Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Tillstånds- och samrådsprocessen

Det finns många olika intressen som ska samsas på marker där vi bedriver vår verksamhet. Vad vi gör styrs av affärsmål, lagar, tillstånd och våra kärnvärden. En stor del av vår verksamhet kräver olika typer av miljötillstånd för att få bedrivas.

En viktig del i tillståndsprocessen är kommunikation med de sakägare som berörs av tillstånden, vilket sker via samråd. Det är en formell process som enligt lag ska genomföras och dokumenteras i samband med tillståndsansökningar. Samråd i tillståndsprocesser sker skriftligt med berörda parter och kompletteras ibland med allmänna träffar eller fysiska möten.

Utöver de formella samråden sker även andra kontakter. Beroende på vilken typ av projekt eller anläggning det rör sig om diskuteras olika frågor. Det är viktigt för oss att skapa goda relationer och ta hänsyn till dem som påverkas av våra beslut.

Här hittar du samrådsunderlag att ta del av:

Skellefteå Kraft planerar att ansöka om ändring enligt 27 § ellagen av tillståndsgiven ledning mellan station Kankbergsgruvan och station Anrikningsverket (TT1062) med förlängning till station Bjurliden (TT1061) i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Ändringen innebär en förlängning av den tidigare tillståndgivna 36 kV ledningen så att den, istället för att ansluta till station Anrikningsverket, går vidare söderut till station Bjurliden.

Ledningen kommer förläggas i samma kabelschakt som tillståndsgiven ledning mellan station Anrikningsverket och station Bjurliden.

Översiktskarta över Kankberg Bjurliden.

Syftet med ändringen är att skapa redundans för kraftförsörjningen av Boliden Minerals anrikningsområde vid Bolidengruvan. Genom redundans i ledningsnätet kan anläggningen fortsätta producera malm även om det skulle bli avbrott på en ledning.

För att få ändra en kraftledning krävs tillstånd, s.k. ändringskoncession för linje enligt ellagen. Skellefteå Kraft genomför därför nu undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken för rubricerat ärende.

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast den 5 juli 2024 via e-post samrad-bjurliden@sweco.se eller skriftligen till

Sweco Sverige AB
Att: Frida Ragnvaldsson
Box 110
901 03 Umeå

Ytterligare information eller svar på frågor lämnas av Frida enligt ovan eller telefon: 070-835 56 24. Observera att Frida inte är tillgänglig under vecka 27 (1-5 juli).

Samrådsunderlag

Samrådsunderlag Kankberg-Bjurliden 20240531

Skellefteå Kraft AB avser att söka tillstånd enligt Miljöbalken för ökad vattenavledning i Krångfors och Granfors vattenkraftverk.

Skellefteå Kraft planerar att öka vattenavledningen i Krångfors och Granfors vatten­kraftverk genom att bygga ut befintliga anläggningar. Ökningen innebär att kraftverkens kapacitet anpassas till kring­liggande kraftverk och möjliggör en mer effektiv drift utan att gällande dämnings- och sänkningsgränser för kraftverken påverkas. Omgivningspåverkan bedöms främst bestå i risk för störningar under byggskedet.

Innan en ansökan om tillstånd lämnas till Mark- och miljödomstolen hålls samråd med myndigheter, organisationer och allmänhet om den planerade verksamheten enligt Miljöbalkens 6:e kapitel. I samrådsskedet finns möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med den kommande tillståndsansökan och därtill hörande miljökonsekvensbeskrivning.

Ett första samråd hölls under december 2023-januari 2024, då även ett samrådsmöte för allmänheten arrangerades i Krångfors byagård den 11 december 2023.

Skellefteå Kraft har nu justerat utformning och placering av den nya kraftstations-byggnaden i Granfors. I stället för på marken norr om befintlig anläggning kommer byggnaden att förläggas i direkt anslutning till den befintliga kraftstationen.

Samrådsunderlaget för Granfors kraftverk har uppdaterats med den nya utformningen. För att alla berörda ska få möjligheter att lämna synpunkter på den nya utformningen genomförs ett förnyat samråd gällande Granfors.

Samrådsunderlag

Samrådsunderlag Granfors slutversion 231006 (2)

Samrådsunderlag Krångfors slutversion 231006 (10)

Om ni hellre vill få underlaget skickat till er, kontakta magnus.lofqvist@afry.com.
Det går även bra att ställa frågor om samrådet och skicka synpunkter till mailadressen ovan, alternativt till AFRY, att: Magnus Löfqvist, Hamntorget 3, 651 10 Karlstad.

Vi vore tacksamma om ni har möjlighet att lämna era synpunkter och kommentarer till oss senast den 17:e juni 2024, så att vi kan beakta dessa i vår fortsatta planering av tillståndsansökan.

Varmt välkomna!

Skellefteå Kraft AB, Johanna Normark

 

Handlingar

När samrådet är avklarat gör vi en utvärdering av inkomna synpunkter. Synpunkterna vägs mot andra, motstående, intressen och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning.
Denna, tillsammans med andra dokument som exempelvis teknisk beskrivning, utgör ansökningshandlingar som skickas in till prövningsmyndigheten för beslut eller dom. Prövningsmyndigheten varierar beroende på vad ärendet gäller men kan vara Energimarknadsinspektionen, miljöprövningsdelegationen eller Mark- och miljödomstolen.

Här är de handlingar som för närvarande ligger inne hos en prövningsmyndighet:

Skellefteå Kraft planerar att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 30 kV-ledning i luftledningsutförande mellan ställverk TT1075 i Lillkågeträsk och ställverk TT1575 i Byske i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Syftet med den nya 30 kV-kraftledningen är att förbättra driftsäkerheten i nätet norr om Skellefteå. Planerad ledning kommer göra att driftstörningar inte drabbar kunderna i samma omfattning som idag.

För att få bygga och driva en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Skellefteå Kraft genomför därför nu avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–32§§ miljöbalken för rubricerat ärende.

Skellefteå Kraft hälsar välkommen till ett samrådsmöte i form av ett öppet hus för att informera om projektet och dess förutsedda miljöpåverkan, samt för att svara på frågor.

Datum: 24 maj 2023

Tid: 18:00–20:00

Plats: Föreningshuset Gullringen, Fabriksgatan 30, Byske

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast den 9 juni 2023 via e-post frida.ragnvaldsson@sweco.se eller skriftligen till Frida Ragnvaldsson, Sweco Sverige AB, Box 110, 901 03 Umeå.

Ytterligare information eller svar på frågor lämnas av Frida enligt ovan eller telefon: 070-835 56 24.

Samrådsunderlaget och detaljerade fastighetskartor finns tillgängligt här nedanför.

Samrådsunderlag Lillkågeträsk 230425 slutv

Bilaga 1 Naturmiljö

Fastighetskartor_Lillkågeträsk_1-2

Fastighetskartor_Lillkågeträsk_3-5

Fastighetskartor_Lillkågeträsk_6-9

Skellefteå Kraft bjuder härmed in till samråd (öppet hus) enligt 6 kap miljöbalken, i samband med att vi planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för en ny 150 kV-ledning i luftledningsutförande mellan station Högnäs och Skelleftehamn.

Syftet med den nya 150 kV-luftledningen är att vara en reservmatning till den nya ledningen på södra sidan av älven fall av avbrott, att förstärka elnätet i Skellefteå och tillmötesgå framtida elbehov och tillkommande last. Ledningen utgör en viktig del av elnätet för att möjliggöra utvecklingen av Skellefteå stad med närområde. Genom att anlägga en ledning mellan station Högnäs och station Skelleftehamn säkerställs bland annat elleveranssäkerheten till industriområdet Hedensbyn Site East, där bland andra Northvolt har sin batterifabrik, samt redundans för Skellefteå stads elförsörjning.

Samråd

Datum: 23 maj 2022
Tid: 18-20. 
Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75, Skellefteå

Samrådsunderlag

Samrådsunderlagen, samt kartor med de fastigheter som berörs av utredningsstråken, finns tillgängligt här intill.

Samrådsunderlag Högnäs – Skelleftehamn

Bilaga 1 A Karta naturintressen

Bilaga 1 B Karta naturintressen (Östra)

Bilaga 1 C Karta naturintressen (Västra)

Bilaga 2, karta kulturmiljövärden

Bilaga 3, Rennäringens intressen

Kartor med fastigheter och utredningsstråk (del 1)

Kartor med fastigheter och utredningsstråk (del2)

Synpunkter och frågor

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 3 juni till klara.brannstrom@sweco.se eller till

Klara Brännström,
Sweco Sverige AB,
Box 110, 901 03 Umeå.

Har du frågor eller önskar samrådsunderlaget i pappersformat kan du även kontakta Klara på 070-354 39 77.

Arkiv

Fortsatt samråd tre nya 150 kV ledningar i Skellefteå kommun

Skellefteå Kraft planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för nya 150 kV ledningar i luftledningsutförande mellan Svanström och Näsudden

Syftet med de planerade 150 kV ledningarna är att leveranssäkra och förstärka elnätet i Skellefteå och tillmötesgå framtida elbehov och tillkommande last. Ledningarna utgör en viktig del av elnätet för att möjliggöra utvecklingen av Skellefteåregionen. Med ledningarna säkerställs bland annat även elleveranssäkerheten till industriområdet Hedensbyn Site East, där bland andra Northvolt har sin batterifabrik, samt redundans för Skellefteå stads elförsörjning.

För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. 

Som en del i detta genomförde Skellefteå Kraft under maj-juni 2023 ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29-31§§ miljöbalken för rubricerat ärende med ett antal alternativa utredningsstråk. Efter samrådet har nu Skellefteå Kraft val en ledningssträckning att gå vidare med.

Nu genomförs ett fortsatt skriftligt samråd för delsträckan mellan stationerna Svanström och Gamla Kågevägen. I den stora kartan redovisas den ledningssträckning som är föremål för detta samråd.

I den kartan nedan redovisas hela den ledningssträcka som Skellefteå Kraft avser att söka tillstånd för.

Samrådskarta där den tänkta sträckningen går.

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den 13 januari 2024 via e-post sm-se-svanstrom-nasudden@sweco.se

Samrådsunderlaget, samt ett dokument med kartor över de fastigheter som berörs av ledningssträckningen, finns tillgängligt här intill. Här ligger även det samrådsunderlag som presenterades i det tidigare samrådet.

Fortsatt samråd nya 150 kV ledningar mellan Svanström och Gamla Kågevägen
Fastighetskartor fortsatt samråd Svanström – Gamla Kågevägen

Kontakta Anna enligt ovan eller via telefon 070-922 17 42 om ni önskar samrådsunderlaget i pappersformat eller har några frågor.

Handlingar från tidigare samråd i maj-juni 2023

Samrådsunderlag Svanström Näsudden 230511
Bilaga 1a Karta riksint naturreservat o vatten ext gr
Bilaga 1b Karta övriga naturintressen, västra delen Ext gr
Bilaga 1c Karta övriga naturintressen östra delen Ext gr
Bilaga 2 Karta Kulturmiljövärden Ext gr
Bilaga 3 Karta Rennäringens intressen Ext gr
Bilaga 4 övriga intressen Ext gr
Fastighetskartor 1-5
Fastighetskartor 6-10
Fastighetskartor 11-14  

Samråd ny 36 kV ledning i vid Bergsbyn

Skellefteå Kraft planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för en ny markförlagd 36 kV ledning vid Bergsbyn

Syftet med den nya 36 kV ledningen mellan två nya stationer norr om Torsgatan är att förse tillkommande industrietablering med el, vilket är en förutsättning för utvecklingen av industriområdet i Bergsbyn.

För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Skellefteå Kraft genomför därför nu undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken för rubricerat ärende.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast fredag den 10 mars 2023.

Samrådsunderlag ny 36 kV ledning Skellefteå kommun

36kV luftledning Kankberg – Renström

Ansökan nätkoncession Kankberg-Renström
Fastighetskartor Kankberg-Renström
Sträckning sökt ledning Kankberg-Renström (zip med Shape-fil för dig som har program för GIS)

Bilagor

A – Koncessionskarta Kankberg-Renström
B1 – Teknisk beskrivning Renström
D – Miljökonsekvensbedömning

Alla bilagor finns inte här på hemsidan av bland annat sekretesskäl. Vid intresse av en specifik bilaga kan du kontakta oss på Skellefteå Kraft så utreder vi från fall till fall vad som är möjligt att lämna ut.

Gran till Slyberget, 36kV markkabel

Ansökan 52 kV ledning Gran-Slyberget

Bilagor

A1 Koncessionskarta markkabel
A2 Återkallelse koncession
B Teknisk beskrivning markkabel Björkdal
D Miljökonsekvensbeskrivning Gran – Björkdal
E Beslut om betydande miljöpåverkan

Gran till anrikningsverket, 36 kV luftledning

Ansökan 36 kV Gran-Björkdalsgruvan

Bilagor

A1 Koncessionskarta luftledning
B Teknisk beskrivning
D Miljökonsekvensbeskrivning
E Beslut om betydande miljöpåverkan

Omdragning vid Lundliden, 170 kV luftledning

Ansökan omdragning Lundliden

Bilagor

A1 Koncessionskarta
A2 Rasering av del av L2S1
B Teknisk beskrivning
D Miljökonsekvensbeskrivning

Samråd markkabel Hedensbyn

Skellefteå Kraft Elnät bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap miljöbalken i samband med att vi avser söka tillstånd att bygga en 36 kV-markkabel vid Hedensbyn, Skellefteå. Syftet med byggnationen är att kunna markförlägga en befintlig luftledning i området och därmed möjliggöra framtida infrastrukturarbeten i områden, till exempel Norrbotniabanan.

Samrådsunderlag

Samrådsunderlag Hedensbyn
Översiktskarta Hedensbyn

Synpunkter och frågor

Synpunkter lämnas senast 26 mars 2021 till erik.spinnel@skekraft.se

Samråd Hedensbyn kraftvärmeverk

Skellefteå Kraft planerar att ansöka om ändringstillstånd för verksamheten vid Hedensbyns kraftvärmeverk för att utöka verksamheten med avskiljning
av koldioxid, BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage).
Vi genomför därför samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken för att inhämta
synpunkter.

I vårt samrådsunderlag beskriver vi bland annat planerade
förändringar och de miljöeffekter, exempelvis buller, ändringarna kan antas
medföra samt övergripande utformning av miljökonsekvensbeskrivningen.

Synpunkter och frågor lämnas senast 18 november 2022.

Samrådsunderlag Hedensbyns kraftvärmeverk