Mål och utfall 2017

Skellefteå Kraft följer varje år upp utfallet av strategiska och övergripande mål. Målen är indelade i ansvarsperspektiven miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar.

Strategiska och övergripande mål Mätbara mål och nyckeltal Utfall 2017
Hållbar och förnybar energiproduktion 100 % hållbar och förnybar energiproduktion 87,7 procent
Miljöansvar
Energiproduktion och försäljning
Skellefteå Krafts energiproduktion ska vara fossilfri och all elförsäljning ska baseras på ursprungsmärkt förnybar el.
Andel fossilfri energiproduktion ska vara 98 % 2020 97,4 procent
Andel ursprungsmärkt förnybar el av försäljning till Skellefteå Krafts kunder ska vara 100 % 2020 100 procent
Hållbara inköp
Skellefteå Kraft ska bidra till att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa genom hållbara inköp.
Mål saknas
Hållbara transporter
Skellefteå Kraft ska ha fossiloberoende transporter samt effektivisera körningen så långt det är möjligt
Andel förnybart bränsle för den fordonsflotta Skellefteå Kraft har rådighet över ska vara 40 % 2020 och 90 % 2030 38,4 procent
Energieffektivisering
Skellefteå Kraft ska energieffektivisera den egna verksamheten så långt det är möjligt samt genom energitjänster hjälpa våra kunder att energieffektivisera sina anläggningar.
Fastighetsbeståndet ska energieffektiviseras med
15 % från 2016 till 2030
+1,3 procent
Minska kemiska produkter
Skellefteå Kraft ska kontinuerligt minska risken för miljöpåverkan till följd av användning och eventuella utsläpp av kemikalier från vår verksamhet.
Minska antalet unika underhållsprodukter med 50 % till 2020 jämfört med 2012 Nuläget har definierats
Biologisk mångfald
Skellefteå kraft ska bidra till att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av ekosystem samt minska påverkan på biologisk mångfald där vi har vår verksamhet.
Andel av den produktiva skogen som skyddas från avverkning ska vara 5 % över tid 8 procent
Socialt ansvar  
Vi är en attraktiv arbetsgivare som har en idédriven och lösningsorienterad organisation med hög förändringsförmåga. Motiverad medarbetaindex (MMI) >75 71
Våra engagerade medarbetare har ett inre driv att skapa innovation och ambitionen att gestalta sin egen framtid.
Ingen arbetsrelaterad ohälsa. Sjukfrånvaro max 3 % 2017 2,6 procent
Olyckor med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar: Max 3,6 4,3
Vi ska ha en hög servicegrad såväl externt som internt och vill förstå och tillgodose andras behov. Branschens nöjdaste kunder (SKI): Index ska förbättras varje år SKI: Ökade för samtliga verksamheter utom elhandel privat (backade med 0,6 enheter)
Net Promotor Score (NPS): 33 för 2018 30
Tillgängliga och tillförlitliga elleveranser Avbrottstid per kund (SAIDI): max 100 min/kund 74
Antal avbrott per kund (SAIFI): 1,3
Ekonomiskt ansvar
Vi ska växa med lönsamhet och bibehålla vår finansiella styrka Rsys över tid >6 % 3,9 procent
Resultat (EBIT): 337,2 mnkr
Avkastning på eget kapital före skatt: 10% Avkastning på eget kapital före skatt: 5,1%

Definition av Rsys:

Definition av Rsys

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP