Målet 100 % förnybart

Vårt mål är 100 % förnybar energiproduktion senast 2040. Största delen av den el och värme som vi producerar kommer redan idag från vattenkraft, vindkraft och biobränslen.

En väldigt viktig del i vår verksamhet handlar om att kunna  producera energi med så liten verkan på klimatet och naturen som möjligt.

Vår ambition

Illustration över ett vattenkraftverkVårt övergripande miljömål är 100 procent förnybar energiproduktion.

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2018
Minskad klimatpåverkan

Utsläpp till luft

Producerar och bygger ut förnybar energiproduktion 100 % förnybar energi-produktion 88 % förnybar energi-produktion
Arbetar med en hållbar avveckling av torvproduktionen Avveckla våra torvtäkter och upphöra med förbränning av torv senast 2030.
Investerar, moderniserar och energieffektiviserar i egna anläggningar
Erbjuder energitjänster till våra kunder
Arbetar med innovation, forskning och utveckling
Deltar aktivt i frågor om det framtida energisystemet
Avyttrar ägarskap och anläggningar som bidrar till fossila utsläpp

Som grund och stöd för att nå det övergripande målet 100% förnybart har Skellefteå Kraft ytterligare sex miljömål, som bidrar till arbetat och som också är prioriterade för våra intressenter.

Se våra miljömål

Vår produktionsmix

Vi ser stor potential i vattenkraften som Sveriges framtida bas- och reglerkraft men också i vindkraften och andra nya energikällor som kan bidra till det framtida hållbara energisystemet, som till exempel solkraft.

Så här ser vår produktionsmix ut

Vår totala energiproduktion består av egen energiproduktion och delägarskap i andra anläggningar. Under 2018 producerades totalt 782 GWh värme och 4 089 GWh el.

 

Diagram som visar produktionsmix av el och värme

 

Andelen vind och vattenkraften beror på tillgången av energikällor. Under 2018 har vi haft lite vatten i våra magasin till följd av den torra sommaren vilket gjort att produktionen är lägre än normalt. Kraftvärmeproduktion påverkas av väderförhållanden och kundernas behov och under året har produktionen varit normal. Kärnkraften är ett stabilt produktionsslag som under året också producerat normalt.

Andelen förnybart

Av vår totala energiproduktion var 88 procent förnybar 2018. Vattenkraften är vår största energikälla. Vindkraften är ett område som vi satsar på och bygger ut. Till produktionen av fjärrvärme använder vi främst biobränsle, som trädbränsle och pellets. En mindre del av vår produktion kommer fortfarande från icke förnybara källor. Vi har ägarandelar i kärnkraftverket Forsmark. Vår hållning är att kärnkraften i framtiden bör fasas ut ur energisystemet.

Diagram som visar andel förnybar energiproduktion.

En del av den ökade andelen förnybar energiproduktion förklaras av ett avtal med det finska kraftvärmeverket Alholmen som till största delen eldas med biobränslen men även med en viss del kol. Avtalet från 2017 har inneburit att vi med hjälp av ursprungsgarantier ”öronmärkt” vår andel av produktionen från Alholmens förnybara produktion.

I vår egen kraftvärmeproduktion var vi under året använt 1,3 procent olja och 9,8 procent torv vilket i båda fallen är en ökning jämfört med i fjol. Förklaringen är dels en kall vinter som gav upphov till en brist på biobränslen.

Utsläpp till luft

Förbränning av fossila bränslen och torv förbränns ibland i våra pannor vilket bidrar till utsläpp av växthusgaser. Förbränning orsakar även utsläpp av kväve och svavel, som kan leda till övergödning och försurning. Drift och underhåll av verksamheten genererar också utsläpp från till exempel transporter.

Utsläpp av växthusgaser

Den största delen av vår klimatpåverkan kommer från förbränning av torv i Skellefteå Krafts egna anläggningar och kol som eldas i det finska kraftvärmeverket Alholmen som Skellefteå Kraft varit delägare i sedan 1998. Kolanvändningen gör att Alholmen de senaste åren stått för ca 40 procent av Skellefteå Krafts fossila koldioxidutsläpp. Totalt sett har vi minskat våra utsläpp över tid. Vi ser även över vår fordonspark och våra resor för att minska utsläppen av fossil koldioxid.

Diagram som visar utsläpp av fossil CO2

2018 har våra fossila utsläpp minskat med 53 procent jämfört med 2017. Den kraftiga minskningen beror på att det är första hela året vi köper förnybara ursprungsgarantier för de utsläpp som kommer från kraftvärmeverket Alhomen, motsvarande 164000 ton.

Våra fossila utsläpp kommer till största delen från våra egna kraftvärmeverk och en liten del, cirka 2 procent, kommer från våra transporter och tjänsteresor. Våra utsläpp från kraftvärmeverken har ökat något jämfört med 2017 då det varit brist på biobränslen vilket har lett till ökad torvanvändning. Större ombyggnationer av fjärrvärmenät har också krävt fler tillfälliga lösningar där olja har fått stå för en del av försörjningen.

Våra biogena utsläpp under året ligger på 485000 ton vilket också är en ökning jämfört med i fjol. Det beror främst på vårt avtal med Alholmen som leder till ökad andel biogena utsläpp istället för fossila.

Utsläppen av Nox har under 2018 ökat jämfört med 2017. Det förklaras av att vintern var kall vilket gav upphov till bränslebrist och en ökad användning av torv. Då torv är ett mera kväverikt än biobränslen så ger förbränning ett högre Nox-utsläpp. Även oljeförbrukningen ökade något på grund av den kalla vintern.

Diagram som visar utsläpp av sox och nox

Mängden Sox har minskat under året som ett resultat av att torv med lägre ingående svavelhalt har använts som bränsle vid våra anläggningar.

Mer om fjärrvärme

 

Emmisionsdata CO2
Energiproduktion g CO2/kWh
Torv Fossil 378,7 NVV
Torv Hedensbyn 392,6 Verksamhetsspecifik
Olja Fossil 267,3 NVV
Biobränslen Biogen 345,6 NVV
Alholmen g CO2/kWh
Torv Fossil 387,6 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Kol Fossil 336,8 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Trä Biogen 394,5 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
REF, avfall Fossil 169,5 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Åkermassa Fossil 395,968 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Asfalt Fossil 297,7 Statistikcentralens bränsleklassificeringens värde
Bittorv Fossil 378,6 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Olja Fossil 285,1 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Transporter, klimatpåverkan vid förbränning
Bensin Fossil 264,2 Gröna bilister drivmedelsfakta 2015
Diesel Fossil 263,5 Gröna bilister drivmedelsfakta 2015
Privata fordon Fossil 120,0 Schablon
Tjänsteresor Fossil  – Enligt resebolagens miljörapporter
Produktionsslagens utsläpp från ett livscykelperspektiv       Referens
Vatten 8,6 gCO2 /kWh Vattenfall EPD
Vind 13,95 gCO2 /kWh Vattenfall EPD
Kärnkraft 5,6 gCO2 /kWh Vattenfall EPD Forsmark

 

 

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP