Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Projekt berguv – en insats för vår natur

Med start i januari 2019 har Skellefteå Kraft inlett ett samarbete med Berguv Nord.

Berguv Nord är en stiftelse som i mer än fyrtio år arbetat med forskning och aktiviteter för att skydda den utrotningshotade berguven.

Fokus på biologisk mångfald

Projekt berguv, som samarbetet kallas, syftar till att förbättra och stödja en hållbar utveckling för både arten berguv och bidra till stiftelsen Berguv Nords verksamhet. Det ligger i linje med Skellefteå Krafts fokus på biologisk mångfald och har beröring med vår verksamhet.

– Jag tycker det är positivt att ett företag i energibranschen ser att vi gemensamt har en uppgift att utveckla och förbättra naturvård och naturskydd säger Andro Stenman, ordförande i Berguv Nord.

Ljudinspelningar underlättar inventering

Projektet har inletts med inventering av berguvar i Västerbotten och Västernorrland och denna initiala inventering kommer att hålla på till hösten 2020. Förutom egna observationer så bidrar ideella krafter med rapporter och projektet sätter även ut inspelningsutrustning för att lokalisera berguv, framförallt inom områden som är svårtillgängliga.

– Inspelningarna kommer att göra inventeringarna billigare och mycket bättre. Vi kommer att få bra kunskap om var det finns ensamma hanar eller par i vårt område är min bedömning, berättar projektledare David Rocksén, Sweco Environment.

Bara ett berguvpar i Skellefteå

Han berättar också att de hittills bara lokaliserat ett berguvpar i Skellefteå kommun. För tio år sedan fanns det fyra. David ingår i styrgruppen tillsammans med Andro Stenman, Berguv Nord och Rolf Lindgren samt Erik Spinnel, båda från miljöfunktionen på Skellefteå Kraft.

– Berguven är en av de mest hotade fågelarterna i Sverige och riskerar att försvinna ifrån Norrland inom ett antal år, om ingen insats görs, slår David fast.

Minska avtrycket på miljön

– Den här satsningen minskar ju vårt avtryck på miljön och förhoppningen är ju en livskraftig stam i vårt område. Berguven är en toppredator och en indikator på om näringskedjan under dem fungerar väl, berättar Rolf Lindgren.

Projekt berguv har just startat men för Skellefteå Kraft så faller det väl in i arbetet med det globala miljömålet nummer 15, som bland annat innefattar att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Men vissa åtgärder för att skydda berguv och andra stora fåglar har pågått i många år. Skellefteå Kraft Elnät har sedan 1980-talet satt upp något som kallas ”huven uven”, ett skydd på transformatorerna för att förhindra att stora fåglar dödas eller skadas av elanläggningar.

– Vi har under de sista åren fokuserat allt mera på att identifiera vilka insatser vi kan genomföra för att öka den biologiska mångfalden och ser fram emot att samarbeta med Berguv Nord, säger Clas Berglund, vd Skellefteå Kraft Elnät.

Foto: Oskar Lindén

Fakta om berguven

Berguven är fridlyst sedan 1950 men hotas av förändringar i sin livsmiljö, bland annat förekomsten av miljögifter, trafik, kraftledningar, avverkning och andra störningar.

Den var utrotningshotad på 1970-talet men efter en insats med avel och utsättning så fanns det 600 hanar vid riksinventeringen på 1990-talet.

Tio år senare hade antalet sjunkit till 400 hanar och idag är siffran förmodligen ännu lägre.

Storlek: Berguven är Europas största och tyngsta uggla.
Längd: 59-73 cm
Vingbredd: 138-170 cm
Latinskt namn: Bubo bubo
Äter: Råttor, sorkar, igelkottar, harar och fåglar.
Läte: Ett djupt tvåstavigt ”oo-hoo”. Förr i tiden trodde man i vissa trakter att berguvens läte var ett troll som satt och lät i berget. Man trodde även att lätet förutspådde både olyckor och oväder. Man förbjöd därför barnen att härma berguv.

Foto: Oskar Lindén