Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Våra miljömål

Våra miljömål är antagna med utgångspunkt från vår verksamhets betydande miljöaspekter, våra intressenters viktigaste ansvarsfrågor och vår strategiska inriktning.

Vårt övergripande koncernmål är noll fossila koldioxidutsläpp inom Skellefteå Krafts egen verksamhet. Vi vill öka de positiva miljöaspekterna och minska de som har en negativ påverkan. Vår verksamhets övergripande miljöaspekter är klimatpåverkan, kemiska risker och biologisk mångfald.

Vi har sex stycken miljömål som vi arbetar för. Likväl som vi stödjer FNs globala mål i vårt hållbarhetsarbete arbetar vi också för att bidra till Sveriges nationella miljömål.

Våra miljöaspekter och vår påverkan

Vårt koncernmål Skellefteå Kraft tar ansvar inkluderar våra övergripande betydande miljöaspekter; Biologisk mångfald och Klimatpåverkan. Vårt miljöarbete inkluderar också andra aspekter som vi förbättrar och följer inom våra verksamheter.

Biologisk mångfald

Vi vill hitta balansen inom den biologiska mångfalden, mellan det som är positivt för klimatet och det som ger en negativ påverkan på den lokala miljön, samtidigt som vi producerar förnybar energi.

Den biologiska mångfalden påverkas där vi har våra anläggningar. Det går att göra mycket för att både djur och växter ska kunna leva och må bra där vi bedriver verksamhet även om den ursprungliga livsmiljön kan förändras.

Positiv

Artspecifika stödprojekt
Åtgärder
Ekologisk kompensation

Negativ

Påverkan på vatten, mark, växtliv och djurliv

  • Tagit fram en strategi för biologisk mångfald inom alla våra verksamhetsområden
  • Gjort geografiska informationsanalyser (GIS) på många av våra ledningsgator för regionnät
  • Vi identifierar potentiella miljöåtgärder som kombineras med utveckling av förnybar energiproduktion för att uppnå bästa miljönytta i Skellefteälven

Vi ökar vår kunskap om påverkan och lämpliga åtgärder för att skydda och främja biologisk mångfald. Vi satsar på miljöanpassad teknik och insatser som minskar verksamhetens negativa påverkan på naturresurser och livsmiljöer. Väljer etableringsplatser med hänsyn till naturvärden. Samarbetar med forskare och genomför studier kring påverkan och åtgärder.

Klimatpåverkan

Vi vill uppnå noll fossila koldioxidutsläpp inom Skellefteå Krafts egen verksamhet och tillhandahålla produkter och tjänster som bidrar till ökad hållbarhet.

De värden vi skapar är vårt bidrag till energiomställningen. Energikällorna måste vara långsiktigt hållbara och inte komma från resurser som tar slut. Energiproduktion är en bidragande orsak till de klimatproblem vi har samtidigt som energianvändningen ökar. Produktion och distribution av förnybar energi samt tillgång till produkter och tjänster som gynnar effektiv och smart användning är en förutsättning för att lyckas.

Positiv

Produktion och distribution av förnybar energi.
Produkter och tjänster.
Smart användning

Negativ

Bränslen
Transporter
Resursanvändning
Avfall

  • Producerar och bygger ut förnybar energiproduktion.
  • Arbetar med en hållbar avveckling av torvproduktionen.
  • Investerar, moderniserar och energieffektiviserar i egna anläggningar.
  • Erbjuder energitjänster till våra kunder.
  • Deltar aktivt i frågor som berör det framtida energisystemet.

Genom nya arbetsmetoder, bättre teknik och effektivare produktionssätt blir vi mer resurseffektiva. Många investeringar och inköp får vi leva med under lång tid och det finns risk att vi bygger in både risker och framtida miljöproblem till följd av felaktiga val. Därför är det viktigt att vid varje val av produkt eller tjänst tänka utifrån flera perspektiv. En viktig länk i det arbetet är tydliga kriterier i hållbarhetsbedömningen för inköps- och investeringsprocessen.