Välkommen till våra hållbarhetssidor

Hållbarhet innebär för Skellefteå Kraft att driva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi går i täten för morgondagens energiförsörjning. Hur vi påverkar människor, miljö och samhällsekonomi ska finnas med i varje beslut och handling.

Vårt arbete med ansvar och hållbar utveckling omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan: från val av energikällor och produktion av el och värme, till distribution och kundernas slutanvändning. I dialog med kunder, leverantörer och andra berörda aktörer fokuserar vi på de frågor och områden där påverkan är störst, och där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Vision och mission

Vår vision och mission tydliggör vilken roll Skellefteå vill ta för en hållbar samhällsutveckling. Våra kärnvärden visar också på vår ambition att i samarbete med andra driva på i positiv riktning.

Läs mer om våra kärnvärden och vision

Pyramid som visar vår vision, mission och våra kärnvärden.

Drivande -Vi är utmanande, nytänkande, smarta, modiga och initiativrika.
Ansvarstagande – Vi tar ansvar för kundens och samhällets behov, står vid vårt ord, är leveranssäkra och pålitliga.
Tillsammans – Tillsammans med varandra, våra kunder och partners möter vi framtiden.

Utveckling i takt med vår omvärld

Skellefteå Kraft vill vara en del av den hållbara samhällsomställning vi står inför. Nya spelregler i energi- och klimatpolitiken, snabb teknisk utveckling och en förändrad energimarknad skapar nya förutsättningar som vi behöver förstå och anpassa oss till.

Så utvecklas vi med vår omvärld

Väsentlighetsanalys – fokus på det viktigaste

Fokus och prioritering i vårt hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning utgår från vårt uppdrag och vår strategiska inriktning, verksamhetens påverkan inklusive risker och möjligheter, samt omvärldstrender och intressentförväntningar. Inför hållbarhetsredovisningen 2017 uppdaterade vi vår väsentlighetsanalys, genom intervjuer med valda intressenter och i linje med vår nya strategiska inriktning.

Mer om våra intressenter och intressentdialog

Våra prioriterade intressenter är allmänheten, nya och befintliga medarbetare, ägare, kunder, samarbetspartners och samhället. De är viktiga för oss eftersom de i stor utsträckning antingen påverkas av eller påverkar vår verksamhet. Deras åsikter har betydelse för hur vi utvecklar vår verksamhet.

Läs mer om dialogen med våra intressenter

Hållbarhetsredovisning enligt GRI SRS

För att säkerställa en trovärdig, relevant och balanserad redovisning av vårt hållbarhetsarbete, tillämpar vi det globala ramverket för hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative (GRI).

Mer om vårt GRI-index 

Vårt bidrag till Agenda 2030

Världens ledare har antagit sjutton globala utvecklingsmål, som sammantaget ska leda till en fredlig och hållbar utveckling till år 2030. Målen integrerar och balanserar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, och det är allas vårt ansvar att bidra till att de uppnås.

Skellefteå Kraft stödjer Agenda 2030 i sin helhet. Under året har vi gjort en närmare genomgång av samtliga mål och delmåls betydelse för Skellefteå Kraft, för att ta reda på var vårt ansvar och bidrag är störst.

Genom vår kompetens och kärnverksamhet har vi möjlighet att aktivt bidra till de globala målen; 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16. Mål 7 handlar om att säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig och ren energi för alla människor.

Översikt över de 17 globala målen.

Mer om Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen på globalamalen.se

Viktiga ansvarsfrågor och strategiska mål

Våra prioriterade ansvarsfrågor kan kategoriseras i de tre perspektiven Miljöansvar, Socialt ansvar och Ekonomiskt ansvar. Tabellen ger en översikt av vilka frågor det handlar om och hur de hänger ihop med de Globala målen, samt Skellefteå Krafts strategiska inriktning och övergripande nyckeltal för respektive område.

Det här redovisar vi

Hållbara händelser 2017

Vinter

 • Vi tar beslut att de närmaste åren investera 200 miljoner kronor i Skellefteå Krafts fibernät
 • Första sänkningen av fastighetskatten på vattenkraft träder i kraft
 • Vi får placering 25, bäst av producerande energibolag, i Sustainable Brands Index 2017

Vår

 • Vi genomför ett visionsarbete med alla medarbetare
 • Vi granskas av media avseende representation och sponsring
 • Vi vinner pris för bästa kundservice – för sjätte året i rad

Sommar

 • Vi lanserar rapporten 100 % förnybart till 2040, tillsammans med Sweco
 • Vi lanserar Vattenkraftens miljöfond tillsammans med åtta andra vattenkraftföretag
 • Vi lanserar en ny obligatorisk hållbarhetsutbildning för samtliga medarbetare

Höst

 • Vi inviger fjärde etappen av Blaiken vindkraftpark
 • MMI undersökning genomförs och resultatet förbättras från 66 till 71.
 • Northvolt tar beslut om att bygga Europas största batterifabrik i Skellefteå
 • Vi tar beslut att förstärka elnätet för 180 miljoner kronor, för att möjliggöra elintensiv industri
 • Vi påbörjar bygget av ett helt soldrivet hus, frånkopplat från elnätet, på Vitberget

Sustainable Brands

På plats 26

Sustainable Brand Index är Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på  hållbarhet.

Årets resultat visar att Skellefteå Kraft hamnar på 26:e plats i Sverige, ansett som mest hållbart av de energibolag med egen produktion.

Undersökningen baseras på 16 600 konsumenter som har utvärderat 326 varumärken för att få konsumenternas uppfattning av hur hållbart varumärket uppfattas.

Topp 30 Sustainable brand index

Läs mer om Sustainable Brand Index

Hållbar verksamhetsstyrning

Vår övergripande verksamhetsstyrning och riskhantering utgår från ägarens direktiv och krav på rapportering, och vår strategiska plan med tillhörande mål, verksamhetsplaner och styrande nyckeltal.

Certifierade ledningssystem

Verktyg finns implementerade för intern uppföljning mot verksamhetsmålen inom ekonomi och miljö, som konkretiserar hur varje enhet i organisationen bidrar. Vi styr också verksamheten med stöd av certifierade ledningssystem enligt OHSAS 18001 (arbetsmiIjö), ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 2015 (kvalité). Miljöcertifieringen omfattar den operativa verksamheten inom Skellefteå Kraftkoncernen och kvalitetscertifieringen omfattar bolagen Skellefteå Kraft Fibernät AB och Skellefteå Kraft Elnät AB.

Verksamhetspolicy

Sedan 2016 har Skellefteå Kraft en samlad övergripande verksamhetspolicy, som beskriver vårt grundläggande förhållningssätt i viktiga frågor och ger vägledning i det dagliga arbetet. Verksamhetspolicyn tydliggör vår syn på långsiktigt och hållbart värdeskapande, och hur vi ska balansera vårt ansvar för miljö, medarbetare, kunder, företags- och samhällsekonomi.

Verksamhetspolicyn i sin helhet (pdf)

Uppförandekod

Skellefteå Kraft har också en uppförandekod som beskriver hur vi förväntas uppträda med hänsyn till värderingar, policyer och regelverk. Koden gäller alla medarbetare. Ett arbete pågår för att uppdatera uppförandekoden så att den även kan användas i externa relationer, och gälla exempelvis våra leverantörer.

Uppförandekoden i sin helhet (pdf) 

Riskpolicy och process för riskhantering

Under 2017 inrättades tjänsten som riskchef i verksamheten. I uppdraget ligger främst att ta fram ramverk och stöddokument för att analysera och bedöma risker ur alla perspektiv; yttre miljö, arbetsmiljö, säkerhet, ekonomi. I december fattades beslut om en riskhanteringspolicy.

Hållbarhetsråd

Varje chef och varje medarbetare har ett ansvar att integrera hållbarhetsperspektiven i sitt dagliga arbete och beslutsprocesser. Ett hållbarhetsråd bestående av representanter från olika verksamhetsområden och stödfunktioner, har till uppgift att samordna och utveckla hållbarhetsarbetet, föreslå mål och mätetal samt förbereda beslutsunderlag till koncernledningen.

Obligatorisk hållbarhetsutbildning

Under 2017 har vi lanserat en ny webbaserad hållbarhetsutbildning, som är obligatorisk för alla medarbetare på Skellefteå Kraft. Vid årsskiftet hade 72 % gått igenom utbildningen.

Mål och utfall

Skellefteå Kraft följer varje år upp utfallet av strategiska och övergripande mål. Målen är indelade i ansvarsperspektiven miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar.

Mål och utfall i sin helhet

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP