Ansvarsfulla inköp

Skellefteå Krafts verksamhet är beroende av ett stort antal leverantörer och entreprenörer och vi månar om goda relationer med dem.

Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och har som mål att alla inköp ska vara hållbara ur ett livscykelperspektiv. Vägen dit handlar om ansvarsfulla, utvecklande leverantörsrelationer. Vi utgår ifrån att de vi jobbar med ska uppfylla samma krav på miljömässigt och socialt ansvar som vi ställer på oss själva.

Vår ambition:

Illustration över ansvarsfulla inköp.Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och gör hållbara inköp ur ett livscykelperspektiv.

 

Vad handlar det om Vad gör Skellefteå Kraft
Ansvar i leverantörskedjan Väljer leverantörer och samarbetspartners med omsorg.
Ställer sociala och miljömässiga krav vid inköp och upphandlingar. Vår uppförandekod är en del av avtalen.
Gör riskbedömningar och leverantörsgranskningar.

1 miljard kronor, 2 000 leverantörer

Vår verksamhet är beroende av utrustning och tjänster från många olika leverantörer och entreprenörer. Vi i köper varor och tjänster för nära 1 miljard kronor varje år. Merparten, cirka 70 procent, är investeringar i utrustning (såsom elnätsmateriel, krafttransformatorer, styrsystem och turbiner), entreprenadtjänster och konsulttjänster. Övriga 30 procent är drift- och underhållstjänster och inköp av olika varor. Utifrån expansionsplaner och tillväxten i regionen beräknas vår inköpsvolym öka väsentligt de kommande åren.

Stort antal leverantörer

2018 hade vi totalt ca: 2 000 leverantörer, varav drygt 300 stod för cirka 80 procent av inköpsvärdet. Vår enskilt största leverantör sett till volym är Energiservice, som ingår i samma koncern och som levererar underhållstjänster.

Leverantörerna är i huvudsak svenska och europeiska, men produkter och material är ofta tillverkade i andra delar av världen. De senaste vindkraftsprojekten har tyska och kinesiska leverantörer.

Hållbarhetskrav

Vi ställer generella, sociala och miljömässiga krav vid inköp och upphandlingar, motsvarande vår egen uppförandekod.

Utvärdering genom självskattning

Utvärdering görs initialt genom ett självskattningsformulär som leverantörerna fyller i, därefter görs i vissa fall uppföljning och revisioner med platsbesök, när vi bedömer att det är hög risk att kraven inte uppfylls. Baserat på självskattningarna vet vi till exempel att mognadsgraden varierar både geografiskt och mellan olika branscher.

Fokus på riskkategorier

Vid bedömning och uppföljning av leverantörsrisker prioriterar vi våra volymmässigt största och affärskritiska leverantörer. Särskilt långsiktiga relationer har vi med ett trettiotal entreprenörer som är direkt kopplade till våra anläggningar, för underhåll och tillgång till rätt reservdelar.

Inom vissa kategorier finns också särskilda miljö- och etiska risker att ta hänsyn till. Exempelvis IT och vindkraftsutrustning, där ursprung för metaller och mineraler blivit en viktig fråga.

Fortsatt utvecklingsarbete för hållbara inköp

Vi fortsätter utveckla kategoriseringen av våra leverantörer, för att kunna anpassa typ av krav och arbeta mer systematiskt med uppföljning där riskerna och nyttan är störst.

Verktyg för spendanalys och avtalsuppföljning

Vi har också utvecklat ett verktyg för Spendanalys och avtalsuppföljning, som ska möjliggöra bättre och mer effektiv kontroll av våra inköp och leverantörernas status på olika områden. Detta ska implementeras under 2019.

Arbete med livscykelperspektivet

Arbete pågår också med att tydligare integrera livscykelperspektivet i inköps- och utvärderingsprocesser, och vidareutveckla leverantörsuppförandekoden och våra hållbarhetskrav så att de är i linje med etablerad ”praxis”.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET