Ansvarsfulla inköp

Skellefteå Krafts verksamhet är beroende av utrustning och tjänster från ett stort antal leverantörer och entreprenörer. Vi månar om ansvarsfulla, utvecklande relationer med dem.

Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och har som mål att alla inköp ska vara hållbara ur ett livscykelperspektiv. Vi vill att de leverantörer vi samarbetar med ska uppfylla samma krav på miljömässigt och socialt ansvar som vi ställer på oss själva.

Vår ambition:

Illustration över ansvarsfulla inköp.Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och gör hållbara inköp ur ett livscykelperspektiv.

 

Vad handlar det om Vad gör Skellefteå Kraft Våra mål Utfall 2019 Trend*
Ansvar i leverantörskedjan Väljer leverantörer och samarbetspartners med omsorg. 70 % av inköpsvolymen ska komma från avtalsleverantörer 2021, 80 %  2023. 57 %
Ställer sociala och miljömässiga krav vid inköp och upphandlingar. Vår uppförandekod är en del av avtalen.
Gör riskbedömningar och leverantörsgranskningar.
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

Inköp för över en miljard kronor

2019 köpte vi varor och tjänster för cirka 1,2 miljarder kronor. Merparten, cirka 70 procent, är investeringar i utrustning (såsom elnätsmateriel, krafttransformatorer, styrsystem och turbiner), entreprenadtjänster och konsulttjänster. Övriga 30 procent är drift- och underhållstjänster och inköp av olika varor. Utifrån expansionsplaner och tillväxten i regionen beräknas vår inköpsvolym öka väsentligt de kommande åren.

Stort antal leverantörer

Av totalt över 1100 leverantörer så står de 83 största leverantörerna för cirka 80 procent av inköpsvolymen. Vår enskilt största leverantör sett till volym är vårt eget dotterbolag Energiservice som levererar underhållstjänster.

Huvuddelen av leverantörerna är svenska och europeiska bolag, men produkter och material är ofta tillverkade i andra delar av världen. Våra senaste vindkraftsprojekt har tyska och kinesiska leverantörer.

Ny leverantörsuppförandekod

Vi ställer generella, sociala och miljömässiga krav vid inköp och upphandlingar, motsvarande vår egen uppförandekod. Under 2019 har en ny, mer utvecklad leverantörsuppförandekod tagits fram och kommunicerats till leverantörerna via vår leverantörsportal.

 

Fokus på riskkategorier

Vid bedömning och uppföljning av leverantörsrisker prioriterar vi våra volymmässigt största och affärskritiska leverantörer. Hit hör de viktiga långsiktiga relationer vi har med ett trettiotal entreprenörer som är direkt kopplade till våra anläggningar, för underhåll och tillgång till rätt reservdelar.

Riskanalys

Inom vissa kategorier finns också särskilda miljö- och etiska risker att ta hänsyn till. Exempelvis IT och vindkraftsutrustning, där ursprung för metaller och mineraler blivit en viktig fråga. Arbetsvillkor för underentreprenörer och etiska risker för tjänsteleverantörer är andra exempel. Arbetet med att identifiera och värdera risker i leverantörskedjan utgår från den koncerngemensamma modellen och processen för riskanalys.

Omvärldsfaktorer påverkar

Under året har fokus ökat på det säkerhetspolitiska läget, med skärpta krav på Skellefteå Krafts riskanalys och beredskap. Det handlar exempelvis om säkerhetsklassning av våra upphandlingar och om att kunna garantera försörjning i så kallad orostid, vilket i sin tur påverkar vilka kriterier och krav vi ställer på leverantörer och samarbetspartners.

Utveckling av inköpsprocessen

Inköpsfunktionen har växt under året, för att matcha ökad inköpsvolym och ökad efterfrågan från verksamheten.

För att säkerställa riskhantering, kvalitet och resurseffektivitet pågår arbete med att vidareutveckla inköpsprocessen med effektivare verktyg för riskklassning av leverantörer, och nya verktyg för utvärdering av efterlevnad av kraven i uppförandekoden. Ett viktigt mål är att öka andelen inköp från avtalsleverantörer, och säkerställa att alla inköp följer inköpsprocessen.

Utbildning för inköpare

Under året har våra taktiska inköpare utbildats i den nya leverantörsuppförandekoden. Samarbetet mellan inköps- och miljöfunktionen har också utvecklats för att bättre omhänderta livscykelperspektivet vid inköp.

 

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET