Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vårt bidrag till Agenda 2030

Skellefteå Kraft stödjer Agenda 2030 i sin helhet. Vi har gjort en genomgång av samtliga mål och delmåls betydelse för Skellefteå Kraft, för att ta reda på var vårt ansvar och bidrag är störst.

Genom vår kompetens och kärnverksamhet har vi möjlighet att aktivt bidra till flera av målen. Vi har samtidigt ett stort ansvar för de mål där vår verksamhet kan ha en negativ påverkan.

De globala målen

Genom vår roll som energiförsörjare, arbetsgivare, affärspartner och samhällsaktör är många mål och delmål relevanta för oss. Tydliga kopplingar till vår verksamhet finns till tio av de 17 målen: 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16. Av dessa har vi särskilt fokus på fem av målen: 7, 8, 9, 11 och 15.

Mål 7 handlar om att ha tillgång till hållbar och effektiv energiförsörjning från förnybara energikällor. Ren, tillgänglig energi är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför, till exempel fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, och ekonomisk tillväxt. Samtidigt kommer en stor andel av utsläppen av växthusgaser från fossila energikällor, som utgör över 80 procent av den totala energitillförseln globalt. [MB1]

Förnybar energiproduktion ligger i Skellefteå Krafts DNA. Från 1906 när valet gjordes att satsa på vattenkraft fram till idag har vi investerat i förnybar energiproduktion och idag är andelen förnybart i vår energimix nästan 90 procent. Vår ambition är att säkerställa tillgång till prisvärd, ren och 100 % förnybar energi till alla våra kunder.

Mål 8 handlar om att skapa ekonomisk tillväxt samtidigt som arbetstagares rättigheter skyddas genom anständiga arbetsvillkor och en trygg och säker arbetsmiljö, och utan att miljö och naturresurser förstörs.

Skellefteå Kraft arbetar för en långsiktigt stabil ekonomisk värdetillväxt, utan att belasta vare sig natur eller mänskliga resurser i onödan. Som arbetsgivare har vi ansvar för en säker och bra arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Vi har en nollvision för arbetsolyckor och arbetar systematiskt och förebyggande för hälsa och välmående. Vi har också ett ansvar för arbetsförhållanden i våra leverantörskedjor, och ställer krav på detta genom vår leverantörsuppförandekod.

Mål 9 handlar om att bidra till en hållbar industrialisering, främja innovationer och bygga en motståndskraftig infrastruktur.

Skellefteå Krafts utbyggnad och underhåll av fjärrvärmenätet, fibernätet och elnätet möjliggör samhällets behov av pålitliga leveranser av el, värme och kommunikation. Skellefteå Kraft jobbar även med innovation och investerar i framtidens energi- och transportsystem, bland annat genom utbyggnad av publika laddnätverk för eldrivna fordon.

Mål 11 handlar om att göra städer och samhällen inkluderande, trygga och robusta. Det omfattar hållbar stads- och samhällsplanering, hållbart byggande och hållbar infrastruktur, luftkvalitet och avfallshantering med mera.

Ett viktigt delmål handlar om att tillhandahålla hållbara transportsystem, ett annat om att skydda och trygga natur- och kulturarv, och ytterligare ett om att minska lokal luftförorening och miljöpåverkan.

Skellefteå Kraft har en viktig roll för en positiv samhällsutveckling lokalt och regionalt. Till våra viktigaste insatser hör investeringar i hållbar infrastruktur för energi och kommunikation, som stärker och binder ihop samhällen och regioner. Vi investerar i framtidens transportinfrastruktur och driver vår verksamhet med hänsyn till påverkan på närboende och på naturen.

Mål 15 handlar om att skydda våra ekosystem och den biologiska mångfalden, som är en grundförutsättning för hela vårt samhälle och välfärd. Fungerande ekosystem och naturresurser är nödvändiga för att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten och förnybara råmaterial. Samtidigt hotas många arter och livsmiljöer av föroreningar, markanvändning och överutnyttjande.

Skellefteå Krafts förnybara energiproduktion har stora fördelar ur klimatsynpunkt men innebär samtidigt ingrepp i naturmiljön och påverkan på den biologiska mångfalden. Vi har ett stort ansvar att minimera de negativa effekterna, genom att bygga kunskap om påverkan och om vilka åtgärder som är bäst, och genom kontinuerlig dialog med intressenter. Bland annat har vi tagit fram handlingsplaner för biologisk mångfald för alla verksamheter, och tillsammans med branschen utformat Vattenkraftens miljöfond för finansiering av miljöåtgärder vid vattenkraftsanläggningar.