Vårt ansvar

Hållbar utveckling handlar om att använda resurser, oavsett om det är råvaror, energi eller anställda, så klokt och uthålligt som möjlig. Med vår hållbarhetsredovisning vill vi ge en ärlig och relevant beskrivning av vårt arbete för att vara ett hållbart och ansvarstagande företag.

Vi har valt att berätta om vår verksamhets påverkan på människor och miljö och hur vi arbetar med den utifrån perspektiven miljöansvar, ekonomiskt ansvar, kundansvar och socialt ansvar. Innehållet i redovisningen speglar vad våra intressenter tycker är viktigast att redovisa, var vår påverkan på människa och miljö är som störst och vår strategiska inriktning.

Strategin visar vägen

På en elmarknad i förändring är det viktigt att ha en stark vision som vägleder arbetet. Vår vision är att bli Sveriges bästa energibolag och en av strategierna för att nå dit handlar om att hållbarhet ska genomsyra alla våra beslut. Att redovisa vårt hållbarhetsarbete ger struktur i arbetet och hjälper oss framåt i processen.

Vårt bidrag till Agenda 2030

Genom vår kompetens och kärnverksamhet har vi möjlighet att aktivt bidra till sju av FN:s globala hållbarhetsmål; 5, 7, 8, 9, 12, 13 och 15.

Mål 7 handlar om att säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig och ren energi för alla människor. Läs mer om Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen på globalamalen.se

Våra intressenter

Våra prioriterade intressenter är allmänheten, nya och befintliga medarbetare, ägare, kunder, myndigheter, politiker och intresseorganisationer. De är viktiga för oss eftersom de i stor utsträckning antingen påverkas av eller påverkar vår verksamhet. Deras åsikter har betydelse för hur vi utvecklar vår verksamhet.

Läs mer om dialogen med våra intressenter här.

Prioritering av frågor

Vi har prioriterat vilka frågor vi ska redovisa genom en väsentlighetsanalys där vi tagit hänsyn till hur viktig frågan är för våra intressenter, vår påverkan på människor och miljö och vår strategiska inriktning.

Det här redovisar vi

Skellefteå Krafts prioriterade ansvarsfrågor Skellefteå Krafts strategiska fokusområden FN:s hållbarhetsmål
Miljöansvar
• Val av energikällor och produktionsmix.
• Påverkan på biologisk mångfald.
• Klimatpåverkan, utsläpp till luft.
• Miljöanpassning av produkter och tjänster.
100 procent hållbar och förnybar energiproduktion. 12. Hållbar produktion och konsumtion.
13. Bekämpa klimatförändringen.
15. Ekosystem och biologisk mångfald.
Kundansvar
• Tillgänglighet och tillförlitlighet i energileveranser.
• Kundupplevelse.
• Affärsetik, enkelhet och transparens.
Med branschens nöjdaste kunder skapar vi långsiktiga och lönsamma kundrelationer. 7. Hållbar energi för alla.
Socialt ansvar
• Arbetsmiljö (hälsa och säkerhet).
• Attraktiv och utvecklande arbetsplats.
• Mångfald och likabehandling.
• Ursprungsbefolkningars rättigheter.
• Samhällsengagemang lokalt och regionalt.
Vi är branschens bästa arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare.
Vi bidrar till utvecklingen i regionen genom investeringar i infrastruktur och lokalt samhällsengagemang.*
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
5. Jämställdhet.
Ekonomiskt ansvar
• Ekonomiskt resultat (lönsamhet).
• Indirekt ekonomisk påverkan på lokalsamhället.
• Forskning och utveckling.
Genom en hög och stabil avkastning ger vi våra ägare möjligheter att utveckla Skellefteå till en av Sveriges bästa kommuner.
Vi bidrar till utvecklingen i regionen genom investeringar i infrastruktur och lokalt samhällsengagemang.*
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

*Det strategiska fokusområdet har både ett ekonomisk och ett socialt ansvarsperspektiv.

Globalt ramverk vägleder arbetet

För att säkerställa en trovärdig, transparent och balanserad redovisning som har fokus på det allra viktigaste, tillämpar vi det globala ramverket för hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative (GRI).

Du hittar vår fullständiga hållbarhetsredovisning här.

Hållbara händelser 2016

  • Vi bygger och driftsätter den fjärde etappen av Blaiken vindkraftpark.
  • Vi beslutar att investera i en ny vindkraftpark i Solberg.
  • Vi förbereder avveckling av vår torvproduktion och torvanvändning.
  • Vi inviger vår första laddstation för elfordon i Skellefteå.
  • Vi investerar i förbättrad fiskvandring i Hednäs.
  • Vi vinner priset för energibranschens bästa kundservice för femte året i rad.
  • Vi växer in i vår nya organisation.
  • Vi diskuterar innebörden av vår uppförandekod med våra medarbetare.

Sustainable Brand Index

På plats 25

Sustainable Brand Index är Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på  hållbarhet.

Årets resultat visar att Skellefteå Kraft hamnar på 25:e plats i Sverige, ansett som mest hållbart av de energibolag med egen produktion.

Undersökningen baseras på 30 000 konsumenter som har utvärderat 286 varumärken för att få konsumenternas uppfattning av hur hållbart varumärket uppfattas.

Läs om Sustainable Brand Index

 

 

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP