Elnätet byggs ut och möjliggör Skellefteås tillväxt

Det befintliga regionnätet runt Skellefteå är från 1960-talet. Det har med andra ord många år på nacken och behöver utökas och moderniseras.

Dagens elnät är inte anpassat till den elförbrukning som dagens elintensiva industri behöver. Ett modernt elnät är också viktigt för att Skellefteå ska kunna attrahera nya företag och industrier till staden. Runt 250 miljoner kronor kommer totalt att investeras i projektet som påbörjades 2017 och som beräknas pågå några år.

Men att utöka ett ålderstiget elnät är inget som görs i brådrasket. Bland annat innebär arbetet att nya tillstånd från Energimarknadsinspektionen (Ei) krävs för varje enskild ny ledning.

– För att inte tappa fart har vi därför valt att dela upp projektet på ett antal olika tillståndsansökningar. På så vis kan byggnationen påbörjas för de delar av nätet som får klart med tillstånden även om andra delar drar ut längre på tiden, säger Johanna Byström, avdelningschef för regionnät på Skellefteå Kraft.

Viktiga samrådsmöten

När elnätet byggs ut är det av stor vikt att ta hänsyn till hur miljön, närboende och rennäringen påverkas. Som ett led i arbetet har Skellefteå Kraft Elnät genomfört samrådsmöten med länsstyrelsen och berörda samebyar. Ett allmänt samrådsmöte med alla berörda markägare har också genomförts och dit var också allmänheten inbjuden. Utöver detta har samråd skett med bland annat kommunen och statliga myndigheter som till exempel trafikverket och försvarsmakten. Även berörda föreningar har getts möjlighet att lämna synpunkter och ge sin syn på platsens förutsättningar.

Just nu pågår en naturvärdes- och kulturmiljöinventering.  Den är en del av den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas de tillståndsansökningar som lämnas in till Ei med början i juni 2019. Genom att föra en kontinuerlig dialog försöker vi minska den påverkan som byggnationerna innebär för människor och djur, avslutar Johanna Byström.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP