Med sikte på  100 % förnybart

Vårt mål är 100 % förnybar energiproduktion senast 2040. Största delen av den el och värme som vi producerar kommer redan idag från vattenkraft, vindkraft och biobränslen.

Vi ser stor potential i vattenkraften som Sveriges framtida bas- och reglerkraft men också i vindkraften och andra energikällor som kan bidra i ett hållbart energisystem, som till exempel solkraft.

Vår ambition

Illustration över ett vattenkraftverkVårt övergripande miljömål är 100 procent förnybar energiproduktion.

 

Vad handlar det om: Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2020 Trend
Minskad klimatpåverkan

Utsläpp till luft

Producerar och bygger ut förnybar energiproduktion 100 % förnybar energi-produktion senast 2040 89 %
Arbetar med en hållbar avveckling av torvproduktionen 0 % torv i kraftvärme-produktionen senast 2025 5,6 %
Investerar, moderniserar och energieffektiviserar i egna anläggningar
Erbjuder energitjänster till våra kunder
Arbetar med innovation, forskning och utveckling
Deltar aktivt i frågor om det framtida energisystemet
Avyttrar ägarskap och anläggningar som bidrar till fossila utsläpp
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

 

Mångfacetterad debatt om framtidens energi

Den energi- och klimatpolitiska debatten pågår kring flera viktiga frågor och perspektiv, både nationellt och internationellt. Kärnkraftens framtid, utmaningen med ökad efterfrågan på el och otillräckliga nät för distribution, och synen på vilka förnybara energikällor som är hållbara, är några centrala områden. En långsiktigt fastställd plan för energiomställningen saknas i dagsläget, vilket gör det svårare för oss som energibolag att navigera och ta rätt strategiska beslut om långsiktiga investeringar.

EU:s taxonomi

Under året trädde EU:s nya taxonomiförordning i kraft. Lagen ska driva på omställningen till ett klimatneutralt och miljömässigt hållbart samhälle, genom enhetliga definitioner för vad som kan klassas som miljömässigt hållbara investeringar. I nuvarande version av taxonomin bedöms inte befintlig vattenkraft eller användning av biobränslen från svenskt skogsbruk som hållbart, vilket bland annat Sverige lämnat invändningar emot.

Skellefteå Kraft följer arbetet med EU:s nya taxonomi och diskussionen om vattenkraften. Vår syn är fortsatt att vattenkraften är viktig för att vårt elsystem ska klara den omställning som vi står inför, att möta klimatutmaningen och samtidigt skapa tillväxt.

Vår produktionsmix

Vår totala energiproduktion består av egen energiproduktion och delägarskap i andra anläggningar. 2020 producerade vi 3881 GWh el och 736 GWh värme. Inga produktionsanläggningar har tillkommit eller avvecklats under året.

 

Diagram med produktionsmix för el och värme

Mer om vår produktionsmix 2020

Vår produktionsmix består av fem olika produktionsslag. Hur mixen fördelar sig beror på olika faktorer som är olika svåra att påverka. Produktionen av vind- och vattenkraft beror helt enkelt på hur mycket det blåser och regnar.

Under 2020 har vi haft gott om vatten i magasinen och relativt mycket blåst, i kombination med ett relativt varmt år. Det har bidragit till en något större andel förnybar produktion och mindre kraftvärmeproduktion. Kärnkraften har producerat normalt under året.

För fjärrvärmeproduktionen är bränslemarknaden snabbrörlig. En varm vinter och låga elpriser har minskat efterfrågan på biobränsle vilket innebär att tillgången på restprodukter från våra lokala sågverk varit god. Ca 92,4 % av fjärrvärmen kommer från detta.

Kärnkraftsproduktionen kommer från ett delägarskap i Forsmark och en procent av kraftvärmeproduktionen kommer från ett delägarskap i Alhomens Kraft i Finland. Övriga produktionsslag och anläggningar äger vi själva.

Alholmens påverkan på produktionsmixen

Vår andel förnybart i produktionsmixen baseras på vår totala produktion och de produktionsslag den består av. Alholmen har varit den del som bidragit mest till våra fossila utsläpp, men har däremot inte påverkat andelen förnybart i produktionsmixen nämnvärt, då produktionen från Alhomen de senaste åren endast varit ca 3 procent av vår totala produktion. Av vår andel på 3 procent och Alholmens mix, har då ca 50 procent varit fossilt.

För två år sedan tecknades ett avtal med Alholmen att vår ägarandel endast skulle bestå av ursprungsmärkt förnybar energi. Detta förbättrade våra fossila utsläpp väldigt mycket medan andelen förnybart i vår produktionsmix blev bara lite bättre. När vi nu avslutar vårt delägarskap med Alholmen innebär det att vi förlorar våra 3 procent som de senaste åren varit helt förnybara. Detta kommer inte att påverka våra fossila utsläpp men vår produktionsmix kan komma att försämras eftersom vi tappar 3 procent av förnybar energiproduktion som kommit från Alholmen, då återstående icke förnybara inslag som till exempel kärnkraften nu får större andel i vår mix.

Andelen förnybart

2020 har vår andel av förnybar energiproduktion ökat till 88,9%. Det beror till stor del på att vindkraften har producerat bättre än någonsin men också för att vattenkraften har producerat bra under året. Andelen fossil energi är nu väldigt nära noll vilket också är vårt mål.

Resultatet beror till viss del på väderläget vad gäller vind och vattentillgång men mycket är också ett resultat av våra aktiva val som till exempel att torven håller på att fasas ut och fossil olja ersätts med andra förnybara alternativ. Jämfört med i fjol så har vi halverat vår torvanvändning och minskat användningen av fossil olja med 68%. Under året uppgick vår totala elproduktion 3881 GWh och vår värmeproduktion till 736 GWh.

Lämnat vårt delägarskap i Alholmen kraftvärmeverk

Vi tog 2019 beslut om att lämna delägarskapet i det finska kraftvärmeverket Alholmen, som delvis eldas med kol. Kolanvändningen gör att Alholmen de senaste åren stått för ca 40 procent av Skellefteå Krafts fossila koldioxidutsläpp och beslutet är ett viktigt steg mot målet 100 procent förnybart.  Försäljningsprocessen har varit komplex och har tagit längre tid än planerat, men blev klar i februari 2021. Köpare är två befintliga finska delägare; Perhonjoki och UPM Energy.

Långsiktig plan för utfasning av kärnkraftsinnehav

Skellefteå Kraft har sedan länge ett mindre delägarskap i Forsmarks kärnkraftsproduktion. I linje med vårt långsiktiga mål 100 % förnybart är avsikten att avyttra detta innehav. Vår utgångspunkt är att försäljning ska ske när ekonomiska förutsättningar finns, eller att utfasning sker automatiskt enligt Sveriges plan för kärnkraftens avveckling.

Fortsatt snabb avveckling av torvbränsle

2019 tog vi beslutet att påskynda utfasningen av torv, och helt upphöra med torven som bränsle 2025 istället för 2030, under förutsättning att torven 2025 fortfarande klassas som fossil enligt EU-ETS. Detta som ett led i arbetet mot målet att nå en 100 % förnybar energiproduktion, ett annat skäl är också att högre beskattning och högre pris på utsläppsrätter gör torven mindre lönsam. Under 2020 har vi bland annat ersatt användningen av torv i anläggningen i Forsbacka, med träbränsle.

Samråd och samarbete för markbehandling

En viktig del i avvecklingen är att hitta alternativ till buffert- och balansbränsle, där torven spelat en viktig roll för att undvika beläggningar i pannor som i sin tur kan leda till driftstörningar.  Vi behöver också utarbeta en plan för efterbehandling av marken där torven brutits. Under 2020 har konsultstöd upphandlats, vi har också haft samråd med markägare, kommunen, länsstyrelse och berörda samebyar. Utifrån resultaten av samråden pågår nu ett arbete med att ta fram och sammanställa översiktliga efterbehandlingsplaner. När sammanställningen är klar kommer den att skickas till Länsstyrelsen för godkännande. Först när planerna blir godkända av Länsstyrelsen påbörjas arbetet med att ta fram mer detaljerade planer för hur avvecklingen kommer att se ut.

Koldioxidutsläpp

Den andel fossila utsläpp som vi har kommer från användningen av torv och olja i kraftvärmeproduktionen. Kraftvärmens produktionsmix består till 5,6 procent av torv och 0,5 procent av olja. Sett till vår totala energiproduktion är mängden torv och olja dock förhållandevis liten – torven motsvarar cirka 1 procent och oljan 0,1 procent.

Mer om de minskade koldioxidutsläppen 2020

Föregående år var ett milt år vilket medförde att spets och reservoljepannor hade liten drifttid och låg förbrukning av olja samtidigt som man har haft hög tillgänglighet på våra tre stora kraftvärmeverk. Utöver Skellefteå Krafts beslut om att fasa ut torven som bränsle har den milda och blöta hösten medfört svårigheter att få ut torv från täkterna samtidigt som vi haft väldigt stora lager av biobränslen som behövts betas av, det gemensamt bidrar till  den stora minskningen av fossil CO2 under 2020. Vid Skogsbacka kraftvärmeverk har man bytt bort den fossila oljan och ersatt den med förnybar bio olja (HVO-100). Vid Forsbacka HVC har man nyttjat 100% biobränsle i fastbränslepannorna under det gångna året och helt upphört med torv som bränsle.

Av våra fossilautsläpp kommer ca 2% från våra resor och transporter, totalt för året 498 ton. Detta är en dryg halvering jämfört med i fjol vilket till stor del beror på de restriktioner som följt med Coronapandemin.

Våra biogena utsläpp under året ligger på 393 000 ton vilket är en också är en minskning jämfört med i fjol, vilket beror på att produktionen varit lägre.

Små utsläpp från fordonsflottan

Vi har också en egen fordonsflotta för att kunna bedriva drift och underhåll av våra anläggningar. Den består av personbilar, lätta lastbilar och olika typer av arbetsfordon. Vi arbetar med att ställa om vår fordonsflotta till 100 procent förnybart genom övergång till eldrift och biogasdrift. Under tiden utbytet pågår har vi tecknat certifikat på den diesel vi använder i verksamheten som innebär att den innehåller 85 procent HVO. Där vi har möjlighet tankar vi dessutom HVO100. Det innebär idag att 78 % av vårt fordonsbränsle är förnybart.

Klimatbokslut enligt GHG-protokollet

GHG protokoll

Bilden beskriver vilka utsläpp som ingår i de olika scopen genom hela värdekedjan. Källa: ghgprotocol.org

Scope1 vårt direkta utsläpp som vi i vår verksamhet ger upphov till.

Scope2 representerar vårt indirekta utsläpp från produktionen av den energi vi köper in till vår verksamhet.

Scope 3 vårt indirekta utsläpp som andra bidrar till inom vår värdekedja. För scope 3 redovisar vi den del vi i dagsläget har börjat följa men det finns ytterligare utsläpp som görs i vår leverantörskedja.

Vårt totala klimatavtryck 2020 58 404 ton CO2
Scope1 57 344
Vattenkraft 20 743 LCP
Vindkraft 12 530 LCP
Kärnkraft 2 605 LCP
Fjärrvärme och värmekraft (olja, torv) 21 013 Direktutsläpp
Fjärrvärme och värmekraft (el) 67 LCP
Användning av egna fordon 386 LCP
Scope2 261
Inköpt el till verksamheten 261 LCP
Scope3 799
Tjänsteresor 112 LCP
Elnätsförluster 640 LCP
Avfallstransporter 47 LCP

Under 2020 var vårt totala klimatavtryck 58 404 ton CO2, redovisat enligt GHG protkollets tre olika Scope.

Andra utsläpp till luft

Både kväve- och svaveloxiden har minskat under året. Framför allt har utsläpp av SOx minskat kraftigt vilket förklaras till stor del av det minskade torvanvändandet.

Volymminskningarna av NOx är en följd av en minskad energiproduktion, däremot har det specifika utsläppet ökat på grund av ökad dellast på anläggningarna. Det finns också en del svårigheter med att optimera den NOx-reducerande utrustningen (SNCR) vid Hedensbyn.

Mer om fjärrvärme

Till toppen
86 queries in 0.000 seconds, using 21.66MB memory
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP