Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Frågor och svar

Undrar du över något? Sök här:
Hittar du inte vad du söker?
Ställ din egna fråga i vårat kundforum
Till kundforumet

Alla frågor och svar

Välj kategori:

Kontakta gärna vår Kundservice så kan vi kontrollera om det finns fjärrvärme i området.

När vi har fått en konkret förfrågan av dig gör vi en kalkyl på eventuell anslutning. Om vi bedömer att en anslutning kan bli installerad så får du kostnadsberäkning och offert av oss, så att du i lugn och ro kan ta ställning till om du vill ansluta dig.

Du kan också göra en offertförfrågan genom att fylla i detta formulär.

Anmäl flytten till vår Kundservice minst 30 dagar i förväg. Vi skriver då över fjärrvärmeavtalet på den inflyttande kunden.

Finns det fjärrvärme i huset du flyttar till? Hör av dig till vår Kundservice om du har frågor om avtalet. Vi hjälper även till med serviceavtal till fjärrvärmeanläggningen.

Fjärrvärmepriset för dig i villa består av ett energiavgift och ett effektavgift. Priset varierar lite beroende på var du bor. Du kan läsa mer här.

Har du ett företag?

För dig med företag består fjärrvärmepriset av ett energipris och en kapacitetsavgift. Priset kan variera beroende på var anläggningen befinner sig. Du kan läsa mer här.

Om det uppstår problem med fjärrvärmen vid något tillfälle har du tillgång till värmemarknadens bästa och snabbaste service.

Två års garanti

Vi lämnar två års garanti på din fjärrvärmecentral. Vår affärsidé är att sälja värme, inte ny utrustning, så vår uppgift är att se till att din fjärrvärmecentral fungerar som den ska.

Om du får problem med fjärrvärmen så kan du ringa vår felanmälan på 020-77 27 00, så hjälper vi dig.

Om du vill ha extra trygghet efter att garantitiden gått ut kan du teckna ett serviceavtal.

Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsform som i stor utsträckning sköter sig själv. Om något oförutsett skulle inträffa så kan det dock vara bra att ha ett serviceavtal, för din trygghet.

Du meddelar eventuella fel på din fjärrvärmecentral till oss, så felsöker vi och åtgärdar problemet. Du kan kontakta kundservice för att teckna ett serviceavtal eller anmäla ditt intresse direkt på vår hemsida.

Avtalstiden för fjärrvärmeleverans är 3 år efter drifttagning och därefter är det 3 månaders uppsägningstid. Om du vill säga upp fjärrvärmen kan du kontakta kundservice.

Du hittar ofta märke och fabrikat på utsidan av den vita kåpan eller luckan. Modellbeteckningen hittar du på märkskylten som ofta sitter på bottenplattan.

För reglercentralen står typbeteckningen under luckan.

Några gånger per år kan det vara bra att se till din anläggning och göra enkla underhållsåtgärder. På vår hemsida kan du hitta manualer och skötselanvisningar för din fjärrvärme.

En energiavgift är priset du betalar per levererad kWh fjärrvärme.

Företagskunder med fjärrvärme blir debiterade en kapacitetsavgift. Den utgår från varje enskild fastighets kapacitetsbehov och blir definierad som energianvändning per dygn. Avgiften blir fastställd av kapacitetspriset multiplicerat med abonnerad kapacitet.

Din abonnerade kapacitet blir bestämd utifrån fastighetens uppmätta energibehov i förhållande till utetemperaturen under vardagar, perioden november-mars.

Energisignatur 

Varje dygn kopplas energiförbrukningen mot medeltemperaturen och på så sätt anges ett samband som blir din energisignatur. Den abonnerade kapaciteten blir avläst vid ortens temperaturgräns.

Vill du välja en annan kapacitet?

Om du inte är nöjd med vår rekommendation är det möjligt att välja en annan kapacitet, valet gäller i 12 månader. Om du själv väljer en kapacitet och överstiger den, utgår en avgift för övertrassering.

Kostnaden för abonnerad kapacitet periodiseras lika över kalenderårets dygn och du blir debiterad kapacitetspriset för motsvarande antal dygn på varje månadsfaktura.

 

En avkylningsavgift tillkommer när anläggningen har en sämre avkylning än delta-T 35 grader. Delta-T avser temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten.

Har du sämre delta-T än 20 grader, tillkommer ytterligare en avgift.

Avkylningsavgiften utfaller endast under månaderna november-mars och blir debiterad månadsvis under perioden januari-mars och november-december.

För kunder som förbrukar över 300 MWh finns en energirabatt. Avdraget blir gjort per förbrukad kWh och utifrån föregående års normalårskorrigerade förbrukning.

Energisignatur står för din fastighets uppmätta energibehov i förhållande till utetemperaturen under vardagar perioden november till mars.

Priset du betalar för din fjärrvärme blir påverkat av dygnsmedeltemperaturen där du bor, och blir fastställt av SMHI. De uppmätta värdena bildar en förbrukningslinje som visar sambandet mellan utetemperatur och din fjärrvärmeförbrukning.

Brytpunkten blir den abonnerade kapaciteten, som också är dygnsförbrukningen för fastigheten vid den temperaturen.

Under september varje år skickar vi ut en värmebudget, som innehåller din uppskattade kostnad för nästa år som kan underlätta budgetarbetet.

Graf; så här fungerar prissättningsmodell med energisignatur

En effektavgift är kostnaden för den effekt som anläggningen behöver när det är som kallast.

Du kan läsa mer om fjärrvärmepriserna för dig som privatperson i vår prislista.

En debiteringsgrundande effekt är effekten som är nödvändig för att tillgodose din villas maximala behov av värme. Det är mängden energi per sekund som måste bli tillförd till fastigheten dagen på året när förbrukningen är som störst.

Debiteringsgrundande effekt blir framräknad genom att din normalårskorrigerade energiförbrukning i kilowattimmar (kWh) för december, januari och februari blir delad med ett kategorital, som för villor är 940 timmar per år. Den framräknade effekten blir sedan avrundad till jämna kilowatt (kW).

Effektavgiften är en årsavgift som blir utfördelad över årets 12 månader. Som lägst blir du fakturerad 7 kW.

Detta är en del av fjärrvärmekostnaderna och du kan läsa mer om vad du betalar till oss i vår prislista.

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Från och med den 3 juli 2023 kommer ägare av småhus som värms upp med el eller gas kunna söka bidrag för energieffektiviseringsåtgärder. Bidraget täcker materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet och klimatskärmen, som till exempel att ansluta sitt hus till fjärrvärme.

För att bli beviljade bidrag måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, inklusive ägandekrav, uppvärmningsmetod före åtgärden, krav på utförare, datum för materialanskaffning och vilka utrymmen som åtgärderna kan omfatta.

Förutsättningar för bidrag

  • Sökanden måste helt eller delvis äga och stadigvarande bo i småhuset.
  • Bidrag kan endast beviljas för småhus som är el- eller gasuppvärmda.
  • Utföraren av åtgärderna måste vara godkänd för F-skatt.
  • Material måste ha beställts tidigast den 8 november 2022.
  • Åtgärderna får inte genomföras i tidigare ouppvärmda utrymmen eller tillbyggnader.

Vad är klimatskärm för något?

Klimatskärmen är den del av byggnaden som separerar inomhus- och utomhusmiljön. Den består av väggar, tak, fönster och dörrar. Dess främsta syfte är att skydda byggnaden från väder och vind samt minimera energiförluster. Genom att förbättra isoleringen, använda energieffektiva fönster och dörrar samt eliminera kyla- eller värmebroar kan man öka byggnadens energieffektivitet. Åtgärder på klimatskärmen kan innefatta tilläggsisolering, fönsterbyten och vindtätning.

Möjliga energieffektiviseringsåtgärder

  • För värmesystemet kan bidrag sökas för installation av värmedistributionssystem, anslutning till fjärrvärmenät, värmepumpar, och biobränsleuppvärmning.
  • För klimatskärmen kan bidrag sökas för tilläggsisolering, fönster- och dörrbyte, samt tilläggsglasrutor.
  • Bidrag för klimatskärmsåtgärder kan endast ges om tidigare bidrag för värmesystemsåtgärder för samma hus har erhållits efter den 8 november 2022.
  • Småhusets värdeår måste vara tidigare än 1990 för att beviljas bidrag för klimatskärmsåtgärder.

Om du inte är nöjd vill vi försöka lösa ärendet direkt med dig. Vi anstränger oss alltid för att vara så tydliga som möjligt.

Här kan du läsa mer om konsumenträttigheter.