

Utöver de formella samråden sker även andra kontakter. Beroende på vilken typ av projekt eller anläggning det rör sig om diskuteras olika frågor. Det är viktigt för oss att skapa goda relationer och ta hänsyn till dem som påverkas av våra beslut.

Här hittar du samrådsunderlag att ta del av:

Samråd gällande framtagande av en övergripande efterbehandlingsplan för Röjnorets torvtäkt

Skellefteå Kraft vill med detta brev inbjuda er till samråd och uppmana er att inkomma med synpunkter och information som kan vara till hjälp för det fortsatta arbetet. Ni är berörd av detta samråd i egenskap av berörd myndighet, kommun, sameby eller som fastighetsägare.

Med anledning av nu gällande omständigheter kring Corona (covid-19) genomför vi inget fysiskt samrådsmöte. Vi planerar att hålla ett möte vid senare tillfälle istället. Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta Klara Brännström via telefon 070-354 39 77 eller e-post klara.brannstrom@sweco.se.

Bakgrund och syfte

I februari 2019 fick Skellefteå Kraft beslut av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västerbottens län till fortsatt torvproduktion inom Röjnorets torvtäkt (ärendebeteckning 551-68082017). I tillståndet redovisas som villkor att avslutade produktionsområden ska efterbehandlas successivt i samråd med tillståndsmyndigheten. Hela området ska vara efterbehandlat inom tillståndstiden för verksamheten.

Detta innebär att Skellefteå Kraft ska ta fram en övergripande efterbehandlingsplan i samråd med berörda markägare, kommuner och samebyar som ska lämnas in för godkännande till tillsynsmyndigheten senast två år efter att tillståndet tagits i anspråk. Därefter kommer en detaljerad efterbehandlingsplan över hur respektive produktionsfält ska efterbehandlas att tas fram i samråd med markägare och samebyar.

Nu genomför Skellefteå Kraft ett första samråd. Samrådet syftar till att samla in information och synpunkter inför framtagande av en övergripande efterbehandlingsplan för Röjnorets torvtäkt.

Samrådshandling

Samrådshandling Röjnoret torvtäkt

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast den 8 maj 2020 via e-post till klara.brannstrom@sweco.se eller skriftligen till

Klara Brännström
Sweco Environment AB
Box 110
901 03 Umeå

Samråd 36 kV luftledning Gran-Björkdalsgruvan och 52 kV markkabel Gran-Slyberget

Skellefteå Kraft Elnät bjuder härmed in till skriftligt samråd enligt 6 kap miljöbalken i samband med att vi avser söka tillstånd att behålla en 36 kV-luftledning mellan Gran och Björkdalsgruvan i Skellefteå kommun. Vi har även för avsikt att ansöka om att anlägga en 52 kV-markkabel mellan Gran och Slyberget.

Därför bygger vi

Syftet med den nya ledningen är främst ett ökat kraftbehov hos Björkdalsgruvan. Denna strömförsörjning kan vi lösa genom att, till delar, behålla den kraftledning som vi tidigare planerade att rasera. Den aktuella lösningen innebär även att vi istället för den tidigare planerade luftledningen bygger markkabel de första 400 metrarna. Läs mer i samrådshandlingen.

Samrådshandling

Samrådsunderlag Gran-Björkdalsgruvan och Gran-Slyberget

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast 3 april 2020 till jessica.raftsjolindberg@sweco.se eller skriftligen till Jessica Raftsjö-Lindberg, Sweco Environment AB, Box 553, 831 34 Östersund.

Har du frågor kan du även kontakta Jessica på 072-588 50 58.

Samråd ny 170 kV-ledning Högaliden-Robertsfors

Skellefteå Kraft Elnät bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap miljöbalken i samband med att vi avser söka tillstånd att bygga en 170 kV-luftledning mellan Högaliden och Robertsfors i Robertsfors och Umeå kommuner.

Därför bygger vi

Syftet med den nya 170 kV-ledningen är att möjliggöra överföring av el från vindkraftparken i Högaliden till Robertsfors. På så sätt skapas en ökad redundans i elnätet kring Robertsfors, ett elnät som idag anses underdimensionerat för områdets behov.

Välkommen till samrådsmöte

Vi bjuder in till samråd tillsammans med Trafikverket då vi planerar att samlokalisera ledningarna med Trafikverkets kraftförsörjning till Norrbotniabanan.

Dag: 10 december 2019

Tid: 17.30-19.30

Plats: Centrumhuset, Storgatan 20 i Robertsfors

Samrådshandlingar

Samrådsunderlag Högaliden – Robertsfors
Bilaga 1 Översiktskarta
Bilaga 2 Naturmiljö
Bilaga 3 Kulturmiljö
Bilaga 4 Rennäring

Översikt kartor

Fastighetskarta 1
Fastighetskarta 2
Fastighetskarta 3
Fastighetskarta 4
Fastighetskarta 5
Fastighetskarta 6
Fastighetskarta 7
Fastighetskarta 8
Fastighetskarta 9
Fastighetskarta 10
Fastighetskarta 11
Fastighetskarta 12

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 14 januari 2020 till greta.lindberg@wsp.com eller postas till WSP Sverige AB, Att: Greta Lindberg, Dragarbrunnsgatan 41, 753 20 Uppsala. Har du frågor kan du även kontakta Greta på 072-727 49 52.

Fortsatt samråd 36 kV-ledning mellan Kankbergsgruvan-Renströmsgruvan

Skellefteå Kraft Elnät planerar att söka tillstånd, nätkoncession, för att bygga en 36 kV-luftledning mellan station Kankbergsgruvan och station TT10469 vid Renströmsgruvan.

Säkerställa elleverans

Syftet med den nya 36 kV-ledningen är att skapa redundans till både Kankbergs- och Renströmsgruvan samt närliggande områden. Det vill säga säkerställa att det finns en extra ledning om det uppstår fel på annan del av elnätet.

Fortsatt samråd för nytt alternativ

Vi har under april och maj 2019 genomfört samråd enligt 6 kap miljöbalken och genomför nu ett fortsatt samråd för ett nytt alternativt utredningsstråk.

Lämna synpunkter

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 13 december 2019 till klara.brannstrom@sweco.se eller skriftligen till Klara Brännström, Sweco Environment AB, Box 110, 901 03 Umeå. Har du frågor kan du även kontakta Klara på 070-354 39 77.

Samrådsunderlaget för samrådet som genomfördes april-maj och nu gällande underlag finns under fliken nedan Samråd nya 36 kV-ledningar Boliden – Kankberg – Renström

Samrådshandlingar

Samrådshandling Kankberg-Renström
Översiktsbild Kankberg – Renström

Samråd nya 36 kV-ledningar Boliden - Kankberg - Renström

Skellefteå Kraft Elnät bjuder härmed in till skriftligt samråd enligt 6 kap miljö­­­balken i samband med att vi avser söka tillstånd att bygga en 36 kV-luftledning i Skellefteå kommun, den aktuella sträckan är Boliden – Kankberg – Renström. Vi har även för avsikt att ansöka om att anlägga en 36 kV-markkabel mellan Boliden och Bjurliden.

De aktuella stationerna

Vi avser alltså att söka nätkoncession för linje, det tillstånd vi enligt Ellagen behöver för att bygga dessa ledningar:

  • 36 kV-luftledning mellan anrikningsverket i Boliden, station TT1061 och en station vid Kankbergsgruvan.
  •  36 kV-luftledning mellan Kankbergsgruvan och Renström, station TT1046.
  • 36 kV-markkabel mellan anrikningsverket i Boliden, station G1A och en station i Bjurliden, söder om Boliden.

Därför bygger vi

Syftet med den nya 36 kV-ledningen mellan Boliden och Kankberg är att tillmötesgå ett förhöjt effektbehov i Kankbergsgruvan. Den nya 36 kV-ledningen mellan Kankberg och Renström syftar till att skapa redundans till de båda gruvorna. Syftet med den nya 36 kV-ledningen mellan anrikningsverket i Boliden och Bjurliden är att ersätta den befintliga 30 kV-ledningen som är gammal. Vi väljer i samband med det att anlägga ledningen som markkabel.

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 22 maj 2019 via e-post klara.brannstrom@sweco.se eller skriftligen till Klara Brännström, Sweco Environment AB, Box 110, 901 03 Umeå. Har du frågor kan du även kontakta Klara på 070-354 39 77.

Samrådsunderlag och fastighetskartor

Här kan du läsa eller ladda ner information kring projektet.

Samrådsunderlag Boliden – Kankberg – Renström
Fastighetskartor Boliden – Kankberg
Fastighetskartor Kankberg – Renström

Samrådsunderlag anrikningsverket – Boliden/Bjurliden
Fastighetskartor anrikningsverket – Boliden/Bjurliden

Handlingar

När samrådet är avklarat gör vi en utvärdering av inkomna synpunkter. Synpunkterna vägs mot andra, motstående, intressen och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning.

Denna, tillsammans med andra dokument som exempelvis teknisk beskrivning, utgör ansökningshandlingar som skickas in till prövningsmyndigheten för beslut eller dom. Prövningsmyndigheten varierar beroende på vad ärendet gäller men kan vara Energimarknadsinspektionen, miljöprövningsdelegationen eller Mark- och miljödomstolen.

Här är de handlingar som för närvarande ligger inne hos en prövningsmyndighet:

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP