Målet 100 % förnybart

Vårt mål är 100 % förnybar energiproduktion senast 2040. Största delen av den el och värme som vi producerar kommer redan idag från vattenkraft, vindkraft och biobränslen.

Vi ser stor potential i vattenkraften som Sveriges framtida bas- och reglerkraft men också i vindkraften och andra energikällor som kan bidra i ett hållbart energisystem, som till exempel solkraft.

Vår ambition

Illustration över ett vattenkraftverkVårt övergripande miljömål är 100 procent förnybar energiproduktion.

 

Vad handlar det om: Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2019 Trend
Minskad klimatpåverkan

Utsläpp till luft

Producerar och bygger ut förnybar energiproduktion 100 % förnybar energi-produktion senast 2040 87 %
Arbetar med en hållbar avveckling av torvproduktionen 0 % torv i kraftvärme-produktionen senast 2025 9,2 %
Investerar, moderniserar och energieffektiviserar i egna anläggningar
Erbjuder energitjänster till våra kunder
Arbetar med innovation, forskning och utveckling
Deltar aktivt i frågor om det framtida energisystemet
Avyttrar ägarskap och anläggningar som bidrar till fossila utsläpp
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

 

Våra miljömål

Som grund och stöd för att nå det övergripande målet 100% förnybart har Skellefteå Kraft ytterligare sex miljömål, som också är prioriterade för våra intressenter.

Se våra miljömål

Vår produktionsmix

Vår totala energiproduktion består av egen energiproduktion och delägarskap i andra anläggningar. 2019 producerade vi 3772 GWh el och 842 GWh värme.

Så här ser vår produktionsmix ut

 

Diagram över vår produktionsmix

 

Vår produktionsmix består av fem olika produktionsslag. Hur mixen fördelar sig beror på olika faktorer som kan vara svåra att påverka. Produktionen av vind- och vattenkraft beror helt enkelt på hur mycket det blåser och regnar. Under 2019 har vi haft fortsatt lite vatten i våra magasin till följd av den torra sommaren, vilket har gjort att produktionen fortfarande är lägre än normalt. Kraftvärmeproduktion påverkas av hur kallt eller varmt det är och under 2019 har produktionen varit normal. Kärnkraften har producerat mycket bra under året.

Kärnkraftsproduktionen kommer via ett delägarskap i Forsmark och tre procent av kraftvärmen kommer från ett delägarskap i Alhomens Kraft i Finland. Övriga produktionsslag och anläggningar äger vi själva.

Ägarandelar i Alholmen kraftvärmeverk avyttras

Ett viktigt steg mot målet 100 procent förnybart togs under 2019 när Skellefteå Kraft tog beslutet att lämna delägarskapet i det finska kraftvärmeverket Alholmen, som till viss del eldas med kol. Kolanvändningen gör att Alholmen de senaste åren stått för ca 40 procent av Skellefteå Krafts fossila koldioxidutsläpp.

Snabbare avveckling av torven

2019 togs beslutet att upphöra med torven som bränsle 2025 istället för 2030.

Beslutet spelar stor roll för målet att nå en 100 % förnybar energiproduktion, ett annat skäl är också att högre beskattning gör torven mindre lönsam. Torven har fungerat som viktigt buffert- och balansbränsle – nu har vi fem år på oss att växla över till andra alternativ. För att undersöka förutsättningarna för efterbehandling av marken där torven brutits har konsultstöd upphandlats. Under 2020 kommer samråd med markägare, kommunen, länsstyrelse och berörda samebyar att genomföras.

Ägarandelar i kärnkraft

Skellefteå Kraft äger 1,3 procent i kärnkraftreaktorerna Forsmark 1 och 2, samt 3,1 procent i Forsmark 3. Kärnkraften är fossilfri vilket är bra för klimatet men den är inte förnybar eftersom den produceras från uran. Vi har för avsikt att minska vårt kärnkraftsinnehav i takt med att kraftslaget fasas ut ur energisystemet. Vi har inga planer på nya investeringar i kärnkraft.

Andelen förnybart

2019 var andelen förnybar energiproduktion 87 procent, en minskning med en procent jämfört med 2018. Det beror på att kärnkraften har producerat mycket bra samtidigt som vind- och vattenkraft har producerat mindre till följd av väderläget. Vad gäller bränslet i kraftvärmeproduktionen har användningen av både olja och torv minskat till förmån för biobränsle, men det är inte något som syns i utfallet på totalen eftersom andelen är så liten.

I vår egen kraftvärmeproduktion har vi under året använt 1,2 procent olja och 9,2 procent torv, vilket båda är en minskning jämfört med i fjol.

Diagram över andelen förnybar energiproduktion

Utsläpp av växhusgaser

Utsläppen av koldioxid har minskat marginellt, medan utsläppen av SOx och NOx har ökat något.

Diagram över utsläpp av fossil co2

Koldioxidutsläppen minskar

Den enskilt största minskningen av fossilt utsläpp har skett i Malå kraftvärmeverk där oljeförbrukning minskat med drygt 50 procent efter en ombyggnad av bränsleinmatningen. Den medger en större användning av  biobränslen.

Våra fossila utsläpp kommer till största delen från våra egna kraftvärmeverk och en liten del, ca tre procent, kommer från våra transporter och tjänsteresor som totalt omfattar ca 1 000 ton CO2.

Våra biogena utsläpp var 440 000 ton vilket är en minskning jämfört med i fjol. Det beror på en del förändringar i verksamheten där vi kunnat ersätta fossila bränslet mot biogena alternativ.

Störst påverkan i produktionen av kraftvärme
Vår största påverkan har vi i vår produktion av kraftvärme. Den är till ca 90 procent förnybar men vi har också 9 procent torv och 1 procent olja i mixen vilket bidrar till våra fossila utsläpp. För att minska vår påverkan har vi en plan att till 2025 avveckla användningen av torv i våra pannor och istället ersätta den med förnybara alternativ.

62 % förnybart fordonsbränsle
Vi har också en egen fordonsflotta för att kunna bedriva drift och underhåll av våra anläggningar. Den består av personbilar, lätta lastbilar och olika typer av arbetsfordon. Vi arbetar med att ställa om vår fordonsflotta till 100 procent förnybart genom övergång till eldrift och biogasdrift. Under tiden utbytet pågår har vi tecknat certifikat på den diesel vi använder i verksamheten som innebär att den innehåller 80 procent HVO. Där vi har möjlighet tankar vi dessutom HVO100. Det innebär idag att 62% av vårt fordonsbränsle är förnybart.

När vi har räknat fram våra utsläpp har vi använt oss av både direkta utsläpp och utsläpp beräknad ur ett livscykelperspektiv. De utsläpp som kommer från vår produktion av el och värme baseras på de direkta utsläppen vid produktionstillfället. För våra egna fordon baseras utsläppsberäkningarna på ett livscykelperspektiv, vilket innebär att även de förnybar alternativen som HVO och biogas har en viss påverkan även om de är betydligt lägre. Elbilarna räknas dock som noll.

Påverkan ur livscykelperspektiv
All el som vi säljer till våra kunder och som vi köper in till vår verksamhet baseras på 100 procent förnybar ursprungsmärkt el. Här redovisar vi dock vår påverkan ur ett livscykelperspektiv baserat på den genomsnittliga mix av ursprungsgarantier som vi sålt till våra kunder under 2019 (92 procent vatten, 2 procent vind och 6 procent biobaserade trädbränslen). Utsläppsberäkningarna baseras sedan på Vattenfalls EPD:er som redovisar varje produktionsslags påverkan ut ett livscykelperspektiv. Våra tjänsteresor baseras på de miljörapporter vi får från vår resebeställare utifrån respektive färdsätt, även våra hotellnätter är inkluderade i detta.

Vårt klimatbokslut enligt GHG-protokollet

GHG protokoll

Bilden beskriver vilka utsläpp som ingår i de olika scopen genom hela värdekedjan. Källa: ghgprotocol.org

Vårt totala klimatavtryck 2019 43 748 ton CO2
Scope1 42 422
Produktion av el och värme 41 961
Användning av egna fordon 592 LCP
Scope2 844
Inköpt el till verksamheten 218 LCP
Elnätsförluster 626 LCP
Scope3 482
Tjänsteresor 482

Under 2019 var vårt totala klimatavtryck 43 748 ton CO2, redovisat enligt GHG protkollets tre olika Scope.

 

Scope1 vårt direkta utsläpp som vi i vår verksamhet ger upphov till.

Scope2 representerar vårt indirekta utsläpp från produktionen av den energi vi köper in till vår verksamhet.

Scope 3 vårt indirekta utsläpp som andra gör inom vår värdekedja. För scope 3 har vi begränsat oss till att redovisa våra tjänsteresor men det finns ytterligare utsläpp som görs i vår leverantörskedja.

Andra utsläpp till luft

Diagram över utsläpp av NOx och SOx

Mängden SOx

Utsläppen av NOx har ökat något 2019 jämfört med 2018 vilket bland annat förklaras av svårigheter att optimera den NOx-reducerande utrustningen (SNCR) vid Hedensbyns kraftvärmeverk.

Mängden SOx 2019 ligger kvar på oförändrad nivå jämfört med 2018.

Mer om fjärrvärme

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP