Vårt ansvar

Hållbar utveckling handlar om att använda resurser, oavsett om det är råvaror, energi eller anställda, så klokt och uthålligt som möjlig. Med vår hållbarhetsredovisning vill vi ge en ärlig och relevant beskrivning av vårt arbete för att vara ett hållbart och ansvarstagande företag.

Vi har valt att berätta om vår verksamhets påverkan på människor och miljö och hur vi arbetar med den utifrån perspektiven miljöansvar, ekonomiskt ansvar, kundansvar och socialt ansvar. Innehållet i redovisningen speglar vad våra intressenter tycker är viktigast att redovisa, var vår påverkan på människa och miljö är som störst och vår strategiska inriktning.

Strategin visar vägen

På en elmarknad i förändring är det viktigt att ha en stark vision som vägleder arbetet. Vår vision är att bli Sveriges bästa energibolag och en av strategierna för att nå dit handlar om att hållbarhet ska genomsyra alla våra beslut. Att redovisa vårt hållbarhetsarbete ger struktur i arbetet och hjälper oss framåt i processen.

Prioritering av frågor

Vi har prioriterat vilka frågor vi ska redovisa genom en väsentlighetsanalys där vi tagit hänsyn till hur viktig frågan är för våra intressenter, vår påverkan på människor och miljö och vår strategiska inriktning. De frågor som bedömts vara allra viktigast att redovisa är:

  • Ekonomisk tillväxt
  • Tillgänglighet och tillförlitlighet i energileveranser
  • Påverkan på biologisk mångfald
  • Minskad miljöpåverkan från produkter och tjänster

Våra prioriterade intressenter är allmänheten, nya och befintliga medarbetare, ägare, kunder, myndigheter, politiker och intresseorganisationer. De är viktiga för oss eftersom de i stor utsträckning antingen påverkas av eller påverkar vår verksamhet. Deras åsikter har betydelse för hur vi utvecklar vår verksamhet.

Läs mer om dialogen med våra intressenter här.

Globalt ramverk vägleder arbetet

För att säkerställa en trovärdig, transparent och balanserad redovisning som har fokus på det allra viktigaste, tillämpar vi det globala ramverket för hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative (GRI).

Du hittar vår fullständiga hållbarhetsredovisning här.

Hållbara händelser 2015

Vi bygger färdigt den tredje etappen av Blaiken vindkraftpark med 30 nya vindkraftverk.

Vi investerar 100 miljoner kronor i rökgaskondensering vid kraftvärmeanläggningen i Skellefteå. Det beräknas öka energieffektiviteten med 20 %.

Vi driftsätter en ny småskalig vattenkraftanläggning i Bruksforsen. Turbinen är särskilt utformad för att underlätta fiskarnas vandring.

Vi bygger nya transformatorstationer och nytt elnät i Lycksele, för att förbättra tillförlitligheten i elleveransen.

Vi får utmärkelsen branschens bästa kundservice för fjärde året i rad

Vi påbörjar ett mer aktivt och systematiskt arbete för mångfald och likabehandling

På plats 24

Sustainable Brand Index är Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på  hållbarhet.

Årets resultat visar att Skellefteå Kraft hamnar på 24:e plats i Sverige, ansett som mest hållbart av de energibolag med egen produktion.

Undersökningen baseras på 30 000 konsumenter som har utvärderat 752 varumärken för att få konsumenternas uppfattning av hur hållbart varumärket uppfattas.Sigill topp 30 Sustainable Brand Index 2016

Läs om Sustainable Brand Index

 

 

Till toppen