Ansvarsfulla inköp

Skellefteå Krafts verksamhet är beroende av utrustning och tjänster från ett stort antal leverantörer och entreprenörer. Vi månar om ansvarsfulla, utvecklande relationer med dem.

Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och har som mål att alla inköp ska vara hållbara ur ett livscykelperspektiv. Vi vill att de leverantörer vi samarbetar med ska uppfylla samma krav på miljömässigt och socialt ansvar som vi ställer på oss själva.

Vår ambition:

Illustration över ansvarsfulla inköp.Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och gör hållbara inköp ur ett livscykelperspektiv.

 

Vad handlar det om Vad gör Skellefteå Kraft Våra mål Utfall 2020 Trend*
Ansvar i leverantörskedjan Väljer leverantörer och samarbetspartners med omsorg. 70 % av inköpsvolymen ska komma från avtalsleverantörer 2021, 80 %  2023. 66 %
Ställer sociala och miljömässiga krav vid inköp och upphandlingar. Vår uppförandekod är en del av avtalen.
Gör riskbedömningar och leverantörsgranskningar.
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

Stora inköp av utrustning och entreprenadstjänster

2020 köpte vi varor och tjänster för cirka 1,4 miljarder kronor, en ökning med cirka 300 miljoner kronor jämfört med 2019. Merparten av inköpen, cirka 70 procent, är investeringar i utrustning (såsom elnätsmateriel, krafttransformatorer, styrsystem och turbiner), entreprenadstjänster och konsulttjänster. Övriga 30 procent är drift- och underhållstjänster och inköp av olika varor. Utifrån expansionsplaner och tillväxten i regionen beräknas vår inköpsvolym öka väsentligt de kommande åren.

Våra leverantörer

Av totalt över 1100 leverantörer så står de 83 största leverantörerna för cirka 80 procent av inköpsvolymen.

Huvuddelen av leverantörerna är svenska och europeiska bolag, men produkter och material är ofta tillverkade i andra delar av världen. Våra senaste vindkraftsprojekt har tyska och kinesiska leverantörer.

Leverantörsuppförandekod

Vi ställer generella, sociala och miljömässiga krav vid inköp och upphandlingar, motsvarande vår egen uppförandekod. Leverantörsuppförandekoden är en del av avtalet och kommunicerats till leverantörerna via vår leverantörsportal.

 

Riskbedömning och uppföljning

Vid bedömning och uppföljning av leverantörsrisker prioriterar vi våra volymmässigt största och affärskritiska leverantörer. Hit hör de viktiga långsiktiga relationer vi har med ett trettiotal entreprenörer som är direkt kopplade till våra anläggningar, för underhåll och tillgång till rätt reservdelar.

Andra prioriterade kategorier är sådana där det finns särskilda miljö- eller etiska risker att ta hänsyn till.

Miljö- och etiska risker i vår leverantörskedja

Arbetet med att identifiera och värdera risker i leverantörskedjan utgår från den koncerngemensamma modellen och processen för riskanalys. Identifierade riskkategorier är bland annat elektronik och vindkraftsutrustning, där ursprung och råvaruutvinning av metaller och mineraler är viktiga frågor.

Arbetsvillkor och andra sociala och etiska risker hos underentreprenörer och etiska risker hos tjänsteleverantörer är andra exempel. Under 2020 har vi gjort en uppföljning om hur vår leverantör av plasthandskar säkerställer att handskarna framställs på ett etiskt korrekt vis. Resultatet av uppföljningen visade att vår leverantör kände till brister i arbetsvillkoren hos en underleverantör och aktivt valde bort den.

Ökat behov av omvärldsanalys och beredskap

De senaste åren har det säkerhetspolitiska läget i världen skärpts, vilket ställer ökade krav på Skellefteå Krafts riskanalys och beredskap. Bland annat ställs krav på så kallad säkerhetsklassning av vissa upphandlingar, vi måste också kunna garantera försörjning i orostider.  Detta påverkar vilka kriterier och krav vi ställer på leverantörer och samarbetspartners.

Pandemin som präglat 2020 har påverkat inköpsarbetet genom ökat fokus på att säkra försörjning och leverans av varor och tjänster. Utöver det har även en översyn av eventuella risker i leverantörsled genomförts. Skellefteå Kraft har inte drabbats av några större problem under året.

Fortsatt arbete med implementering av inköpsprocessen

Inköpsfunktionen har de senaste åren förstärkts för att matcha ökad inköpsvolym och ökad efterfrågan från verksamheten.

För att säkerställa riskhantering, kvalitet och resurseffektivitet vidareutvecklar vi inköpsprocessen med effektivare verktyg för riskklassning av leverantörer, och nya verktyg för utvärdering av efterlevnad av kraven i uppförandekoden. Ett viktigt mål är att öka andelen inköp från avtalsleverantörer, och säkerställa att alla inköp följer inköpsprocessen.

Livscykelperspektiv för minskad miljöpåverkan

Skellefteå Kraft har målet att ta hänsyn till både kostnad och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv vid inköp av varor och tjänster. Under året har inköps- och miljöfunktionen arbetat vidare med arbetssätt och metodik för detta.

I ett pilotprojekt där vi har upphandlat åkeribranschens uppföljningssystem för bränsle och utsläpp, kan vi underlätta uppföljning både för oss och våra leverantörer. Genom att vi använder samma system som branschen kan vi på ett enklare sätt ställa krav kring minskningar i kommande upphandlingar.

 

Till toppen
86 queries in 3.000 seconds, using 21.64MB memory
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET