Redovisning enligt GRI SRS

Skellefteå Kraft redovisar sedan flera år arbetet med hållbar utveckling i en samlad årlig hållbarhetsredovisning. För att säkerställa en trovärdig, relevant och balanserad redovisning, tillämpar vi det globala ramverket för hållbarhetsredovisning GRI Standards, nivå Core.

Hållbarhetsredovisningen omfattar hela vår verksamhet och riktar sig till medarbetare, kunder, ägare, allmänhet, politiker, myndigheter och intresseorganisationer. Innehållet i redovisningen speglar de frågor och områden som är särskilt viktiga för våra intressenter, områden där verksamhetens påverkan på människa och miljö är som störst, och som har stor betydelse för vår affärsstrategiska riktning.

Vår hållbarhetsredovisning publiceras som en integrerad del av vår hemsida skekraft.se, med huvuddelen av informationen placerad under ”Hållbarhet”. Nedan finns ett korsreferensindex med de obligatoriska GRI-upplysningar samt de för verksamheten relevanta GRI-områden och upplysningar som vi har valt att redovisa, med hänvisning till var informationen finns.

Mer om GRI Standards på www.globalreporting.org.

Har du frågor kring innehållet i vår hållbarhetsredovisning  är du välkommen att kontakta oss på information@skekraft.se.

Generella upplysningar (GRI 102 2016)
Organisationsprofil Kommentar Kommentar Hänvisning
102-1 Organisationens namn Skellefteå Kraft
102-2 Affärsmodell, viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna Om företaget Skellefteå Kraft

Läs om vår verksamhet

Läs om vårt värdeskapande

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor Skellefteå
102-4 Lokalisering av organisationens verksamhet/-er Läs om vår verksamhet
102-5 Ägarstruktur och företagsform Kommunägt bolag, ägare är Skellefteå kommun Om företaget Skellefteå Kraft
102-6 Marknader Om företaget Skellefteå Kraft

Läs om vår verksamhet

102-7 Organisationens storlek Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen. 2020 var medelantalet anställda 675 medarbetare. Läs mer om företaget

Mer om vårt skapade och fördelade värde

102-8 Information om personalstyrka och annan arbetskraft 2020 var medelantalet anställda 675 medarbetare. Absoluta merparten, över 99 % är heltids- och tillsvidare-anställda. Läs mer
102-9 Beskrivning av organisationens leverantörskedja Läs mer
102-10 Väsentliga förändringar för organisationen och dess leverantörskedja Inga väsentliga förändringar
102-11 Beskrivning av om och hur försiktighetsprincipen tillämpas Försiktighetsprincipen tillämpas inom ramen för miljöarbetet enligt ISO 14001
102-12 Externt utvecklade initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer Agenda 2030, UN Global Compact
102-13 Medlemskap i organisationer Elforsk, Energi-myndigheten, GEODE, KFS, Energiföretagen Sverige, Regional Energi, Svensk Vindenergi
Strategi
102-14 Uttalande från vd och styrelseordförande Läs mer
Etik och integritet
102-16 Värdegrund, etiska principer och regler för uppförande Läs mer om vår verksamhets-styrning

Se uppförandekod

Styrning
102-18 Bolagsstyrning Läs årsredovisning
Kommunikation och intressenter
102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med Läs mer
102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Samtliga (100 procent)
102-42 Identifiering och urval av intressenter Läs mer
102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter Läs mer
102-44 Viktiga områden och frågor som har lyfts i intressentdialogen Läs mer
Tillvägagångssätt för redovisning
102-45 Enheter som inkluderas i organisationens finansiella rapporter Samma avgränsningar gäller för års- och hållbarhetsredovisning.
102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar Läs mer om vår väsentlighets-analys
102-47 Redogörelse för samtliga väsentliga ämnesområden som identifierats Läs mer om vår väsentlighets-analys
102-48 Förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar Inga
102-49 Förändringar gällande väsentliga ämnesområden som beskrevs i tidigare redovisningar Inga
102-50 Redovisningsperiod 1 januari – 31 december 2020
102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen mars 2020
102-52 Redovisningscykel Årlig
102-53 Kontaktpunkt för frågor angående redovisningen och dess innehåll information@skekraft.se
102-54 Redogörelse för rapportering i enlighet med GRI Standards redovisningsnivåer Se ovan detta index
102-55 GRI-index Se detta index
102-56 Redogörelse för externt bestyrkande Rapporten är ej externt bestyrkt
Ämnesspecifika upplysningar
Ekonomisk påverkan
Ekonomiskt resultat (GRI 103 och 201 2016) Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om hållbar affärsutveckling

Läs vår årsredovisning

201-1 Skapat och fördelat ekonomiskt värde Läs mer
Indirekt ekonomisk påverkan (GRI 103 och 203 2016) Läs mer
203-1 Investeringar i infrastruktur och andra lokala tjänster Läs mer

Elnät

Elnätet byggs ut

Antikorruption (GRI 103 och 301 2016) Avgränsning: Leverantörsled, Skellefteå Kraft, Kundled Läs mer
205-3 Korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder Inga fall
Miljöpåverkan Avgränsning: Skellefteå Kraft, leverantörsled
Material (GRI 103 och 301 2016)
 301-1 Mängd använt material i produktionen, vikt eller volym Avser användning av torv som bränsle. Läs mer om avveckling av torv
Biologisk mångfald (GRI 103 och 304 2016) Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om biologisk mångfald 
 304-2 Produkters eller tjänsters påverkan på biologisk mångfald Läs om biologisk mångfald 
Utsläpp (GRI 103 och 305 2016) Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer
305-1 Direkt växthusgasutsläpp (Scope 1) Läs mer
305-2 Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2) Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer
305-3 Övriga växthusgasutsläpp (Scope 3) Avgränsning: Skellefteå Kraft, leverantörskedja Läs mer
305-5 Reduktion av utsläpp Läs mer
305-7 Utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och andra väsentliga luftföroreningar Läs mer om klimat-bokslutet
Efterlevnad miljölagstiftning (GRI 103 och 307 2016) Avgränsning: Skellefteå Kraft Om vår verksamhets-styrning

Läs om vattenkraft

307-1 Fall av brott mot miljölagstiftning Läs mer incidenter och avvikelser
Social påverkan
Arbetsmiljö och säkerhet (GRI 103 och 403 2016) Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer
 403-1 – 403-7 Ledningssystem och styrning för hälsa och säkerhet på arbetet Läs mer
403-9 Arbetsskador Läs mer
403-10 Arbetssjukdomar Läs mer
Kompetensutveckling (GRI 103 och 404 20116) Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer om kompetens-utveckling
 404-3 Andel anställda som löpande får utvärdering av prestation och kompetens Samtliga medarbetare har årliga utvecklingssamtal med sin chef, vilket följs upp i medarbetar-undersökning
Mångfald och jämställdhet (GRI 103 och 405 2016) Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer
 405-1 Köns- och åldersfördelning i styrelse, ledning och bland övriga medarbetarkategorier Läs mer om mångfald och lika-behandling
Icke-diskriminering (GRI 103 och 406 2016) Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer
 406-1 Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder. Inga fall
Lokalbefolkningens/ursprungsbefolkningens rättigheter (GRI 103 och 411 2016) Avgränsning: Lokalsamhället (Sverige) Läs mer om positiv kraft i samhället
 411-1 Fall av brott mot urbefolkningens rättigheter Inga fall
Politisk påverkan (GRI 103 och 415 2016) Avgränsning: Energipolitik i Sverige (och Europa) Läs mer om vårt påverkans-arbete
415-1 Politiska bidrag Inga
Sektorspecifik Tillgänglighet Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer
EU28-EU29 Frekvens och antal elavbrott Avgränsning: Skellefteå Kraft Läs mer

 

Emissionsfaktorer
Scope1 g CO2/kWh
Torv 378,7 NVV
Torv Hedensbyn 397,5 Verksamhetsspecifik
Olja 267,3 NVV
Biobränslen 345,6 NVV
Fordonsbränsle El 0,00 100 procent förnybar el
Bensin 313,92 Gröna Bilister Drivmedelsfakta 2015
Diesel 318,96 Gröna Bilister Drivmedelsfakta 2015
HVO100 56,16 Gröna Bilister Drivmedelsfakta 2015
Etanol 128,52 Gröna Bilister Drivmedelsfakta 2015
Biogas 84,96 Gröna Bilister Drivmedelsfakta 2015
Naturgas 249,12 Gröna Bilister Drivmedelsfakta 2015
Privat bil i tjänst 120,00 Schablon
Scope2
Inköpt el vattenkraft 8,60 Vattenfalls elproduktion ur ett livscykelperspektiv
Inköpt el vindkraft 13,95 Vattenfalls elproduktion ur ett livscykelperspektiv
Inköpt el bio 15,00 Vattenfalls elproduktion ur ett livscykelperspektiv
Kärnkraft 5,60 Vattenfalls elproduktion ur ett livscykelperspektiv Forsmark
Scope3 g CO2/personkilometer
Flyg 236 Big Travel miljörapport
Tåg/Arlanda Express 0 Big Travel miljörapport
Arlanda Express 0 Big Travel miljörapport
Buss/flygbuss 35 Big Travel miljörapport
Egen taxi 96 Big Travel miljörapport
Delad taxi 48 Big Travel miljörapport
Hyrbil 95,5 Big Travel miljörapport
Hotell 1770 g CO2/hotellnatt Big Travel miljörapport
Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP